โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านน้ำดิบ
-
 ตำบลแม่ยวม
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านผาผ่า
-
 แม่คะตวน
-
-
-
-
 3.ชุมชนแม่ลาศึกษา
-
 แม่ลาหลวง
-
-
-
-
 4.ดอนชัยวิทยา
-
 บ้านกาศ
-
-
-
-
 5.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
-
 อำเภอแม่สะเรียง
-
-
-
-
 6.บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
-
 แม่เหาะ
-
-
-
-
 7.บ้านกลอเซโล
-
 
-
-
-
-
 8.บ้านกอกหลวง
-
 อบต.แม่นาจาง
-
-
-
-
 9.บ้านกองก๋อย
-
 อบต.กองก๋อย
-
-
-
-
 10.บ้านกองแปใต้
-
 ป่าโปง
-
-
-
-
 11.บ้านกอมูเดอ
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านกะริคี
-
 อบต.สันติคีรี
-
-
-
-
 13.บ้านขุนวง
-
 อบต.แม่เหาะ
-
-
-
-
 14.บ้านขุนวงเหนือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 15.บ้านขุนแม่ต้อบ
-
 อบต.บ้านกาศ
-
-
-
-
 16.บ้านขุนแม่ลา
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านคะปวง
-
 เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
-
-
 18.บ้านจอซิเดอเหนือ
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
-
 เทศบาลเมืองยวมใต้
-
-
-
-
 20.บ้านช่างหม้อ
-
 อบต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
-
-
-
-
 21.บ้านซิวาเดอ
-
 แม่สามแลบ
-
-
-
-
 22.บ้านดงกู่
-
 แม่เหาะ
-
-
-
-
 23.บ้านดงใหม่
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านดอยงาม
-
 
-
-
-
-
 25.บ้านดอยเลี่ยม
-
 อบต.แม่เหาะ
-
-
-
-
 26.บ้านดูลาเปอร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
-
-
-
-
 27.บ้านต้นงิ้ว
-
 
-
-
-
-
 28.บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
-
 
-
-
-
-
 29.บ้านทะโลงเหนือ
-
 กองก๋อย
-
-
-
-
 30.บ้านท่าตาฝั่ง
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านท่าผาปุ้ม
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านท่าสองแคว
-
 แม่ลาน้อย
-
-
-
-
 33.บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
-
 แม่ลาน้อย
-
-
-
-
 34.บ้านทิยาเพอ
-
 
-
-
-
-
 35.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
-
 
-
-
-
-
 36.บ้านทีฮือลือ
-
 อบต.ตำบลสบเมย
-
-
-
-
 37.บ้านทุ่งแพม
-
 เทศบาล ตำบลแม่ยวม
-
-
-
-
 38.บ้านนาดอย
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านบุญเลอ
-
 แม่สามแลบ
-
-
-
-
 40.บ้านป่าหมาก
-
 บ้านกาศ
-
-
-
-
 41.บ้านป่าหมากวิทยา
-
 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
-
-
-
-
 42.บ้านป่าแก่
-
 อบต.ขุนแม่ลาน้อย
-
-
-
-
 43.บ้านป่าโปง
-
 ป่าโปง
-
-
-
-
 44.บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
-
 ป่าโปง
-
-
-
-
 45.บ้านปู่แก้ว
-
 สบเมย
-
-
-
-
 46.บ้านผาเยอ
-
 
-
-
-
-
 47.บ้านผาแดงหลวง
-
 อบต.แม่โถ
-
-
-
-
 48.บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
-
 แม่ลาน้อย
-
-
-
-
 49.บ้านพะมอลอ
-
 
-
-
-
-
 50.บ้านฟักทอง
-
 ขุนแม่ลาน้อย
-
-
-
-
 51.บ้านละอูบ
-
 ห้วยห้อมแม่ลาน้อย
-
-
-
-
 52.บ้านศรีมูลเมือง
-
 แม่คง
-
-
-
-
 53.บ้านสบหาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
-
-
-
-
 54.บ้านสบเมย
-
 แม่สามแลบ
-
-
-
-
 55.บ้านส้มป่อย
-
 
-
-
-
-
 56.บ้านสันติสุข
-
 
-
-
-
-
 57.บ้านสาม
-
 ห้วยห้อม
-
-
-
-
 58.บ้านสุดห้วยนา
-
 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา
-
-
-
-
 59.บ้านหนองม่วน
-
 
-
-
-
-
 60.บ้านห้วยกระต่าย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
-
-
-
-
 61.บ้านห้วยกองก้าด
-
 แม่สามแลบ
-
-
-
-
 62.บ้านห้วยกองมูล
-
 
