โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กู่สันตรัตน์
-
 
-
-
-
-
 2.จตุคามประชาสรรค์
-
 อบต.ขามเรียน
-
-
-
-
 3.ชุมชนนาสีนวล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านงัวบา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 5.ชุมชนบ้านดงบัง
-
 ดงบัง
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านยางสีสุราช
-
 ยางสีสุราช
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านสำโรง
-
 อบต.สำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
-
 หนองทุ่ม
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
-
 
-
-
-
-
 10.ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
-
 หนองเม็ก
-
-
-
-
 11.บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
-
 สันป่าตอง
-
-
-
-
 12.บ้านกระยอมหนองเดิ่น
-
 อบต.หนองแสง
-
-
-
-
 13.บ้านก่อ
-
 อบต.ดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อ.วาปีปทุม
-
-
-
-
 14.บ้านกุดนาดีโนนลาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน
-
-
-
-
 15.บ้านกุดน้ำใส
-
 หนองเม็ก
-
-
-
-
 16.บ้านขามป้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
-
-
-
-
 17.บ้านขามเรียน
-
 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
-
-
-
-
 18.บ้านขี้เหล็ก
-
 อบต.เวียงสะอาด
-
-
-
-
 19.บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
-
 
-
-
-
-
 20.บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
-
 ราษฎร์เจริญ อ.พยััคฆภูมิิพิิสััย
-
-
-
-
 21.บ้านคึมบง
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านจอกขวาง
-
 อบต หนองแสง
-
-
-
-
 23.บ้านจอมพะลาน
-
 อบต.เวียงชัย
-
-
-
-
 24.บ้านชาดฝางหัวเรือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 25.บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
-
 อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
 26.บ้านดง
-
 ปะหลาน
-
-
-
-
 27.บ้านดงน้อย
-
 เสือโก้ก
-
-
-
-
 28.บ้านดงบากหนองตาเต็น
-
 
-
-
-
-
 29.บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 30.บ้านดงยาง
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านดงหัวช้าง
-
 อบต.หนองบัว
-
- -
-
-
 32.บ้านดงเย็น
-
 
-
-
-
-
 33.บ้านดงแคน
-
 แวงดง
-
-
-
-
 34.บ้านดงใหญ่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 35.บ้านดอนดู่วังบอน
-
 เทศบาลหัวดง
-
-
-
-
 36.บ้านดอนหมี
-
 เวียงสะอาด
-
-
-
-
 37.บ้านดอนหัน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 38.บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
-
 นาข่า
-
-
-
-
 39.บ้านดู่
-
 
-
-
-
-
 40.บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน
-
-
-
-
 41.บ้านตลาดม่วง
-
 อบต.หนองเรือ
-
-
-
-
 42.บ้านตลาดโนนโพธิ์
-
 อบต.บ้านหวาย
-
-
-
-
 43.บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
-
 
-
-
-
-
 44.บ้านตาลอก
-
 เม็กดำ
-
-
-
-
 45.บ้านตำแย
-
 อบต.โพธิ์ชัย
-
-
-
-
 46.บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
-
-
-
-
 47.บ้านตำแยโนนยาง
-
 อบต.สันป่าตอง
-
-
-
-
 48.บ้านทัพป่าจิก
-
 ราษฎร์เจริญ อ.พยััคฆภูมิิพิิสััย จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
 49.บ้านนกเหาะ
-
 แวงดง
-
-
-
-
 50.บ้านนาข่า
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านนาค่าย
-
 เวียงสะอาด
-
-
-
-
 52.บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
-
 อบต.ตำบลหนองเรือ
-
-
-
-
 53.บ้านนาฝาย
-
 ดงดวน
-
-
-
-
 54.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
-
 องค์การบริหารท้องถิ่นตำบลหัวเรือ
-
-
-
-
 55.บ้านนาภู
-
 นาภู
-
-
-
-
 56.บ้านนาเลา
-
 หนองไฮ
-
-
-
-
 57.บ้านน้ำสร้างหนองบะ
-
 นาสีนวล
-
-
-
-
 58.บ้านบุ่งง้าว
-
 อบต.แวงดง
-
-
-
-
 59.บ้านประแหย่ง
-
 ประชาพัฒนา
-
-
-
-
 60.บ้านปลาขาว
-
 สันป่าตอง
-
-
-
-
 61.บ้านปอพานหนองโน
-
 อบต.ปอพาน
-
-
-
-
 62.บ้านป่าตองหนองงู
-
 อบต.สันป่าตอง
-
-
-
-
 63.บ้านป่าแดง
-
 อบต.หนองกุง
-
-
-
-
 64.บ้านมะชมโนนสง่า
-
 ภารเเอ่น
-
-
-
-
 65.บ้านมะแซวหนองโง้ง
-
 อบต.บ้านหวาย
-
-
-
-
 66.บ้านมะโบ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
-
-
-
-
 67.บ้านยางอิไลดอนก่อ
-
 
