รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 93 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.76
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.16
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.57
 เทศบาล  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.35
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 11,826,240 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.62
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.30
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.10
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.83
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  188,027 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.47
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.45
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.45
 ไม่มี  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.47
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.38
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.66
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.89
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.70
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.23
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.25
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.68
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.92
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.19
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.73
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.92
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.92
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.55
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.38
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3