โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
-
 หนองแหย่ง
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านดง
-
 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านแม่สาบ
-
 สะเมิงใต้
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
-
 สะเมิงใต้
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านโป่ง
-
 
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดช่อแล
-
 เทศบาลเมืองเมืองแกนและ อบต.บ้านเป้า
-
-
-
-
 7.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
-
 
-
-
-
-
 8.ทรายทองราษฎร์อุทิศ
-
 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
-
-
-
-
 9.บ้านกองแหะ
-
 โป่งแยง
-
-
-
-
 10.บ้านกาดฮาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
-
-
-
-
 11.บ้านก๋ายน้อย
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านกิ่วเสือ
-
 ยั้งเมิน
-
-
-
-
 13.บ้านขุนแจ๋
-
 แม่แวน
-
-
-
-
 14.บ้านช้างใน
-
 บ้านช้าง
-
-
-
-
 15.บ้านต้นขาม
-
 
-
-
-
-
 16.บ้านต้นผึ้ง
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านต้นรุง
-
 เทศบาลป่าตุ้ม
-
-
-
-
 18.บ้านทับเดื่อ
-
 ตำบลอินทขิล
-
-
-
-
 19.บ้านท่ามะเกี๋ยง
-
 
-
-
-
-
 20.บ้านท่าเกวียน
-
 ตำบลหนองจ๊อม
-
-
-
-
 21.บ้านทุ่งโป่ง
-
 ตำบลแม่แรม
-
-
-
-
 22.บ้านนากู่
-
 แม่สาบ
-
-
-
-
 23.บ้านนาบุญโหล่งขอด
-
 โหล่งขอด
-
-
-
-
 24.บ้านน้ำริน
-
 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
-
-
-
-
 25.บ้านบวกจั่น
-
 โป่งแยงใน
-
-
-
-
 26.บ้านบวกหมื้อ
-
 สันมหาพน
-
-
-
-
 27.บ้านบวกเปา
-
 
-
-
-
-
 28.บ้านบ่อแก้ว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 29.บ้านปง
-
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
-
-
 30.บ้านป่าก้าง
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านปางกว้าง
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านปางขุม
-
 
-
-
-
-
 33.บ้านปางห้วยตาด
-
 เทศบาลตำบลอินทขิล
-
-
-
-
 34.บ้านปางฮ่าง
-
 สบเปิง
-
-
-
-
 35.บ้านปางไม้แดง
-
 
-
-
-
-
 36.บ้านปางไฮ
-
 เทศบาลแม่แรม
-
-
-
-
 37.บ้านป่าติ้ว
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านป่าตุ้ม
-
 เทศบาลป่าตุ้ม
-
-
-
-
 39.บ้านป่าบง
-
 
-
-
-
-
 40.บ้านป่าลาน
-
 สะเมิงเหนือ
-
-
-
-
 41.บ้านป่าเหมือด
-
 เทศบาลสันทรายหลวง
-
-
-
-
 42.บ้านป่าไหน่
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านผาหมอน
-
 สบเปิง
-
-
-
-
 44.บ้านผึ้ง
-
 เทศบาลตำบลแม่หอพระ
-
-
-
-
 45.บ้านพระนอน
-
 อบต.ดอนแก้ว
-
-
-
-
 46.บ้านร่มหลวง
-
 เทศบาลตำบลแม่แฝก
-
-
-
-
 47.บ้านริมใต้
-
 เทศบาลตำบลแม่ริม
-
-
-
-
 48.บ้านศรีงาม
-
 
-
-
-
-
 49.บ้านศรีบุญเรือง
-
 ตำบลป่าไผ่
-
-
-
-
 50.บ้านสะลวงนอก
-
 อบต.สะลวง
-
-
-
-
 51.บ้านสันกลาง
-
 ป่าไหน่
-
-
-
-
 52.บ้านสันคะยอม
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านสันปง
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านสันป่าตอง
-
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
-
-
 55.บ้านสันป่าสัก
-
 
-
-
-
-
 56.บ้านสันพระเนตร
-
 เทศบาลตำบลสันพระเนตร
-
-
-
-
 57.บ้านสันศรี
-
 เทศบาลตำบลสันพระเนตร
-
-
-
-
 58.บ้านหนองก๋าย
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านหนองปลามัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
-
-
-
-
 60.บ้านหนองปิด
-
 สันทราย
-
-
-
-
 61.บ้านหนองมะจับ
-
 แม่แฝก
-
-
-
-
 62.บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
-
 ตำบลหนองหาร
-
-
-
-
 63.บ้านหนองไคร้
-
 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
-
-
-
-
 64.บ้านหลวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
-
-
-
-
 65.บ้านหลักปัน
-
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
-
-
-
-
 66.บ้านห้วยน้ำจาง
-
 บ่อแก้ว
-
-
-
-
 67.บ้านห้วยบง
-
 
-
-
-
-
 68.บ้านห้วยบง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 69.บ้านห้วยเกี๋ยง
-
 เทศบาลเมืองแม่โจ้
-
-
-
-
 70.บ้านหัวฝาย
-
 เทศบาลตำบลเมืองเล็น
-
-
-
-
 71.บ้านเจดีย์แม่ครัว
-
 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
-
-
-
-
 72.บ้านเป้าวิทยาคาร
-
 บ้านเป้า
-
-
-
-
 73.บ้านเมืองก๊ะ
-
 สะลวง
-
-
-
-
 74.บ้านเมืองกื้ด
-
 
