โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กุดจิกนาสมบูรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
-
-
-
-
 2.คำเจริญวิทยา
-
 อบต.ค้อใต้
-
-
-
-
 3.จงกลกิตติขจรวิทยา
-
 เทศบาลตำบลวัฒนา
-
-
-
-
 4.ชุมชนดงม่วงไข่
-
 อบต.ม่วงไข่
-
-
-
-
 5.ชุมชนบงเหนือ
-
 อบต.บงเหนือ
-
-
-
-
 6.ชุมชนบดมาดพอกน้อย
-
 เทศบาลตำบลพอกน้อย
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านท่าศิลา
-
 เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
-
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านฝั่งแดง
-
 เทศบลตำบลไฮหย่อง
-
-
-
-
 10.ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
-
 เทศบาลตำบลดอนเขือง
-
-
-
-
 11.ชุมชนบ้านหนองปลิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
-
-
-
-
 12.ชุมชนส่องดาว
-
 เทศบาลตำบลส่องดาว
-
-
-
-
 13.ชุมพลศึกษา
-
 อบต.ค้อใต้
-
-
-
-
 14.ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 15.ทุ่งเจริญพัฒนา
-
 อบต.หนองแปน
-
-
-
-
 16.บงใต้โนนรังพัฒนา
-
 เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
-
-
 17.บ้านกลางหนองดินดำ
-
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-
-
-
 18.บ้านกุดตะกาบ
-
 อบต.วาริชภูมิ
-
-
-
-
 19.บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
-
 อบต.เจริญศิลป์
-
-
-
-
 20.บ้านกุดน้ำขุ่น
-
 อบต.เชิงชุม
-
-
-
-
 21.บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
-
 เทศบาลตำบลวัฒนา
-
-
-
-
 22.บ้านขมิ้น
-
 เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
-
-
 23.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
-
 อบต.ค้อใต้
-
-
-
-
 24.บ้านขาว
-
 อบต.บงเหนือ
-
-
-
-
 25.บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
-
 อบต.ค้อเขียว
-
-
-
-
 26.บ้านค้อโพนสวางยางชุม
-
 อบต.โพนสูง
-
-
-
-
 27.บ้านค้อใต้
-
 อบต.ค้อใต้
-
-
-
-
 28.บ้านคันชา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
-
-
-
-
 29.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
-
 เทศบาลตำบลพอกน้อย
-
-
-
-
 30.บ้านคำก้าว
-
 เทศบาลตำบลท่าศิา
-
-
-
-
 31.บ้านคำข่า
-
 เทศบาลตำบลไร่
-
-
-
-
 32.บ้านคำชนดงต้อง
-
 อบต.โพนสูง
-
-
-
-
 33.บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
-
 เทศบาลตำบลพันนา
-
-
-
-
 34.บ้านคำนาดี
-
 เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
-
-
 35.บ้านคำบ่อ
-
 เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
-
-
 36.บ้านคำบอน
-
 อบต.โคกศิลา
-
-
-
-
 37.บ้านคำบิดโคกโพนยาง
-
 เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
-
-
 38.บ้านคำสะอาด
-
 อบต.คำสะอาด
-
-
-
-
 39.บ้านคำสะแนน
-
 เทศบาลตำบลบ้านต้าย
-
-
-
-
 40.บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
-
 อบต.บ้านถ่อน
-
-
-
-
 41.บ้านคำเม็ก
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 42.บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 43.บ้านคำแหว
-
 เทศบาลตำบลไร่
-
-
-
-
 44.บ้านคำไชยวาน
-
 อบต.บ้านต้าย
-
-
-
-
 45.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
-
 อบต.สว่างแดนดิน
-
-
-
-
 46.บ้านงิ้วพังฮอ
-
 เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
-
-
 47.บ้านจำปานาถ่อน
-
 อบต.บงเหนือ
-
-
-
-
 48.บ้านจำปาศิริราษฎร์
-
 เทศบาลตำบลหนองลาด
-
-
-
-
 49.บ้านชัยชนะ
-
 เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
-
-
 50.บ้านช้างมิ่ง
-
 อบต.ช้างมิ่ง
-
-
-
-
 51.บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
-
 ตำบลหนองหลวง
-
-
-
-
 52.บ้านดงคำโพธิ์
-
 เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
-
-
