โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561

  เขตพื้นที่ แอดมินเขต เปิดดูเขต รายงานสรุป
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา
   สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร
   สพป.นครปฐม เขต 2  นางวีรวรรณ เจริญสุข
   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง
   สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี
   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นางอภิญญา น้ำแก้ว
   สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย
   สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา
   สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ
   สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร
   สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา
   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
   สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา
   สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น
   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน
   สพป.ลำพูน เขต 1  นางสาวสิรีการ ขาวแสง
   สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น
   สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข
   สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร
   สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์
   สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ
   สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
   สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย
   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ
   สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี
   สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง
   สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
   สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ
   สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา
   สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์
   สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง
   สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว
   สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์
   สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์
   สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง
   สพป.ลำปาง เขต 1  นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์
   สพป.พะเยา เขต 2  นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ
   สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ
   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางฐิติรัตน์ จันทร
   สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา
   สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า
   สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย
   สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม
   สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล
   สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
   สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง
   สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ
   สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์
   สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี
   สพป.ราชบุรี เขต 1  นางจันทนา โฉมศรี
   สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี
   สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม
   สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว
   สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน
   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี
   สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์
   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
   สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน
   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช ไทยประยูร
   สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว
   สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง
   สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย
   สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์
   สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์
   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง
   สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว
   สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว
   สพป.พะเยา เขต 1  นางจิรพรรณ จำรัส
   สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
   สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล
   สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย
   สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี
   สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์
   สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
   สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช
   สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ
   สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์
   สพป.เชียงราย เขต 4  นางสาวรวิสุดา สาริวงค์
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
   สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว
   สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา
   สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์
   สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์
   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก
   สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์
   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์
   สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสาวรัตนาภา สีหานาม
   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์
   สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ
   สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ
   สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ
   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
   สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
   สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข
   สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
   สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์
   สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล
   สพป.เลย เขต 3  นางสุทธิพร แสงมณี
   สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย
   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร
   สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์
   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ
   สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
   สพป.ยโสธร เขต 2  นางสาวนางพิสมัย บวร
   สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้
   สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์
   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี
   สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง
   สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์
   สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
   สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม
   สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ
   สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี
   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง
   สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์
   สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี
   สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม
   สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ
   สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์
   สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม
   สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง
   สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ
   สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร
   สพป.หนองคาย เขต 2  นางเตือนใจ บุญบุตร
   สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว
   สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ
   สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์
   สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ
   สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ
   สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข
   สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน
   สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน
   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์
   สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา
   สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส
   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร
   สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์
   สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี
   สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต
   สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี
   สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง
   สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย
   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก
   สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย
   สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์
   สพป.ระยอง เขต 1  นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี
   สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์
   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ
   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร
   สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม
   สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม
   สพป.กรุงเทพมหานคร  นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง
   สพป.ลพบุรี เขต 2  นางนภาดา ขุนชนะ
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช
   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม
   สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์
   สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า
   สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์
   สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง
   สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
   สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน
   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย
   สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
   สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว
   สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
   สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์
   สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล
   สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี
   สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ
   สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล
   สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ

 

จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   25,927
ยังไม่รายงาน   1,043


Powered By www.thaieducation.net