-
-
-
-
 63.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
-
 สบเมย
-
-
-
-
 64.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
-
 อบต.สบเมย
-
-
-
-
 65.บ้านห้วยกองเป๊าะ
-
 
-
-
-
-
 66.บ้านห้วยกุ้ง
-
 ป่าโปง ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
-
-
-
-
 67.บ้านห้วยกู่ป๊ะ
-
 แม่ลาหลวง
-
-
-
-
 68.บ้านห้วยทราย
-
 แม่ยวม
-
-
-
-
 69.บ้านห้วยน้ำใส
-
 อบต.สบเมย
-
-
-
-
 70.บ้านห้วยปลากั้ง
-
 แม่เหาะ
-
-
-
-
 71.บ้านห้วยปางผาง
-
 
-
-
-
-
 72.บ้านห้วยผึ้ง
-
 
-
-
-
-
 73.บ้านห้วยผึ้งใหม่
-
 
-
-
-
-
 74.บ้านห้วยม่วง
-
 อบต.แม่สวด
-
-
-
-
 75.บ้านห้วยมะกอก
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านห้วยวอก
-
 กองก๋อย
-
-
-
-
 77.บ้านห้วยสิงห์
-
 เทศบาตำบแม่ยวม
-
-
-
-
 78.บ้านห้วยหมากหนุน
-
 ท่าผาปุ้ม
-
-
-
-
 79.บ้านห้วยหมูพิทยา
-
 
-
-
-
-
 80.บ้านห้วยห้อม
-
 อบต.แม่คง
-
-
-
-
 81.บ้านห้วยห้า
-
 อบต.ห้วยห้อม
-
-
-
-
 82.บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
-
-
-
-
 83.บ้านห้วยฮากไม้ใต้
-
 ป่าแป๋
-
-
-
-
 84.บ้านห้วยเดื่อ
-
 
-
-
-
-
 85.บ้านห้วยแห้ง
-
 อบต.แม่คง
-
-
-
-
 86.บ้านห้วยโผ
-
 ตำบลแม่ยวม
-
-
-
-
 87.บ้านห้วยไก่ป่า
-
 อบต.กองก๋อย
-
-
-
-
 88.บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
-
 แม่ลาหลวง
-
-
-
-
 89.บ้านห้วยไม้ซาง
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านหัวลา
-
 สันติคีรี
-
-
-
-
 91.บ้านหัวแม่โถ
-
 องการบริหารส่วนตำบลแม่โถ
-
-
-
-
 92.บ้านอมพาย
-
 ป่าแป๋
-
-
-
-
 93.บ้านอุมดาเหนือ
-
 
-
-
-
-
 94.บ้านอุมดาใต้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
-
-
-
-
 95.บ้านอุมโละเหนือ
-
 
-
-
-
-
 96.บ้านเครอะบอ
-
 อบต.แมสามแลบ
-
-
-
-
 97.บ้านเลโคะ
-
 
-
-
-
-
 98.บ้านเวฬุวัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
-
-
-
-
 99.บ้านเสาหิน
-
 
-
-
-
-
 100.บ้านแพะพิทยา
-
 อบต.บ้านกาศ
-
-
-
-
 101.บ้านแม่กวางเหนือ
-
 
-
-
-
-
 102.บ้านแม่กวางใต้
-
 
-
-
-
-
 103.บ้านแม่กองคา
-
 เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
-
-
 104.บ้านแม่กองแป
-
 เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
-
-
 105.บ้านแม่ก๋อน
-
 แม่คง
-
-
-
-
 106.บ้านแม่กะไน
-
 แม่เหาะ
-
-
-
-
 107.บ้านแม่ขีด
-
 แม่นาจาง
-
-
-
-
 108.บ้านแม่คะตวน
-
 สบเมย
-
-
-
-
 109.บ้านแม่งะ
-
 แม่ลาน้อย
-
-
-
-
 110.บ้านแม่จอ
-
 
-
-
-
-
 111.บ้านแม่จ๊าง
-
 
-
-
-
-
 112.บ้านแม่ต้อบเหนือ
-
 อบต.บ้านกาศ
-
-
-
-
 113.บ้านแม่ต้อบใต้
-
 อบต.บ้านกาศ
-
-
-
-
 114.บ้านแม่ตอละ
-
 แม่สามแลบ
-
-
-
-
 115.บ้านแม่ทะลุ
-
 อบต.สบเมย
-
-
-
-
 116.บ้านแม่นาจาง
-
 
-
-
-
-
 117.บ้านแม่นาจางเหนือ
-
 แม่นาจาง
-
-
-
-
 118.บ้านแม่ปอถ่า
-
 
-
-
-
-
 119.บ้านแม่ปาง
-
 องค์บริหารส่วนตำบลสันติคีรี
-
-
-
-
 120.บ้านแม่ปุ๋น
-
 
