โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
-
 บ้านจั่น
-
-
-
-
 2.จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
-
-
-
-
 3.ชุมชนกุดหมากไฟ
-
 เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
-
-
-
-
 4.ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
-
 นากว้าง
-
-
-
-
 5.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
-
 เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านธาตุ
-
 
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
-
 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
-
-
-
-
 8.ชุมชนสามพร้าว
-
 สามพร้าว
-
-
-
-
 9.ชุมชนหนองแสง
-
 
-
-
-
-
 10.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
-
 อบต.หมูม่น
-
-
-
-
 11.ชุมชนโนนสูง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 12.ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
-
 เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
-
-
 13.นาคลองหนองศรีคามวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
-
-
-
-
 14.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
-
-
-
-
 15.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
-
 เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
-
-
-
-
 16.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
-
 อบต.โคกสะอาดศรีบูรพา
-
-
-
-
 17.นิคมโนนสมบูรณ์
-
 บ้านธาตุ
-
-
-
-
 18.บ่อน้อยประชาสรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
-
-
-
-
 19.บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
-
 ตำบลบ้านตาด
-
-
-
-
 20.บ้านกิ่วดงมะไฟ
-
 อบต นาพู่
-
-
-
-
 21.บ้านกุดลิงง้อหนองแก
-
 อบต.นาดี
-
-
-
-
 22.บ้านขมิ้นบ่อโคลน
-
 อบต.กุดสระ
-
-
-
-
 23.บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
-
 จอมศรี
-
-
-
-
 24.บ้านขาว
-
 
-
-
-
-
 25.บ้านข้าวสาร
-
 อบต.โนนสูง
-
-
-
-
 26.บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
-
 เตาไห
-
-
-
-
 27.บ้านคอนเลียบ
-
 อบต.เตาไห
-
-
-
-
 28.บ้านคำกลิ้ง
-
 บ้านจั่น
-
-
-
-
 29.บ้านงอยเลิงทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
-
-
-
-
 30.บ้านจอมศรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
-
-
-
-
 31.บ้านจั่นศรีวิไล
-
 เทศบาลตำบลบ้านจั่น
-
-
-
-
 32.บ้านจำปา
-
 เชียงยืน
-
-
-
-
 33.บ้านจำปาโนนสะอาด
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
-
 อบต.โนนสูง
-
-
-
-
 35.บ้านชาด
-
 เทศบาลตำบลบ้านยวด
-
-
-
-
 36.บ้านดงขันทอง
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
 37.บ้านดงบัง
-
 เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
-
-
 38.บ้านดงปอ
-
 สุมเส้า
-
-
-
-
 39.บ้านดงผักเทียม
-
 ตำบลสร้างคอม
-
-
-
-
 40.บ้านดงมะกรูดทรายทอง
-
 
-
-
-
-
 41.บ้านดงยาง
-
 สุมเส้า
-
-
-
-
 42.บ้านดงยางนารายณ์
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านดงศรีสําราญ
-
 
-
-
-
-
 44.บ้านดงอุดม
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 45.บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลบ้านจั่น
-
-
-
-
 46.บ้านดงใหญ่
-
 อบต.เชียงหวาง
-
-
-
-
 47.บ้านดอนกลอยดอนอุดม
-
 นาบัว
-
-
-
-
 48.บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
-
 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
-
-
-
-
 49.บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
-
 อบต.โคกกลาง
-
-
-
-
 50.บ้านดอนบาก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 51.บ้านดอนหวาย
-
 กุดสระ
-
-
-
-
 52.บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
-
-
-
-
 53.บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
-
 นครอุดรธานี
-
-
-
-
 54.บ้านดอนเดื่อ
-
 เทศบาลตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 55.บ้านดอนแก้ว
-
 เทสบาลตำบลบ้าน
-
-
-
-
 56.บ้านด่าน
-
 
-
-
-
-
 57.บ้านดู่
-
 บ้านขาว
-
-
-
-
 58.บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
-
 อบต.หินโงม
-
-
-
-
 59.บ้านตาด
-
 
