โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านต้นสน
-
 อบต.เขาตูม
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านบือแนปีแน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 3.ชุมชนบ้านพงสตา
-
 
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านสะนอ
-
 อบต.สะนอ
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านเมืองยอน
-
 
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดอัมพวนาราม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 7.ต้นพิกุล
- -
 
- -
- -
- -
- -
 8.ตลาดนัดต้นมะขาม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 9.ตลาดนัดบาซาเอ
-
 
-
-
-
-
 10.ตลาดปรีกี
-
 
-
-
-
-
 11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 12.บ้านกระหวะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
-
-
-
-
 13.บ้านกระเสาะ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 14.บ้านกระโด
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านกรือเซะ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 16.บ้านกาแลสะนอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 17.บ้านกูบังบาเดาะ
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านกูวิง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 19.บ้านคลองช้าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 20.บ้านคลองช้าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 21.บ้านคลองทราย
-
 อบต.แม่ลาน
-
-
-
-
 22.บ้านคลองหิน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 23.บ้านควนประ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 24.บ้านควนลังงา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 25.บ้านควนลาแม
-
 อบต.นาเกตุ
-
-
-
-
 26.บ้านควนหยี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 27.บ้านควนแตน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 28.บ้านควนแปลงงู
-
 อบต.ต.ป่าไร่
-
-
-
-
 29.บ้านควนโนรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี
-
-
-
-
 30.บ้านคางา
-
 ตำบลสะนอ
-
-
-
-
 31.บ้านคูระ
-
 ม่วงเตี้ย
-
-
-
-
 32.บ้านชะเมา
-
 อบต.นาเกตุ
-
-
-
-
 33.บ้านดอนเค็ด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 34.บ้านด่าน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 35.บ้านดูวา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 36.บ้านต้นทุเรียน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 37.บ้านต้นแซะ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 38.บ้านต้นโตนด
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านตรัง
-
 
-
-
-
-
 40.บ้านตันหยง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 41.บ้านตุปะ
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านถนน
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านท่าคลอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 44.บ้านท่าเรือ
-
 อบต.ท่าเรือ
-
-
-
-
 45.บ้านทุ่งยาว
-
 อำเภอโคกโพธิ์
-
-
-
-
 46.บ้านนาค้อกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
-
-
-
-
 47.บ้านนาค้อเหนือ
-
 
-
-
-
-
 48.บ้านนาค้อใต้
-
 มะกรูด
-
-
-
-
 49.บ้านนาประดู่
-
 นาประดู่
-
-
-
-
 50.บ้านนาเกตุ
-
 นาเกตุ
-
-
-
-
 51.บ้านน้ำใส
- -
 
- -
- -
- -
- -
 52.บ้านบราโอ
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
-
 ประจัน
-
-
-
-
 54.บ้านบากง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา
-
-
-
-
 55.บ้านบาตะกูโบ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 56.บ้านบาละแต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลางา
-
-
-
-
 57.บ้านบาเงง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 58.บ้านบาโง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 59.บ้านบาโงฆาดิง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 60.บ้านบินยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 61.บ้านบูดน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 62.บ้านบูเกะกุง
-
 อบต.ลุโบะยิไร
-
-
-
-
 63.บ้านบูโกะ
-
 อบต.ประจัน
-
-
-
-
 64.บ้านประจัน
-
 
-
-
-
-
 65.บ้านปลักปรือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
-
-
-
-
 66.บ้านปานัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
-
-
-
-
 67.บ้านป่าบอน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 68.บ้านปาลัส
-
 อบต.ลางา
-
-
-
-
 69.บ้านป่าไร่
-
 ควนโนรี
-
-
-
-
 70.บ้านม่วงเตี้ย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 71.บ้านมะหุด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
-
-
-
-
 72.บ้านยางแดง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 73.บ้านระแว้ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 74.บ้านราวอ
-
 โรงเรียนบ้านราวอ
-
-
-
-
 75.บ้านล้อแตก
-
 บางโกระ
-
-
-
-
 76.บ้านละหารยามู
- -
 
- -
- -
- -
- -
 77.บ้านลางสาด
-
 อบต.กระเสาะ
-
-
-
-
 78.บ้านวังกว้าง
-
 ป่าไร่
-
-
-
-
 79.บ้านศาลาสอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 80.บ้านสมาหอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 81.บ้านสะกำ
-
 อบต.ตำบลสะกำ
-
-
-
-
 82.บ้านสามยอด
-
 โคกโพธิ์
-
-
-
-
 83.บ้านสายชล
- -
 
- -
- -
- -
- -
 84.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 85.บ้านสิเดะ
-
 อบต.สะดาวา
-
-
-
-
 86.บ้านอาโห
-
 
-
-
-
-
 87.บ้านอินทนิล
-
 
-
-
-
-
 88.บ้านอีบุ๊
-
 สะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
-
-
-
-
 89.บ้านเกาะจัน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 90.บ้านเกาะตา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 91.บ้านเขาวัง
-
 บ้านตรัง
-
-
-
-
 92.บ้านเจาะบาแน
-
 อบต.ลุโบะยิไร อ.มายอ
-
-
-
-
 93.บ้านแขนท้าว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 94.บ้านโคกขี้เหล็ก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม
-
-
-
-
 95.บ้านโคกต้นสะตอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 96.บ้านโคกเหรียง
-
 อบต.แม่ลาน
-
-
-
-
 97.บ้านโคกโพธิ์
-
 
-
-
-
-
 98.บ้านโผงโผง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 99.มายอ (สถิตย์ภูผา)
-
 เทศบาลตำบลมายอ
-
-
-
-
 100.วัดทรายขาว
-
 ทรายขาว
-
-
-
-
 101.วัดธนาภิมุข
- -
 
- -
- -
- -
- -
 102.วัดนาประดู่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 103.วัดนิคมสถิต
-
 
-
-
-
-
 104.วัดบันลือคชาวาส
-
 อบต.ช้างให้ตก
-
-
-
-
 105.วัดบุพนิมิต
-
 
-
-
-
-
 106.วัดป่าสวย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 107.วัดภมรคติวัน
-
 อบต.ควนโนรี
-
-
-
-
 108.วัดมะกรูด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 109.วัดสุนทรวารี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 110.วัดอรัญวาสิการาม
-
 อบต.ทุ่งพลา
-
-
-
-
 111.วัดเกาะหวาย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 112.วัดโคกหญ้าคา
-
 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา
-
-
-
-
 113.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
-
 อบต.ทุ่งพลา
-
-
-
-
 114.อนุบาลยะรัง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 115.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
- -
 
- -
- -
- -
- -

Powered By www.thaieducation.net