 53.บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
-
 อบต.คำสะอาด
-
-
-
-
 54.บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 55.บ้านดงบังป่าโจด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
-
-
-
-
 56.บ้านดงบาก
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 57.บ้านดงสง่า
-
 อบต.หนองแปน
-
-
-
-
 58.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
 อบต.สว่างแดนดิน
-
-
-
-
 59.บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
-
 เทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
-
-
 60.บ้านดงสว่าง
-
 อบต.นิคมน้ำอูน
-
-
-
-
 61.บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบลวัฒนา
-
-
-
-
 62.บ้านดอนกอย
-
 สำนักงานเทศบาลบัวสสว่าง
-
-
-
-
 63.บ้านดอนชัยวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
-
-
-
-
 64.บ้านดอนดู่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
-
-
-
-
 65.บ้านดอนตาลโนนสูง
-
 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
-
-
-
-
 66.บ้านดอนม่วงไข่
-
 อบต.บ้านต้าย
-
-
-
-
 67.บ้านดอนม่วย
-
 อบต.ช้างมิ่ง
-
-
-
-
 68.บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ)
-
 เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
-
-
 69.บ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน)
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 70.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
-
 เทศบาลตำบลหนองลาด
-
-
-
-
 71.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
-
 อบต.ค้อเขียว
-
-
-
-
 72.บ้านดอนหวาย
-
 อบต.ม่วงไข่
-
-
-
-
 73.บ้านดอนหัน
-
 อบต.บงเหนือ
-
-
-
-
 74.บ้านดอนเชียงยืน
-
 อบต.โพนสูง
-
-
-
-
 75.บ้านต้นผึ้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
-
-
-
-
 76.บ้านตาดภูวง
-
 เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
-
-
 77.บ้านต้ายนาคูณวิทยา
-
 เทศบาลบ้านต้าย
-
-
-
-
 78.บ้านตาล
-
 เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
-
-
 79.บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
-
 อบต.ตาลเนิ้ง
-
-
-
-
 80.บ้านตาลเลียน
-
 อบต.ช้างมิ่ง
-
-
-
-
 81.บ้านตาลโกน
-
 อบต.ตาลโกน
-
-
-
-
 82.บ้านถ่อน ต.พันนา
-
 เทศบาลตำบลพันนา
-
-
-
-
 83.บ้านถ่อน ต.เชิงชุม
-
 อบต.เชิงชุม
-
-
-
-
 84.บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี
-
 อบต.บ้านถ่อน
-
-
-
-
 85.บ้านทันสมัย
-
 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
-
-
-
-
 86.บ้านท่าลาด
-
 เทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
-
-
 87.บ้านท่าวารี
-
 เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
-
-
 88.บ้านท่าสองคอน
-
 อบต.บะฮี
-
-
-
-
 89.บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
-
 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
-
-
-
-
 90.บ้านทิดไทย
-
 เทศบาลตำบลไร่
-
-
-
-
 91.บ้านทุ่งคำ
-
 อบต.เจริญศิลป์
-
-
-
-
 92.บ้านทุ่งปลากัด
-
 อบต.บ้านถ่อน
-
-
-
-
 93.บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
-
 เทศบาลตำลเจริญศิลป์
-
-
-
-
 94.บ้านทุ่งเชือก
-
 เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
-
-
 95.บ้านทุ่งแก
-
 อบต.ทุ่งแก
-
-
-
-
 96.บ้านธาตุ
-
 อบต.ธาตุทอง
-
-
-
-
 97.บ้านธาตุกุดพร้าว
-
 อบต วาริชภูมิ
-
-
-
-
 98.บ้านนาขามผดุงวิทยา
-
 อบต.เชิงชุม
-
-
-
-
 99.บ้านนางัว
-
 อบต.แวง
-
-
-
-
 100.บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
-
 เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
-
-
 101.บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
-
 อบต.คำสะอาด
-
-
-
-
 102.บ้านนาดี
-
 อบต.เจริญศิลป์
-
-
