โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562

*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันการส่งงานของทางโรงเรียน ***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต รายงานสรุป
100.00  1.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 87 87
100.00  2.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 141 141
100.00  3.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 152 152
100.00  4.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางเสาวรส สร้อยทอง 138 138
100.00  5.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 229
100.00  6.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 147 147
100.00  7.สพป.ลำพูน เขต 1  นางพนมรัก นันพนัก 94 94
100.00  8.สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร 184 184
100.00  9.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120 120
100.00  10.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 217
100.00  11.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 181 181
100.00  12.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 119
100.00  13.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 252
100.00  14.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 292
100.00  15.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 108
100.00  16.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 72
100.00  17.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 143
100.00  18.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 154
100.00  19.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 175
100.00  20.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 176
100.00  21.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 129 129
100.00  22.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81 81
100.00  23.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 135
100.00  24.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 149 149
100.00  25.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 177
100.00  26.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 147
100.00  27.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 192
100.00  28.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 181
100.00  29.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ 128 128
100.00  30.สพป.ตาก เขต 2  นางนางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 121
100.00  31.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 139 139
100.00  32.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 121
100.00  33.สพป.พะเยา เขต 2  นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 126 126
100.00  34.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 104
100.00  35.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 87
100.00  36.สพป.แพร่ เขต 1  นางเบญญพร โกสินทร์ 115 115
100.00  37.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 162
100.00  38.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49 49
100.00  39.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 88 88
100.00  40.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122 122
100.00  41.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 189
100.00  42.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 108 108
100.00  43.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางจีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร 111 111
100.00  44.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 145
100.00  45.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวลำภู ประเทืองผล 123 123
100.00  46.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 100
100.00  47.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 163 163
100.00  48.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 198 198
100.00  49.สพป.ลำปาง เขต 1  นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน 94 94
100.00  50.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางพัชรี สามารถ 210 210
100.00  51.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวแอนนา ปัทมารัง 199 199
100.00  52.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 119
100.00  53.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 67
100.00  54.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 142
100.00  55.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 121 121
100.00  56.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 154
100.00  57.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 258
100.00  58.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 148 148
100.00  59.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254 254
100.00  60.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 106
100.00  61.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 81
100.00  62.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 232 232
100.00  63.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 196
100.00  64.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 32
100.00  65.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 244
100.00  66.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 89
100.00  67.สพป.นครปฐม เขต 2  นางสาววีรวรรณ เจริญสุข 118 118
100.00  68.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 83 83
100.00  69.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 198
100.00  70.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 109 109
100.00  71.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 144
100.00  72.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 193
100.00  73.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 134 134
100.00  74.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 159
100.00  75.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154 154
100.00  76.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 136 136
100.00  77.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 71
100.00  78.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 118
100.00  79.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 133
100.00  80.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 214
100.00  81.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 255 255
100.00  82.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 182
100.00  83.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125 125
100.00  84.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 180
100.00  85.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 71 71
100.00  86.สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 127 127
100.00  87.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางปิยการย์ ครุฑเหิร 177 177
99.56  88.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 224
99.40  89.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางปวีณ์กร ภูกาสอน 168 167
99.37  90.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช โลมาแจ่ม 158 157
99.32  91.สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 146 145
99.26  92.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 135
99.25  93.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 134 133
99.15  94.สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117 116
99.10  95.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221 219
99.10  96.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 111 110
98.99  97.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 99 98
98.99  98.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 99 98
98.90  99.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 90
98.85  100.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 174 172
98.81  101.สพป.พะเยา เขต 1  นางนางจิรพรรณ จำรัส 84 83
98.77  102.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162 160
98.52  103.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 200
98.40  104.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 125 123
98.25  105.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 228 224
98.10  106.สพป.หนองคาย เขต 2  นางญานิชศา บางเมืองแสน 105 103
97.78  107.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 132
97.71  108.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 256
97.44  109.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 195 190
97.44  110.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 117 114
97.37  111.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 190 185
97.33  112.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 73
97.04  113.สพป.เชียงราย เขต 4  นางจันทรา บุญเที่ยง 135 131
96.97  114.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99 96
96.72  115.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 183 177
96.57  116.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสุพิชฌาย์ เสาระโส 175 169
96.40  117.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 139 134
96.32  118.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 157
95.82  119.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239 229
95.77  120.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 204
95.77  121.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 181
95.33  122.สพป.เลย เขต 3  นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์ 107 102
95.15  123.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 103 98
95.08  124.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 174
94.70  125.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 151 143
94.37  126.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 142 134
94.24  127.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 131
94.12  128.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 64
93.75  129.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 105
93.75  130.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 165
93.75  131.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 30
93.65  132.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 59
93.20  133.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 96
92.99  134.สพป.เลย เขต 2  นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต 157 146
92.94  135.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 85 79
92.93  136.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184 171
92.57  137.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 162
92.37  138.สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118 109
92.11  139.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 70
92.11  140.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 114 105
90.99  141.สพป.ยะลา เขต 1  นางวัฒนา ทิพย์ภักดี 111 101
90.76  142.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249 226
90.55  143.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางลำพึง อ้นหนู 127 115
90.55  144.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ 127 115
90.43  145.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 170
90.29  146.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 103 93
89.61  147.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 231 207
88.17  148.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 186 164
87.12  149.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 203
86.24  150.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 94
84.30  151.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 223 188
83.92  152.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 120
83.87  153.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 78
83.11  154.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชพรรณ มณีมาศ 148 123
78.03  155.สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132 103
76.83  156.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 63
75.18  157.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 141 106
74.68  158.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 59
74.16  159.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 155
73.73  160.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255 188
73.68  161.สพป.ระยอง เขต 1  นางรจนา ทับจันทร์ 114 84
71.97  162.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132 95
66.21  163.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวลออ แก้วศรี 145 96
65.65  164.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 86
61.50  165.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 200 123
59.82  166.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางละอองทิพย์ พวงศรีเคน 331 198
58.21  167.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 39
53.92  168.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 204 110
44.14  169.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางนางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 64
32.43  170.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางพิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​ 37 12
32.11  171.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 70
29.50  172.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางสาวนภาดา โพธิ์ศรี 139 41
27.09  173.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 203 55
24.56  174.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 28
22.10  175.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181 40
18.36  176.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 207 38
13.75  177.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ 80 11
10.94  178.สพป.สุโขทัย เขต 1  นายประพันธ์ จันทร์จเร 128 14
10.87  179.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 92 10
5.21  180.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 211 11
3.72  181.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 215 8
1.74  182.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115 2
0.95  183.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 2
0.00  184.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 158 0

 

จำนวนโรงเรียน   27,318
รายงานแล้ว   23,882
ยังไม่รายงาน   3,436


Powered By www.thaieducation.net