โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
-
 เทศบาลตำบลกลางใหญ่
-
-
-
-
 2.คำบงเจริญสุข
-
 
-
-
-
-
 3.จอมศรีโคกก่องวิทยา
-
 อบต.เมืองพาน
-
-
-
-
 4.ชายแดนประชาสรรค์
-
 
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
-
 ตำบลตาลเลียน
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านสร้างแป้น
-
 เทศบาลเชียงเพ็ง
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านแวง
-
 บ้านผือ
-
-
-
-
 8.ชุมชนสงเคราะห์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 9.ชุมชนหนองแปนหินโงม
-
 ยางชุม
-
-
-
-
 10.ชุมพลนาคลัง
-
 เทศบาลตำบลนายูง
-
-
-
-
 11.ดอนตาลดงบังวิทยา
-
 โนนทอง
-
-
-
-
 12.น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
-
 ตำบลน้ำโสม
-
-
-
-
 13.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
-
 สร้างก่อ
-
-
-
-
 14.บริบาลภูมิเขตต์
-
 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
-
-
-
-
 15.บ้านกานต์สามัคคี
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 16.บ้านกาลึม
-
 อบต.เมืองพาน
-
-
-
-
 17.บ้านกุดจับ
-
 อบต.กุดจับ
-
-
-
-
 18.บ้านกุดเม็ก
-
 หนองหัวคู
-
-
-
-
 19.บ้านขอนยูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
-
-
-
-
 20.บ้านขัวล้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
-
-
-
-
 21.บ้านข่า
-
 เทศบาลตำบลเมืองเพีย
-
-
-
-
 22.บ้านข้าวสาร
-
 
-
-
-
-
 23.บ้านค้อปัญญานุสรณ์
-
 เขือน้ำ
-
-
-
-
 24.บ้านคำด้วง
-
 อบต.คำด้วง
-
-
-
-
 25.บ้านคูดงประชาสรรค์
-
 อบต.โนนทอง
-
-
-
-
 26.บ้านจำปาทอง
-
 บ้านหยวก
-
-
-
-
 27.บ้านดงธาตุ
-
 ตำบลกุดจับ
-
-
-
-
 28.บ้านดงน้อย
-
 เมืองเพีย
-
-
-
-
 29.บ้านดงบัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
-
-
-
-
 30.บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
-
 อบต.นางัว
-
-
-
-
 31.บ้านดงหมูชัยเจริญ
-
 เทศบาลตำบลคำบง
-
-
-
-
 32.บ้านดงหวาย
-
 
-
-
-
-
 33.บ้านดงหวายดงขวาง
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านตาดน้ำพุ
-
 คำด้วง
-
-
-
-
 35.บ้านติ้ว
-
 เมืองพาน
-
-
-
-
 36.บ้านถิ่น
-
 ยางชุม
-
-
-
-
 37.บ้านท่าลี่
-
 บ้านหยวก อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี
-
-
-
-
 38.บ้านท่าโปงทอง
-
 ตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 39.บ้านท่าโสม
-
 ตำบลนางัว
-
-
-
-
 40.บ้านทุ่งทอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 41.บ้านธาตุประชานุกูล
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านนาคำ
-
 อบต.หายโศก
-
-
-
-
 43.บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
-
 บ้านก้อง
-
-
-
-
 44.บ้านนาคำน้อย
-
 บ้านก้อง
-
-
-
-
 45.บ้านนาคูณ
-
 บ้านค้อ
-
-
-
-
 46.บ้านนางัว
-
 เทศบาลตำบลนางัว
-
-
-
-
 47.บ้านนางาม
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 48.บ้านนางิ้ว
-
 
-
-
-
-
 49.บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
-
 ศรีสำราญ
-
-
-
-
 50.บ้านนาต้องนาสมนึก
-
 นายูง
-
-
-
-
 51.บ้านนาตูม
-
 
-
-
-
-
 52.บ้านนายูง
-
 ตำบลนายูง
-
-
-
-
 53.บ้านนารายณ์
-
 บ้า่นค้อ
-
-
-
-
 54.บ้านนาล้อม
-
 เทศบาลตำบลคำบง
-
-
-
-
 55.บ้านนาสี
-
 เขือน้ำ
-
-
-
-
 56.บ้านนาหลวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
-
-
-
-
 57.บ้านนาอ่าง
-
 จำปาโมง
-
-
-
-
 58.บ้านนาเก็น
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 59.บ้านนาเตย
-
 โนนทอง
-
-
-
-
 60.บ้านนาเมืองไทย
-
 
-
-
-
-
 61.บ้านนาแค
-
 
-
-
-
-
 62.บ้านนาไฮ
-
 โนนทอง
-
-
-
-
 63.บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
-
 