-
-
 103.บ้านนาตากาง
-
 อบต.บะฮี
-
-
-
-
 104.บ้านนาถ่อน
-
 อบต.ต้นผึ้ง
-
-
-
-
 105.บ้านนาทม
-
 เทศบาลตำบลบ้านต้าย
-
-
-
-
 106.บ้านนาบ่อ
-
 เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
-
-
 107.บ้านนาล้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
-
-
-
-
 108.บ้านนาสาวนาน
-
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-
-
-
 109.บ้านนาสีนวล
-
 อบต.หนองแปน
-
-
-
-
 110.บ้านนาเตียง
-
 อบต.ตาลเนิ้ง
-
-
-
-
 111.บ้านนาเลา
-
 เทศบาลตำบลนาใน
-
-
-
-
 112.บ้านนาเหมือง
-
 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
-
-
-
-
 113.บ้านนาแยง
-
 อบต.ม่วงไข่
-
-
-
-
 114.บ้านนาใน
-
 เทศบาลตำบลนาใน
-
-
-
-
 115.บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
-
 เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
-
-
 116.บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)
-
 เทศบาลตำบลปทุมวาปี
-
-
-
-
 117.บ้านบะทองนาหัวช้าง
-
 เทศบาลตำบลพรรณานคร
-
-
-
-
 118.บ้านบะหัวเมย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
-
-
-
-
 119.บ้านบะฮี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
-
-
-
-
 120.บ้านบัว (สระพังวิทยา)
-
 เทศบาลตำบลบัวสว่าง
-
-
-
-
 121.บ้านบาก
-
 อบต.บงเหนือ
-
-
-
-
 122.บ้านบึง
-
 เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
-
-
 123.บ้านบึงโน
-
 เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
-
-
 124.บ้านปทุมวาปี
-
 อบต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ. สกลนคร
-
-
-
-
 125.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
-
 อบต.คำสะอาด
-
-
-
-
 126.บ้านผักคำภู
-
 เทศบาลตำบลนาใน
-
-
-
-
 127.บ้านผักตบ
-
 เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
-
-
 128.บ้านผ้าขาวโพนแพง
-
 อบต. ม่วงไข่
-
-
-
-
 129.บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
-
 เทศบาลตำบลพอกน้อย
-
-
-
-
 130.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
-
 เทศบาลพังโคนศรีจำปา
-
-
-
-
 131.บ้านพันนา
-
 เทศบาลตำบลพันนา
-
-
-
-
 132.บ้านภูตะคาม
-
 เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
-
-
 133.บ้านภูเพ็ก
-
 อบต.นาหัวบ่อ
-
-
-
-
 134.บ้านม่วงคำ
-
 อบต.ม่วงไข่
-
-
-
-
 135.บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
-
 อบต.ม่วงไข่
-
-
-
-
 136.บ้านม้า
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 137.บ้านยางคำ
-
 อบต.คำสะอาด
-
-
-
-
 138.บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
-
 เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
-
-
 139.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
-
 เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
-
-
 140.บ้านสงเปลือย
-
 เทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
-
-
 141.บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม)
-
 เทศบาลตำบลพอกน้อย
-
-
-
-
 142.บ้านสมสะอาด(พังโคน)
-
 เทศบาลตำบลแร่
-
-
-
-
 143.บ้านสร้างขุ่ย
-
 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
-
-
-
-
 144.บ้านสร้างฟาก
-
 อบต.เจริญศิลป์
-
-
-
-
 145.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
-
 อบต.บะฮี
-
-
-
-
 146.บ้านสร้างแป้น
-
 เทศบาลตำบลดอนเขือง
-
-
-
-
 147.บ้านสว่าง
-
 เทศบาลตำบลบัวสว่าง
-
-
-
-
 148.บ้านสีสุกห้วยโมง
-
 เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
-
-
 149.บ้านสุวรรณคาม
-
 อบต.สุวรรณคาม
-
-
-
-
 150.บ้านสูงเนินสามัคคี
-
 อบต.พอกน้อย
-
-
-
-
 151.บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
-
 เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
