โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.มหาสารคาม เขต 3
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กระบากวิทยาคาร
-
 เหล่าดอกไม้
-
-
-
-
 2.จินดาอารมณ์
-
 
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
-
 ตำบลกุดปลาดุก
-
-
-
-
 4.ชุมชนโพนงามโพนสวาง
-
 โพนงาม
-
-
-
-
 5.ดอนกลางนุกูลวิทย์
-
 ดอนกลาง
-
-
-
-
 6.ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
-
 ตำบลกุดปลาดุก
-
-
-
-
 7.บ้านกอกหนองผือ
-
 
-
-
-
-
 8.บ้านกุดจอก
-
 เทศบาลตำบลหนองกุง
-
-
-
-
 9.บ้านกุดรัง
-
 กุดรัง
-
-
-
-
 10.บ้านกุดเม็ก
-
 
-
-
-
-
 11.บ้านกู่ทอง
-
 กู่ทอง
-
-
-
-
 12.บ้านขามเปี้ย
-
 กู่ทอง
-
-
-
-
 13.บ้านขีหนองจิก
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านค้อ
-
 ดอนเงิน
-
-
-
-
 15.บ้านคุยเชือก
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 16.บ้านคุยแพง
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 17.บ้านคุยโพธิ์
-
 หัวขวาง
-
-
-
-
 18.บ้านจอมทอง
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านจานโนนสูง
-
 เสือเฒ่า
-
-
-
-
 20.บ้านดอนกลอยหนองยาง
-
 หัวขวาง
-
-
-
-
 21.บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
-
 โพนงาม
-
-
-
-
 22.บ้านดอนสันติ
-
 
-
-
-
-
 23.บ้านทันดู่เหนือ
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง
-
-
-
-
 25.บ้านท่าเดื่อ
-
 
-
-
-
-
 26.บ้านทิพโสต
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านนาทอง
-
 
-
-
-
-
 28.บ้านนาล้อมโคกสว่าง
-
 อบต.หนองเหล็ก
-
-
-
-
 29.บ้านนาโพธิ์
-
 นาโพธิ์
-
-
-
-
 30.บ้านบ่อแกบ่อทอง
-
 ตำบลเลิงแฝก
-
-
-
-
 31.บ้านบะหลวงหนองแวง
-
 วังยาว
-
-
-
-
 32.บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
-
 อบต.ยางท่าแจ้ง
-
-
-
-
 33.บ้านป่าปอ
-
 อบตแห่ใต้
-
-
-
-
 34.บ้านป่าเป้า
-
 
-
-
-
-
 35.บ้านผักหนอก
-
 ยางน้อย
-
-
-
-
 36.บ้านผักแว่น
-
 เหล่าดอกไม้
-
-
-
-
 37.บ้านผำ
-
 อบต.ดอนเงิน
-
-
-
-
 38.บ้านผือ
-
 เทศบาลตำบลหนองกุง
-
-
-
-
 39.บ้านม่วงน้อย
-
 
-
-
-
-
 40.บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
-
 โพนงาม
-
-
-
-
 41.บ้านยางน้อย
-
 อบต.ยางน้อย
-
-
-
-
 42.บ้านยางสินไชย หนองหาด
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านยางใหญ่
-
 ยางน้อย
-
-
-
-
 44.บ้านวังกุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
-
-
-
-
 45.บ้านวังจาน
-
 ดอนกลาง
-
-
-
-
 46.บ้านวังยาววิทยายน
-
 วังยาว
-
-
-
-
 47.บ้านวังโพน
-
 
-
-
-
-
 48.บ้านศรีสุข
-
 หัวขวาง
-
-
-
-
 49.บ้านศรีอรุณ
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 50.บ้านส้มกบ
-
 เหล่าดอกไม้
-
-
-
-
 51.บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
-
 อบต. เชียงยืน จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
 52.บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
-
 ยางท่าแจ้ง
-
-
-
-
 53.บ้านสะอาดดอนเงิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน
-
-
-
-
 54.บ้านสังข์ทอง
-
 เทศบาลโกสุมพิสัย
-
-
-
-
 55.บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
-
-
-
-
 56.บ้านสีดาสระแก้ว
-
 เทศบาลตำบลโพนทอง
-
-
-
-
 57.บ้านหญ้าขาว
-
 หนองกุงสวรรค์
-
-
-
-
 58.บ้านหนองกุง
-
 ตำบลหนองกุง
-
-
-
-
 59.บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
-
 
-
-
-
-
 60.บ้านหนองคลองหัวขัว
-
 
-
-
-
-
 61.บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
-
 ตำบลโพนทอง
-
-
-
-
 62.บ้านหนองชาด
-
 กู่ทอง
-
-
-
-
 63.บ้านหนองซอน
-
 
-
-
-
-
 64.บ้านหนองนาไร่เดียว
-
 ตำบลกุดปลาดุก
-
-
-
-
 65.บ้านหนองบอน
-
 อบต.เลิงแฝก
-
-
-
-
 66.บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
-
-
-
-
 67.บ้านหนองบัวเรียน
-
 อบต.ยางท่าแจ้ง
-
-
-
-
 68.บ้านหนองบุญชู
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านหนองปลาเข็ง
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 70.บ้านหนองมะเม้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
-
-
-
-
 71.บ้านหนองมันปลา
-
 กู่ทอง
-
-
-
-
 72.บ้านหนองล่าม
-
 เหล่าบัวบาน
-
-
-
-
 73.บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
-
 เขวาไร่
-
-
-
-
 74.บ้านหนองเขื่อน
-
 เขวาไร่
-
-
-
-
 75.บ้านหนองเดิ่น
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านหนองเหล็ก
-
 อบต.หนองเหล็ก
-
-
-
-
 77.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
-
-
-
-
 78.บ้านหนองแวง
-
 เชียงยืน
-
-
-
-
 79.บ้านหนองแวงสวนกล้วย
-
 อบต.หนองเหล็ก
-
-
-
-
 80.บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
-
 
