โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ขุนยวม
-
 ตำบลขุนยวม
-
-
-
-
 2.ชุมชนต่อแพวิทยา
-
 อบต.แม่เงา
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านปางหมู
-
 
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านผาบ่อง
-
 
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านเมืองปอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านแม่ฮี้
-
 แม่ฮี้
-
-
-
-
 8.ตชด.บำรุงที่ 60
-
 แม่เงา
-
-
-
-
 9.บ้านกลาง
-
 ห้วยโป่ง
-
-
-
-
 10.บ้านกึ้ดสามสิบ
-
 
-
-
-
-
 11.บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
-
-
-
-
 12.บ้านขุนสาใน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
-
-
-
-
 13.บ้านคาหาน
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านคำสุข
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านจ่าโบ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
-
-
-
-
 16.บ้านซอแบะ
-
 องค์การปกครองบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
-
-
-
-
 17.บ้านดอยผีลู
-
 อบต.แม่นาเติง
-
-
-
-
 18.บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านถ้ำลอด
-
 อบต.ถ้ำลอด
-
-
-
-
 20.บ้านท่าหินส้ม
-
 ตำบลเมืองปอน
-
-
-
-
 21.บ้านท่าโป่งแดง
-
 อบต ผาบ่อง
-
-
-
-
 22.บ้านทุ่งกองมู
-
 อบต.ปางหมู
-
-
-
-
 23.บ้านทุ่งยาว
-
 ทุ่งยาว
-
-
-
-
 24.บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
-
 
-
-
-
-
 25.บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
-
 
-
-
-
-
 26.บ้านนางิ้ว
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านนาปลาจาด
-
 ห้วยผา
-
-
-
-
 28.บ้านนาป่าแปก
-
 
-
-
-
-
 29.บ้านนาปู่ป้อม
-
 อบตนาปู่ป้อม
-
-
-
-
 30.บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
-
 อบตนาปู่ป้อม
-
-
-
-
 31.บ้านน้ำปลามุง
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านน้ำริน
-
 อบต. สบป่อง
-
-
-
-
 33.บ้านน้ำส่อม
-
 ผาบ่อง
-
-
-
-
 34.บ้านน้ำฮู
-
 เวียงใต้
-
-
-
-
 35.บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
-
 นาปู่ป้อม
-
-
-
-
 36.บ้านน้ำเพียงดิน
-
 
-
-
-
-
 37.บ้านปางคาม
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านปางตอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
-
-
-
-
 39.บ้านปางบอนวัฒนาคาร
-
 นาปู่ป้อม
-
-
-
-
 40.บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
-
 
-
-
-
-
 41.บ้านปางแปก
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
-
-
-
-
 43.บ้านป่ายาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
-
-
-
-
 44.บ้านป่าลาน
-
 
-
-
-
-
 45.บ้านผามอน
-
 ถ้ำลอด
-
-
-
-
 46.บ้านผาสำราญ
-
 
-
-
-
-
 47.บ้านพัฒนา
-
 แม่อูคอ
-
-
-
-
 48.บ้านมะหินหลวง
-
 อบต.เมืองปอน
-
-
-
-
 49.บ้านยอดดอยวิทยา
-
 
-
-
-
-
 50.บ้านยาป่าแหน
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านรักไทย
-
 หมอกจำแป่
-
-
-
-
 52.บ้านลุกป่าก๊อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
-
-
-
-
 53.บ้านวนาหลวง
-
 ถ้ำลอด
-
-
-
-
 54.บ้านสบป่อง
-
 อบต.ปางหมู
-
-
-
-
 55.บ้านสบสอย
-
 ปางหมู
-
-
-
-
 56.บ้านสบสา
-
 เมืองแปง
-
-
-
-
 57.บ้านสบแพม
-
 
-
-
-
-
 58.บ้านหนองเขียว
-
 อบต.ห้วยโป่ง
-
-
-
-
 59.บ้านหนองแห้ง
-
 อบต.เมืองปอน
-
-
-
-
 60.บ้านหมอแปง
-
 แม่นาเติง
-
-
-
-
 61.บ้านห้วยขาน
-
 หมอกจำแป่
-
-
-
-
 62.บ้านห้วยช่างคำ
-
 