-
-
 152.บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน)
-
 อบต.บงเหนือ
-
-
-
-
 153.บ้านหนองกุง(ส่องดาว)
-
 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
-
-
-
-
 154.บ้านหนองชาด
-
 อบต.สว่างแดนดิน
-
-
-
-
 155.บ้านหนองดินดำ
-
 อบต.ตาลโกน
-
-
-
-
 156.บ้านหนองตาล
-
 อบต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
-
-
-
-
 157.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
-
 อบต.สว่างแดนดิน
-
-
-
-
 158.บ้านหนองทุ่มหนองโจด
-
 อบต.โคกศิลา
-
-
-
-
 159.บ้านหนองน้อย
-
 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
-
-
-
 160.บ้านหนองบัว
-
 อบต.แร่
-
-
-
-
 161.บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
-
 อบต.แร่
-
-
-
-
 162.บ้านหนองบัวบาน
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 163.บ้านหนองบัวแพ
-
 อบต.บ้านถ่อน
-
-
-
-
 164.บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
-
 เทศบาลตำบลนาใน
-
-
-
-
 165.บ้านหนองม่วง
-
 เทศบาลตำบลปทุมวาปี
-
-
-
-
 166.บ้านหนองลาดวิทยาคาร
-
 เทศบาลตำบลหนองลาด
-
-
-
-
 167.บ้านหนองหญ้าปล้อง
-
 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
-
-
-
-
 168.บ้านหนองหมากแซว
-
 อบต.คำสะอาด
-
-
-
-
 169.บ้านหนองหลักช้าง
-
 อบต.ตาลเนิ้ง
-
-
-
-
 170.บ้านหนองหว้า
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 171.บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม)
-
 เทศบาลตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
-
-
-
-
 172.บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน)
-
 อบต.ตาลเนิ้ง
-
-
-
-
 173.บ้านหนองหอย
-
 อบต.ธาตุทอง
-
-
-
-
 174.บ้านหนองหอยคัน
-
 เทศบาลตำบลพันนา
-
-
-
-
 175.บ้านหนองฮังแหลว
-
 อบต.เจริญศิลป์
-
-
-
-
 176.บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
-
 อบต.ช้างมิ่ง
-
-
-
-
 177.บ้านหนองเบญจ
-
 อบต.นิคมน้ำอูน
-
-
-
-
 178.บ้านหนองแคนโคกสะอาด
-
 เทศบาลตำบลแร่
-
-
-
-
 179.บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
-
 อบต.ค้อใต้
-
-
-
-
 180.บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ)
-
 เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
-
-
 181.บ้านหนองแปน(เจริญศิลป์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
-
-
-
-
 182.บ้านหนองแวง
-
 อบต.วาริชภูมิ
-
-
-
-
 183.บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
-
 เทศบาลตำบลปทุมวาปี
-
-
-
-
 184.บ้านหนองแวงน้อย
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 185.บ้านหนองแสง
-
 อบต ทุ่งแก
-
-
-
-
 186.บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
-
 อบต.ช้างมิ่ง
-
-
-
-
 187.บ้านหนองไผ่
-
 เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
-
-
 188.บ้านหนองไฮ
-
 เทศบาลตำบลแร่
-
-
-
-
 189.บ้านหนามแท่ง
-
 อบต.บ้านถ่อน
-
-
-
-
 190.บ้านห้วยบาง
-
 อบต.วาริชภูมิ
-
-
-
-
 191.บ้านห้วยบุ่นนาทัน
-
 เทศบาลตำบลนาใน
-
-
-
-
 192.บ้านห้วยเหล็กไฟ
-
 อบต.นิคมน้ำอูน
-
-
-
-
 193.บ้านหวาย
-
 อบต.สว่างแดนดิน
-
-
-
-
 194.บ้านหินแตก
-
 เทศบาลตำบลไร่
-
-
-
-
 195.บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
-
 อบต.ธาตุทอง
-
-
-
-
 196.บ้านอุ่มเหม้า
-
 เทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
-
-
 197.บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
-
 อบต.ช้างมิ่ง
-
-
-
-
 198.บ้านอูนดง
-
 เทศบาลตำบลนาใน
-
-
-
-
 199.บ้านอูนโคก
-
 อบต.หนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
-
-
-
-
 200.บ้านเชิงชุม
-
 อบต.เชิงชุม
-
-
-
-
 201.บ้านเตาไหสร้างแก้ว
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 202.บ้านเปือย
