โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
-
 แม่ข้าวต้ม
-
-
-
-
 2.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
-
 อบต
-
-
-
-
 3.ดอยลานพิทยา
-
 เทศบาลตำบลดอยลาน
-
-
-
-
 4.บ้านกกน้อยวิทยา
-
 อบต.ห้วยชมภู
-
-
-
-
 5.บ้านขัวแคร่
-
 เทศบาลตำบลบ้านดู่
-
-
-
-
 6.บ้านจอเจริญ
-
 ดอนศิลา
-
-
-
-
 7.บ้านจะคือ
-
 
-
-
-
-
 8.บ้านจำบอน
-
 ตำบลดอยลาน
-
-
-
-
 9.บ้านช่องลม
-
 เทศบาลตำบลดอนศิลา
-
-
-
-
 10.บ้านชัยพฤกษ์
-
 ตำบลดอนสิลา
-
-
-
-
 11.บ้านดงป่าเหมี้ยง
-
 ห้วยสัก
-
-
-
-
 12.บ้านดอน
-
 ตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
-
-
-
-
 13.บ้านดอยงาม
-
 เทศบาลตำบลดอนศิลา
-
-
-
-
 14.บ้านดอยฮาง
-
 เทศบาลตำบลดอยฮาง
-
-
-
-
 15.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
 บ้านดู่
-
-
-
-
 16.บ้านถ้ำผาตอง
-
 ตำบลท่าสุด
-
-
-
-
 17.บ้านท่าสาย
-
 เทศบาลตำบลท่าสาย จ.เชียงราย
-
-
-
-
 18.บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
-
 อบต ผางาม
-
-
-
-
 20.บ้านทุ่งหลวง
-
 เทศบาลตำบลแม่ยาวดอยฮาง
-
-
-
-
 21.บ้านนางแล
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านนางแลใน
-
 
-
-
-
-
 23.บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านน้ำลัด
-
 เทศบาลนครเชียงราย
-
-
-
-
 25.บ้านบ่อทอง
-
 ท่าสุด
-
-
-
-
 26.บ้านปงเคียน
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านป่าก๊อ
-
 ตำบลห้วยสัก
-
-
-
-
 28.บ้านปางขอน
-
 
-
-
-
-
 29.บ้านปางคึก
-
 อบต.แม่กรณ์
-
-
-
-
 30.บ้านปางริมกรณ์
-
 อบต.แม่กรณ์
-
-
-
-
 31.บ้านปางลาว
-
 ตำบลแม่ข้าวต้ม
-
-
-
-
 32.บ้านป่าซาง
-
 
-
-
-
-
 33.บ้านป่าซางเหนือ
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านป่าบง
-
 อบต.ผางาม
-
-
-
-
 35.บ้านป่ายางมน
-
 รอบเวียง
-
-
-
-
 36.บ้านป่ายางหลวง
-
 
-
-
-
-
 37.บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านป่าสักไก่
-
 เทศบาลตำบลบ้านดู่
-
-
-
-
 39.บ้านป่าอ้อดอนชัย
-
 
-
-
-
-
 40.บ้านป่าแหย่ง
-
 
-
-
-
-
 41.บ้านปุยคำ
-
 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
-
-
-
-
 42.บ้านผาลั้ง
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านผาเสริฐ
-
 ตำบลดอยฮาง
-
-
-
-
 44.บ้านรวมมิตร
-
 ตำบลแม่ยาว
-
-
-
-
 45.บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
-
 ตำบลแม่ยาว
-
-
-
-
 46.บ้านร่องปลาขาว
-
 ห้วยสัก
-
-
-
-
 47.บ้านร่องหวาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
-
-
-
-
 48.บ้านร่องห้า
-
 
-
-
-
-
 49.บ้านร่องเผียว
-
 ตำบลห้วยสัก
-
-
-
-
 50.บ้านริมลาว
-
 ตำบลป่าอ้อดอนชัย
-
-
-
-
 51.บ้านศรีเวียง
-
 สิริเวียงชัย
-
-
-
-
 52.บ้านสมานมิตร
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านสันกลาง
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านสันต้นขาม
-
 
