รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 158 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.84
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.16
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  62.03
 เทศบาล  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.97
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 39,932,350 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 140 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.61
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.39
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.81
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.19
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,743,343 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.47
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.53
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.32
 ไม่มี  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.68
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.80
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.76
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 135 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.44
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.47
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.53
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.47
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.53
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 156 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.73
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.27
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 156 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.73
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.27
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2