โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.เลย เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านทรายขาว
-
 ทรายขาว
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านผานกเค้า
-
 ตำบลภูกระดึง
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านหนองคัน
-
 
-
-
-
-
 4.ชุมชนวังสะพุง
-
 
-
-
-
-
 5.ชุมชนหนองหิน
-
 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
-
-
-
-
 6.บ้านกกซ้อ
-
 ทรายขาว
-
-
-
-
 7.บ้านกกบก
-
 อบต.หนองงิ้ว
-
-
-
-
 8.บ้านกกเกลี้ยง
-
 ผาบิ้ง
-
-
-
-
 9.บ้านกุดลันน้อยคีรี
-
 อบต.โคกขมิ้น
-
-
-
-
 10.บ้านกุดแก
-
 ผาน้อย
-
-
-
-
 11.บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
-
 ตำบลปากปวน
-
-
-
-
 12.บ้านขอนยาง
-
 
-
-
-
-
 13.บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
-
 อบต เขาหลวง
-
-
-
-
 14.บ้านซำกกค้อ
-
 เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
-
-
 15.บ้านซำนกจิบ
-
 โคกขมิ้น
-
-
-
-
 16.บ้านซำบ่าง
-
 ห้วยส้ม
-
-
-
-
 17.บ้านซำบุ่น
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านซำพร้าว
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านซำม่วง
-
 
-
-
-
-
 20.บ้านซำไคร้
-
 โนนปอแดง
-
-
-
-
 21.บ้านซำไฮ
-
 ผานกเค้า
-
-
-
-
 22.บ้านดงน้อย
-
 
-
-
-
-
 23.บ้านดงน้อยโคกหนองแก
-
 ศรีสงคราม
-
-
-
-
 24.บ้านตาดข่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
-
-
-
-
 25.บ้านทรัพย์เจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด
-
-
-
-
 26.บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
-
 ตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 27.บ้านทุ่งใหญ่
-
 
-
-
-
-
 28.บ้านนาซำแซง
-
 เขาหลวง
-
-
-
-
 29.บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
-
 อบต.หนองหญ้าปล้อง
-
-
-
-
 30.บ้านนาดินดำ
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านนาตาดสมสะอาด
-
 เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 32.บ้านนาน้อยแสนสุข
-
 ศรีฐาน
-
-
-
-
 33.บ้านนาฝายนาโพธิ์
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านนามูลตุ่น
-
 อบต ห้วยสีเสียด
-
-
-
-
 35.บ้านนายาง
-
 
-
-
-
-
 36.บ้านนาล้อม
-
 ตำบลโนนปอแดง
-
-
-
-
 37.บ้านนาวัว
-
 อบต.ทรายขาว
-
-
-
-
 38.บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
-
 อบต เขาหลวง
-
-
-
-
 39.บ้านนาอ่างคำ
-
 ทรัพย์ไพวัลย์
-
-
-
-
 40.บ้านนาอีเลิศ
-
 วังสะพุง
-
-
-
-
 41.บ้านนาอุดม
-
 อบต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
-
-
-
-
 42.บ้านนาเหมือดแอ่
-
 ตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 43.บ้านนาแก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง
-
-
-
-
 44.บ้านนาแปน
-
 ศรีฐาน
-
-
-
-
 45.บ้านนาโก
-
 อบต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
-
-
-
-
 46.บ้านน้ำค้อ
-
 ทรายขาว
-
-
-
-
 47.บ้านน้ำจันทร์
-
 อบต.หนองงิ้ว
-
-
-
-
 48.บ้านน้ำทบ
-
 อบต เขาหลวง
-
-
-
-
 49.บ้านน้ำอ้อมเล้า
-
 วังสะพุง
-
-
-
-
 50.บ้านบึงสวรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
-
-
-
-
 51.บ้านบุ่งค้อ
-
 ทรายขาว
-
-
-
-
 52.บ้านบุ่งตาข่าย
-
 ตำบลปากปวน
-
-
-
-
 53.บ้านปวนพุ
-
 ปวนพุ
-
-
-
-
 54.บ้านปากปวน
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน
-
-
-
-
 55.บ้านป่าบง
-
 อบต.โคกขมิ้น
-
-
-
-
 56.บ้านผาขาว
-
 อบต.ผาขาว
-
-
-
-
 57.บ้านผาฆ้อง
-
 ห้วยส้ม
-
-
-
-
 58.บ้านผาน้อย
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านผาสะนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์
-
-
-
-
 60.บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
-
 ผานกเค้า
-
-
-
-
 61.บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
-
 ทรัพย์ไพวัลย์
-
-
-
-
 62.บ้านผาหวาย
-
 