-
-
-
-
 68.บ้านร่วมใจ 2
-
 อบต.หนองคู
-
-
-
-
 69.บ้านวังจานโนนสำราญ
-
 นาข่า
-
-
-
-
 70.บ้านวังหินโนนสว่าง
-
 
-
-
-
-
 71.บ้านศาลา
-
 อบต.นาภู
-
-
-
-
 72.บ้านสนาม
-
 อบต.เสือโก้ก
-
-
-
-
 73.บ้านสระบัว
-
 
-
-
-
-
 74.บ้านสระบาก
-
 ราษร์พัฒนา
-
-
-
-
 75.บ้านสระแก้วหนองคู
- -
 
- -
- -
- -
- -
 76.บ้านสระแคน
-
 ราษฎร์พัฒนา
-
-
-
-
 77.บ้านสว่าง
-
 อบต.ดงเมือง
-
-
-
-
 78.บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
-
 
-
-
-
-
 79.บ้านหนองกกหนองยาว
-
 
-
-
-
-
 80.บ้านหนองกลางโคก
-
 เทศบาลตำบลนาดูน
-
-
-
-
 81.บ้านหนองกุง
-
 เสือโก้ก
-
-
-
-
 82.บ้านหนองข่า
-
 ประชาพัฒนา
-
-
-
-
 83.บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
-
 บ้านหวาย
-
-
-
-
 84.บ้านหนองคูม่วง
-
 หนองไฮ
-
-
-
-
 85.บ้านหนองคูไชยหนองขาม
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านหนองจานบุลาน
-
 เวียงสะอาด
-
-
-
-
 87.บ้านหนองจิก(นาดูน)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
-
-
-
-
 88.บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)
-
 
-
-
-
-
 89.บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
-
 หนองทุ่ม
-
-
-
-
 90.บ้านหนองนาใน
-
 
-
-
-
-
 91.บ้านหนองบัวกาเหรียญ
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 92.บ้านหนองบัวกุดอ้อ
-
 หัวเรือ
-
-
-
-
 93.บ้านหนองบัวคู
-
 
-
-
-
-
 94.บ้านหนองบัวคูสองห้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
-
-
-
-
 95.บ้านหนองบัวน้อย
-
 
-
-
-
-
 96.บ้านหนองบัวสันตุ
-
 อบต.หนองบัวสันตุ
-
-
-
-
 97.บ้านหนองบัวแก้ว
-
 หนองบัวแก้ว
-
-
-
-
 98.บ้านหนองบัวแดง
-
 
-
-
-
-
 99.บ้านหนองบึง
-
 
-
-
-
-
 100.บ้านหนองปอ
-
 หนองเรือ
-
-
-
-
 101.บ้านหนองป้าน
-
 อบต.หนองคู
-
-
-
-
 102.บ้านหนองผง
-
 
-
-
-
-
 103.บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
-
 ก้ามปู
-
-
-
-
 104.บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)
-
 อบต.เสือโก้ก
-
-
-
-
 105.บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
-
 นาเชือก
-
-
-
-
 106.บ้านหนองระเวียง
-
 เวียงชัย
-
-
-
-
 107.บ้านหนองรูแข้
-
 