-
-
-
-
 75.บ้านเมืองขอน
-
 ป่าไผ่
-
-
-
-
 76.บ้านเอียก
-
 
-
-
-
-
 77.บ้านแจ่งกู่เรือง
-
 เทศบาลเวียงพร้าว
-
-
-
-
 78.บ้านแม่ขะปู
-
 บ่อแก้ว
-
-
-
-
 79.บ้านแม่ตะมาน
-
 
-
-
-
-
 80.บ้านแม่ปั๋ง
-
 ตำบลแม่ปั๋ง
-
-
-
-
 81.บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
-
 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
-
-
-
-
 82.บ้านแม่ปาคี
-
 อบต.สันทราย
-
-
-
-
 83.บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
-
 สันทรายหลวง
-
-
-
-
 84.บ้านแม่ยางห้า
-
 บ่อแก้ว
-
-
-
-
 85.บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
-
 บ่อแก้ว
-
-
-
-
 86.บ้านแม่ลานคำ
-
 ตำบลสะเมิงใต้
-
-
-
-
 87.บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
-
 ตำบลสะเมิงใต้
-
-
-
-
 88.บ้านแม่สา
-
 อบต.แม่สา
-
-
-
-
 89.บ้านแม่เลา
-
 ป่าแป๋
-
-
-
-
 90.บ้านแม่เหียะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
-
-
-
-
 91.บ้านแม่แต
-
 เทศบาลตำบลแม่แฝก
-
-
-
-
 92.บ้านแม่แฝก
-
 
-
-
-
-
 93.บ้านแม่แมม
-
 ป่าแป๋
-
-
-
-
 94.บ้านแม่แว
-
 
-
-
-
-
 95.บ้านแม่แสะ
-
 
-
-
-
-
 96.บ้านแม่โจ้
-
 เทศบาลเมืองแม่โจ้
-
-
-
-
 97.บ้านแม่โต๋
-
 
-
-
-
-
 98.บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
-
 
-
-
-
-
 99.บ้านแม่ไคร้
-
 ป่าแป๋
-
-
-
-
 100.บ้านโป่ง
-
 
-
-
-
-
 101.บ้านโปง
-
 ตำบลป่าไผ่
-
-
-
-
 102.บ้านโป่งแยงใน
-
 
-
-
-
-
 103.บ้านใหม่
-
 
-
-
-
-
 104.ประชาสามัคคีวิทยา
-
 
-
-
-
-
 105.ประดู่วิทยา
-
 ตำบลแม่ปั๋ง
-
-
-
-
 106.ป่าจี้วังแดงวิทยา
-
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
-
-
 107.ป่าแป๋วิทยา
-
 ป่าแป๋
-
-
-
-
 108.พร้าวบูรพา
-
 ป่าตุ้ม
-
-
-
-
 109.ภูดินวิทยา
-
 เทศบาลตำบลแม่หอพระ
-
-
-
-
 110.มูลนิธิมหาราช 5
-
 ตำบลริมเหนือ
-
-
-
-
 111.รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
-
 
-
-
-
-
 112.ร่ำเปิงวิทยา
-
 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
-
-
-
-
 113.วัดงิ้วเฒ่า
-
 อบต.แม่สาบ
-
-
-
-
 114.วัดช่อแลสาขาบ้านดง
-
 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
-
-
 115.วัดทรายมูล
-
 เทศบาลแม่ริม
-
-
-
-
 116.วัดท่าข้าม
-
 สบเปิง
-
-
-
-
 117.วัดทุ่งหลวง
-
 ตำบลแม่แตง
-
-
-
-
 118.วัดนาเม็ง
-
 ตำบลแม่หอพระ
-
-
-
-
 119.วัดบ้านป้อก
-
 สะเมิงเหนือ
-
-
-
-
 120.วัดบ้านเหล่า
-
 
-
-
-
-
 121.วัดปางมะกล้วย
-
 เทศบาลตำบลป่าแป๋
-
-
-
-
 122.วัดปางเติม
-
 แม่สาบ
-
-
-
-
 123.วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
-
 อบต.แม่สาบ
-
-
-
-
 124.วัดยั้งเมิน
-
 
-
-
-
-
 125.วัดสันคะยอม
-
 สันทรายหลวง
-
-
-
-
 126.วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
-
 
-
-
-
-
 127.วัดหนองออน
-
 เมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
-
-
 128.วัดห้วยไร่
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
-
-
-
-
 129.วัดอมลอง
-
 อบต.แม่สาบ
-
-
-
-
 130.วัดแม่กะ
-
 แม่แตง
-
-
-
-
 131.วัดแม่เลย
-
 
-
-
-
-
 132.วัดแม่แก้ดน้อย
-
 เทศบาลเมืองแม่โจ้
-
-
-
-
 133.สบเปิงวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
-
-
-
-
 134.สหกรณ์ดำริ
-
 
-
-
-
-
 135.สันทรายหลวง
-
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
-
-
-
-
 136.สันป่าตึงวิทยาคาร
-
 
-
-
-
-
 137.สันป่ายางวิทยาคาร
-
 
-
-
-
-
 138.สันป่าสักวิทยา
-
 
-
-
-
-
 139.สันมหาพนวิทยา
-
 เทศบาลตำบลสันมหาพน
-
-
-
-
 140.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
-
 โป่งแยง
-
-
-
-
 141.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
-
 ตำบลแม่แรม
-
-
-
-
 142.โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
-
 อบต.โป่งแยง
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net