โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562

*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันการส่งงานของทางโรงเรียน ***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต รายงานสรุป
101.43  1.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 70 71
101.40  2.สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 143 145
101.14  3.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางปิยการย์ ครุฑเหิร 175 177
100.74  4.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 135 136
100.66  5.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 151 152
100.39  6.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 254 255
100.00  7.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125 125
100.00  8.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 180
100.00  9.สพป.นครปฐม เขต 2  นางวีรวรรณ เจริญสุข 118 118
100.00  10.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 88 88
100.00  11.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 173 173
100.00  12.สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 127 127
100.00  13.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 83 83
100.00  14.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 103 103
100.00  15.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122 122
100.00  16.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 189
100.00  17.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81 81
100.00  18.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 181 181
100.00  19.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 119
100.00  20.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 252
100.00  21.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 258
100.00  22.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 292
100.00  23.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 189
100.00  24.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 71
100.00  25.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 148 148
100.00  26.สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 121
100.00  27.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 139 139
100.00  28.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 87 87
100.00  29.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 141 141
100.00  30.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 109
100.00  31.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 198 198
100.00  32.สพป.ลำปาง เขต 1  นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน 94 94
100.00  33.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ 210 210
100.00  34.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 188
100.00  35.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางสาวเบญจพร พรอินทร์ 138 138
100.00  36.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสุพิชฌาย์ เสาระโส 175 175
100.00  37.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 198
100.00  38.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 109 109
100.00  39.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวแอนนา ปัทมารัง 199 199
100.00  40.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 163 163
100.00  41.สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ 115 115
100.00  42.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 162
100.00  43.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 154
100.00  44.สพป.เชียงราย เขต 4  นางรวิสุดา สาริวงค์ 135 135
100.00  45.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 214
100.00  46.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 244
100.00  47.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 175
100.00  48.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 129 129
100.00  49.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 91
100.00  50.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 182
100.00  51.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 89
100.00  52.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 232 232
100.00  53.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 196
100.00  54.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 121 121
100.00  55.สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร 184 184
100.00  56.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120 120
100.00  57.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154 154
100.00  58.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 68
100.00  59.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 154
100.00  60.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ 128 128
100.00  61.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 136
100.00  62.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 217
100.00  63.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 134 134
100.00  64.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 159
100.00  65.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 142
100.00  66.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 108 108
100.00  67.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง 111 111
100.00  68.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 145
100.00  69.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา 114 114
100.00  70.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวลำภู ประเทืองผล 123 123
100.00  71.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 100
100.00  72.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 230 230
100.00  73.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 135
100.00  74.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 149 149
100.00  75.สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 157 157
100.00  76.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254 254
100.00  77.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 106
100.00  78.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 121
100.00  79.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 151 151
100.00  80.สพป.พะเยา เขต 2  นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 126 126
100.00  81.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 72
100.00  82.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 133
100.00  83.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 81
100.00  84.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 104
100.00  85.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 87
100.00  86.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 143
100.00  87.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 108
100.00  88.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 118
100.00  89.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 119
100.00  90.สพป.ลำพูน เขต 1  นางพนมรัก นันพนัก 94 94
100.00  91.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 144
100.00  92.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 193
100.00  93.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 67
100.00  94.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 229
99.44  95.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 176
99.40  96.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 168 167
99.38  97.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162 161
99.32  98.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ 148 147
99.32  99.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 146
99.15  100.สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117 116
99.10  101.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221 219
99.00  102.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 100 99
98.96  103.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 190
98.81  104.สพป.พะเยา เขต 1  นางนางจิรพรรณ จำรัส 84 83
98.52  105.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 133
98.20  106.สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม 111 109
98.10  107.สพป.หนองคาย เขต 2  นางญานิชศา บางเมืองแสน 105 103
97.98  108.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99 97
97.96  109.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49 48
97.84  110.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางสาวนภาดา โพธิ์ศรี 139 136
96.97  111.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 99 96
96.61  112.สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118 114
96.00  113.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 216
95.98  114.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249 239
95.77  115.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 204
95.33  116.สพป.เลย เขต 3  นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์ 107 102
95.24  117.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 60
94.85  118.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 194 184
94.70  119.สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132 125
94.67  120.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 71
94.52  121.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 146 138
94.24  122.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 139 131
93.75  123.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 165
93.75  124.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 105
93.67  125.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช โลมาแจ่ม 158 148
93.44  126.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 171
93.42  127.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 228 213
92.61  128.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 188
92.42  129.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132 122
92.11  130.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 105
92.00  131.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 125 115
91.82  132.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 110 101
91.26  133.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 103 94
91.04  134.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 61
90.91  135.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 130
90.84  136.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 238
90.61  137.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 164
90.60  138.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 117 106
89.67  139.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184 165
89.32  140.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 92
89.21  141.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 124
89.14  142.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 156
88.97  143.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางนางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 129
88.65  144.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 141 125
88.34  145.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 144
88.18  146.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 220 194
88.07  147.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 155
87.95  148.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 83 73
87.50  149.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง 80 70
87.50  150.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 28
87.40  151.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง 127 111
87.31  152.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 134 117
86.74  153.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 181 157
86.70  154.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 202
86.52  155.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 141 122
86.26  156.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 182 157
85.37  157.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 70
85.26  158.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 190 162
84.83  159.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 179
84.21  160.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 176
84.21  161.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 64
84.10  162.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239 201
83.33  163.สพป.ระยอง เขต 1  นางรจนา ทับจันทร์ 114 95
82.80  164.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 77
82.09  165.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 201 165
77.93  166.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย 145 113
76.34  167.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 100
74.62  168.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร 331 247
74.12  169.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255 189
73.83  170.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 214 158
72.38  171.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181 131
72.04  172.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 211 152
71.88  173.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 23
69.62  174.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 55
69.61  175.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 204 142
59.48  176.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 153 91
52.38  177.สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี 126 66
51.38  178.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 112
51.35  179.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางพิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​ 37 19
43.78  180.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 201 88
35.27  181.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 207 73
32.17  182.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115 37
26.09  183.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 92 24

 

จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   25,121
ยังไม่รายงาน   1,946


Powered By www.thaieducation.net