โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.นนทบุรี เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.คลองเกลือ
-
 เทศบาลนครปากเกร็ด
-
-
-
-
 2.คล้ายสอนศึกษา
-
 บางคูรัด
-
-
-
-
 3.ชลประทานสงเคราะห์
-
 นครปากเกร็ด
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
-
 
-
-
-
-
 5.ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
-
 
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดบางไผ่
-
 เทศบาลเมืองบางบัวทอง
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
-
 
-
-
-
-
 8.ชุมชนวัดไทรน้อย
-
 
-
-
-
-
 9.ชุมชนไมตรีอุทิศ
-
 
-
-
-
-
 10.ดีมากอุปถัมภ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
-
-
-
-
 11.บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
-
 อบต.ไทรน้อย
-
-
-
-
 12.บ้านคลองพระพิมล
-
 อบต.ขุนศรี
-
-
-
-
 13.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านราษฎร์นิยม
-
 ราษฎร์นิยม
-
-
-
-
 16.บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 17.ประชารัฐบำรุง
-
 บางบัวทอง
-
-
-
-
 18.ประสานสามัคคีวิทยา
-
 ละหาร
-
-
-
-
 19.ประเสริฐอิสลาม
-
 เทศบาลนครปากเกร็ด
-
-
-
-
 20.รุ่งเรืองวิทยา
-
 
-
-
-
-
 21.วัดกลางเกร็ด
-
 ปากเกร็ด
-
-
-
-
 22.วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
-
 
-
-
-
-
 23.วัดคลองขุนศรี
-
 ขุนศรี
-
-
-
-
 24.วัดคลองตาคล้าย
-
 ไทรน้อย
-
-
-
-
 25.วัดคลองเจ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา
-
-
-
-
 26.วัดตาล
-
 บางตะไนย์
-
-
-
-
 27.วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
-
 บางตะไนย์
-
-
-
-
 28.วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
-
-
-
-
 29.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
-
 นครปากเกร็ด
-
-
-
-
 30.วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
-
 
-
-
-
-
 31.วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
-
 
-
-
-
-
 32.วัดผาสุกมณีจักร
-
 นครปากเกร็ด
-
-
-
-
 33.วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
-
 เทศบาลบ้านบางม่วง
-
-
-
-
 34.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
-
 
-
-
-
-
 35.วัดยอดพระพิมล
-
 อบต.ขุนศรี
-
-
-
-
 36.วัดลากค้อน
-
 ราษฎร์นิยม
-
-
-
-
 37.วัดลาดปลาดุก
-
 บางรักพัฒนา
-
-
-
-
 38.วัดลำโพ
-
 อบต.ลำโพ
-
-
-
-
 39.วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
-
 บางเลน
-
-
-
-
 40.วัดศรีเขตนันทาราม
-
 คลองข่อย
-
-
-
-
 41.วัดศาลากุล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
-
-
-
-
 42.วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
-
 คลองพระอุดม
-
-
-
-
 43.วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
-
 ตำบลบ้านบางม่วง
-
-
-
-
 44.วัดอินทร์
-
 เทศบาลตำบลบางม่วง
-
-
-
-
 45.วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
-
 คลองพระอุดม
-
-
-
-
 46.วัดเชิงเลน
-
 ท่าอิฐ
-
-
-
-
 47.วัดเพรางาย
-
 หนองเพรางาย
-
-
-
-
 48.วัดเสนีวงศ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
-
-
-
-
 49.วัดเอนกดิษฐาราม
-
 เทศบาลตำบลบางใหญ่
-
-
-
-
 50.วัดโพธิ์บ้านอ้อย
-
 
-
-
-
-
 51.วัดโมลี(นันทวิมล)
-
 
-
-
-
-
 52.วัดไทรใหญ่
-
 เทศบาลตำบลไทรน้อย
-
-
-
-
 53.สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
-
 อบต.ทวีวัฒนา
-
-
-
-
 54.สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
-
 คลองข่อย
-
-
-
-
 55.สุเหร่าปากคลองลำรี
-
 อบต.ละหาร
-
-
-
-
 56.สุเหร่าเขียว
-
 
-
-
-
-
 57.อนุบาลบางใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง
-
-
-
-
 58.เจริญรัฐอุปถัมภ์
-
 
-
-
-
-
 59.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
-
 ตำบลเสาธงหิน
-
-
-
-
 60.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
-
 เทศบาลเสาธงหิน
-
-
-
-
 61.แสงประทีปรัฐบำรุง
-
 ละหาร
-
-
-
-
 62.แสงประเสริฐ
-
 บางบัวทอง
-
-
-
-
 63.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
-
 
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net