โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.นิคมพัฒนา 4
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
-
-
-
-
 2.นิคมพัฒนา 6
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
-
-
-
-
 3.นิคมพัฒนา10
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
-
-
-
-
 4.นิคมพัฒนา2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
-
-
-
-
 5.นิคมพัฒนา5
-
 เทศบาลตำบลสุคิริน
-
-
-
-
 6.นิคมพัฒนา7
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
-
-
-
-
 7.นิคมพัฒนา9
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
-
-
-
-
 8.นิคมสร้างตนเองแว้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
-
-
-
-
 9.นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
-
-
-
-
 10.บ้านกรือซอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
-
-
-
-
 11.บ้านกลูบี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
-
-
 12.บ้านกวาลอซีรา
-
 เทศบาลตำบลปาเสมัส
-
-
-
-
 13.บ้านกาวะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
-
-
-
-
 14.บ้านกูบู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
-
-
 15.บ้านกูวา(ปาดี)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
-
-
-
-
 16.บ้านกูวา(แว้ง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
-
-
-
-
 17.บ้านกูแบอีแก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
-
-
-
-
 18.บ้านคลองตัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
-
-
-
-
 19.บ้านฆอเลาะทูวอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
-
-
-
-
 20.บ้านจะมาแกะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
-
-
-
-
 21.บ้านจือแร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
-
-
 22.บ้านจุฬาภรณ์ 12
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
-
-
-
-
 23.บ้านซรายอ
-
 เทศบาลตำบลปาเสมัส
-
-
-
-
 24.บ้านดอเฮะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
-
-
-
-
 25.บ้านตลิ่งสูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
-
-
-
-
 26.บ้านตอหลัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
-
-
 27.บ้านตอออ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
-
-
-
-
 28.บ้านตอแล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
-
-
-
-
 29.บ้านตะเหลี่ยง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
-
-
-
-
 30.บ้านตะโละบูเก๊ะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
-
-
-
-
 31.บ้านตาบา
-
 เทศบาลเมืองตากใบ
-
-
-
-
 32.บ้านตาเซะเหนือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
-
-
-
-
 33.บ้านตาเซะใต้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
-
-
-
-
 34.บ้านตือมายู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
-
-
-
-
 35.บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
-
 เทศบาลตำบลปาเสมัส
-
-
-
-
 36.บ้านตําเสาพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
-
-
-
-
 37.บ้านน้ำทุเรียน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
-
-
-
-
 38.บ้านน้ำใส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
-
-
-
-
 39.บ้านนูโร๊ะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
-
-
-
-
 40.บ้านบอเกาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
-
-
 41.บ้านบางขุด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
-
-
-
-
 42.บ้านบางขุนทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
-
-
-
-
 43.บ้านบาลูกายาอิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
-
-
-
-
 44.บ้านบาโง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
-
-
-
-
 45.บ้านบาโงกือเต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
-
-
-
-
 46.บ้านบาโงมาแย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
-
-
 47.บ้านบาโงฮูมอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
-
-
-
-
 48.บ้านบือราแง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
-
-
-
-
 49.บ้านบูเกะตา
-
 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
-
-
-
-
 50.บ้านปลักปลา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
-
-
-
-
 51.บ้านปอเนาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
-
-
-
-
 52.บ้านปะดะดอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค
-
-
-
-
 53.บ้านปะลุกา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
-
-
-
-
 54.บ้านปะลุรู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
-
-
-
-
 55.บ้านปาดังยอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
-
-
-
-
 56.บ้านปูยู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
-
-
-
-
 57.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
-
-
-
-
 58.บ้านปูโป๊ะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
-
-
-
-
 59.บ้านภูเขาทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
-
-
-
-
 60.บ้านมือบา
-
 เทศบาลตำบลปาเสมัส
-
-
-
-
 61.บ้านมูโนะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
-
-
-
-
 62.บ้านยะหอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
-
-
-
-
 63.บ้านร่วมใจ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
-
-
-
-
 64.บ้านละหาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
-
-
-
-
 65.บ้านลาแล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
-
-
-
-
 66.บ้านลูโบ๊ะซามา
-
 เทศบาลตำบลปาเสมัส
-
-
-
-
 67.บ้านลูโบ๊ะลือซง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
-
-
-
-
 68.บ้านศรีพงัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
-
-
-
-
 69.บ้านศาลาอูมา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
-
-
-
-
 70.บ้านศาลาใหม่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
-
-
-
-
 71.บ้านสะปอม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
-
-
 72.บ้านสะหริ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
-
-
-
-
 73.บ้านสากอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
-
-
 74.บ้านสามแยก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
-
-
-
-
 75.บ้านสายะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
-
-
-
-
 76.บ้านสุไหงโก-ลก
-
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-
-
-
-
 77.บ้านหัวคลอง
-
 เทศบาลเมืองตากใบ
-
-
-
-
 78.บ้านเกาะสะท้อน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
-
-
-
-
 79.บ้านเจ๊ะยอ
-
 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
-
-
-
-
 80.บ้านเจ๊ะเหม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
-
-
-
-
 81.บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
-
-
-
-
 82.บ้านแขยง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
-
-
-
-
 83.บ้านแฆแบ๊ะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค
-
-
-
-
 84.บ้านแม่ดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
-
-
-
-
 85.บ้านแว้ง
-
 เทศบาลตำบลแว้ง
-
-
-
-
 86.บ้านแอแว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
-
-
-
-
 87.บ้านโคกงู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
-
-
-
-
 88.บ้านโคกตา
-
 เทศบาลตำบลปะลุรู
-
-
-
-
 89.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
-
-
-
-
 90.บ้านโคกยามู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
-
-
 91.บ้านโต๊ะเด็ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
-
-
-
-
 92.บ้านโต๊ะเวาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
-
-
-
-
 93.บ้านโผลง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
-
-
-
-
 94.บ้านไพรวัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
-
-
 95.บ้านไม้ฝาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
-
-
-
-
 96.บ้านไม้แก่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
-
-
 97.บ้านไอบาตู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
-
-
-
-
 98.รักไทย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
-
-
-
-
 99.ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
-
-
-
-
 100.ราชภักดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
-
-
-
-
 101.วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
-
 เทศบาลเมืองตากใบ
-
-
-
-
 102.วัดทรายขาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
-
-
 103.วัดประชุมชลธารา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
-
-
-
-
 104.วัดประดิษฐ์บุปผา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
-
-
-
-
 105.วัดพระพุทธ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
-
-
-
-
 106.วัดสิทธิสารประดิษฐ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
-
-
-
-
 107.วัดเกษตรธิการาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค
-
-
-
-
 108.วัดเกาะสวาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
-
-
 109.วัดโคกมะม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
-
-
-
-
 110.วัดโคกมะเฟือง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
-
-
-
-
 111.วัดโบราณสถิตย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
-
-
-
-
 112.สุคิริน
-
 เทศบาลตำบลสุคิริน
-
-
-
-
 113.อิสลามบํารุง
-
 เทศบาลตำบลปะลุรู
-
-
-
-
 114.เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
-
-
-
-
 115.เทพประทานไทยยืนยง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
-
-
-
-
 116.เพลินพิศ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
-
-
-
-
 117.ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net