-
-
-
-
 108.บ้านหนองสนมดอนติ้ว
-
 ก้ามปู
-
-
-
-
 109.บ้านหนองสระ
-
 
-
-
-
-
 110.บ้านหนองหน่อง
-
 ยางสีสุราช
-
-
-
-
 111.บ้านหนองหว้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 112.บ้านหนองหว้าเฒ่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 113.บ้านหนองห้าง
-
 ปะหลาน
-
-
-
-
 114.บ้านหนองหิน
-
 
-
-
-
-
 115.บ้านหนองฮี
-
 เมืองเตา
-
-
-
-
 116.บ้านหนองเม็ก
-
 อบต.หนองเม็ก
-
-
-
-
 117.บ้านหนองเหล่า
-
 อบต.ประชาพัฒนา
-
-
-
-
 118.บ้านหนองแก
-
 อบต.ลานสะแก
-
-
-
-
 119.บ้านหนองแกวิทยา
-
 หัวเรือ
-
-
-
-
 120.บ้านหนองแคน
-
 อบต.เมืองเสือ
-
-
-
-
 121.บ้านหนองแดง
-
 หนองกุง
-
-
-
-
 122.บ้านหนองแดงสหมิตร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
-
-
-
-
 123.บ้านหนองแต้
-
 บ้านหวาย
-
-
-
-
 124.บ้านหนองแต้น้อย
-
 หนองคู
-
-
-
-
 125.บ้านหนองแปน
-
 ยางสีสุราช
-
-
-
-
 126.บ้านหนองแวง
-
 อบต.หนองบัวสันตุ
-
-
-
-
 127.บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
-
 ขามป้อม
-
-
-
-
 128.บ้านหนองแสง
-
 เขวาไร่
-
-
-
-
 129.บ้านหนองแสงทุ่มยาว
-
 อบต.หนองบัวแก้ว
-
-
-
-
 130.บ้านหนองแสน
-
 
-
-
-
-
 131.บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
-
 หนองเม็ก
-
-
-
-
 132.บ้านหนองโนทับม้า
-
 
-
-
-
-
 133.บ้านหนองโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
-
-
-
-
 134.บ้านหนองไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
-
-
-
-
 135.บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
-
 เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 136.บ้านหนองไฮ
-
 อบต.หนองไฮ
-
-
-
-
 137.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
-
 หนองเม็ก
-
-
-
-
 138.บ้านหลุบควันเมืองหงส์
-
 ดงยาง
-
-
-
-
 139.บ้านห้วยทราย
-
 
-
-
-
-
 140.บ้านห้วยหลาว
-
 อบต.เขวาไร่
-
-
-
-
 141.บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
-
-
-
-
 142.บ้านหวาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
-
-
-
-
 143.บ้านหัวงัว
-
 
-
-
-
-
 144.บ้านหัวช้าง
-
 นาเชือก
-
-
-
-
 145.บ้านหัวช้างโคกม่วง
-
 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช
-
-
-
-
 146.บ้านหัวดง
-
 หัวดง
-
-
-
-
 147.บ้านหัวสระ
-
 
-
-
-
-
 148.บ้านหัวหมู
-
 ก้ามปู
-
-
-
-
 149.บ้านหารฮี
-
 เม็กดำ
-
-
-
-
 150.บ้านอีโต้
-
 หนองกุง
-
-
-
-
 151.บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
-
 หนองบัวแก้ว
-
-
-
-
 152.บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
-
 
-
-
-
-
 153.บ้านเขวาค้อโคกกลาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 154.บ้านเขวาทุ่ง
-
 องคการบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
-
-
-
-
 155.บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
-
 อบต.เขวาไร่
-
-
-
-
 156.บ้านเครือซูด
-
 อบต.ดงยาง
-
-
-
-
 157.บ้านเตาบ่า
-
 นาสีนวล
-
-
-
-
 158.บ้านเปล่งโนนกระยอม
-
 แวงดง ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
 159.บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
-
 
-
-
-
-
 160.บ้านเม็กดำ
-
 องค์บริหารส่วนตำบลเม็กดำ
-
-
-
-
 161.บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 162.บ้านเมืองเตา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 163.บ้านเมืองเสือ
-
 
-
-
-
-
 164.บ้านเสือโก้ก
-
 เสือโก้ก
-
-
-
-
 165.บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
-
 อบต.เม็กดำ
-
-
-
-
 166.บ้านเหล่ากว้าง
-
 
