โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562

*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันการส่งงานของทางโรงเรียน ***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต รายงานสรุป
103.50  1.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 143 148
103.42  2.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 146 151
102.90  3.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 69 71
102.83  4.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 106 109
102.33  5.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 86 88
102.31  6.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางจันทนา โฉมศรี 173 177
102.21  7.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 136 139
102.11  8.สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 142 145
101.57  9.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 127 129
101.50  10.สพป.เชียงราย เขต 4  นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ 133 135
101.44  11.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 139 141
101.36  12.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 147 149
101.22  13.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 82 83
101.21  14.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 165 167
101.17  15.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 171 173
101.16  16.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 86 87
100.88  17.สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ 114 115
100.87  18.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 230 232
100.83  19.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 120 121
100.80  20.สพป.พะเยา เขต 2  นางธนัญญา คำประเสริฐ 125 126
100.79  21.สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 126 127
100.75  22.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 133 134
100.74  23.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 135 136
100.66  24.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 151 152
100.62  25.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 162 163
100.00  26.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 89
100.00  27.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 196
100.00  28.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 162
100.00  29.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 154
100.00  30.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 255 255
100.00  31.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 244
100.00  32.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 175
100.00  33.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 91
100.00  34.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 182
100.00  35.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 159
100.00  36.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 142
100.00  37.สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร 184 184
100.00  38.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120 120
100.00  39.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154 154
100.00  40.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 68
100.00  41.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 154
100.00  42.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นางอภิญญา น้ำแก้ว 126 128
100.00  43.สพป.พะเยา เขต 1  นางจิรพรรณ จำรัส 83 83
100.00  44.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 136
100.00  45.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 217
100.00  46.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 106 108
100.00  47.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง 111 111
100.00  48.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 145
100.00  49.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา 114 114
100.00  50.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม 123 123
100.00  51.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 100
100.00  52.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 230 230
100.00  53.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 135
100.00  54.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 143
100.00  55.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 108
100.00  56.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 118
100.00  57.สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 157 157
100.00  58.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254 254
100.00  59.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 106
100.00  60.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 121
100.00  61.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 72
100.00  62.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 133
100.00  63.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 81
100.00  64.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 104
100.00  65.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 87
100.00  66.สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117 117
100.00  67.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 229
100.00  68.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 119
100.00  69.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 192
100.00  70.สพป.ลำพูน เขต 1  นางสาวสิรีการ ขาวแสง 94 94
100.00  71.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 144
100.00  72.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 193
100.00  73.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 67
100.00  74.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 189
100.00  75.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81 81
100.00  76.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125 125
100.00  77.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 180
100.00  78.สพป.นครปฐม เขต 2  นางวีรวรรณ เจริญสุข 118 118
100.00  79.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122 122
100.00  80.สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 121
100.00  81.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 180 181
100.00  82.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 119
100.00  83.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 252
100.00  84.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 258
100.00  85.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 292
100.00  86.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 189
100.00  87.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 71
100.00  88.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง 199 199
100.00  89.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 109
100.00  90.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 197 198
100.00  91.สพป.ลำปาง เขต 1  นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ 94 94
100.00  92.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ 210 210
100.00  93.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 188
100.00  94.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 147
100.00  95.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางฐิติรัตน์ จันทร 138 138
100.00  96.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสาวรัตนาภา สีหานาม 175 175
100.00  97.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 198
99.53  98.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 213
99.44  99.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 176
99.38  100.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162 161
99.32  101.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ 148 147
99.24  102.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 131 130
99.10  103.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221 219
99.00  104.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 100 99
98.97  105.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 97 96
98.52  106.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 133
98.10  107.สพป.หนองคาย เขต 2  นางเตือนใจ บุญบุตร 105 103
97.98  108.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99 97
96.79  109.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249 241
96.61  110.สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118 114
96.26  111.สพป.เลย เขต 3  นางสุทธิพร แสงมณี 107 103
95.77  112.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 204
95.24  113.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 60
94.70  114.สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132 125
94.67  115.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 213
93.75  116.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 165
93.75  117.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 105
91.04  118.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 61
90.52  119.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 116 105
89.81  120.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 108 97
89.43  121.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 123 110
89.07  122.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 163
88.60  123.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 101
88.29  124.สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม 111 98
88.15  125.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 186
88.04  126.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184 162
87.59  127.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 145 127
87.59  128.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 127
87.44  129.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 223 195
87.25  130.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 102 89
87.08  131.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 182
86.71  132.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 124
86.19  133.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239 206
85.89  134.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 140
85.82  135.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 140 121
85.71  136.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 150
85.61  137.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132 113
85.57  138.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 194 166
85.41  139.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 199
85.33  140.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 64
85.07  141.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 201 171
84.89  142.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 118
84.73  143.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 172
84.59  144.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร 331 280
84.38  145.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 27
84.31  146.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 203 172
84.18  147.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช ไทยประยูร 158 133
84.09  148.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 148
83.50  149.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 86
83.33  150.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 102 85
83.13  151.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 83 69
82.65  152.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 219 181
82.50  153.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง 80 66
82.01  154.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางนภาดา ขุนชนะ 138 114
81.96  155.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255 209
81.63  156.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49 40
80.70  157.สพป.ระยอง เขต 1  นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี 114 92
80.15  158.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 105
79.62  159.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 210 168
78.95  160.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 133 105
78.86  161.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง 123 97
78.63  162.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 206
78.21  163.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 179 140
78.05  164.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 64
77.09  165.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 179 138
75.94  166.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 187 142
75.36  167.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 138 104
75.27  168.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 70
74.04  169.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 208 154
72.93  170.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 132
72.43  171.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 214 155
72.15  172.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 57
71.88  173.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 23
70.72  174.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181 128
70.18  175.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 153
69.28  176.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 153 106
67.11  177.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 51
66.67  178.สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี 124 84
65.52  179.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย 145 95
64.86  180.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง 37 24
63.68  181.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 201 128
56.04  182.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 91 51
43.48  183.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115 50

 

จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   25,034
ยังไม่รายงาน   1,936


Powered By www.thaieducation.net