โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
-
 อุ่มเม้า
-
-
-
-
 2.คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
-
 
-
-
-
-
 3.จตุรพักตรพิมาน
-
 ตำบลจตุรพักตรพิมาน
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านประตูชัย
-
 เทศบาลตำบลนิเวศน์
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านยางกู่
-
 ตำบลมะอึ
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านสีแก้ว
-
 สีแก้ว
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านเมืองหงส์
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองหงส์
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
-
 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านโคกล่าม
-
 เทศบาลตำบลโคกล่าม
-
-
-
-
 10.ดงยางสะแบง
-
 เทศบาลตำบลดินดำ
-
-
-
-
 11.ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
-
 ตำบลดินดำ
-
-
-
-
 12.ดินดำบัวรองวิทยา
-
 ตำบลดินดำ
-
-
-
-
 13.ทรายทองวิทยา
-
 
-
-
-
-
 14.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
-
 ทุ่งเขาหลวง
-
-
-
-
 15.ธรรมจารีนิวาส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
-
-
-
-
 16.นาคำเจริญวิทย์
-
 เทศบาลตำบลอุ่มเม้า
-
-
-
-
 17.บ้านกล้วยวิทยา
-
 อบต.สวนจิก
-
-
-
-
 18.บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านกอกวิทยาคาร
-
 ตำบลดงแดง
-
-
-
-
 20.บ้านขมิ้นจานทุ่ง
-
 ดินดำ
-
-
-
-
 21.บ้านขว้างท่าสะแบง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า
-
-
-
-
 22.บ้านขว้างใหญ่
-
 
-
-
-
-
 23.บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านข่า
-
 ตำบลหนองผือ
-
-
-
-
 25.บ้านขาม
-
 เทศบาลตำบลธงธานี
-
-
-
-
 26.บ้านขี้เหล็ก
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 27.บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
-
 นำ้ใส
-
-
-
-
 28.บ้านค้อ
-
 โนนรัง
-
-
-
-
 29.บ้านค้อกุดจอก
-
 อบต.อีง่อง
-
-
-
-
 30.บ้านคางฮุง
-
 ธวัชบุรี
-
-
-
-
 31.บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
-
 เทศบาลสีแก้ว
-
-
-
-
 32.บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
-
 เชียงขวัญ
-
-
-
-
 33.บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลธงธานี
-
-
-
-
 35.บ้านงูเหลือม
-
 ดงแดง
-
-
-
-
 36.บ้านจันทร์สว่าง
-
 อุ่มเม้า
-
-
-
-
 37.บ้านจาน
-
 อบต.ทุ่งเขาหลวง
-
-
-
-
 38.บ้านชาดมะเหลื่อม
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านซ้งวิทยาคม
-
 หนองแก้ว
-
-
-
-
 40.บ้านซองแมว
-
 เหล่า
-
-
-
-
 41.บ้านดงกลาง
-
 อบต.ดงกลาง
-
-
-
-
 42.บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
-
-
-
-
 43.บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
-
 ตำบลมะอึ
-
-
-
-
 44.บ้านดงยาง
-
 ดู่น้อย
-
-
-
-
 45.บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
-
 ทต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 46.บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
-
 อบต.ดงลาน
-
-
-
-
 47.บ้านดงสวอง
-
 ตำบลสีแก้ว
-
-
-
-
 48.บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
-
 ตำบลดงสิงห์
-
-
-
-
 49.บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
-
 
-
-
-
-
 50.บ้านดงเครือวัลย์
-
 ตำบลผักแว่น
-
-
-
-
 51.บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
-
 เทศบาลตำบลดงแดง
-
-
-
-
 52.บ้านดอนชัย
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านดอนพยอมน้อย
-
 อบต.บ้านเขือง
-
-
-
-
 54.บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
-
 พระธาตุ
-
-
-
-
 55.บ้านดอนสำราญ
-
 
