โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1. บ้านดอนไก่ดี
-
 เทศบาลตำบลดอนไก่ดี
-
-
-
-
 2. วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
-
-
-
-
 3. วัดศิริมงคล
-
 บ้านเกาะ
-
-
-
-
 4. วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
-
 อบต.บ้านบ่อ
-
-
-
-
 5. สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
-
 พันท้ายนรสิงห์
-
-
-
-
 6.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง
-
-
-
-
 7.ทํานบแพ้ว
-
 เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
-
-
 8.บ้านคลองกระทุ่มแบน
-
 อบต.คลองมะเดื่อ
-
-
-
-
 9.บ้านคลองซื่อ
-
 บางโทรัด
-
-
-
-
 10.บ้านคลองตัน
-
 เทศบาลตำบลเกษตรพัมนา
-
-
-
-
 11.บ้านคลองสําโรง
-
 สวนส้ม
-
-
-
-
 12.บ้านคลองหลวง
-
 อบต.อำแพง
-
-
-
-
 13.บ้านคลองแค
-
 นครอ้อมน้อย
-
-
-
-
 14.บ้านชายทะเลกาหลง
-
 อบต.กาหลง
-
-
-
-
 15.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
-
-
-
-
 16.บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
-
 เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
-
-
 18.บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
-
 อบต.สวนส้ม
-
-
-
-
 19.บ้านท้องคุ้ง
-
 ท่าเสา
-
-
-
-
 20.บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
-
 
-
-
-
-
 21.บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
-
 นาโคก
-
-
-
-
 22.บ้านบางนํ้าจืด
-
 
-
-
-
-
 23.บ้านบางปิ้ง
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านปลายคลองน้อย
-
 อบต.ท่าเสา
-
-
-
-
 25.บ้านยกกระบัตร
-
 ท่าทราย
-
-
-
-
 26.บ้านรางสายบัว
-
 คลองตัน
-
-
-
-
 27.บ้านวังจรเข้
-
 หลักสาม
-
-
-
-
 28.บ้านสวนหลวง
-
 ตำบลสวนหลวง
-
-
-
-
 29.บ้านสันดาบ
-
 โคกขาม
-
-
-
-
 30.บ้านหนองหาดใหญ่
-
 บางน้ำจืด
-
-
-
-
 31.บ้านอ้อมโรงหีบ
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านเจริญสุข
-
 อำแพง
-
-
-
-
 33.บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านโคก
-
 พันท้ายนรสิงห์
-
-
-
-
 35.บ้านโรงเข้
-
 
-
-
-
-
 36.วังนกไข่
-
 
-
-
-
-
 37.วัดกระซ้าขาว
-
 อบต.บ้านบ่อ
-
-
-
-
 38.วัดกระโจมทอง
-
 
-
-
-
-
 39.วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
-
 กาหลง
-
-
-
-
 40.วัดคลองครุ
-
 ท่าทราย
-
-
-
-
 41.วัดคลองตันราษฎร์บํารุง
-
 เกษตรพัฒนา
-
-
-
-
 42.วัดชัยมงคล
-
 หลักสาม
-
-
-
-
 43.วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
-
 ตำบลท่าจีน
-
-
-
-
 44.วัดดอนโฆสิตาราม
-
 เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
-
-
 45.วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
-
 
-
-
-
-
 46.วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 47.วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
-
 บ้านแพ้ว
-
-
-
-
 48.วัดธรรมโชติ
-
 เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
-
-
 49.วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง
-
 
-
-
-
-
 50.วัดน่วมกานนท์
-
 อบต.ชัยมงคล
-
-
-
-
 51.วัดนาขวาง
-
 กาหลง
-
-
-
-
 52.วัดนางสาว
-
 
-
-
-
-
 53.วัดบางกระเจ้า
-
 บางกระเจ้า
-
-
-
-
 54.วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
-
 