-
-
-
-
 60.บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
-
 
-
-
-
-
 61.บ้านถิ่น สุขาวิทยา
-
 เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
-
-
 62.บ้านทอนดอนยาว
-
 
-
-
-
-
 63.บ้านท่าตูมดงสระพัง
-
 กุดสระ
-
-
-
-
 64.บ้านท่าหนาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
-
-
-
-
 65.บ้านท่าเสียว
-
 ตำบลสร้างคอม
-
-
-
-
 66.บ้านนาคอมนาดอกไม้
-
 
-
-
-
-
 67.บ้านนาคำหลวง
-
 
-
-
-
-
 68.บ้านนาดี
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านนาทรายนาม่วง
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านนาทาม
-
 นากว้าง
-
-
-
-
 71.บ้านนาน้ำชุ่ม
-
 เทศบาลตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 72.บ้านนาบัวไผ่วิทยา
-
 นาบัว
-
-
-
-
 73.บ้านนาพัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
-
-
-
-
 74.บ้านนาพู่
-
 อบต.นาพู่
-
-
-
-
 75.บ้านนาพูนทรัพย์
-
 ตำบลบ้านธาตุ
-
-
-
-
 76.บ้านนามั่ง
-
 ตำบลบ้านยวด
-
-
-
-
 77.บ้านนาสมบูรณ์
-
 โคกสะอาด
-
-
-
-
 78.บ้านนาส่อนโพนทัน
-
 เพ็ญ
-
-
-
-
 79.บ้านนาสะอาด
-
 อบต.นาสะอาด
-
-
-
-
 80.บ้านนาสีนวล
-
 
-
-
-
-
 81.บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านนาเยีย
-
 เชียงยืน
-
-
-
-
 83.บ้านนาแอง
-
 อบต.นิคมสงเคราะห์
-
-
-
-
 84.บ้านน้ำพ่น
-
 น้ำพ่น
-
-
-
-
 85.บ้านน้ำเที่ยง
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านนิคมพัฒนา
-
 นิคมสงเคราะห์
-
-
-
-
 87.บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
-
-
-
-
 88.บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
-
 นิคมสงเคราะห์
-
-
-
-
 89.บ้านป่าก้าวดอนแดง
-
 นาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
-
-
-
-
 90.บ้านผาสิงห์
-
 หมากหญ้า
-
-
-
-
 91.บ้านพรสวรรค์
-
 
-
-
-
-
 92.บ้านพรานเหมือน
-
 
-
-
-
-
 93.บ้านม่วงสว่างสามัคคี
-
 
-
-
-
-
 94.บ้านยวด
-
 บ้านยวด
-
-
-
-
 95.บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
 96.บ้านยางซอง
-
 
-
-
-
-
 97.บ้านยามกาโนนคำ
-
 ตำบลบ้านธาตุ
-
-
-
-
 98.บ้านยามกาใหญ่
-
 ตำบลบ้านธาตุ
-
-
-
-
 99.บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
-
 บ้านหินโงม
-
-
-
-
 100.บ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ)
-
 นาพู่
-
-
-
-
 101.บ้านศรีบุญเรือง(เมือง)
-
 
-
-
-
-
 102.บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
-
 
-
-
-
-
 103.บ้านศรีเชียงใหม่
-
 
-
-
-
-
 104.บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
-
 ตำบลเชียงหวาง
-
-
-
-
 105.บ้านสร้างแป้น
-
 
-
-
-
-
 106.บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
-
 จอมศรี
-
-
-
-
 107.บ้านสังซาวังน้ำขาว
-
 เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
-
-
-
-
 108.บ้านสุขสมบูรณ์
-
 บ้านตาด
-
-
-
-
 109.บ้านหนองกุง
-
 
-
-
-
-
 110.บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
-
 เทศบาลหนองบัว
-
-
-
-
 111.บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
-
 นิคมสงเคราะห์
-
-
-
-
 112.บ้านหนองคอนแสน
-
 อบต.สามพร้าว
-
-
-
-
 113.บ้านหนองตอสูงแคน
-
 
-
-
-
-
 114.บ้านหนองตะไก้
-
 เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 115.บ้านหนองตุ
-
 เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
-
-
 116.บ้านหนองตูม
-
 