-
 เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
-
-
 203.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
-
 อบต.สว่างแดนดิน
-
-
-
-
 204.บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
-
 อบต.ตาลโกน
-
-
-
-
 205.บ้านเสาขวัญกุดก้อม
-
 เทศบาลตำบลไร่
-
-
-
-
 206.บ้านเหล่าบ้านถ่อน
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 207.บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
-
 อบต.วาริชภูมิ
-
-
-
-
 208.บ้านแกดำ
-
 อบต.เจริญศิลป์
-
-
-
-
 209.บ้านแร่
-
 เทศบาลตำบลแร่
-
-
-
-
 210.บ้านแวง
-
 อบต.แวง
-
-
-
-
 211.บ้านโคก
-
 เทศบาลตำบลไร่
-
-
-
-
 212.บ้านโคกคอนดอนม่วย
-
 เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
-
-
 213.บ้านโคกดินแดง
-
 เทศบาลตำบลหนองหลวง
-
-
-
-
 214.บ้านโคกตาดทอง
-
 อบต.ค้อเขียว
-
-
-
-
 215.บ้านโคกมะนาวทันสมัย
-
 อบต.หนองปลิง
-
-
-
-
 216.บ้านโคกศาลา
-
 เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
-
-
 217.บ้านโคกศิลา
-
 อบต.โคกศิลา
-
-
-
-
 218.บ้านโคกสวัสดี
-
 อบต.บงเหนือ
-
-
-
-
 219.บ้านโคกสะอาด
-
 เทศบาลตำบลวัฒนา
-
-
-
-
 220.บ้านโคกสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
-
-
-
-
 221.บ้านโคกสำราญ
-
 เทศบาลตำบลหนองหลวง
-
-
-
-
 222.บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
-
 เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
-
-
 223.บ้านโคกสีไค
-
 อบต.แวง
-
-
-
-
 224.บ้านโคกหนองกุง
-
 เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
-
-
 225.บ้านโคกหลวง
-
 อบต.ธาตุทอง
-
-
-
-
 226.บ้านโนนขมิ้น
-
 อบต.ต้นผึ้ง
-
-
-
-
 227.บ้านโนนทรายคำ
-
 เทศบาลตำบลบัวสว่าง
-
-
-
-
 228.บ้านโนนพอก
-
 อบต.เชิงชุม
-
-
-
-
 229.บ้านโนนสะอาด
-
 อบต.บงเหนือ
-
-
-
-
 230.บ้านโนนอุดม
-
 เทศบาลตำบลไร่
-
-
-
-
 231.บ้านโนนเรือตอเรือ
-
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-
-
-
 232.บ้านโนนเสาขวัญ
-
 อบต.แวง
-
-
-
-
 233.บ้านโพนงาม
-
 อบต แวง อ สว่างแดนดิน จ สกลนคร
-
-
-
-
 234.บ้านโพนบกหนองผือ
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 235.บ้านโพนสวาง
-
 เทศบาลตำบลต้นผึ้ง
-
-
-
-
 236.บ้านโพนสวางกลางเจริญ
-
 อบต.ต้นผึ้ง
-
-
-
-
 237.บ้านโพนสูง
-
 อบต.โพนสูง
-
-
-
-
 238.บ้านโพนไผ่
-
 อบต.วาริชภูมิ
-
-
-
-
 239.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
-
 เทศบาลตำบลพันนา
-
-
-
-
 240.บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
-
 อบต.ทุ่งแก
-
-
-
-
 241.บ้านไทยเจริญ
-
 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
-
-
-
-
 242.บ้านไร่บ้านไฮ่
-
 เทศบาลตำบลไร่
-
-
-
-
 243.บ้านไฮ่ปลาโหล
-
 เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
-
-
 244.บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง
-
-
-
-
 245.วัดสุทธิมงคล
-
 เทศบาลตำบลพรรณานคร
-
-
-
-
 246.วาริชภูมิพิทยาคาร
-
 ตำบลวาริชภูมิ
-
-
-
-
 247.หนองจาน
-
 อบต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
-
-
-
-
 248.หนองหลวงวิทยานุกูล
-
 เทศบาลตำบลหนองหลวง
-
-
-
-
 249.หนองใสพรเจริญวิทยา
-
 เทศบาลส่องดาวหนองแดง
-
-
-
-
 250.อนุบาลพรรณานิคม
-
 เทศบาลตำบลพรรณานิคม
-
-
-
-
 251.อนุบาลสว่างแดนดิน
-
 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
-
-
-
-
 252.อนุบาลเจริญศิลป์
-
 เทศบาลเจริญศิลป์
-
-
-
-
 253.อภัยดำรงธรรม
-
 อบต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ. สกลนคร
-
-
-
-
 254.อุดมสังวรวิทยา
-
 เทศบาลตำบลส่องดาว
-
-
-
-
 255.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
-
 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net