โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านเหมืองจี้
-
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้
-
-
-
-
 2.ตำบลบ้านแป้น
-
 เทศบาลตำบลบ้านแป้น
-
-
-
-
 3.ตำบลริมปิง
-
 เทศบาลตำบลริมปิง
-
-
-
-
 4.บ้านกองงาม
-
 เทศบาลตำบลแม่แรง
-
-
-
-
 5.บ้านจำบอน
-
 ศรีบัวบาน
-
-
-
-
 6.บ้านฉางข้าวน้อย
-
 เทศบาลป่าซาง
-
-
-
-
 7.บ้านดงสารภี
-
 ทาสบเส้า
-
-
-
-
 8.บ้านดอนตอง
-
 เทศบาลตำบลแม่แรง
-
-
-
-
 9.บ้านดอยคำ
-
 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
-
-
-
-
 10.บ้านดอยแก้ว
-
 เทศบาลตำบลทาสบเส้า/เทศบาลตำบลทาสบชัย
-
-
-
-
 11.บ้านต้นผึ้ง
-
 ตำบลเหมืองง่า
-
-
-
-
 12.บ้านทาปลาดุก
-
 เทศบาลตำบลทาปลาดุก
-
-
-
-
 13.บ้านทาป่าสัก
-
 ทาปลาดุก
-
-
-
-
 14.บ้านทาป่าเปา
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านน้ำย้อย
-
 
-
-
-
-
 16.บ้านปงแม่ลอบ
-
 ทาแม่ลอบ
-
-
-
-
 17.บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
-
 อบต.ทาแม่ลอบ
-
-
-
-
 19.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
-
 
-
-
-
-
 20.บ้านประตูป่า
-
 ประตุป่า
-
-
-
-
 21.บ้านป่าซาง
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านป่าตาล
-
 เทศบาลตำบลม่วงน้อย
-
-
-
-
 23.บ้านป่าเลา
-
 เทศบาลทากาศเหนือ
-
-
-
-
 24.บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
-
 ตำบลทากาศเหนือ
-
-
-
-
 25.บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
-
 ตำบลทากาศเหนือ
-
-
-
-
 26.บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
-
 ตำบลทากาศเหนือ
-
-
-
-
 27.บ้านป่าเส้า
-
 เทศบาลตำบลอุโมงค์
-
-
-
-
 28.บ้านผาตั้ง
-
 ทาสบเส้า
-
-
-
-
 29.บ้านมะเขือแจ้
-
 ตำบลมะเขือแจ้
-
-
-
-
 30.บ้านร้องเรือ
-
 เทศบาลตำบลทาสบเส้า
-
-
-
-
 31.บ้านล้องหนองหอย
-
 เทศบาลป่าซาง
-
-
-
-
 32.บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
-
 เหมืองง่า
-
-
-
-
 33.บ้านศรีป้าน
-
 ทาขุมเงิน
-
-
-
-
 34.บ้านศรีย้อย
-
 เทศบาลตำบลต้นธง
-
-
-
-
 35.บ้านศรีสุพรรณ
-
 เทศบาลตำบลประตูป่า
-
-
-
-
 36.บ้านศาลาแม่ทา
-
 
