โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กุลโน
-
 เทศบาลตำบลพิมาย
-
-
-
-
 2.คมเพชรวิทยาคาร
-
 หันห้วยทราย
-
-
-
-
 3.คูเตยราษฎร์สามัคคี
-
 
-
-
-
-
 4.จตุคามพิทยาคม
-
 
-
-
-
-
 5.จารย์ตำรา
-
 อบต.ท่าหลวง
-
-
-
-
 6.ช่องแมวพิทยา
-
 
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านวังหิน
-
 อบต.ในเมือง
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านหนองจิก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
-
-
-
-
 9.ชุมชนประทาย
-
 
-
-
-
-
 10.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
-
 เทศบาลตำบลหนองบัววง
-
-
-
-
 11.ชุมชนโนนแดง
-
 เทศบาลตำบลโนนแดง
-
-
-
-
 12.ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
-
 
-
-
-
-
 13.ดอนมัน
-
 โคกกลาง
-
-
-
-
 14.ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
-
 
-
-
-
-
 15.ดอนใหญ่พัฒนา
-
 อบต.ดอนมัน
-
-
-
-
 16.ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
-
 
-
-
-
-
 17.ท่าลาด
-
 
-
-
-
-
 18.ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
-
 อบต.ในเมือง
-
-
-
-
 19.ท่าเรือวิทยา
-
 กระเบื้องนอก
-
-
-
-
 20.นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
-
 อบต.นิคมสร้างตนเอง
-
-
-
-
 21.นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
-
 อบต.นิคมสร้างตนเอง
-
-
-
-
 22.นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
-
 
-
-
-
-
 23.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
-
 เทศบาลรังกาใหญ่
-
-
-
-
 24.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6
-
 
-
-
-
-
 25.บ้านกระทุ่มราย
-
 กระทุ่มราย
-
-
-
-
 26.บ้านกระเบื้อง
-
 กระชอน
-
-
-
-
 27.บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
-
 กระเบื้องนอก
-
-
-
-
 28.บ้านกระเบื้องใหญ่
-
 อบต.กระเบื้องใหญ่
-
-
-
-
 29.บ้านกล้วย
-
 ดงใหญ่
-
-
-
-
 30.บ้านขามขุนร่ม
-
 ประสุข
-
-
-
-
 31.บ้านขามใต้
-
 ดงใหญ่
-
-
-
-
 32.บ้านขุยวิทยา
-
 เทศบาลตำบลขุย
-
-
-
-
 33.บ้านครบุรีศึกษา
-
 ละหานปลาค้าว
-
-
-
-
 34.บ้านคล้า
-
 สัมฤทธิ์
-
-
-
-
 35.บ้านคึมหญ้านาง
-
 
-
-
-
-
 36.บ้านจาบ
-
 
-
-
-
-
 37.บ้านฉกาจช่องโค
-
 ตำบลรังกาใหญ่
-
-
-
-
 38.บ้านช่องแมว
-
 ตำบลช่องแมว
-
-
-
-
 39.บ้านชีวาน
-
 
-
-
-
-
 40.บ้านซาด
-
 
-
-
-
-
 41.บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
-
 สัมฤทธิ์
-
-
-
-
 42.บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
-
 อบต.โนนรัง
-
-
-
-
 43.บ้านดงประชานุกูล
-
 ดงใหญ่
-
-
-
-
 44.บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
-
 ตำบลช่องแมว
-
-
-
-
 45.บ้านดอนตัดเรือ
-
 
-
-
-
-
 46.บ้านดอนยาว
-
 ดอนยาวใหญ่
-
-
-
-
 47.บ้านดอนลำดวน
-
 อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 48.บ้านดอนวัว
-
 เมืองโดน
-
-
-
-
 49.บ้านดอนสามัคคี
-
 อบต.เมืองโดน
-
-
-
-
 50.บ้านดอนหวาย
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านดอนเขว้า
-
 อบต. ชีวาน
-
-
-
-
 52.บ้านดอนแซะ
-
 อบต.ในเมือง
-
-
-
-
 53.บ้านตลาดประดู่
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านตลาดไทร
-
 
-
-
-
-
 55.บ้านตะคร้อ
-
 โบสถ์
-
-
-
-
 56.บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
-
 อบต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 57.บ้านถนน
-
 ท่าหลวง
-
-
-
-
 58.บ้านทับควาย
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านท่าหลวง
-
 ตำบลท่าหลวง
-
-
-
-
 60.บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
-
 กระเบื้องนอก
-
-
-
-
 61.บ้านท่าแดง
-
 
