โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1. วัดดอนศาลา
-
 เทศบาลตำบลบ้านสวน
-
-
-
-
 2. วัดเขาป้าเจ้
-
 เทศบาลตำบลแพรกหา
-
-
-
-
 3.ชุณหะวัณ
-
 เขาปู่
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านควนปริง
-
 พนมวังก์
-
-
-
-
 5.ทุ่งยางเปล
-
 พนมวังก์
-
-
-
-
 6.บ้านขัน
-
 ตำบลชุมพล
-
-
-
-
 7.บ้านขันหมู่
-
 ตำบลนาขยาด
-
-
-
-
 8.บ้านควนกุฎ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
-
-
-
-
 9.บ้านควนขนุน
-
 ควนขนุน
-
-
-
-
 10.บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลชุมพล
-
-
-
-
 11.บ้านควนดินแดง
-
 เทศบาลดอนทราย
-
-
-
-
 12.บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
-
 พนางตุง
-
-
-
-
 13.บ้านควนพลี
-
 เทศบาลตำบลหนองพ้อ
-
-
-
-
 14.บ้านชายคลอง
-
 เทศบาลตำบลพนางตุง
-
-
-
-
 15.บ้านต้นไทร
-
 เทศบาลตำบลนาโหนด
-
-
-
-
 16.บ้านตลิ่งชัน
-
 เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
-
-
-
-
 17.บ้านถ้ำลา
-
 เทศบาลตำบลลานข่อย
-
-
-
-
 18.บ้านท่าช้าง
-
 พนางตุง
-
-
-
-
 19.บ้านทุ่งชุมพล
-
 เทศบาลตำบลลานข่อย
-
-
-
-
 20.บ้านธรรมเถียร
-
 ตำบลพนางตุง
-
-
-
-
 21.บ้านนาวง
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านนาโหนด
-
 เทศบาลตำบลนาโหนด
-
-
-
-
 23.บ้านบ่อทราย
-
 บ้านพรัาม
-
-
-
-
 24.บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
-
 
-
-
-
-
 25.บ้านปากสระ
-
 ปันแต
-
-
-
-
 26.บ้านปากเหมือง
-
 เกาะเต่า
-
-
-
-
 27.บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
-
 ชัยบุรี
-
-
-
-
 28.บ้านระหว่างควน
-
 พนมวังก์
-
-
-
-
 29.บ้านลานข่อย
-
 เทศบาลตำบลลานข่อย
-
-
-
-
 30.บ้านศาลาน้ำ
-
 ตำบลบ้านพร้าว
-
-
-
-
 31.บ้านสวนโหนด
-
 อบต.ตะแพน
-
-
-
-
 32.บ้านสํานักกอ
-
 ปันแต
-
-
-
-
 33.บ้านหยีในสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
-
-
-
-
 34.บ้านห้วยกรวด
-
 
-
-
-
-
 35.บ้านห้วยน้ำดำ
-
 เทศบาลตำบลลานข่อย
-
-
-
-
 36.บ้านหัวป่าเขียว
-
 ทะเลน้อย
-
-
-
-
 37.บ้านหัสคุณ
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านอ่างทอง
-
 เทศบาลตำบลอ่างทอง
-
-
-
-
 39.บ้านเขาปู่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
-
-
-
-
 40.บ้านเตง
-
 ตำบลแหลมโตนด
-
-
-
-
 41.บ้านเตาปูน
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านเนินทราย
-
 ตำบลบ้านพร้าว
-
-
-
-
 43.บ้านเหรียงงาม
-
 
-
-
-
-
 44.บ้านแหลมยาง
-
 เทศบาลตำบลปรางหมู่
-
-
-
-
 45.บ้านโคกโดน
-
 ตำบลโตนดด้วน
-
-
-
-
 46.บ้านโตน
-
 เทศบาลตำบลลำสินธุ์
-
- -
-
-
 47.บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
-
 ตำบลเกาะเต่า
-
-
-
-
 48.บ้านโหละหนุน
-
 เทศบาลตำบลอ่างทอง
-
-
-
-
 49.บ้านโหล๊ะเร็ด
-
 
-
-
-
-
 50.บ้านใสอ้อย
-
 เทศบาลตำบลดอนทราย
-
-
-
-
 51.บ้านไทรทอง
-
 อบต.เขาย่า
-
-
-
-
 52.บ้านไสกุน
-
 ป่าพะยอม
-
-
-
-
 53.บ้านไสถั่ว
-
 เทศบาลตำบลท่าแค
-
-
-
-
 54.บ้านไสเลียบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
-
-
-
-
 55.ประชารัฐบำรุง 2
-
 เกาะเต่า
-
-
-
-
 56.วัดกลาง
-
 เทศบาลตำบลร่มเมือง
-
-
-
-
 57.วัดคลองใหญ่
-
 อบต.เกาะเต่า
-
-
-
-
 58.วัดควนถบ
-
 เทศบาลตำบลพญาขัน
-
-
-
-
 59.วัดควนปันตาราม
-
 
