รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 182 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.34
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.76
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.37
 เทศบาล  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.73
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 40,299,840 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 170 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.41
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.69
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 164 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.11
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.99
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  883,605 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.66
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.44
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.48
 ไม่มี  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.62
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.13
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.37
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.59
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.66
 ไม่มี  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.89
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 169 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.86
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.69
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.45
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.10
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 162 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.01
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.54
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.55
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.55
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.70
 ไม่มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.85
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2