รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 94 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.34
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.66
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.21
 เทศบาล  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.79
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 18,790,565 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.11
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.89
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.49
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.51
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  193,211 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.30
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.70
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.45
 ไม่มี  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.55
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.51
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.83
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.66
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.62
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.38
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1