-
-
-
-
 55.วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
-
 บางโทรัด
-
-
-
-
 56.วัดบางปลา
-
 เทศบาลตำบลบางปลา
-
-
-
-
 57.วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
-
 เทศบาลตำบลนาดี
-
-
-
-
 58.วัดบางพลี
-
 อบต.บางโทรัด
-
-
-
-
 59.วัดบางหญ้าแพรก
-
 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
-
-
-
-
 60.วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
-
 พันท้ายนรสิงห์
-
-
-
-
 61.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
-
 นครสมุทรสาคร
-
-
-
-
 62.วัดปัจจันตาราม
-
 อบต.นาโคก
-
-
-
-
 63.วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)
-
 ชัยมงคล
-
-
-
-
 64.วัดพันธุวงษ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
-
-
-
-
 65.วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
-
 ตำบลหลักห้า
-
-
-
-
 66.วัดราษฎร์ธรรมาราม
-
 นาโคก
-
-
-
-
 67.วัดราษฎร์บํารุง
-
 คลองมะเดื่อ
-
-
-
-
 68.วัดราษฎร์รังสรรค์
-
 
-
-
-
-
 69.วัดวิสุทธาราม
-
 บางกระเจ้า
-
-
-
-
 70.วัดศรีสุทธาราม
-
 บางหญ้าแพรก
-
-
-
-
 71.วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
-
 นครอ้อมน้อย
-
-
-
-
 72.วัดศรีเมือง
-
 อบต.ท่าทราย
-
-
-
-
 73.วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
-
 
-
-
-
-
 74.วัดสามัคคีศรัทธาราม
-
 บางหญ้าแพรก
-
-
-
-
 75.วัดสุวรรณรัตนาราม
-
 แคราย
-
-
-
-
 76.วัดหนองนกไข่
-
 หนองนกไข่
-
-
-
-
 77.วัดหนองบัว
-
 เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
-
-
 78.วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
-
-
 79.วัดหลักสองราษฎร์บํารุง
-
 หลักสอง
-
-
-
-
 80.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
-
 เทศบาลนครอ้อมน้อย
-
-
-
-
 81.วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
-
 
-
-
-
-
 82.วัดเกตุมดีศรีวราราม
-
 บางโทรัด
-
-
-
-
 83.วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
-
 บ้านเกาะ
-
-
-
-
 84.วัดเจ็ดริ้ว
-
 เจ็ดริ้ว
-
-
-
-
 85.วัดเจริญสุขาราม
-
 บางกระเจ้า
-
-
-
-
 86.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 87.วัดโพธิ์แจ้
-
 อบต.บางน้ำจืด
-
-
-
-
 88.วัดโรงเข้
-
 เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
-
-
 89.วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
-
 อบต.โคกขาม
-
-
-
-
 90.วัดใต้บ้านบ่อ
-
 อบต.บ้านบ่อ
-
-
-
-
 91.วัดใหญ่จอมปราสาท
-
 ท่าจีน
-
-
-
-
 92.วัดใหม่หนองพะอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 93.สมุทรมณีรัตน์
-
 บางหญ้าแพรก
-
-
-
-
 94.สหกรณ์นิคมเกลือ
-
 โคกขาม
-
-
-
-
 95.หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
-
 เทศบาลหลักห้า
-
-
-
-
 96.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
-
 ตำบลท่าจีน
-
-
-
-
 97.อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
-
-
-
-
 98.อนุบาลสมุทรสาคร
-
 เทศบาลนครสมุทรสาคร
-
-
-
-
 99.เทพนรรัตน์
-
 ตำบลนาดี
-
-
-
-
 100.เมืองสมุทรสาคร
-
 
-
-
-
-
 101.เอกชัย
-
 สมุทรสาคร
-
-
-
-
 102.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
-
 อบต.หลักสาม
-
-
-
-
 103.ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
-
 อบต.บ้านแพ้ว
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net