โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กุดแห่วิทยา
-
 เทศบาลตำบลนากลาง
-
-
-
-
 2.ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
-
 วังปลาป้อม
-
-
-
-
 3.ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
-
 เทศบาลตำบลนาด่าน
-
-
-
-
 4.ชุมชนโปร่งวังม่วง
-
 เทพคีรี
-
-
-
-
 5.ซำขอนแก่นวิทย์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 6.ดงสวรรค์วิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 7.นครชัยประชาสรรค์
-
 ตำบลนากลาง
-
-
-
-
 8.นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
-
 นาแก
-
-
-
-
 9.นาโกทรายทองวิทยาคม
-
 อบต.กุดผึ้ง
-
-
-
-
 10.บ้านกกค้อกกโพธิ์
-
 ตำบลนากลาง
-
-
-
-
 11.บ้านก่าน
-
 ตำบลฝั่งแดง
-
-
-
-
 12.บ้านกุดดินจี่
-
 
-
-
-
-
 13.บ้านกุดผึ้ง
-
 เทศบาลสุวรรณคูหา
-
-
-
-
 14.บ้านกุดฮู
-
 gmL[k]9e[]okfjko
-
-
-
-
 15.บ้านขอบเหล็ก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 16.บ้านคลองเจริญ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 17.บ้านซำเสี้ยว
-
 ตำบลฝั่งแดง
-
-
-
-
 18.บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านดงมะไฟ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 20.บ้านต้อง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 21.บ้านต่างแคน
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
-
 วังทอง
-
-
-
-
 23.บ้านท่าอุทัย
-
 อุทัยสวรรค์
-
-
-
-
 24.บ้านนากลาง
-
 ตำบลนาเหล่า
-
-
-
-
 25.บ้านนาด่าน
-
 เทศบาลตำบลนาด่าน
-
-
-
-
 26.บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
-
 ตำบลนาดี
-
-
-
-
 27.บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
-
 เทศบาลอำเภอสุวรรณคูหา
-
-
-
-
 28.บ้านนาสมนึก
-
 อบต.นาเหล่า
-
-
-
-
 29.บ้านนาส้มโฮง
-
 นาแก
-
-
-
-
 30.บ้านนาสมใจ
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านนาสี
-
 อบตนาสี
-
-
-
-
 32.บ้านนาสุรินทร์
-
 วังทอง
-
-
-
-
 33.บ้านนาหนองทุ่ม
-
 ตำบลฝั่งแดง
-
-
-
-
 34.บ้านนาเจริญ
-
 วังทอง
-
-
-
-
 35.บ้านนาแก
-
 
-
-
-
-
 36.บ้านนาโมง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 37.บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
-
-
-
-
 38.บ้านนาไร่
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านบุญทัน
-
 เทศบาลบุญทัน
-
-
-
-
 40.บ้านป่าแดงงาม
-
 อบต.กุดแห่
-
-
-
-
 41.บ้านผาซ่อนโชคชัย
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านผาวัง
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านผาเวียง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 44.บ้านฝั่งแดง
-
 ตำบลฝั่งแดง
-
-
-
-
 45.บ้านภูพระโนนผักหวาน
-
 
-
-
-
-
 46.บ้านภูเขาวง
-
 
-
-
-
-
 47.บ้านยางชุม
-
 เก่ากลอย
-
-
-
-
 48.บ้านวังสำราญ
-
 
-
-
-
-
 49.บ้านวังหินซา
-
 ดงมะไฟ
-
-
-
-
 50.บ้านวิจิตรพัฒนา
-
 ตำบลนาดี
-
-
-
-
 51.บ้านสนามชัย
-
 
-
-
-
-
 52.บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
- -
 
- -
- -
- -
- -
 54.บ้านหนองค้อ
-
 นาแก
-
-
-
-
 55.บ้านหนองด่าน
-
 เทศบาลตำบลนากลาง
-
-
-
-
 56.บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
-
 นาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 57.บ้านหนองบัวคำแสน
-
 
-
-
-
-
 58.บ้านหนองเอี่ยน
-
 อบต.ด่านช้าง
-
-
-
-
 59.บ้านหนองแวงคำ
-
 เก่ากลอย
-
-
-
-
 60.บ้านหนองแสง
-
 
-
-
-
-
 61.บ้านหม่านศรีทองวิทยา
-
 ตำบลกุดดินจี่
-
-
-
-
 62.บ้านห้วยหานประชาสรรค์
-
 ดงสวรรค์
-
-
-
-
 63.บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
-
 
-
-
-
-
 64.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
-
 นาสี
-
-
-
-
 65.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง
-
 นาสี
-
-
-
-
 66.บ้านอาบช้าง
-
 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 67.บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
-
 ดงสวรรค์
-
-
-
-
 68.บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
-
 ตำบลเก่ากลอย
-
-
-
-
 69.บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
-
 เทศบาลตำบลนาดี
-
-
-
-
 70.บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
-
 เทศบาลตำบลฝั่งแดง
-
-
-
-
 71.บ้านแสงดาวโนนธาตุ
-
 
-
-
-
-
 72.บ้านโคกกะทอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 73.บ้านโคกทุ่งน้อย
-
 เทศบาลตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 74.บ้านโคกนกสาริกา
-
 เทศบาลตำบลบุญทัน
-
-
-
-
 75.บ้านโคกนาเหล่า
-
 เทศบาลตำบลนาเหล่า
-
-
-
-
 76.บ้านโคกสง่า
-
 อบต.วังทอง
-
-
-
-
 77.บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
-
 วังปลาป้อม
-
-
-
-
 78.บ้านโคกหนองบัว
-
 อบต.วังปลาป้อม
-
-
-
-
 79.บ้านโนนงาม
-
 ฝั่งแดง
-
-
-
-
 80.บ้านโนนงามวิทยา
-
 นาดี
-
-
-
-
 81.บ้านโนนตาล
-
 เทศบาลตำบลฝั่งแดง
-
-
-
-
 82.บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
-
 อบต.กุดผึ้ง
-
-
-
-
 83.บ้านโนนม่วง
-
 
-
-
-
-
 84.บ้านโนนสมบูรณ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 85.บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
-
 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 87.บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
-
 อบต.อุทัยสวรรค์
-
-
-
-
 88.บ้านโนนสำราญ
-
 เทศบาลตำบลนาดี
-
-
-
-
 89.บ้านโนนเมือง
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านโนนไหมโนนศิลา
-
 อบต.โนนเมือง
-
-
-
-
 91.บ้านโป่งแคศรีถาวร
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
 92.บ้านไทยนิยม
-
 วังทอง
-
-
-
-
 93.ยูงทองวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 94.หนองด้วงวังประทุม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 95.หนองเหลืองขามนคร
-
 สุวรรณคูหา
-
-
-
-
 96.หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
-
 ตำบลนาหนองทุ่ม
-
-
-
-
 97.อนุบาลสุวรรณคูหา
-
 เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
-
-
-
-
 98.เกษตรนาสมหวังสามัคคี
-
 นาเหล่า
-
-
-
-
 99.เทพคีรีพิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลนาเหล่า
-
-
-
-
 100.โนนปอแดงวิทยา
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 101.โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารงานส่วนตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 102.โนนสง่าราษฎร์บำรุง
-
 
-
-
-
-
 103.โนนอุดมศึกษา
-
 
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net