โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.คลองขวาง
-
 หนองจอก
-
-
-
-
 2.คลองพานทอง
-
 ท่าข้าม
-
-
-
-
 3.จันทร์เจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
-
-
-
-
 4.ตลาดคลอง 16
-
 ดอนฉิมพลี
-
-
-
-
 5.ตลาดเปร็ง
-
 คลองเปรง
-
-
-
-
 6.บ้านคลอง 21
-
 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
-
-
-
-
 7.บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง
-
-
-
-
 8.บ้านดอนเกาะกา
-
 เทศบาลดอนเกาะกา
-
-
-
-
 9.บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
-
 ตำบลท่าข้าม
-
-
-
-
 10.บ้านบางข้าว
-
 บางผึ้ง
-
-
-
-
 11.บ้านบางแก้ว
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านบึงพระอาจารย์
-
 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
-
-
-
-
 13.บ้านปลายคลอง 20
-
 ตำบลดอนเกาะกา
-
-
-
-
 14.บ้านวนท่าแครง
-
 บางตีนเป็ด
-
-
-
-
 15.บ้านวังตะเคียน
-
 อบต.วังตะเคียน
-
-
-
-
 16.บ้านสีล้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง
-
-
-
-
 17.บ้านเกาะดอน
-
 คลองเปรง
-
-
-
-
 18.บ้านแขวงกลั่น
-
 
-
-
-
-
 19.บึงสิงโต
-
 อบต.หมอนทอง
-
-
-
-
 20.บึงเทพยา
-
 
-
-
-
-
 21.ประกอบราษฎร์บำรุง
-
 เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
-
-
-
-
 22.ประชาฤกษ์สมบูรณ์
-
 บางน้ำเปรี้ยว
-
-
-
-
 23.ปากคลองบางขนาก
-
 บางขนาก
-
-
-
-
 24.ปากบึงสิงโต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
-
-
-
-
 25.พรหมานุเคราะห์
-
 บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
-
-
-
-
 26.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
-
 เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
-
-
-
-
 27.วัดกระทุ่ม
-
 อบต.สนามจันทร์
-
-
-
-
 28.วัดกลางราษฎร์บำรุง
-
 
-
-
-
-
 29.วัดคลอง 18
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
-
-
-
-
 30.วัดคลองต้นหมัน
-
 คลองบ้านโพธิ์
-
-
-
-
 31.วัดคลองบ้านโพธิ์
-
 อบต.คลองบ้านโพธิ์
-
-
-
-
 32.วัดคลองสวน
-
 เทศบาลตำบลเทพราช
-
-
-
-
 33.วัดคลองเจ้า
-
 อบต.ศาลาแดง
-
-
-
-
 34.วัดคู้เกษมสโมสร
-
 คลองอุดมชลจร
-
-
-
-
 35.วัดจรเข้น้อย
-
 คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
-
-
-
-
 36.วัดจุกเฌอ
-
 อบต.คลองจุกกระเฌอ
-
-
-
-
 37.วัดชนะสงสาร
-
 คลองนครเนื่องเขต
-
-
-
-
 38.วัดญาณรังษาราม
-
 องค์การส่วนบริหารตำบลโพรงอากาศ
-
-
-
-
 39.วัดดอนทราย
-
 ดอนทราย
-
-
-
-
 40.วัดดอนทอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 41.วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
-
-
-
-
 42.วัดตะพังคลี
-
 
-
-
-
-
 43.วัดทด
-
 อบต.บางไผ่
-
-
-
-
 44.วัดท่าสะอ้าน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 45.วัดนครเนื่องเขต
-
 อบต.วังตะเคียน
-
-
-
-
 46.วัดนิโครธาราม
-
 
-
-
-
-
 47.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
-
 
-
-
-
-
 48.วัดบน
-
 ตำบลบางปะกง
-
-
-
-
 49.วัดบางปรง
-
 
-
-
-
-
 50.วัดบางปลานัก
-
 อบต.บางเตย
-
-
-
-
 51.วัดบางผึ้ง
-
 บางผึง
-
-
-
-
 52.วัดบางพระ
-
 
-
-
-
-
 53.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
-
 
-
-
-
-
 54.วัดบางสมัคร
-
 บางสมัคร
-
-
-
-
 55.วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
-
 
-
-
-
-
 56.วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
-
 
-
-
-
-
 57.วัดบางแสม
-
 
-
-
-
-
 58.วัดบางไทร
-
 
-
-
-
-
 59.วัดบ้านนา
-
 อบต.บางกะไห
-
-
-
-
 60.วัดบึงตาหอม
-
 
-
-
-
-
 61.วัดบึงทองหลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
-
-
-
-
 62.วัดบึงน้ำรักษ์
-
 บึงน้ำรักษ์
-
-
-
-
 63.วัดประชาบำรุง
-
 เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
-
-
-
-
 64.วัดประชาบำรุงกิจ
-
 
-
-
-
-
 65.วัดประตูน้ำท่าไข่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 66.วัดประศาสน์โสภณ
-
 
-
-
-
-
 67.วัดผาณิตาราม
-
 บางกรูด
-
-
-
-
 68.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
-
 