-
-
-
-
 121.บ้านแม่ละ
-
 อบต.ป่าแป๋
-
-
-
-
 122.บ้านแม่ลาผาไหว
-
 
-
-
-
-
 123.บ้านแม่ลามา
-
 
-
-
-
-
 124.บ้านแม่ลาย
-
 อบต ป่าโป่ง
-
-
-
-
 125.บ้านแม่ลิด
-
 แม่เหาะ
-
-
-
-
 126.บ้านแม่สวด
-
 อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออบต.แม่สวด
-
-
-
-
 127.บ้านแม่สวรรค์น้อย
-
 แม่เหาะ
-
-
-
-
 128.บ้านแม่สวรรค์หลวง
-
 แม่เหาะ
-
-
-
-
 129.บ้านแม่สะกั๊วะ
-
 ท่าผาปุ้ม
-
-
-
-
 130.บ้านแม่สะกึ๊ด
-
 
-
-
-
-
 131.บ้านแม่สะปึ๋ง
-
 อบต.แม่ลาน้อย
-
-
-
-
 132.บ้านแม่สะปึ๋งใต้
-
 
-
-
-
-
 133.บ้านแม่สะลาบ
-
 
-
-
-
-
 134.บ้านแม่สะเรียง
-
 เมืองยวมใต้
-
-
-
-
 135.บ้านแม่สะแมง
-
 แม่นาจาง
-
-
-
-
 136.บ้านแม่สามแลบ
-
 แม่สามแลบ
-
-
-
-
 137.บ้านแม่สุ
-
 
-
-
-
-
 138.บ้านแม่หลุย
-
 แม่สวด
-
-
-
-
 139.บ้านแม่หาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
-
-
-
-
 140.บ้านแม่หาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
-
-
-
-
 141.บ้านแม่อมลาน
-
 ขุนแม่ลาน้อย
-
-
-
-
 142.บ้านแม่ออก
-
 แม่คะตวน
-
-
-
-
 143.บ้านแม่ออกเหนือ
-
 เเม่คะตวน
-
-
-
-
 144.บ้านแม่อุมป๊อก
-
 
-
-
-
-
 145.บ้านแม่อุมพาย
-
 
-
-
-
-
 146.บ้านแม่อุมลอง
-
 ป่าแป๋
-
-
-
-
 147.บ้านแม่อุมลองหลวง
-
 อบต.ป่าแป๋
-
-
-
-
 148.บ้านแม่ฮุ
-
 
-
-
-
-
 149.บ้านแม่เกาะ
-
 
-
-
-
-
 150.บ้านแม่เกาะวิทยา
-
 
-
-
-
-
 151.บ้านแม่เงา
-
 แม่สวด
-
-
-
-
 152.บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
-
-
-
-
 153.บ้านแม่เตี๋ย
-
 
-
-
-
-
 154.บ้านแม่แคะ
-
 
-
-
-
-
 155.บ้านแม่แพ
-
 อบต.กองก๋อย
-
-
-
-
 156.บ้านแม่แพน้อย
-
 กองก๋อย
-
-
-
-
 157.บ้านแม่แพหลวง
-
 อบต.แม่สวด
-
-
-
-
 158.บ้านแม่แลบ
-
 
-
-
-
-
 159.บ้านแม่และ
-
 ห้วยห้อม
-
-
-
-
 160.บ้านแม่โถ
-
 แม่โถ
-
-
-
-
 161.บ้านแม่โถใต้
-
 
-
-
-
-
 162.บ้านโพซอ
-
 
-
-
-
-
 163.บ้านไร่วิทยา
-
 เมืองยวมใต้
-
-
-
-
 164.รัตนประทีปวิทยา
-
 อบต.ป่าแป๋
-
-
-
-
 165.ล่องแพวิทยา
-
 แม่สวด
-
-
-
-
 166.ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
-
 อบต.แม่สวด
-
-
-
-
 167.ลุ่มน้ำวิทยา
-
 อบต.แม่ลาน้อย
-
-
-
-
 168.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
-
-
-
-
 169.สังวาลย์วิทยา
-
 
-
-
-
-
 170.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
-
 
-
-
-
-
 171.อนุบาลแม่ลาน้อย
-
 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
-
-
-
-
 172.อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
-
 เทศบาล
-
-
-
-
 173.อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม
-
 0
-
-
-
-
 174.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
-
 
-
-
-
-
 175.เพียงหลวง ๑๑ ฯ
-
 
-
-
-
-
 176.ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
-
 เมืองยวมใต้
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net