-
-
-
-
 37.บ้านสะปุ๋ง
-
 เทศบาล
-
-
-
-
 38.บ้านสันป่าเหียง
-
 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
-
-
-
-
 39.บ้านหนองช้างคืน
-
 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
-
-
-
-
 40.บ้านหนองดู่
-
 อบต.บ้านเรือน
-
-
-
-
 41.บ้านหนองบัว
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านหนองยางไคล
-
 ทาทุ่งหลวง
-
-
-
-
 43.บ้านหนองเกิด
-
 อบต.ท่าตุ้ม
-
-
-
-
 44.บ้านหนองเงือก
-
 แม่แรง
-
-
-
-
 45.บ้านหมื่นข้าว
-
 เทศบาลตำบลทากาศ
-
-
-
-
 46.บ้านหล่ายทา
-
 เทศบาลตำบทาสบเส้า
-
-
-
-
 47.บ้านห้วยส้ม
-
 ตำบลเหมืองจี้
-
-
-
-
 48.บ้านห้วยไซ
-
 ห้วยยาบ
-
-
-
-
 49.บ้านฮ่องกอม่วง
-
 มะเขือแจ้
-
-
-
-
 50.บ้านเหมืองลึก
-
 เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
-
-
-
-
 51.บ้านเหล่าป่าก๋อย
-
 น้ำดิบ
-
-
-
-
 52.บ้านแพะยันต์ดอยแช่
-
 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
-
-
-
-
 53.บ้านแม่เมย
-
 ทาขุมเงิน
-
-
-
-
 54.บ้านโทกน้ำกัด
-
 นครเจดีย์
-
-
-
-
 55.บ้านโป่งรู
-
 นครเจดีย์
-
-
-
-
 56.บ้านไร่ดง
-
 น้ำดิบ
-
-
-
-
 57.วัดกู่เส้า
-
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้
-
-
-
-
 58.วัดขี้เหล็ก
-
 เทศบาลตำบลบ้านกลาง
-
-
-
-
 59.วัดชัยสถาน
-
 เทศบาลตำบลอุโมงค์
-
-
-
-
 60.วัดช้างค้ำ
-
 เทศบาลตำบลมะกอก
-
-
-
-
 61.วัดต้นโชค
-
 
-
-
-
-
 62.วัดทากาศ
-
 เทศบาลตำบลทากาศ
-
-
-
-
 63.วัดทุ่งยาว
-
 
-
-
-
-
 64.วัดนครเจดีย์
-
 นครเจดีย์
-
-
-
-
 65.วัดน้ำดิบ
-
 อบต.น้ำดิบ
-
-
-
-
 66.วัดน้ำพุ
-
 เทศบาลตำบลป่าสัก
-
-
-
-
 67.วัดบ้านก้อง
-
 ตำบลป่าซาง
-
-
-
-
 68.วัดบ้านดอน
-
 
-
-
-
-
 69.วัดบ้านธิ
-
 ตำบลบ้านธิ
-
-
-
-
 70.วัดบ้านม้า
-
 ศรีบัวบาน
-
-
-
-
 71.วัดบ้านเรือน
-
 บ้านเรือน
-
-
-
-
 72.วัดบ้านเหล่า
-
 บ้านเรือน
-
-
-
-
 73.วัดบ้านแจ่ม
-
 มะเขือแจ้
-
-
-
-
 74.วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
-
 อบต.ห้วยยาบ
-
-
-
-
 75.วัดป่าตึงเชตวัน
-
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้
-
-
-
-
 76.วัดป่ายาง
-
 เทศบาลตำบลริมปิง
-
-
-
-
 77.วัดป่าสัก
-
 เทศบาลตำบลบ้านธิ
-
-
-
-
 78.วัดป่าแดด
-
 เทศบาลตำบลเวียงยอง
-
-
-
-
 79.วัดศรีดอนชัย
-
 เทศบาลตำบลบ้านธิ
-
-
-
-
 80.วัดศรีบังวัน
-
 ตำบลริมปิง
-
-
-
-
 81.วัดสันคะยอม
-
 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
-
-
-
-
 82.วัดสันต้นธง
-
 เทศบาลตำบลต้นธง
-
-
-
-
 83.วัดสันทราย
-
 
-
-
-
-
 84.วัดสันป่าสัก
-
 เทศบาลตำบลป่าสัก
-
-
-
-
 85.วัดหนองซิว
-
 ตำบลป่าสัก
-
-
-
-
 86.วัดหนองสมณะ
-
 นครเจดีย์
-
-
-
-
 87.วัดหนองหล่ม
-
 ศรีบัวบาน
-
-
-
-
 88.วัดห้วยม้าโก้ง
-
 ตำบลป่าสัก
-
-
-
-
 89.วัดอรัญญาราม
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า
-
-
-
-
 90.วัดฮ่องกอก
-
 เทศบาลตำบลอุโมงค์
-
-
-
-
 91.วัดเหมืองง่า
-
 ตำบลเหมืองง่า
-
-
-
-
 92.อนุบาลลำพูน
-
 
-
-
-
-
 93.อนุบาลเมืองลำพูน
-
 ตำบลอุโมงค์
-
-
-
-
 94.เชตวันหนองหมู
-
 ตำบลอุโมงค์
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net