-
-
-
-
 55.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 56.บ้านหนองบัวผาบ่ม
-
 อบต.ผางาม
-
-
-
-
 57.บ้านหนองบัวแดง
-
 แม่ข้าวต้ม
-
-
-
-
 58.บ้านหนองหม้อ
-
 ป่าอ้อดอนชัย
-
-
-
-
 59.บ้านห้วยขม
-
 เทศบาลตำบลแม่ยา
-
-
-
-
 60.บ้านห้วยขี้เหล็ก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
-
-
-
-
 61.บ้านห้วยชมภู
-
 ห้วยชมภู
-
-
-
-
 62.บ้านห้วยทราย
-
 
-
-
-
-
 63.บ้านห้วยทรายขาว
-
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
-
-
-
-
 64.บ้านห้วยหมากเอียก
-
 
-
-
-
-
 65.บ้านห้วยห้างป่าสา
-
 
-
-
-
-
 66.บ้านห้วยแม่ซ้าย
-
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
-
-
-
-
 67.บ้านห้วยแม่เลี่ยม
-
 อบต.ห้วยชมภู
-
-
-
-
 68.บ้านหัวดง
-
 ห้วยสัก
-
-
-
-
 69.บ้านหัวดอย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 70.บ้านเมืองชุม
-
 เทศบาลตำบลเวียงชัย
-
-
-
-
 71.บ้านเวียงกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
-
-
-
-
 72.บ้านเวียงกือนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
-
-
-
-
 73.บ้านเวียงชัย
-
 เทศบาลตำบลเวียงชัย
-
-
-
-
 74.บ้านเวียงเดิม
-
 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
-
-
-
-
 75.บ้านแม่กรณ์
-
 แม่กรณ์
-
-
-
-
 76.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
-
 
-
-
-
-
 77.บ้านโป่ง
-
 อบต.ทุ่งก่อ
-
-
-
-
 78.บ้านโป่งช้าง
-
 ดอยลาน
-
-
-
-
 79.บ้านโป่งนาคำ
-
 ตำบลดอยฮาง
-
-
-
-
 80.บ้านโป่งน้ำตก
-
 เทศบาลบ้านดู่
-
-
-
-
 81.บ้านโป่งน้ำร้อน
-
 เทศบาลตำบลดอยฮาง
-
-
-
-
 82.บ้านโป่งพระบาท
-
 ตำบลบ้านดู่
-
-
-
-
 83.บ้านโป่งฮึ้ง
-
 ห้วยสัก
-
-
-
-
 84.บ้านโป่งเกลือ
-
 เทศบาลตำบลดอยลาน
-
-
-
-
 85.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
-
 ดอยลาน
-
-
-
-
 86.บ้านโล๊ะป่าห้า
-
 อบต.แม่ข้าวต้ม
-
-
-
-
 87.ผาขวางวิทยา
-
 ตำบลแม่ยาว
-
-
-
-
 88.ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
-
 
-
-
-
-
 89.ร่องเบ้อวิทยา
-
 ตำบลห้วยสัก
-
-
-
-
 90.ห้วยพลูพิทยา
-
 ตำบลท่าสุด
-
-
-
-
 91.ห้วยเจริญวิทยา
-
 แม่ข้าวต้ม
-
-
-
-
 92.อนุบาลดงมหาวัน
-
 ดงมหาวัน
-
-
-
-
 93.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
-
 นางแล
-
-
-
-
 94.อนุบาลห้วยสัก
-
 ห้วยสัก
-
-
-
-
 95.อนุบาลหัวฝาย
-
 
-
-
-
-
 96.อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
-
 เท
-
-
-
-
 97.อนุบาลเชียงราย
-
 นครเชียงราย
-
-
-
-
 98.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลสันทราย
-
-
-
-
 99.อนุบาลเวียงชัย
-
 สิริเวียงชัย
-
-
-
-
 100.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 101.เวียงเชียงรุ้งวิทยา
-
 อบต.ทุ่งก่อ
-
-
-
-
 102.เวียงแก้ววิทยา
-
 เทศบาลตำบลเมืองชุม
-
-
-
-
 103.แม่มอญวิทยา
-
 ห้วยชมภู
-
-
-
-
 104.แม่ยาววิทยา
-
 ตำบลแม่ยาว
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net