-
-
-
-
 60.วัดควนอินทร์นิมิตร
-
 เทศบาลตำบลท่ามิหรำ
-
-
-
-
 61.วัดควนแพรกหา
-
 
-
-
-
-
 62.วัดควนแร่
-
 
-
-
-
-
 63.วัดตะแพน
-
 
-
-
-
-
 64.วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
-
-
-
-
 65.วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
-
 
-
-
-
-
 66.วัดท่าสำเภาเหนือ
-
 ชัยบุรี
-
-
-
-
 67.วัดท่าสำเภาใต้
-
 ชัยบุรี
-
-
-
-
 68.วัดทุ่งขึงหนัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
-
-
-
-
 69.วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)
-
 ตำบลชุมพล
-
-
-
-
 70.วัดนาท่อม
-
 เทศบาลตำบลนาท่อม
-
-
-
-
 71.วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
-
 
-
-
-
-
 72.วัดบ่วงช้าง
-
 เทศบาลตำบลนาโหนด
-
-
-
-
 73.วัดบ้านนา
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 74.วัดบ้านสวน
-
 ควนมะพร้าว
-
-
-
-
 75.วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบลบ้านสวน
-
-
-
-
 76.วัดประจิมทิศาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
-
-
-
-
 77.วัดประดู่ทอง
-
 อบต.ควนมะพร้าว
-
-
-
-
 78.วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
-
 ทะเลน้อย
-
-
-
-
 79.วัดประดู่เรียง
-
 บ้านสวน
-
-
-
-
 80.วัดปากประ
-
 อบต.ลำปำ
-
-
-
-
 81.วัดปากสระ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
-
-
-
-
 82.วัดป่าตอ
-
 ตำบลโตนดด้วน
-
-
-
-
 83.วัดพังดาน
-
 เทศบาลตำบลนาขยาด
-
-
-
-
 84.วัดพิกุลทอง
-
 ชะมวง
-
-
-
-
 85.วัดร่มเมือง
-
 ตำบลอ่างทอง
-
-
-
-
 86.วัดลานแซะ
-
 นาขยาด
-
-
-
-
 87.วัดลำใน
-
 บ้านนา
-
-
-
-
 88.วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
-
 
-
-
-
-
 89.วัดสุนทราวาส
-
 ปันแต
-
-
-
-
 90.วัดสุวรรณวิหารน้อย
-
 ชัยบุรี
-
-
-
-
 91.วัดหรังแคบ
-
 เทศบาลดอนทราย
-
-
-
-
 92.วัดหัวหมอน
-
 เทศบาลตำบลนาโหนด
-
-
-
-
 93.วัดอภยาราม
-
 เทศบาลตำบลท่าแค
-
-
-
-
 94.วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)
-
 ท่ามิหรำ
-
-
-
-
 95.วัดเกษตรนิคม
-
 เทศบาลตำบลลำสินธุ์
-
-
-
-
 96.วัดเกาะยาง
-
 เทศบาลตำบลนาขยาด
-
-
-
-
 97.วัดเขาทอง
-
 เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
-
-
-
-
 98.วัดเขาอ้อ
-
 เทศบาลตำบลบ้านสวน
-
-
-
-
 99.วัดเขาแดง
-
 เทศบาลตำบลพญาขัน
-
-
-
-
 100.วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
-
 อบต.ชัยบุรี
-
-
-
-
 101.วัดแหลมโตนด
-
 เทศบาลตำบลแหลมโตนด
-
-
-
-
 102.วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
-
 เขาเจียก
-
-
-
-
 103.วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
-
 เทศบาลตำบลทะเลน้อย
-
-
-
-
 104.วัดโคกแย้ม
-
 เทศบาลตำบลนาท่อม
-
-
-
-
 105.วัดโงกน้ำ
-
 เทศบาลตำบลนาขยาด
-
-
-
-
 106.วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลท่าแค
-
-
-
-
 107.วัดโพรงงู
-
 
-
-
-
-
 108.วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
-
 อบต.ลำปำ อำเภอเมืงพัทลุง จังหวัดพัทลุง
-
-
-
-
 109.วัดใสประดู่
-
 เขาปู่
-
-
-
-
 110.วัดไทรงาม
-
 ตำบลพนางตุง
-
-
-
-
 111.วัดไทรโกบ
-
 
-
-
-
-
 112.อนุบาลควนขนุน
-
 โตนดด้วน
-
-
-
-
 113.อนุบาลป่าพะยอม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
-
-
-
-
 114.อนุบาลพัทลุง
-
 
-
-
-
-
 115.อนุบาลศรีนครินทร์
-
 
-
-
-
-
 116.อนุบาลศรีบรรพต
-
 อบต.เขาย่า
-
-
-
-
 117.อนุบาลเมืองพัทลุง
-
 เทศบาลเมืองพัทลุง
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net