-
-
-
-
 117.บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
-
 เชียงหวาง
-
-
-
-
 118.บ้านหนองนาคำ
-
 
-
-
-
-
 119.บ้านหนองนาเจริญ
-
 หนองไผ่
-
-
-
-
 120.บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
-
 สุมเส้า
-
-
-
-
 121.บ้านหนองน้ำเค็ม
-
 อบต. เชียงยืน
-
-
-
-
 122.บ้านหนองบ่อ
-
 
-
-
-
-
 123.บ้านหนองบัว
-
 เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
-
-
 124.บ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ)
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
-
-
-
-
 125.บ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ)
-
 สุมเส้า
-
-
-
-
 126.บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
-
 องคืการบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
-
-
-
-
 127.บ้านหนองบัวเงิน
-
 เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
-
-
 128.บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
-
 เทศบาลตำบลหนองไผ่
-
-
-
-
 129.บ้านหนองบุนาหล่ำ
-
 สามพร้าว
-
-
-
-
 130.บ้านหนองผง
-
 บ้านเหล่า
-
-
-
-
 131.บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
-
 
-
-
-
-
 132.บ้านหนองหลอด
-
 อบตเชียงยืน
-
-
-
-
 133.บ้านหนองหว้าหนองไผ่
-
 หนองนาคำ
-
-
-
-
 134.บ้านหนองอ้อ
-
 เทศบาลตำบลภูผาแดง
-
-
-
-
 135.บ้านหนองอ้อน้อย
-
 หนองบัวบาน
-
-
-
-
 136.บ้านหนองเม็กห้วยทราย
-
 ตำบลโนนหวาย
-
-
-
-
 137.บ้านหนองเหล็ก
-
  เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
-
-
 138.บ้านหนองแก
-
 หนองนาคำ
-
-
-
-
 139.บ้านหนองแซงสร้อย
-
 
-
-
-
-
 140.บ้านหนองแวงชุมพล
-
 
-
-
-
-
 141.บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
-
 
-
-
-
-
 142.บ้านหนองแวงเดิด
-
 น้ำพ่น
-
-
-
-
 143.บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
-
 สุมเส้า
-
-
-
-
 144.บ้านหนองโสกดาว
-
 
-
-
-
-
 145.บ้านหนองโอนหนองฮาง
-
 อบต เชียงพิณ
-
-
-
-
 146.บ้านหนองไผ่หนองหิน
-
 
-
-
-
-
 147.บ้านหม้อ
-
 เตาไห
-
-
-
-
 148.บ้านหมากตูมดอนยานาง
-
 อบต.นาข่า
-
-
-
-
 149.บ้านหมากหญ้า
-
 
-
-
-
-
 150.บ้านหมากแข้ง
-
 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
-
-
-
-
 151.บ้านหมูม่นโพนสว่าง
-
 บ้านธาตุ
-
-
-
-
 152.บ้านหลวงหัวสวย
-
 
-
-
-
-
 153.บ้านหลุบหวายป่าขาม
-
 
-
-
-
-
 154.บ้านห้วยไร่
-
 ตำบลอูบมุง
-
-
-
-
 155.บ้านหว้าน
-
 
-
-
-
-
 156.บ้านหัวบึง
-
 อบต.บ้านขาว
-
-
-
-
 157.บ้านหินโงม
-
 
-
-
-
-
 158.บ้านอีหลุ่ง
-
 
-
-
-
-
 159.บ้านอี่เลี่ยน
-
 ตำบลหนองขอนกว้าง
-
-
-
-
 160.บ้านอูบมุง
-
 ทต.อูบมุง
-
-
-
-
 161.บ้านเก่าน้อย
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 162.บ้านเชียงดา
-
 อบต.บ้านเชียงดา
-
-
-
-
 163.บ้านเชียงพัง
-
 
-
-
-
-
 164.บ้านเชียงพิณ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
-
-
-
-
 165.บ้านเชียงยืน
-
 เชียงยืน
-
-
-
-
 166.บ้านเชียงหวางสร้างลาน
-
 เชียงหวาง
-
-
-
-
 167.บ้านเซประชาอุทิศ
-
 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
-
-
-
-
 168.บ้านเตาไห
-
 อบต.เตาไห
-
-
-
-
 169.บ้านเม่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
-
-
-
-
 170.บ้านเลา
-
 น้ำพ่น
-
-
-
-
 171.บ้านเลี่ยมพิลึก
-
 
