โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.พะเยา เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.จำบอน
-
 
-
-
-
-
 2.ชัยชุมภู
-
 อบต.น้ำแวน
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านดอนไชย
-
 
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านบอน
-
 เทศบาลตำบลแม่ยม
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านหนองเลา
-
 ภูซาง
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านหลวง
-
 เทศบาลอำเภอเชียงม่วน
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
-
 เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านเชียงบาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
-
-
-
-
 10.บ้านก๊อน้อย
-
 
-
-
-
-
 11.บ้านก๊อหลวง
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านกิ่วแก้ว
-
 ห้วยข้าวก่ำ
-
-
-
-
 13.บ้านขุนกำลัง
-
 อบต.ขุนควร
-
-
-
-
 14.บ้านควรดง
-
 ควร
-
-
-
-
 15.บ้านควรเก๊าเงา
-
 เทศบาลตำบลงิม
-
-
-
-
 16.บ้านจุน
-
 เทศบาลตำบลจุน
-
-
-
-
 17.บ้านดอนมูล(จุน)
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านดอนลาว
-
 อบต.เจดีย์คำ
-
-
-
-
 19.บ้านดอนเงิน
-
 
-
-
-
-
 20.บ้านดอนแก้ว
-
 อบต.ออย
-
-
-
-
 21.บ้านดอนไชยป่าแขม
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านดู่
-
 ตำบลปง
-
-
-
-
 23.บ้านต้นผึ้ง
-
 ร่มเย็น
-
-
-
-
 24.บ้านถ้ำผาลาด
-
 แม่ลาว
-
-
-
-
 25.บ้านท่าฟ้าเหนือ
-
 อบต.สระ
-
-
-
-
 26.บ้านท่าฟ้าใต้
-
 สระ
-
-
-
-
 27.บ้านท่าม่าน
-
 เทศบาลตำบลเชียงม่วน
-
-
-
-
 28.บ้านทุ่งกล้วย
-
 อบต.ทุ่งกล้วย
-
-
-
-
 29.บ้านทุ่งติ้ว
-
 ภูซาง
-
-
-
-
 30.บ้านทุ่งมอก
-
 อบต.บ้านมาง
-
-
-
-
 31.บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านทุ่งหนอง
-
 อบต.สระ
-
-
-
-
 33.บ้านทุ่งหล่ม
-
 ฝายกวาง
-
-
-
-
 34.บ้านทุ่งแต
-
 อบต.งิม
-
-
-
-
 35.บ้านธาตุขิงแกง
-
 พระธาตุขิงแกง
-
-
-
-
 36.บ้านนาบัว
-
 
-
-
-
-
 37.บ้านนาอ้อม
-
 ตำบลขุนควร
-
-
-
-
 38.บ้านน้ำจุน
-
 เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
-
-
-
-
 39.บ้านน้ำปุก
-
 
-
-
-
-
 40.บ้านน้ำมิน
-
 อบต.แม่ลาว
-
-
-
-
 41.บ้านบ่อเบี้ย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
-
-
-
-
 42.บ้านบุญเรือง
-
 แม่ยม
-
-
-
-
 43.บ้านปง
-
 
-
-
-
-
 44.บ้านปงสนุก(จุน)
-
 
-
-
-
-
 45.บ้านปงสนุก(เชียงม่วน)
-
 เทศบาลตำบลเชียงม่วน
-
-
-
-
 46.บ้านปงใหม่
-
 
-
-
-
-
 47.บ้านปัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
-
-
-
-
 48.บ้านปัวศรีพรม
-
 เทศบาลตำบลฝายกวาง
-
-
-
-
 49.บ้านป่าคา
-
 ควร
-
-
-
-
 50.บ้านปางถ้ำ
-
 ร่มเย็น
-
-
-
-
 51.บ้านปางผักหม
-
 
-
-
-
-
 52.บ้านปางมดแดง
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านป่าสัก
-
 ภูซาง
-
-
-
-
 54.บ้านปี้
-
 ตำบลเวียง
-
-
-
-
 55.บ้านผาตั้ง
-
 
-
-
-
-
 56.บ้านผาลาด
-
 น้ำแวน
-
-
-
-
 57.บ้านผาฮาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
-
-
-
-
 58.บ้านฝายกวาง
-
 เทศบาลตำบลฝายกวาง
-
-
-
-
 59.บ้านพระนั่งดิน
-
 ตำบลเวียง
-
-
-
-
 60.บ้านพวงพยอม
-
 ตำบลหงส์หิน
-
-
-
-
 61.บ้านม่วง
-
 