-
-
-
-
 63.บ้านพวยเด้งสันติสุข
-
 ตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 64.บ้านพองหนีบ
-
 ศรีฐาน
-
-
-
-
 65.บ้านภูทองลานมันหลัก 160
-
 อบต.หนองหิน
-
-
-
-
 66.บ้านร่องป่าไผ่
-
 หนองหิน
-
-
-
-
 67.บ้านลาด
-
 โคกขมิ้น
-
-
-
-
 68.บ้านวังกกเดื่อ
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านวังม่วง
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านวังยาง
-
 ศรีฐาน
-
-
-
-
 71.บ้านวังลานวังทอง
-
 ผานกเค้า
-
-
-
-
 72.บ้านวังสะพุง
-
 เทศบาลเมืองวังสะพุง
-
-
-
-
 73.บ้านวังเลาหัวฝาย
-
 เอราวัณ
-
-
-
-
 74.บ้านวังแท่น
-
 
-
-
-
-
 75.บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านศรีรักษา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า
-
-
-
-
 77.บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
-
 ตำบลโนนปอแดง
-
-
-
-
 78.บ้านศรีอุบลพัฒนา
-
 หนองหญ้าปล้อง
-
-
-
-
 79.บ้านสงป่าเปลือย
-
 ภูกระดึง
-
-
-
-
 80.บ้านสวนปอ
-
 อบต.แก่งศรีภูมิ
-
-
-
-
 81.บ้านสวนห้อมผางาม
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านหนองขาม
-
 
-
-
-
-
 83.บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
-
 หนองงิ้ว
-
-
-
-
 84.บ้านหนองตานา
-
 ท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 85.บ้านหนองตูม
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านหนองตูมท่ายาง
-
 ภูกระดึง
-
-
-
-
 87.บ้านหนองนอ
-
 
-
-
-
-
 88.บ้านหนองบัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
-
-
-
-
 89.บ้านหนองปาดฟาน
-
 หนองหญเาปล้อง
-
-
-
-
 90.บ้านหนองหมากแก้ว
-
 ปวนพุ
-
-
-
-
 91.บ้านหนองอีเก้ง
-
 
-
-
-
-
 92.บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
-
 
-
-
-
-
 93.บ้านหนองแต้หนองโก
-
 เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 94.บ้านหนองใหญ่
-
 เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
-
-
-
-
 95.บ้านหมากแข้งกกกอก
-
 หนองงิ้ว
-
-
-
-
 96.บ้านห้วยกาบเปลือย
-
 โนนป่าซาง
-
-
-
-
 97.บ้านห้วยคะมะ
-
 ภูกระดึง
-
-
-
-
 98.บ้านห้วยทรายคำ
-
 ตำบลศรีสงคราม
-
-
-
-
 99.บ้านห้วยป่าน
-
 อบต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
-
-
-
-
 100.บ้านห้วยผุก
-
 
-
-
-
-
 101.บ้านห้วยยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง
-
-
-
-
 102.บ้านห้วยส้ม
-
 ห้วยส้ม
-
-
-
-
 103.บ้านห้วยส้มใต้
-
 