-
-
-
-
 172.บ้านเลื่อม
-
 
-
-
-
-
 173.บ้านเสาเล้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 174.บ้านเหล่าดอนเงิน
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 175.บ้านเหล่าดอนแตง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 176.บ้านแพงศรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
-
-
-
-
 177.บ้านแมด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
-
-
-
-
 178.บ้านแมดวิทยาคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
-
-
-
-
 179.บ้านแม่นนท์
-
 หนองไผ่
-
-
-
-
 180.บ้านโก่ย
-
 
-
-
-
-
 181.บ้านโคกกลาง
-
 อบต.โคกกลาง
-
-
-
-
 182.บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
-
 หนองวัวซอ
-
-
-
-
 183.บ้านโคกผักหอม
-
 เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
-
-
 184.บ้านโคกลาด
-
 อบต.หนองไฮ
-
-
-
-
 185.บ้านโคกล่าม
-
 ตำบลกุดหมากไฟ
-
-
-
-
 186.บ้านโคกสว่าง(สร้างคอม)
-
 เทศบาลตำบลสร้างคอม
-
-
-
-
 187.บ้านโคกสว่าง(เพ็ญ)
-
 
-
-
-
-
 188.บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-
 189.บ้านโคกหนองแซง
-
 
-
-
-
-
 190.บ้านโนนชัยศรี
-
 เทศบาลตำบลอูบมุง
-
-
-
-
 191.บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
-
 
-
-
-
-
 192.บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
-
 เทศบาลตำบลสร้างคอม
-
-
-
-
 193.บ้านโนนยางโนนบ่อ
-
 กุดสระ
-
-
-
-
 194.บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
-
 
-
-
-
-
 195.บ้านโนนสวรรค์
-
 
-
-
-
-
 196.บ้านโนนสวาง
-
 เตาไห
-
-
-
-
 197.บ้านโนนสะอาดผาสุข
-
 อบต.หนองไฮ
-
-
-
-
 198.บ้านโนนสำราญ
-
 อบต.หนองอ้อ
-
-
-
-
 199.บ้านโนนหวาย
-
 เทศบาลภูผาแดง
-
-
-
-
 200.บ้านโนนเดื่อ
-
 ตำบลบ้านตาด
-
-
-
-
 201.บ้านโพนงามหนองตุ
-
 เพ็ญ
-
-
-
-
 202.บ้านโพนเลาโพนทอง
-
 เชียงหวาง
-
-
-
-
 203.บ้านโสกน้ำขาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
-
-
-
-
 204.บ้านใหม่
-
 อบต.เพ็ญ
-
-
-
-
 205.บ้านไชยฟอง
-
 อบต.นาสะอาด
-
-
-
-
 206.ประชาสามัคคี
-
 ตำบลนาข่า
-
-
-
-
 207.ผ่านศึกสงเคราะห์
-
 ตำบลบ้านตาด
-
-
-
-
 208.มิตรภาพ 6
-
 กุดสระ
-
-
-
-
 209.รัฐประชา 509
-
 เทศบาลภูผาแดง
-
-
-
-
 210.สุมเส้าวิทยา
-
 
-
-
-
-
 211.หนองสำโรงวิทยา
-
 เมืองหนองสำโณง
-
-
-
-
 212.หนองไฮวิทยา
-
 หนองไฮ
-
-
-
-
 213.อนุบาลสร้างคอม
-
 
-
-
-
-
 214.อนุบาลหนองวัวซอ
-
 
-
-
-
-
 215.อนุบาลอุดรธานี
-
 เทศบาลนครอุดรธานี
-
-
-
-
 216.อนุบาลเพ็ญประขานุกูล
-
 
-
-
-
-
 217.เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
-
 เทศบาลตำบลบ้านตาด
-
-
-
-
 218.โคกโพธิ์วิทยา
-
 ตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 219.ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
-
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒(ชุมชนนาข่า)
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net