-
-
-
-
 62.บ้านยางขาม
-
 อบต.ห้วยยางขาม
-
-
-
-
 63.บ้านร่องค้อม
-
 อบต.เจดีย์คำ
-
-
-
-
 64.บ้านร่องย้าง
-
 เทศบาลตำนลเวียงลอ
-
-
-
-
 65.บ้านร่องส้าน
-
 อบต.ร่มเย็น
-
-
-
-
 66.บ้านร้องเชียงแรง
-
 อบต.เชียงแรง
-
-
-
-
 67.บ้านร่องแมด
-
 ทุ่งรวงทอง
-
-
-
-
 68.บ้านวังบง
-
 อบต.ควร
-
-
-
-
 69.บ้านวังเค็มใหม่
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านศรีเมืองชุม
-
 เทศบาลตำนลเวียงลอ
-
-
-
-
 71.บ้านสถาน
-
 
-
-
-
-
 72.บ้านสบขาม
-
 
-
-
-
-
 73.บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 74.บ้านสบบง
-
 ตำบลสบบง
-
-
-
-
 75.บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านสร้อยศรี
-
 เทศบาลตำบลจุน
-
-
-
-
 77.บ้านสระ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
-
-
-
-
 78.บ้านสะแล่ง
-
 อบต.เชียงแรง
-
-
-
-
 79.บ้านสักทุ่ง
-
 หงส์หิน
-
-
-
-
 80.บ้านสักลอ
-
 หงส์หิน
-
-
-
-
 81.บ้านสันกลางนาดอ
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านสันติสุข
-
 ขุนควร
-
-
-
-
 83.บ้านสันปูเลย
-
 อ่างทอง
-
-
-
-
 84.บ้านสันหลวง
-
 ทุ่งรวงทอง
-
-
-
-
 85.บ้านสา
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านสีพรม
-
 
-
-
-
-
 87.บ้านหนองท่าควาย
-
 
-
-
-
-
 88.บ้านหนองบัวเงิน
-
 อ่างทอง
-
-
-
-
 89.บ้านหนุน
-
 ตำบลแม่ยม
-
-
-
-
 90.บ้านหมุ้น
-
 
-
-
-
-
 91.บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
-
 เทศบาลตำบลเชียงคำ
-
-
-
-
 92.บ้านหลวง
-
 ออย
-
-
-
-
 93.บ้านหล่ายฝายแก้ว
-
 ออย
-
-
-
-
 94.บ้านห้วยกั้ง
-
 เทศบาลตำบลจุน
-
-
-
-
 95.บ้านห้วยสิงห์
-
 ตำบลแม่ยม
-
-
-
-
 96.บ้านห้วยแม่แดง
-
 
-
-
-
-
 97.บ้านห้วยไคร้
-
 เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
-
-
-
-
 98.บ้านหัวทุ่ง
-
 อบต.ทุ่งผาสุข
-
-
-
-
 99.บ้านฮวก
-
 ภูซาง
-
-
-
-
 100.บ้านเลี้ยว
-
 เทศบาลตำบลงิม
-
-
-
-
 101.บ้านเวียงลอ
-
 เทศบาลตำนลเวียงลอ
-
-
-
-
 102.บ้านแก
-
 
-
-
-
-
 103.บ้านแบ่ง
-
 
-
-
-
-
 104.บ้านแม่ต๋ำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
-
-
-
-
 105.บ้านแม่ทะลาย
-
 พระธาตุขิงแกง
-
-
-
-
 106.บ้านแม่ทาย
-
 อบต.ออย
-
-
-
-
 107.บ้านแม่วังช้าง
-
 พระธาตุขิงแกง
-
-
-
-
 108.บ้านแวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
-
-
-
-
 109.บ้านแวนโค้ง
-
 เทศบาลตำบลฝายกวาง
-
-
-
-
 110.บ้านแฮะ(ปง)
-
 อบต.งิม
-
-
-
-
 111.บ้านแฮะ(เชียงคำ)
-
 อบต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
-
-
-
-
 112.บ้านโจ้โก้
-
 อบต.ร่มเย็น
-
-
-
-
 113.บ้านใหม่น้ำเงิน
-
 งิม
-
-
-
-
 114.บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
-
 อบต.ผาช้างน้อย
-
-
-
-
 115.บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
-
 อบต.ผาช้างน้อย
-
-
-
-
 116.บ้านใหม่พัฒนา
-
 
-
-
-
-
 117.บ้านใหม่ร่มเย็น
-
 ร่มเย็น
-
-
-
-
 118.บ้านไชยสถาน
-
 เทศบาลตำบลเชียงม่วน
-
-
-
-
 119.ปัวพิทยา
-
 
-
-
-
-
 120.ราชานุเคราะห์
-
 
-
-
-
-
 121.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
-
 เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
-
-
-
-
 122.อนุบาลปง
-
 ปง
-
-
-
-
 123.อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
-
 ตำบลสบบง
-
-
-
-
 124.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
-
 เทศบาลตำบลเชียงคำ
-
-
-
-
 125.อนุบาลเชียงม่วน
-
 
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net