-
-
-
-
 69.วัดพรหมสุวรรณ
-
 คลองนา
-
-
-
-
 70.วัดพิพิธประสาทสุนทร
-
 ลาดขวาง
-
-
-
-
 71.วัดพิมพาวาส
-
 เทศบาลตำบลพิมพา
-
-
-
-
 72.วัดพุทธอุดมวิหาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
-
-
-
-
 73.วัดรามัญ
-
 ดอนฉิมพลี
-
-
-
-
 74.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 75.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
-
 
-
-
-
-
 76.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
 
-
-
-
-
 77.วัดล่าง
-
 ตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
-
-
-
-
 78.วัดลาดบัว
-
 
-
-
-
-
 79.วัดลาดยาว
-
 บางเกลือ
-
-
-
-
 80.วัดศรีมงคล
-
 แหลมประดู่
-
-
-
-
 81.วัดสนามจันทร์
-
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
-
-
-
-
 82.วัดสมานรัตนาราม
-
 บางแก้ว
-
-
-
-
 83.วัดสว่างอารมณ์
-
 
-
-
-
-
 84.วัดสองคลอง
-
 สองคลอง
-
-
-
-
 85.วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
-
 อบต.สิบเอ็ดศอก
-
-
-
-
 86.วัดสุขาราม
-
 หนองจอก
-
-
-
-
 87.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบลหอมศีล
-
-
-
-
 88.วัดหนองกระสังสามัคคี
-
 อบต.แหลมประดู่
-
-
-
-
 89.วัดหนามแดง
-
 อบต.หนามแดง
-
-
-
-
 90.วัดหลวงแพ่ง
-
 
-
-
-
-
 91.วัดอรัญญิการาม
-
 แหลมประดู่
-
-
-
-
 92.วัดอินทาราม
-
 
-
-
-
-
 93.วัดเกตุสโมสร
-
 เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
-
-
-
-
 94.วัดเกาะ
-
 บางเตย
-
-
-
-
 95.วัดเกาะจันทาราม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 96.วัดเขาดิน
-
 
-
-
-
-
 97.วัดเทพนิมิตร
-
 อบต.ท่าไข่
-
-
-
-
 98.วัดเทพราช
-
 
-
-
-
-
 99.วัดเที่ยงพิมลมุข
-
 
-
-
-
-
 100.วัดแพรกนกเอี้ยง
-
 
-
-
-
-
 101.วัดแสนภูดาษ
-
 ตำบลแสนภูดาษ
-
-
-
-
 102.วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
-
 
-
-
-
-
 103.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
-
 เทศบาลดอนเกาะกา
-
-
-
-
 104.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
-
 
-
-
-
-
 105.วัดใหม่ประเวศ
-
 คลองประเวศ
-
-
-
-
 106.วัดไชยธารา
-
 คลองอุดมชลจร
-
-
-
-
 107.วัดไผ่ดำ
-
 ตำบลศาลาแดง
-
-
-
-
 108.สกัด 80
-
 อบต.สองคลอง
-
-
-
-
 109.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
-
 
-
-
-
-
 110.สกุลดีประชาสรรค์
-
 บึงน้ำรักษ์
-
-
-
-
 111.สะแกโดดประชาสรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา
-
-
-
-
 112.สามัคคีราษฎร์บำรุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 113.สิทธิสุนทรอุทิศ
-
 
-
-
-
-
 114.สุเหร่าคลอง 14
-
 อบต.บึงน้ำรักษ์
-
-
-
-
 115.สุเหร่าคลอง 15
-
 
-
-
-
-
 116.สุเหร่าคลอง 18
-
 
-
-
-
-
 117.สุเหร่าคลอง 19
-
 หมอนทอง
-
-
-
-
 118.สุเหร่าคลอง 20
-
 สิงโตทอง
-
-
-
-
 119.สุเหร่าคลองหกวา
-
 
-
-
-
-
 120.สุเหร่าคลองใหญ่
-
 คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
-
-
-
-
 121.สุเหร่าคู้
-
 ดอนฉิมพลี
-
-
-
-
 122.สุเหร่าจรเข้น้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 123.สุเหร่าดอนกลาง
-
 ดอนฉิมพลี
-
-
-
-
 124.สุเหร่าดอนเกาะกา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 125.สุเหร่าดารุลนาอีม
-
 
-
-
-
-
 126.สุเหร่าปากคลอง 20
-
 อบต.ดอนฉิมพลี
-
-
-
-
 127.สุเหร่าลาดน้ำขาว
-
 
-
-
-
-
 128.สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
-
 
-
-
-
-
 129.สุเหร่าสมอเซ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง
-
-
-
-
 130.สุเหร่าสมอเอก
-
 
-
-
-
-
 131.สุเหร่าหลวงแพ่ง
-
 
-
-
-
-
 132.สุเหร่าเกาะไร่
-
 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่
-
-
-
-
 133.สุเหร่าแคราย
-
 
-
-
-
-
 134.สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
-
 
-
-
-
-
 135.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 136.เฉลิมช่วงวิทยาทาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
-
-
-
-
 137.แพ่งพิทยาภูมิ
-
 
-
-
-
-
 138.แสมขาววิทยาคาร
- -
 
- -
- -
- -
- -

Powered By www.thaieducation.net