-
-
-
-
 56.บ้านดอนแก้ว
-
 บึงงาม
-
-
-
-
 57.บ้านดอนแคน
-
 ศรีโคตร
-
-
-
-
 58.บ้านดอนแดง
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านดู่
-
 ธวัชบุรี
-
-
-
-
 60.บ้านดู่น้อย
-
 ดู่น้อย
-
-
-
-
 61.บ้านตรีคาม
-
 เทศบาลตำบลอุ่มเม้า
-
-
-
-
 62.บ้านตาอุด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 63.บ้านธวัชบุรี
-
 เทศบาลตำบลธงธานี
-
-
-
-
 64.บ้านธาตุประทับ
-
 อบต.หมูม้น
-
-
-
-
 65.บ้านนางาม
-
 บึงงาม
-
-
-
-
 66.บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
-
 
-
-
-
-
 67.บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
-
-
-
-
 68.บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านบากหนองแดง
-
 ตำบลบ้านบาก
-
-
-
-
 70.บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
-
 
-
-
-
-
 71.บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
-
 ตำบลปอภาร
-
-
-
-
 72.บ้านป่าดวน
-
 ลิ้นฟ้า
-
-
-
-
 73.บ้านป่านหนองอ้อ
-
 เทศบาลตำบลดงสิงห์
-
-
-
-
 74.บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
-
 
-
-
-
-
 75.บ้านป่ายาง
-
 เทศบาลตำบลโนนตาล
-
-
-
-
 76.บ้านป่าสุ่ม
-
 อุ่มเม้า
-
-
-
-
 77.บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
-
 พระเจ้า
-
-
-
-
 78.บ้านป่าแหนหนองไร่
-
 สวนจิก
-
-
-
-
 79.บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น
-
-
-
-
 80.บ้านฝั่งแดง
-
 อุ่มเม้า
-
-
-
-
 81.บ้านพยอม
-
 เทศบาลตำบลดินดำ
-
-
-
-
 82.บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
-
 
-
-
-
-
 83.บ้านพลับพลา
-
 
-
-
-
-
 84.บ้านม่วงท่าลาด
-
 ม่วงลาด
-
-
-
-
 85.บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
-
 องค์การบริหารตำบลปาฝา
-
-
-
-
 86.บ้านมะยาง
-
 
-
-
-
-
 87.บ้านมะอึ
-
 เทศบาลตำบลมะอึ
-
-
-
-
 88.บ้านมีชัย
-
 
-
-
-
-
 89.บ้านยางเครือ
-
 น้ำใส
-
-
-
-
 90.บ้านยางใต้
-
 เทอดไทย
-
-
-
-
 91.บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
-
 รอบเมือง
-
-
-
-
 92.บ้านราชธานี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี
-
-
-
-
 93.บ้านวังปากบุ่ง
-
 
-
-
-
-
 94.บ้านศรีสมเด็จ
-
 ศรีสมเด็จ
-
-
-
-
 95.บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
-
 อบต.เมืองทอง
-
-
-
-
 96.บ้านสวนจิก
-
 สวนจิก
-
-
-
-
 97.บ้านสวนมอญ
-
 อีง่อง
-
-
-
-
 98.บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
-
 
-
-
-
-
 99.บ้านสังข์
-
 บึงนคร
-
-
-
-
 100.บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
-
 
-
-
-
-
 101.บ้านหนองคูบอน
-
 เทศบาลตำบลโคกล่าม
-
-
-
-
 102.บ้านหนองจิกโคกสูง
-
 ดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 103.บ้านหนองช้าง
-
 เขวาทุ่ง
-
-
-
-
 104.บ้านหนองชาด
-
 ดู่น้อย
-
-
-
-
 105.บ้านหนองดู่
-
 เทศบาลตำบลธงธานี
-
-
-
-
 106.บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
-
 ดงสิงห์
-
-
-
-
 107.บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
-
 เหนือเมือง
-
-
-
-
 108.บ้านหนองต่าย
-
 เขวาทุ่ง
-
-
-
-
 109.บ้านหนองตาไก้หนองตุ
-
 เทศบาลตำบลสีแก้ว
-
-
-
-
 110.บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
-
 อบต.เหนือเมือง
-
-
-
-
 111.บ้านหนองบั่ว
-
 อบต.อีง่อง
-
-
-
-
 112.บ้านหนองบัวดอนไผ่
-
 นิเวศน์
-
-
-
-
 113.บ้านหนองผักแว่น
-
 อบต.เหนือเมือง
-
-
-
-
 114.บ้านหนองผือ
-
 หนองผือ
-
-
-
-
 115.บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
-
 เทศบาลตำบลโคกล่าม
-
-
-
-
 116.บ้านหนองผือโพนศรี
-
 โนนตาล
-
-
-
-
 117.บ้านหนองพานแยบัวห้าว
-
 แคนใหญ่
-
-
-
-
 118.บ้านหนองยูง
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 119.บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
-
 ศรีสมเด็จ
-
-
-
-
 120.บ้านหนองสาหร่าย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 121.บ้านหนองหิน
-
 