-
-
-
-
 64.บ้านน้ำซึม
-
 หนองแวงสามัคคี
-
-
-
-
 65.บ้านน้ำทรง
-
 ศรีสำราญ
-
-
-
-
 66.บ้านน้ำปู่
-
 อบต.บ้านหยวก
-
-
-
-
 67.บ้านปากเจียงโนนทอง
-
 เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 68.บ้านผักบุ้ง
-
 เทศบาลตำบลกลางใหญ่
-
-
-
-
 69.บ้านภูดิน
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
-
-
-
-
 71.บ้านลาดหอคำ
-
 คำด้วง
-
-
-
-
 72.บ้านลาน
-
 อบต จำปาโมง
-
-
-
-
 73.บ้านลำภู
-
 ขอนยูง
-
-
-
-
 74.บ้านวังบง
-
 อบต.นาแค
-
-
-
-
 75.บ้านวังเลาโสมสวรรค์
-
 เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 76.บ้านวังแข้
-
 อบต.นาแค
-
-
-
-
 77.บ้านสมประสงค์
-
 เทศบาลตำบลโนนทอง
-
-
-
-
 78.บ้านสระคลองพัฒนา
-
 คำด้วง
-
-
-
-
 79.บ้านสร้างก่อ
-
 สร้างก่อ
-
-
-
-
 80.บ้านสวัสดี
-
 สามัคคี
-
-
-
-
 81.บ้านสว่างปากราง
-
 เทศบาล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
-
-
-
-
 82.บ้านสะคุวิทยา
-
 
-
-
-
-
 83.บ้านสาครพัฒนา
-
 อบต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
-
-
-
-
 84.บ้านสามัคคี
-
 สามัคคี
-
-
-
-
 85.บ้านหนองกบนาแมน
-
 เมืองพาน
-
-
-
-
 86.บ้านหนองกุงหนองเจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
-
-
-
-
 87.บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
-
 
-
-
-
-
 88.บ้านหนองทุ่ม
-
 
-
-
-
-
 89.บ้านหนองนกเขียน
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านหนองบอนเวียงชัย
-
 อบต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
-
-
-
-
 91.บ้านหนองสร้างไพร
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 92.บ้านหนองหัวคู
-
 หนองหัวคู
-
-
-
-
 93.บ้านหนองแวง(น้ำโสม)
-
 บ้านหนองแวง
-
-
-
-
 94.บ้านหนองแวง(บ้านผือ)
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 95.บ้านหนองโนไชยวาน
-
 เทศบาลกุดจับ
-
-
-
-
 96.บ้านหยวก
-
 บ้านหยวก
-
-
-
-
 97.บ้านหลุมข้าว
-
 อบต.เขือน้ำ
-
-
-
-
 98.บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
-
-
-
-
 99.บ้านหันเทาผักกาดย่า
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 100.บ้านหัวขัว
-
 เทศบาลตำบลกุดจับ
-
-
-
-
 101.บ้านหัวช้าง
-
 
-
-
-
-
 102.บ้านหายโศก
-
 หายโศก
-
-
-
-
 103.บ้านหินตั้ง
-
 ข้าวสาร
-
-
-
-
 104.บ้านเขือน้ำ
-
 เขือน้ำ
-
-
-
-
 105.บ้านเจริญสุข
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
-
-
-
-
 106.บ้านเชียงดีกุดเชือม
-
 
-
-
-
-
 107.บ้านเชียงเพ็ง
-
 ยางขุม
-
-
-
-
 108.บ้านเทพประทาน
-
 อบต.น้ำโสม
-
-
-
-
 109.บ้านเทื่อม
-
 
-
-
-
-
 110.บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 111.บ้านเม็ก
-
 อบต.ข้าวสาร
-
-
-
-
 112.บ้านเหล่าตำแย
-
 
-
-
-
-
 113.บ้านแดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
-
-
-
-
 114.บ้านแหลมทองพัฒนา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 115.บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
- -
 
- -
- -
- -
- -
 116.บ้านโคกสว่าง
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 117.บ้านโคกสะอาด
-
 อบต.
-
-
-
-
 118.บ้านโคกสีแก้ว
-
 อบต.ตำบลหายโศก
-
-
-
-
 119.บ้านโชคเจริญ
-
 อบต.สามัคคี
-
-
-
-
 120.บ้านโนนฐานะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
-
-
-
-
 121.บ้านโนนดู่
-
 อบต.โนนทอง
-
-
-
-
 122.บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
-
 ตำบลน้ำโสม
-
-
-
-
 123.บ้านโนนสว่าง
-
 จำปาโมง
-
-
-
-
 124.บ้านโนนสะอาด
-
 อบต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
-
-
-
-
 125.บ้านโนนอุดม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
-
-
-
-
 126.บ้านโนนแดง
-
 อบต.โนนทอง
-
-
-
-
 127.บ้านโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
-
-
-
-
 128.บ้านโพธิ์โนนแดง
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 129.บ้านโสกแกคำเจริญ
-
 เทศบาลตำบลเมืองพีย
-
-
-
-
 130.บ้านโสมเยี่ยม
-
 โสมเยี่ยม
-
-
-
-
 131.บ้านใหม่
-
 อบต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
-
-
-
-
 132.ยางโกนวิทย์
-
 หนองหัวคู
-
-
-
-
 133.ราษฎร์จุฬาสามัคคี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 134.หนองกุงวังแสง
-
 
-
-
-
-
 135.อนุบาลบ้านก้องวิทยา
-
 บ้านก้อง
-
-
-
-
 136.อนุบาลบ้านผือ
-
 ตำบลบ้านผือ
-
-
-
-
 137.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
-
 เทศบาลตำบลกุดจับ
-
-
-
-
 138.อุดรวัฒนานุสรณ์
-
 อบต คำด้วง
-
-
-
-
 139.เตชะไพบูลย์ (2)
-
 เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 140.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
-
-
-
-
 141.โนนทองโนนหวาย
-
 อบต.โนนทอง
-
-
-
-
 142.โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
-
 อบต.สร้างก่อ
-
-
-
-
 143.โนนสูงวิทยา
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net