-
-
-
-
 81.บ้านหนองแสง
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านหนองแหน
-
 นาโพธิ์
-
-
-
-
 83.บ้านหนองโดน
-
 
-
-
-
-
 84.บ้านหนองไห
-
 เทศบาลตำบลโพนทอง
-
-
-
-
 85.บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
-
 หนองเหล็ก
-
-
-
-
 86.บ้านห้วยม่วง
-
 
-
-
-
-
 87.บ้านห้วยแคนโนนสูง
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 88.บ้านหัวขัว
-
 อบต.แก้งแก
-
-
-
-
 89.บ้านหัวช้าง
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
-
 นาโพธิ์
-
-
-
-
 91.บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 92.บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
-
 เสืเฒ่า
-
-
-
-
 93.บ้านเขวาสะดืออิสาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
-
-
-
-
 94.บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
-
 เขื่อน
-
-
-
-
 95.บ้านเชียงยืน
-
 
-
-
-
-
 96.บ้านเมืองเพ็ง
-
 อบต. กู่ทอง
-
-
-
-
 97.บ้านเลิงบัว
-
 เลิงใต้
-
-
-
-
 98.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
-
 อบต.เลิงแฝก
-
-
-
-
 99.บ้านเลิงใต้
-
 เลิงใต้
-
-
-
-
 100.บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
-
 เสือเฒ่า
-
-
-
-
 101.บ้านเหล่าพ่อหา
-
 อบต.เขวาไร่
-
-
-
-
 102.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
-
 เหล่าบัวบาน
-
-
-
-
 103.บ้านเหล่าหนองแคน
-
 อบต.เหล่า ต. เหล่า อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
 104.บ้านเหล่าโพธิ์
-
 หนองกุงสวรรค์
-
-
-
-
 105.บ้านแก้งขิงแคง
-
 แก้งแก
-
-
-
-
 106.บ้านแก่งโกสุมท่างาม
-
 หัวขวาง
-
-
-
-
 107.บ้านแท่นโนนหนองคู
-
 อบต.เหล่า
-
-
-
-
 108.บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
-
 อบต นาทอง
-
-
-
-
 109.บ้านแฝกโนนสำราญ
-
 อบต.ดอนเงิน
-
-
-
-
 110.บ้านแพงหนองเหนือ
-
 แพง
-
-
-
-
 111.บ้านแห่บริหารวิทย์
-
 
-
-
-
-
 112.บ้านแห่เหนือ
-
 หนองบอน
-
-
-
-
 113.บ้านโคกกลาง
-
 เขวาไร่
-
-
-
-
 114.บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
-
 ชื่นชม
-
-
-
-
 115.บ้านโคกข่า
-
 
-
-
-
-
 116.บ้านโคกสูง
-
 เชียงยืน
-
-
-
-
 117.บ้านโจดบัวบาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
-
-
-
-
 118.บ้านโชคชัย
-
 หัวขวาง
-
-
-
-
 119.บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
-
 อบตแห่ใต้
-
-
-
-
 120.บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
-
-
-
-
 121.บ้านโนนทัน
-
 เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
-
-
-
-
 122.บ้านโนนนกหอ
-
 ยางน้อย
-
-
-
-
 123.บ้านโนนราษีโคกล่าม
-
 
-
-
-
-
 124.บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
-
 เสือเฒ่า
-
-
-
-
 125.บ้านโนนสมบูรณ์
-
 นาโพธิ์
-
-
-
-
 126.บ้านโนนสะอาด
-
 นาโพธิ์
-
-
-
-
 127.บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
-
 
-
-
-
-
 128.บ้านโนนสัง
-
 หนองบอน
-
-
-
-
 129.บ้านโนนสูงวังขอนจิก
-
 หนองเหล็ก
-
-
-
-
 130.บ้านโนนเนาว์
-
 เขื่อน
-
-
-
-
 131.บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
-
 ยางท่าแจ้ง
-
-
-
-
 132.บ้านโนนเมืองสองคอน
-
 อบต.แพง
-
-
-
-
 133.บ้านโพน
-
 
-
-
-
-
 134.บ้านโพนทอง
-
 อบตแห่ใต้
-
-
-
-
 135.บ้านโสกกาวดาวเรือง
-
 เลิงแฝก
-
-
-
-
 136.บ้านโสกคลอง
-
 
-
-
-
-
 137.บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
-
 
-
-
-
-
 138.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
-
 ตำบลโกสุมพิสัย
-
-
-
-
 139.ศิริราษฎร์หมากหญ้า
-
 
-
-
-
-
 140.หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
-
 หนองกุงสวรรค์
-
-
-
-
 141.หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
-
 เลิงใต้
-
-
-
-
 142.หนองโกวิทยกิจ
-
 
-
-
-
-
 143.หินแห่เสริมศิลป์
-
 
-
-
-
-
 144.อนุบาลชื่นชม
-
 อบต.ชื่นชม
-
-
-
-
 145.ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
-
 หนองซอน
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net