-
-
-
-
 167.บ้านเหล่าค้อ
-
 อบต.ปอพาน
-
-
-
-
 168.บ้านเหล่าจั่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
-
-
-
-
 169.บ้านเหล่าน้อย
-
 นาสีนวล
-
-
-
-
 170.บ้านเหล่าหมากคำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู
-
-
-
-
 171.บ้านแก่นท้าว
-
 อบต.เม็กดำ
-
-
-
-
 172.บ้านแก่นเท่า
-
 โพธิ์ชัย
-
-
-
-
 173.บ้านแคน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 174.บ้านแดงโพงคำแก้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
-
-
-
-
 175.บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
-
 อบต.แคน
-
-
-
-
 176.บ้านแวงดงหนองยาง
-
 แวงดง
-
-
-
-
 177.บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 178.บ้านแวงยางกุดตะเข้
-
 ยางสีสุราช
-
-
-
-
 179.บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
-
 แคน
-
-
-
-
 180.บ้านโกทา
-
 พระธาตุ
-
-
-
-
 181.บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
- -
 
- -
- -
- -
- -
 182.บ้านโคกมนโนนทอง
-
 อบต.สันป่าตอง
-
-
-
-
 183.บ้านโคกยาว
-
 
-
-
-
-
 184.บ้านโคกล่ามวิทยา
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 185.บ้านโคกสะอาด
-
 เวียงสะอาด
-
-
-
-
 186.บ้านโคกสีทองหลาง
-
 อบต.โคกสีทองหลาง
-
-
-
-
 187.บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
-
 นาข่า
-
-
-
-
 188.บ้านโคกเต่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
-
-
-
-
 189.บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
-
 หัวดง
-
-
-
-
 190.บ้านโคกแปะ
-
 โคกสีทองหลาง
-
-
-
-
 191.บ้านโคกใหญ่
-
 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
-
-
-
-
 192.บ้านโคกใหญ่วิทยา
-
 
-
-
-
-
 193.บ้านโคกไร่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 194.บ้านโดน
-
 แวงดง
-
-
-
-
 195.บ้านโนน
-
 อบต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
 196.บ้านโนนจาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
-
-
-
-
 197.บ้านโนนท่อน
-
 หนองแสง
-
-
-
-
 198.บ้านโนนบ่อ
-
 
-
-
-
-
 199.บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
-
 ราษฎร์เจริญ
-
-
-
-
 200.บ้านโนนรัง
-
 อบต.บ้านกู่ ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
 201.บ้านโนนสูงดอนหลี่
-
 อบต.หนองบัวแก้ว
-
-
-
-
 202.บ้านโนนเขวาหนองแสง
-
 อบต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
-
-
-
-
 203.บ้านโนนเห็ดไค
- -
 
- -
- -
- -
- -
 204.บ้านโนนแคน
-
 
-
-
-
-
 205.บ้านโนนแร่
-
 อบต.ปอพาน
-
-
-
-
 206.บ้านโพธิ์ชัย
-
 
-
-
-
-
 207.บ้านโพนทราย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 208.บ้านโพนทอง
-
 อบต.หนองคู
-
-
-
-
 209.บ้านโสกยาง
-
 หนองแสง
-
-
-
-
 210.บ้านไก่นา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 211.พยัคฆภูมิพิสัย
-
 ตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
-
-
-
-
 212.ราชประชานุเคราะห์ 16
-
 อบต หัวเรือ
-
-
-
-
 213.ราชประชานุเคราะห์ 17
-
 ตำบลหนองแสง
-
-
-
-
 214.ราชประชานุเคราะห์ 18
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 215.หนองกุงวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
-
-
-
-
 216.อนุบาลดงเมืองน้อย
-
 อบต.ดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
-
-
-
-
 217.อนุบาลนครจัมปาศรี
-
 นาดูน
-
-
-
-
 218.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
-
 
-
-
-
-
 219.อนุบาลวาปีปทุม
-
 
-
-
-
-
 220.เมืองวาปีปทุม
-
 
-
-
-
-
 221.โนนจานวิทยา
-
 เมืองเตา
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net