-
-
-
-
 63.บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
-
 
-
-
-
-
 64.บ้านห้วยตอง
-
 ห้วยปูลิง
-
-
-
-
 65.บ้านห้วยนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา
-
-
-
-
 66.บ้านห้วยปมฝาด
-
 ห้วยปูลิง
-
-
-
-
 67.บ้านห้วยปูลิง
-
 อบต.ห้วยปูลิง
-
-
-
-
 68.บ้านห้วยปูเลย
-
 ห้วยปูลิง
-
-
-
-
 69.บ้านห้วยผา
-
 ห้วยผา
-
-
-
-
 70.บ้านห้วยผึ้ง
-
 ห้วยผา
-
-
-
-
 71.บ้านห้วยมะเขือส้ม
-
 อบต.หมอกจำแป่
-
-
-
-
 72.บ้านห้วยส้าน
-
 แม่กิ๊
-
-
-
-
 73.บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
-
 เมืองแปง
-
-
-
-
 74.บ้านห้วยเดื่อ
-
 อบต.ผาบ่อง
-
-
-
-
 75.บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านห้วยเฮี๊ยะ
-
 ตำบลปางมะผ้า
-
-
-
-
 77.บ้านห้วยแห้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด
-
-
-
-
 78.บ้านห้วยโป่ง
-
 ห้วยโป่ง
-
-
-
-
 79.บ้านห้วยโป่งอ่อน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
-
-
-
-
 80.บ้านหว่าโน
-
 แม่ยวมน้อย
-
-
-
-
 81.บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
-
 ห้วยปูลิง
-
-
-
-
 82.บ้านหัวปอน
-
 
-
-
-
-
 83.บ้านหัวแม่สุริน
-
 แม่อูคอ
-
-
-
-
 84.บ้านเมืองแปง
-
 เมืองแปง
-
-
-
-
 85.บ้านเมืองแพม
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านเวียงเหนือ
-
 
-
-
-
-
 87.บ้านแกงหอม
-
 
-
-
-
-
 88.บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
-
-
-
-
 89.บ้านแก่นฟ้า
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านแพมบก
-
 
-
-
-
-
 91.บ้านแม่กิ๊
-
 แม่กิ๊
-
-
-
-
 92.บ้านแม่จ๋า
-
 
-
-
-
-
 93.บ้านแม่นาเติง
-
 
-
-
-
-
 94.บ้านแม่ปิง
-
 แม่ฮี้
-
-
-
-
 95.บ้านแม่ละนา
-
 อบต.ปางมะผ้า
-
-
-
-
 96.บ้านแม่ลาก๊ะ
-
 เมืองปอน
-
-
-
-
 97.บ้านแม่สะงา
-
 หมอกจำแป่
-
-
-
-
 98.บ้านแม่สะเป่ใต้
-
 ขุนยวม
-
-
-
-
 99.บ้านแม่สุริน
-
 
-
-
-
-
 100.บ้านแม่หาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
-
-
-
-
 101.บ้านแม่ออ
-
 อบต.แม่ยวมน้อย
-
-
-
-
 102.บ้านแม่อีแลบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
-
-
-
-
 103.บ้านแม่อูคอ
-
 อบต.แม่อูคอ
-
-
-
-
 104.บ้านแม่อูคอหลวง
-
 แม่อูคอ
-
-
-
-
 105.บ้านแม่เหมืองหลวง
-
 โป่งสา
-
-
-
-
 106.บ้านแม่แจ๊ะ
-
 แม่ยวมน้อย
-
-
-
-
 107.บ้านแม่โกปี่
-
 
-
-
-
-
 108.บ้านแม่โข่จู
-
 เมืองปอน
-
-
-
-
 109.บ้านโป่งสา
-
 
-
-
-
-
 110.บ้านในสอย
-
 อบต.ปางหมู
-
-
-
-
 111.บ้านใหม่
-
 อตบ.ปางหมู
-
-
-
-
 112.บ้านใหม่สหสัมพันธ์
-
 อบตเวียงใต้
-
-
-
-
 113.บ้านใหม่ห้วยหวาย
-
 ห้วยโป่ง
-
-
-
-
 114.บ้านไทรงาม
-
 
-
-
-
-
 115.บ้านไม้ซางหนาม
-
 
-
-
-
-
 116.บ้านไม้สะเป่
-
 
-
-
-
-
 117.ปางตองประชาสรรค์
-
 
-
-
-
-
 118.ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
-
 หมอกจำแป่
-
-
-
-
 119.ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
-
 
-
-
-
-
 120.สังวาลย์วิทย์ 3
-
 เวียงเหนือ
-
-
-
-
 121.ห้วยต้นนุ่นวิทยา
-
 
-
-
-
-
 122.อนุบาลขุนยวม
-
 ตำบลขุนยวม
-
-
-
-
 123.อนุบาลปางมะผ้า
-
 สบป่อง
-
-
-
-
 124.อนุบาลปาย (เวียงใต้)
-
 ปาย
-
-
-
-
 125.อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
-
-
-
-
 126.อนุบาลแม่ฮ่องสอน
-
 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
-
-
-
-
 127.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
-
 
-
-
-
-
 128.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
-
 
-
-
-
-
 129.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
-
 
-
-
-
-
 130.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
-
 
-
-
-
-
 131.เสรีวิทยา
-
 
-
-
-
-
 132.ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net