-
-
-
-
 62.บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
-
 หนองค่าย
-
-
-
-
 63.บ้านนางโทพัฒนา
-
 เมืองยาง
-
-
-
-
 64.บ้านนาดี
-
 
-
-
-
-
 65.บ้านประทาย
-
 ตลาดไทร
-
-
-
-
 66.บ้านประสุข
-
 อบต.ประสุข
-
-
-
-
 67.บ้านป่าตะแบง
-
 อบต.ดอนยาวใหญ่
-
-
-
-
 68.บ้านฝาง
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านฝาผนัง
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านพะงาดวิทยา
-
 ท่าลาด
-
-
-
-
 71.บ้านพุทรา
-
 
-
-
-
-
 72.บ้านม่วงขามประชารักษ์
-
 ในเมือง
-
-
-
-
 73.บ้านมะกอก
-
 ดงใหญ่
-
-
-
-
 74.บ้านมาบป่าแดง
-
 ตำบลช่องแมว
-
-
-
-
 75.บ้านยางวิทยา
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านละหานสามัคคี
-
 
-
-
-
-
 77.บ้านละเลิงหิน
-
 โคกกลาง
-
-
-
-
 78.บ้านละโว้
-
 บ้านประสุข
-
-
-
-
 79.บ้านลำทะเมนชัย
-
 เทศบาลตำบลหนองบัววง
-
-
-
-
 80.บ้านลุงตามัน
-
 
-
-
-
-
 81.บ้านลุงประดู่
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านวังม่วง
-
 อบต.ทุ่งสว่าง
-
-
-
-
 83.บ้านศาลา
-
 อบต. ดงใหญ่
-
-
-
-
 84.บ้านสว่างนาดี
-
 องค์การบริการส่วนตำบลโนนตูม
-
-
-
-
 85.บ้านสะแกงาม
-
 นิคมสรัางตนเองพิมาย
-
-
-
-
 86.บ้านสัมฤทธิ์
-
 สัมฤทธิ์
-
-
-
-
 87.บ้านสาหร่ายวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
-
-
-
-
 88.บ้านสำพะเนียง
-
 สำพะเนียง
-
-
-
-
 89.บ้านสี่เหลี่ยม
-
 ช่องแมว
-
-
-
-
 90.บ้านหญ้าคา
-
 อบต.นางรำ
-
-
-
-
 91.บ้านหนองขาม
-
 โบสถ์
-
-
-
-
 92.บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
-
 อบต.โนนรัง
-
-
-
-
 93.บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
-
 ช่องแมว
-
-
-
-
 94.บ้านหนองจานใต้
-
 ตำบลช่องแมว
-
-
-
-
 95.บ้านหนองดู่
-
 ตำบลบ้านยาง
-
-
-
-
 96.บ้านหนองตะคลอง
-
 อบต.ท่าลาด
-
-
-
-
 97.บ้านหนองตาด
-
 
-
-
-
-
 98.บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
-
 โนนรัง
-
-
-
-
 99.บ้านหนองนกคู่
-
 
-
-
-
-
 100.บ้านหนองบง
-
 โนนแดง
-
-
-
-
 101.บ้านหนองบัว
-
 สหกรณ์โคนมชุมพวง
-
-
-
-
 102.บ้านหนองบัวคำ
-
 หนองระเวียง
-
-
-
-
 103.บ้านหนองบัวนาค
-
 
-
-
-
-
 104.บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
-
 อบต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 105.บ้านหนองพลวง
-
 อบต.หนองพลวง
-
-
-
-
 106.บ้านหนองพลวงน้อย
-
 วังไม้แดง
-
-
-
-
 107.บ้านหนองม่วง
-
 โนนตาเถร
-
-
-
-
 108.บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
-
 เทศบาลตำบลบ้านยาง
-
-
-
-
 109.บ้านหนองมะเขือ
-
 เทศบาลตำบลช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 110.บ้านหนองยาง
-
 ตำบลบ้านยาง
-
-
-
-
 111.บ้านหนองหญ้าขาว
-
 
-
-
-
-
 112.บ้านหนองหลักสามัคคี
-
 
-
-
-
-
 113.บ้านหนองหว้าตาดำ
-
 สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 114.บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
-
 ตลาดไทร
-
-
-
-
 115.บ้านหนองห่าง
-
 