-
-
-
-
 104.บ้านห้วยสีเสียด
-
 ห้วยสีเสียด
-
-
-
-
 105.บ้านห้วยหมาก
-
 อบต.ผานกเค้า
-
-
-
-
 106.บ้านห้วยเดื่อน้อย
-
 ปวนพุ
-
-
-
-
 107.บ้านห้วยเดื่อเหนือ
-
 อบต. โนนป่าซาง
-
-
-
-
 108.บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
-
 หนองหิน
-
-
-
-
 109.บ้านห้วยเป้าเหนือ
-
 ปวนพุ
-
-
-
-
 110.บ้านห้วยไคร้
-
 เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
-
-
 111.บ้านห้วยไผ่
-
 ห้วยส้ม
-
-
-
-
 112.บ้านห้วยไผ่เหนือ
-
 ปวนพุ
-
-
-
-
 113.บ้านห้วยไผ่ใต้
-
 หนองหิน
-
-
-
-
 114.บ้านหัวขัว
-
 ตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 115.บ้านหัวฝาย
-
 ผาขาว
-
-
-
-
 116.บ้านหินเกิ้ง
-
 โคกขมิ้น
-
-
-
-
 117.บ้านอีเลิศ
-
 ศรีฐาน
-
-
-
-
 118.บ้านอุ่ม
-
 อบต.หนองคัน
-
-
-
-
 119.บ้านเพิ่ม
-
 
-
-
-
-
 120.บ้านเลยวังไสย์
-
 
-
-
-
-
 121.บ้านเล้า
-
 หนองงิ้ว
-
-
-
-
 122.บ้านเหมืองแบ่ง
-
 หนองหญ้าปล้อง
-
-
-
-
 123.บ้านเหล่าใหญ่
-
 ปวนพุ
-
-
-
-
 124.บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
-
 อบต.ทรายขาว
-
-
-
-
 125.บ้านเอราวัณ
-
 เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
-
-
-
-
 126.บ้านแก่งศรีภูมิ
-
 องค์การบริหารตำบลแก่งศรีภูมิ
-
-
-
-
 127.บ้านแก่งหินกกสะทอน
-
 เขาหลวง
-
-
-
-
 128.บ้านแสนสุข
-
 ผาขาว
-
-
-
-
 129.บ้านโคกขมิ้น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
-
-
-
-
 130.บ้านโคกผักหวาน
-
 อบต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
-
-
-
-
 131.บ้านโคกมน
-
 ผาน้อย
-
-
-
-
 132.บ้านโคกศรีเจริญ
-
 เลยวังไสย์
-
-
-
-
 133.บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
-
 โคกขมิ้น
-
-
-
-
 134.บ้านโคกแฝก
-
 อบต.ผาน้อย
-
-
-
-
 135.บ้านโนน
-
 
-
-
-
-
 136.บ้านโนนกกข่า
-
 เทศบาลตำบลโนนปอแดง
-
-
-
-
 137.บ้านโนนกกจาน
-
 
-
-
-
-
 138.บ้านโนนปอแดง
-
 
-
-
-
-
 139.บ้านโนนป่าซาง
-
 
-
-
-
-
 140.บ้านโนนภูทอง
-
 เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 141.บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
-
 ตำบลท่าช้างคล้อง
-
-
-
-
 142.บ้านโนนสวรรค์
-
 ผาสามยอด
-
-
-
-
 143.บ้านโนนสว่าง
-
 เทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
-
-
-
 144.บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
-
 อบต.โนนป่าซาง
-
-
-
-
 145.บ้านโป่งศรีโทน
-
 ตำบลเอราวัณ
-
-
-
-
 146.บ้านโพนทอง
-
 ทรายขาว
-
-
-
-
 147.บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
-
 อบต.ตาดข่า ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
-
-
-
-
 148.บ้านไร่ศรีอุบล
-
 
-
-
-
-
 149.บ้านไร่สุขสันต์
-
 
-
-
-
-
 150.ผานาง-ผาเกิ้ง
-
 เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
-
-
-
-
 151.วังน้ำพุ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด
-
-
-
-
 152.อนุบาลชุมชนภูกระดึง
-
 ภูกระดึง
-
-
-
-
 153.เจียรวนนท์อุทิศ 3
-
 โนนป่าซาง
-
-
-
-
 154.เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
-
 หนองงิ้ว
-
-
-
-
 155.เลยตาดโนนพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์
-
-
-
-
 156.โคกสง่า
-
 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
-
-
-
-
 157.ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
-
 ตำบลภูกระดึง
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net