รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 211 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.39
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.59
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.24
 เทศบาล  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.22
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 54,894,740 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  67.77
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.21
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 135 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.98
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.00
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,843,821 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 144 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.25
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.74
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.64
 ไม่มี  จำนวน 140 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.35
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.27
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.49
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.23
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 140 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.35
 ไม่มี  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.64
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 146 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.19
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.79
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.99
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.77
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.22
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.99
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.51
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.47
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  67.30
 ไม่มี  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.69
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่