-
-
-
-
 116.บ้านหนองแวง(ประทาย)
-
 อบต.กระทุ่มราย
-
-
-
-
 117.บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย)
-
 เทศบาลตำบลไพล
-
-
-
-
 118.บ้านหนองแวงสามัคคี
-
 
-
-
-
-
 119.บ้านหนองแสง
-
 โคกกลาง
-
-
-
-
 120.บ้านหนองโดนรกฟ้า
-
 อบต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 121.บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
-
 
-
-
-
-
 122.บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
-
 หนองบัววง
-
-
-
-
 123.บ้านหนองโสน
-
 อบต.หนองระเวียง ต.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 124.บ้านหนองไผ่พิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลขุย
-
-
-
-
 125.บ้านหวายโนนโพธิ์
-
 ธารละหลอด
-
-
-
-
 126.บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
-
 หันห้วยทราย
-
-
-
-
 127.บ้านหันเตย
-
 อบต ประทาย
-
-
-
-
 128.บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
-
 เทศบาลตำบลบ้านยาง
-
-
-
-
 129.บ้านอ้อประชาสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลไพล
-
-
-
-
 130.บ้านเขว้าวิทยา
-
 
-
-
-
-
 131.บ้านเตยกระโตน
-
 ประทาย
-
-
-
-
 132.บ้านเตยประชาบำรุง
-
 
-
-
-
-
 133.บ้านเมืองไผ่
-
 หนองหลัก
-
-
-
-
 134.บ้านโกรกสำโรง
-
 
-
-
-
-
 135.บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
-
 อบต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 136.บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
-
 
-
-
-
-
 137.บ้านโคกหินช้าง
-
 
-
-
-
-
 138.บ้านโคกเพชร
-
 อบต.โนนรัง
-
-
-
-
 139.บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
-
 นิคมสร้างตนเองพิมาย
-
-
-
-
 140.บ้านโนนตะแบก
-
 อบต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 141.บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
-
 เมืองยาง
-
-
-
-
 142.บ้านโนนตาเถร
-
 โนนตาเถร
-
-
-
-
 143.บ้านโนนตำหนัก
-
 
-
-
-
-
 144.บ้านโนนปีบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
-
-
-
-
 145.บ้านโนนพุทรา
-
 
-
-
-
-
 146.บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง
-
-
-
-
 147.บ้านโนนม่วง
-
 
-
-
-
-
 148.บ้านโนนยอ
-
 โนนยอ
-
-
-
-
 149.บ้านโนนรัง
-
 โนนรัง
-
-
-
-
 150.บ้านโนนสูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
-
-
-
-
 151.บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
-
 
-
-
-
-
 152.บ้านโนนเพชรพิทยาคม
-
 ละหานปลาค้าว
-
-
-
-
 153.บ้านโนนโชงโลง
-
 ดงใหญ่
-
-
-
-
 154.บ้านโนนไม้งาม
-
 เมืองยาง
-
-
-
-
 155.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
-
 นิคมสร้างตนเอง
-
-
-
-
 156.บ้านโสกดู่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
-
-
-
-
 157.บ้านใหม่ฉมวก
-
 
-
-
-
-
 158.บ้านใหม่ปฎิรูป
-
 
-
-
-
-
 159.บ้านใหม่พัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
-
-
-
-
 160.บ้านไพล
-
 ตำบลไพล
-
-
-
-
 161.ประโดกสามัคคี
-
 หนองหลัก
-
-
-
-
 162.ปราสาทหินนางรำ
-
 อบต.นางรำ
-
-
-
-
 163.พิกุลทอง
-
 เทศบาลอำเภอชุมพวง
-
-
-
-
 164.พิมายสามัคคี 1
-
 
-
-
-
-
 165.มะค่าสามัคคี
-
 
-
-
-
-
 166.รวมมิตรพัฒนา
-
 โนนเพ็ด
-
-
-
-
 167.ราษฎร์สโมสร
-
 
-
-
-
-
 168.วังหินประชาสรรค์
-
 
-
-
-
-
 169.วัดจันทนาราม
-
 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
-
-
-
-
 170.วัดบ้านขี้เหล็ก
-
 
