รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 255 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.57
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 149 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.43
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.37
 เทศบาล  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.63
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 60,990,695 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 233 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.37
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.63
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.53
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.47
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  3,246,884 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 233 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.37
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.63
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.41
 ไม่มี  จำนวน 231 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.59
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.35
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.55
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.10
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 237 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.94
 ไม่มี  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.06
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 239 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.73
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.27
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 255 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 255 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 255 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 254 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.61
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.39
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 242 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.90
 ไม่มี  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.10
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2