รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 98 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.84
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.18
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.57
 เทศบาล  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.45
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 23,929,132 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.96
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.06
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.53
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.49
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,576,975 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 94 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.92
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.10
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.53
 ไม่มี  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.49
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.18
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.67
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.16
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.02
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.96
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.06
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.02
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.96
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.06
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.02
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  101.02
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.02
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี