แอดมินประจำเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน Map เปิดดูเขต เปิดดูโรงเรียน
1.  สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 211
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร  นางพิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​ 37
3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139
4.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง 80
6.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 92
7.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 173
8.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 168
9.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวแอนนา ปัทมารัง 199
10.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 204
11.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184
12.  สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 153
13.  สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 207
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 182
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสุพิชฌาย์ เสาระโส 175
16.  สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255
17.  สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 83
18.  สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางสาวเบญจพร พรอินทร์ 138
20.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 149
21.  สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82
22.  สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112
23.  สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81
24.  สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 163
25.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 228
26.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262
27.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188
28.  สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 110
29.  สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119
30.  สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132
31.  สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135
32.  สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 108
33.  สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108
34.  สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121
35.  สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131
36.  สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121
37.  สพป.นครปฐม เขต 2  นางสาววีรวรรณ เจริญสุข 118
38.  สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249
39.  สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175
42.  สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 181
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225
47.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109
48.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189
49.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 232
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162
52.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางนางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145
53.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 198
54.  สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32
55.  สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63
56.  สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ 148
57.  สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117
58.  สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75
59.  สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176
60.  สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 146
61.  สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 201
63.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229
64.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 103
67.  สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67
68.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120
69.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118
71.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง 111
72.  สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136
73.  สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115
74.  สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67
75.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177
76.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช โลมาแจ่ม 158
77.  สพป.พะเยา เขต 1  นางนางจิรพรรณ จำรัส 84
78.  สพป.พะเยา เขต 2  นางธนัญญา คำประเสริฐ 126
79.  สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 139
80.  สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 117
81.  สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114
82.  สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 134
83.  สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 125
84.  สพป.พิษณุโลก เขต 1  นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 114
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง 127
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163
87.  สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49
88.  สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145
91.  สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244
92.  สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม 111
93.  สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68
94.  สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32
95.  สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 190
96.  สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร 184
97.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 230
98.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร 331
99.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 214
100.  สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79
101.  สพป.ระยอง เขต 1  นางรจนา ทับจันทร์ 114
102.  สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87
103.  สพป.ราชบุรี เขต 1  นางปิยการย์ ครุฑเหิร 175
104.  สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147
105.  สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 151
106.  สพป.ลพบุรี เขต 2  นางสาวนภาดา โพธิ์ศรี 139
107.  สพป.ลำปาง เขต 1  นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน 94
108.  สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 109
109.  สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93
110.  สพป.ลำพูน เขต 1  นางพนมรัก นันพนัก 94
111.  สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81
112.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258
113.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180
114.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198
115.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ 210
116.  สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175
117.  สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 254
118.  สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182
119.  สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 139
120.  สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 127
121.  สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193
122.  สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159
123.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72
124.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71
125.  สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 70
126.  สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 103
127.  สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 121
128.  สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 135
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย 145
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118
131.  สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 99
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135
133.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 134
134.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ 128
135.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119
136.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 181
137.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154
138.  สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292
139.  สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218
140.  สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233
141.  สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี 126
142.  สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162
143.  สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154
144.  สพป.หนองคาย เขต 2  นางญานิชศา บางเมืองแสน 105
145.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 201
146.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103
147.  สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144
148.  สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252
149.  สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 220
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 194
151.  สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203
152.  สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143
153.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 148
154.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76
155.  สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 83
156.  สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254
162.  สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104
163.  สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 151
164.  สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 141
165.  สพป.เชียงราย เขต 4  นางรวิสุดา สาริวงค์ 135
166.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 87
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 141
168.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154
169.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 88
170.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99
171.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 100
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวลำภู ประเทืองผล 123
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 141
175.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 129
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189
177.  สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 143
178.  สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 157
179.  สพป.เลย เขต 3  นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์ 107
180.  สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ 115
181.  สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122
182.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132
183.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176

จำนวนโรงเรียน 27,067

จำนวน(โรงเรียน) ขนาดโรงเรียน จำนวน(โรงเรียน)
27,067 1 2878
2 6676
3 4915
4 9625
5 1763
6 1043
7 123
8 32
***หมายเหตุ : โรงเรียนที่ไม่รายงานภาวะทุพโภชนาการ จะไม่สามารถจำแนกประเภทโรงเรียนได้

จำนวนโรงเรียนแยกตามภาค

ภาค จำนวน
ภาคกลาง + ภาคตะวันตก   3,828
ภาคตะวันออก   1,552
ภาคเหนือ   5,712
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   12,166
ภาคใต้   3,809

Powered By www.thaieducation.net