โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.คลองขวาง
-
 ท่ากุ่ม
-
-
-
-
 2.คีรีศรีสาครวิทยา
-
 เทศบาลตำบลหนองบอน
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง
-
 เทศบาลตำบลบ่อพลอย
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง
-
 เทศบาลตำบลเขาสมิง
-
-
-
-
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
-
 ตำบลท่าพริกเนินทราย
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่
-
 
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
-
 
-
-
-
-
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ
-
 อบต.อ่าวใหญ่
-
-
-
-
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง
-
 ตำบลแสนตุ้ง
-
-
-
-
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
-
 แหลมงอบ
-
-
-
-
 11.บ้านคลองจาก
-
 คลองใหญ่
-
-
-
-
 12.บ้านคลองประทุน
-
 
-
-
-
-
 13.บ้านคลองพร้าว
-
 เทศบาลตำบลเกาะช้าง
-
-
-
-
 14.บ้านคลองมะขาม
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านคลองมะนาว
-
 
-
-
-
-
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
-
 อบต.ท่าโสม
-
-
-
-
 17.บ้านคลองเจ้า
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านคลองแอ่ง
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านคลองใหญ่
-
 คลองใหญ่
-
-
-
-
 20.บ้านจัดสรร
-
 เทศบาลตำบลบ่อพลอย
-
-
-
-
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
-
 ห้วยแร้ง
-
-
-
-
 22.บ้านดงกลาง
-
 เขาสมิง
-
-
-
-
 23.บ้านดอนสูง
-
 อบต.ประณีต
-
-
-
-
 24.บ้านด่านชุมพล
-
 ด่านชุมพล
-
-
-
-
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 26.บ้านตาหนึก
-
 คลองใหญ่
-
-
-
-
 27.บ้านท่าประดู่
-
 
-
-
-
-
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
-
-
-
-
 30.บ้านธรรมชาติล่าง
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านนาเกลือ
-
 เทศบาลตำบลชำราก
-
-
-
-
 32.บ้านบางปรง
-
 
-
-
-
-
 33.บ้านบางเบ้า
-
 เกาะช้างใต้
-
-
-
-
 34.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
-
 ด่านชุมพล
-
-
-
-
 35.บ้านปะอา
-
 บ่อพลอย
-
-
-
-
 36.บ้านปะเดา
-
 ด่านชุมพล
-
-
-
-
 37.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านมณฑล
-
 เทพนิมิต
-
-
-
-
 39.บ้านมะนาว
-
 บ่อพลอย
-
-
-
-
 40.บ้านสระใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
-
-
-
-
 41.บ้านสวนใน
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านหนองบอน
-
 เทศบาลตำบลหนองบอน
-
-
-
-
 43.บ้านหนองบัว
-
 
-
-
-
-
 44.บ้านหนองม่วง
-
 อบต.ไม้รูด
-
-
-
-
 45.บ้านห้วงพัฒนา
-
 แสนตุ้ง
-
-
-
-
 46.บ้านหาดเล็ก
-
 หาดเล็ก
-
-
-
-
 47.บ้านอ่างกะป่อง
-
 
-
-
-
-
 48.บ้านอ่าวตาลคู่
-
 
-
-
-
-
 49.บ้านอ่าวพร้าว
-
 เกาะกูด
-
-
-
-
 50.บ้านเกษมสุข
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
-
 เกาะหมาก
-
-
-
-
 52.บ้านเจียรพัฒนา
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านเนินดินแดง
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านเนินตะบก
-
 แสงตุ้ง
-
-
-
-
 55.บ้านเนินตาล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
-
-
-
-
 56.บ้านเนินตาแมว
-
 
-
-
-
-
 57.บ้านเปร็ดใน
-
 อบต.ห้วงนำ้ขาว
-
-
-
-
 58.บ้านแหลมพร้าว
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านโขดทราย
-
 ตำบลหาดเล็ก
-
-
-
-
 60.บ้านโป่ง
-
 วังตะเคียน
-
-
-
-
 61.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
-
 เนินทราย
-
-
-
-
 62.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
-
 ไม้รูด
-
-
-
-
 63.บ้านไร่ป่า
-
 เนินทราย
-
-
-
-
 64.วัดคลองขุด
-
 ห้วยแร้ง
-
-
-
-
 65.วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 66.วัดฆ้อ
-
 
-
-
-
-
 67.วัดช้างทูน
-
 
-
-
-
-
 68.วัดดินแดง
-
 ประณีต
-
-
-
-
 69.วัดตะกาง
-
 เทศบาลตำบลตะกาง
-
-
-
-
 70.วัดตาพลาย
-
 สะตอ
-
-
-
-
 71.วัดทองธรรมชาติ
-
 
-
-
-
-
 72.วัดท่าหาด
-
 แสนตุ้ง
-
-
-
-
 73.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
-
 บ้านท่าโสม
-
-
-
-
 74.วัดบางปรือ
-
 ห้วยแร้ง
-
-
-
-
 75.วัดบางปิดบน
-
 
-
-
-
-
 76.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 77.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
-
 อบต.วังกระแจะ
-
-
-
-
 78.วัดประณีต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
-
-
-
-
 79.วัดพนมพริก
-
 
-
-
-
-
 80.วัดวรุณดิตถาราม
-
 ท่ากุ่ม
-
-
-
-
 81.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
-
 
-
-
-
-
 82.วัดวัชคามคชทวีป
-
 เกาะช้างใต้
-
-
-
-
 83.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
-
-
-
-
 84.วัดสลัก
-
 อบต
-
-
-
-
 85.วัดสลักเพชร
-
 เกาะช้างใต้
-
-
-
-
 86.วัดสะพานหิน
-
 แหลมกลัด
-
-
-
-
 87.วัดสุวรรณมงคล
-
 ตำบลหนองเสม็ด
-
-
-
-
 88.วัดหนองคันทรง
-
 อบต.หนองคันทรง
-
-
-
-
 89.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
-
 ตำบลหนองเสม็ด
-
-
-
-
 90.วัดห้วงน้ำขาว
-
 อบต.ห้วงน้ำขาว
-
-
-
-
 91.วัดห้วงโสม
-
 อบต.ไม้รูด
-
-
-
-
 92.วัดอ่าวใหญ่
-
 
-
-
-
-
 93.วัดเสนาณรงค์
-
 ประณีต
-
-
-
-
 94.วัดแหลมกลัด
-
 
-
-
-
-
 95.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
-
 แหลมงอบ
-
-
-
-
 96.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
-
 แหลมงอบ
-
-
-
-
 97.วัดแหลมหิน
-
 หนองคันทรง
-
-
-
-
 98.วัดไทรทอง
-
 
-
-
-
-
 99.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
-
  อบต.วังกระแจะ
-
-
-
-
 100.อนุบาลตราด
-
 
-
-
-
-
 101.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
-
 เทศบาลตำบลบ่อพลอย
-
-
-
-
 102.อนุบาลวัดคลองใหญ่
-
 
-
-
-
-
 103.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
-
 เทศบาลตำบลนำ้เชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
-
-
-
-
 104.อนุบาลเกาะกูด
-
 อบต.เกาะกูด
-
-
-
-
 105.อนุบาลเกาะช้าง
-
 ตำบลเกาะช้าง
-
-
-
-
 106.อัมพรจินตกานนท์
-
 เทศบาลตำบลหนองบอน
-
-
-
-
 107.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
 อบต.นนทรีย์
-
-
-
-
 108.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
-
 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net