-
-
-
-
 171.วัดบ้านดอนตะหนิน
-
 อบต.กระทุ่มราย
-
-
-
-
 172.วัดบ้านตะเภาหนุน
-
 
-
-
-
-
 173.วัดบ้านตำแย
-
 อบต.หนองค่าย
-
-
-
-
 174.วัดบ้านถนนโพธิ์
-
 อบต.ประทาย
-
-
-
-
 175.วัดบ้านทุ่งรี
-
 เทศบาลตำบลวังหิน
-
-
-
-
 176.วัดบ้านทุ่งสว่าง
-
 
-
-
-
-
 177.วัดบ้านนางิ้ว
-
 
-
-
-
-
 178.วัดบ้านสี่เหลี่ยม
-
 กระทุ่มราย
-
-
-
-
 179.วัดบ้านหนองกก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
-
-
-
-
 180.วัดบ้านหนองขาม
-
 หนองพลวง
-
-
-
-
 181.วัดบ้านหนองคึม
-
 อบต.หนองพลวง
-
-
-
-
 182.วัดบ้านหนองคู
-
 อบต.เมืองโดน
-
-
-
-
 183.วัดบ้านหนองสะแบง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
-
-
-
-
 184.วัดบ้านหนองเดิ่น
-
 กระทุ่มราย
-
-
-
-
 185.วัดบ้านหินตั้ง
-
 เทศบาลตำบลวังหิน
-
-
-
-
 186.วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง
-
-
-
-
 187.วัดบ้านโคกพระ
-
 วังไม้แดง
-
-
-
-
 188.วัดบ้านโคกสีโนนรัง
-
 อบต.วังไม้แดง
-
-
-
-
 189.วัดบ้านโคกหนองแวง
-
 โนนตาเถร
-
-
-
-
 190.วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
-
 อบต.หนองค่าย
-
-
-
-
 191.วัดปลักแรต
-
 อบต.ดอนมัน
-
-
-
-
 192.วัดวังน้ำ
-
 สัมฤทธิ์
-
-
-
-
 193.วัดสองพี่น้อง
-
 
-
-
-
-
 194.วัดเจริญราษฎร์บำรุง
-
 
-
-
-
-
 195.วัดโชติการาม
-
 อบต.ประสุข
-
-
-
-
 196.วัดโพธิ์ศรีบรรจง
-
 
-
-
-
-
 197.สระประดู่
-
 ดอนมัน
-
-
-
-
 198.สองห้องแวงน้อยวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
-
-
-
-
 199.สัมพันธมิตรวิทยา
-
 หันห้วยทราย
-
-
-
-
 200.สี่แยกศรีอรัญวิทยา
-
 
-
-
-
-
 201.หนองกรดวิทยา
-
 โคกกลาง
-
-
-
-
 202.หนองกุงวันชาติ
-
 หนองพลวง
-
-
-
-
 203.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
-
 ตำบลชุมพวง
-
-
-
-
 204.หนองบัวลอย
-
 หนองระเวียง
-
-
-
-
 205.หนองปรือแก้ว
-
 
-
-
-
-
 206.หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)
-
 สาหร่าย
-
-
-
-
 207.หนองม่วงหนองแวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
-
-
-
-
 208.หนองอ้อวิทยาคม
-
 ตำบลบ้านยาง
-
-
-
-
 209.ห้วยบงวิทยา
-
 
-
-
-
-
 210.อนุบาลชุมพวงวิทยา
-
 เทศบาลตำบลชุมพวง
-
-
-
-
 211.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
-
 
-
-
-
-
 212.อรพิมวิทยา
-
 เมืองยาง
-
-
-
-
 213.อัมพวันวิทยา
-
 อบต.หันห้วยทราย
-
-
-
-
 214.อาสนาราม
-
 อบต.ประสุข
-
-
-
-
 215.เพชรหนองขาม
-
 
-
-
-
-
 216.เมืองจากวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
-
-
-
-
 217.เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
-
 ตำบลเมืองยาง
-
-
-
-
 218.เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
-
 เมืองโดนสำโรง
-
-
-
-
 219.แกสำโรงวิทยา
-
 ตำบลวังหิน
-
-
-
-
 220.โนนขุยสามัคคี
-
 หนองหลัก
-
-
-
-
 221.โนนตูม
-
 อบต.โนนตูม
-
-
-
-
 222.โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
-
 ละหานปลาค้าว
-
-
-
-
 223.โนนเพ็ดวิทยา
-
 โนนเพ็ด
-
-
-
-
 224.ไตรราษฎร์สามัคคี
-
 หนองค่าย
-
-
-
-
 225.ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
-
 ท่าลาด
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net