-
-
-
-
 122.บ้านหนองเข็ง
-
 ตำบลดงสิงห์
-
-
-
-
 123.บ้านหนองเต่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 124.บ้านหนองเบิด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 125.บ้านหนองแก่ง
-
 พลับพลา
-
-
-
-
 126.บ้านหนองแวง
-
 ตำบลหนองแก้ว
-
-
-
-
 127.บ้านหนองแวงยาว
-
 สวนจิก
-
-
-
-
 128.บ้านหนองแวงหนองหัวคน
-
 เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 129.บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
-
 โพธิ์สัย
-
-
-
-
 130.บ้านหนองแอก
-
 เทศบาลตำบลหนองผือ
-
-
-
-
 131.บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
-
 แคนใหญ่
-
-
-
-
 132.บ้านหนองโสน
-
 
-
-
-
-
 133.บ้านหนองใหญ่
-
 
-
-
-
-
 134.บ้านหนาด
-
 เทอดไทย
-
-
-
-
 135.บ้านหมูม้น
-
 องค์การบริหารงานส่วนตำบลหมูม้น
-
-
-
-
 136.บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
-
 อบต.เหล่า
-
-
-
-
 137.บ้านหวายน้อย
-
 ทุ่งเขาหลวง
-
-
-
-
 138.บ้านหวายหลึม
-
 มะบ้า
-
-
-
-
 139.บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
-
 
-
-
-
-
 140.บ้านหัวนาคำ
-
 ดงกลาง
-
-
-
-
 141.บ้านหัวโนน
-
 ธวัชบุรี
-
-
-
-
 142.บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
-
 โนนตาล
-
-
-
-
 143.บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
-
 หัวช้าง
-
-
-
-
 144.บ้านอีง่อง
-
 อบต.อีง่อง
-
-
-
-
 145.บ้านอีหมุน
-
 อบต.ราชธานี
-
-
-
-
 146.บ้านอีโก่ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
-
-
-
-
 147.บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
-
 อบต.ศรีโคตร
-
-
-
-
 148.บ้านอุ่มจาน
-
 ตำบลหนองผือ
-
-
-
-
 149.บ้านอุ่มเม้า
-
 ตำบลอุ่มเม้า
-
-
-
-
 150.บ้านเกษมสุข
-
 อบต.พลับพลา
-
-
-
-
 151.บ้านเขวาทุ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง
-
-
-
-
 152.บ้านเขือง
-
 บ้านเขือง
-
-
-
-
 153.บ้านเทอดไทย
-
 
-
-
-
-
 154.บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
-
 อบต.รอบเมือง
-
-
-
-
 155.บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
-
 ตำบลดงสิงห์
-
-
-
-
 156.บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
-
 
-
-
-
-
 157.บ้านเปลือยสีแก้ว
-
 สีแก้ว
-
-
-
-
 158.บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
-
 ไพศาล
-
-
-
-
 159.บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
-
 เมืองทอง
-
-
-
-
 160.บ้านเมืองน้อย
-
 เมืองน้อย
-
-
-
-
 161.บ้านเล้าวิทยาคาร
-
 อบต.หนองแก้ว
-
-
-
-
 162.บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
-
 ตำบลดินดำ
-
-
-
-
 163.บ้านเหล่ากล้วย
-
 ปาฝา
-
-
-
-
 164.บ้านเหล่ากุด
-
 สวนจิก
-
-
-
-
 165.บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
-
 สีแก้ว
-
-
-
-
 166.บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
-
 ตำบลจังหาร
-
-
-
-
 167.บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
-
 ดงแดง
-
-
-
-
 168.บ้านเหล่ายูง
-
 
-
-
-
-
 169.บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
-
-
-
-
 170.บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
-
 รอบเมือง
-
-
-
-
 171.บ้านแคน
-
 ตำบลจังหาร
-
-
-
-
 172.บ้านแคนสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
-
-
-
-
 173.บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด
-
-
-
-
 174.บ้านแดงโนนสว่าง
-
 ตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 175.บ้านแมดโพธิ์กลาง
-
 
-
-
-
-
 176.บ้านแมตวิทยาคาร
-
 สะอาดสมบูรณ์
-
-
-
-
 177.บ้านแวงวิทยา
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 178.บ้านโคกกลาง
-
 
-
-
-
-
 179.บ้านโคกข่าหนองโก
-
 
-
-
-
-
 180.บ้านโคกมอน
-
 
-
-
-
-
 181.บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
-
 เทศบาลตำบลปอภาร
-
-
-
-
 182.บ้านโนนข่า
-
 
-
-
-
-
 183.บ้านโนนรัง
-
 โนนรัง
-
-
-
-
 184.บ้านโนนราษี
-
 
-
-
-
-
 185.บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
-
 โนนรัง
-
-
-
-
 186.บ้านโนนสำราญ
-
 เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
-
-
-
-
 187.บ้านโนนแท่น
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 188.บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 189.บ้านโพนทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
-
-
-
-
 190.บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
-
-
-
-
 191.บ้านไก่ป่า
-
 ตำบลหนองพอก
-
-
-
-
 192.บ้านไผ่
-
  อบตบึงนคร
-
-
-
-
 193.บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
-
 ตำบลเมืองหงส์
-
-
-
-
 194.บึงงามพัฒนา
-
 บึงงาม
-
-
-
-
 195.ประชาราษฏร์รังสรรค์
-
 บึงงาม
-
-
-
-
 196.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
-
 ตำบลป่าสังข์
-
-
-
-
 197.ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
-
 อบต.ดู่น้อย
-
-
-
-
 198.พรหมยานุสรณ์
-
 ดงแดง
-
-
-
-
 199.ร่องคำวิทยานุกูล
-
 
-
-
-
-
 200.รัฐทวิคาม
-
 น้ำใส
-
-
-
-
 201.รัฐประชาวิทยาคาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
-
-
-
-
 202.รัตนประชานุสรณ์
-
 เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
-
-
-
-
 203.ราชสารสุธีอนุสรณ์
-
 
-
-
-
-
 204.ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
-
 ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 205.วังยาวเจริญวิทย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
-
-
-
-
 206.วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
-
 ทศ . ตำบลดงสิงห์
-
-
-
-
 207.วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
-
 เมืองทอง
-
-
-
-
 208.สหคามวิทยาคาร
-
 อบต.ศรีโคตร
-
-
-
-
 209.สหสามัคคีวิทยา
-
 ตำบลโนนตาล
-
-
-
-
 210.หนองคูโคกขุมดิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง
-
-
-
-
 211.หนองตอวิทยา
-
 เทศบาลตำบลหัวช้าง
-
-
-
-
 212.หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
-
 ป่าสังข์
-
-
-
-
 213.หัวนางามวิทยา
-
 
-
-
-
-
 214.อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
-
 เมืองเปลือย
-
-
-
-
 215.อนุบาลร้อยเอ็ด
-
 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 216.เขวาชีรัฐประชาสรรค์
-
 อบต.แสนชาติ
-
-
-
-
 217.เมืองจังหาร
-
 ตำบลจังหาร
-
-
-
-
 218.เมืองธวัชบุรี
-
 เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
-
-
-
-
 219.เมืองร้อยเอ็ด
-
 เมืองร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 220.เวฬุวันวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 221.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
-
 แสนชาติ
-
-
-
-
 222.โนนสีดาวิทยา
-
 อบต. หนองใหญ่ ต. หนองใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 223.โนนเชียงบังหาดหนองแค
-
 
-
-
-
-
 224.โพธิ์สัยสว่างวิทย์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 225.โสภโณประชาสรรค์
-
 
-
-
-
-
 226.ไตรคามวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่
-
-
-
-
 227.ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
-
 
-
-
-
-
 228.ไตรมิตรวิทยา
-
 หัวช้าง
-
-
-
-
 229.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
-
 
-
-
-
-
 230.ไพศาลวิทยาคม
-
 ไพศาล
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net