โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.บึงกาฬ
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กัลยาณิวัฒนา 2
-
 นาเเสง
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านซาง
-
 เทศบาลตำบลซาง
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านตูม
-
 อบต.บัวตูม
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
-
 ท่ากกแดง
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านโคกอุดม
-
 เทศบาลตำบลพรเจริญ
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
-
 โนนสมบูรณ์
-
-
-
-
 8.ชุมชนสมสนุก
-
 
-
-
-
-
 9.ท่าไร่วิทยา
-
 อบต.ป่งไฮ
-
-
-
-
 10.ธเนตรวิทยา
-
 เทศบาลตำบลหอคำ
-
-
-
-
 11.บ้านกำแพงเพชร
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านกุดสิม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
-
-
-
-
 13.บ้านขามเปี้ย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
-
-
-
-
 14.บ้านคลองทิพย์
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านคลองเค็ม
-
 หนองเลิง
-
-
-
-
 16.บ้านคำบอน
-
 น้ำจั้น
-
-
-
-
 17.บ้านคำภู
-
 ชัยพร
-
-
-
-
 18.บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
-
 บึงงาม
-
-
-
-
 19.บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"
-
 ตำบลไคสี
-
-
-
-
 20.บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว
-
-
-
-
 21.บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
-
 อบต.คำแก้ว
-
-
-
-
 22.บ้านคำแวง
-
 คำแก้ว
-
-
-
-
 23.บ้านคำไชยวาล
-
 นาแสง
-
-
-
-
 24.บ้านคำไผ่
-
 
-
-
-
-
 25.บ้านชุมภูทอง
-
 คำนาดี
-
-
-
-
 26.บ้านชุมภูพรโสกก่าม
-
 ชุมภูพร
-
-
-
-
 27.บ้านซ่อมกอก
-
 ตำบลซาง
-
-
-
-
 28.บ้านซำบอน
-
 
-
-
-
-
 29.บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
-
 น้ำจั้จ
-
-
-
-
 30.บ้านดงชมภู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
-
-
-
-
 31.บ้านดงบัง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 32.บ้านดงสว่าง
-
 โสกก่าม
-
-
-
-
 33.บ้านดงเสียด
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านดงโทน
-
 ดงบัง
-
-
-
-
 35.บ้านดอนปอ
-
 โนนสว่าง
-
-
-
-
 36.บ้านดอนหญ้านาง
-
 
-
-
-
-
 37.บ้านดอนเสียด
-
 บ้านต้อง
-
-
-
-
 38.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านดอนแพง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
-
-
-
-
 40.บ้านดาลบังบด
-
 นาดง
-
-
-
-
 41.บ้านต้องโคกกระแซ
-
 อบต.บ้านต้อง
-
-
-
-
 42.บ้านต้าย
-
 นากั้ง
-
-
-
-
 43.บ้านตาลเดี่ยว
-
 ท่าสะอาด
-
-
-
-
 44.บ้านถ้ำเจริญ
-
 
-
-
-
-
 45.บ้านทรัพย์วังทอง
-
 
-
-
-
-
 46.บ้านทองสาย
-
 โนนสมบูรณ์
-
-
-
-
 47.บ้านท่ากกต้อง
-
 ท่ากกแดง
-
-
-
-
 48.บ้านท่ากกแดง
-
 ท่ากกแดง
-
-
-
-
 49.บ้านท่าคำรวม
-
 อบต.บัวตูม
-
-
-
-
 50.บ้านท่าดอกคำ
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านท่าศรีชมชื่น
-
 หนองหัวช้าง
-
-
-
-
 52.บ้านท่าส้มโฮง
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านท่าสวาทท่าลี่
-
 อบต.โซ่
-
-
-
-
 54.บ้านท่าสะอาด
-
 เทศบาลตำบลท่าสะอาด
-
-
-
-
 55.บ้านท่าสำราญ
-
 เทศบาลตำบลซาง
-
-
-
-
 56.บ้านท่าสีไค
-
 ดงบัง
-
-
-
-
 57.บ้านท่าอินทร์แปลง
-
 ตำบลโคกก่อง
-
-
-
-
 58.บ้านท่าเชียงเครือ
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านท่าโพธิ์
-
 บึงกาฬ
-
-
-
-
 60.บ้านท่าไคร้
-
 บึงกาฬ
-
-
-
-
 61.บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
-
 ท่าดอกคำ
-
-
-
-
 62.บ้านทุ่งทรายจก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
-
-
-
-
 63.บ้านนากั้ง
-
 
-
-
-
-
 64.บ้านนาขาม
-
 
-
-
-
-
 65.บ้านนาขาม
-
 ศรีชมภู
-
-
-
-
 66.บ้านนาคำ
-
 
-
-
-
-
 67.บ้านนาคำนาใน
-
 เทศบาลตำบลศรีสำราญ
-
-
-
-
 68.บ้านนาคำแคน
-
 นาเเสง
-
-
-
-
 69.บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านนางัวสายปัญญา
-
 
-
-
-
-
 71.บ้านนาจาน
-
 บุ่งคล้า
-
-
-
-
 72.บ้านนาซาว
-
 หนองหัวช้าง
-
-
-
-
 73.บ้านนาดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
-
-
-
-
 74.บ้านนาต้อง
-
 อบต.ชัยพร
-
-
-
-
 75.บ้านนาทราย
-
 นาสิงห์
-
-
-
-
 76.บ้านนาป่าน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 77.บ้านนาสวรรค์
-
 
-
-
-
-
 78.บ้านนาสะแบง
-
 อบต.นาสะแบง
-
-
-
-
 79.บ้านนาสิงห์
-
 อบต.นาสิงห์
-
-
-
-
 80.บ้านนาอ่าง
-
 โพธิ์หมากแข้ง
-
-
-
-
 81.บ้านนาเจริญ
-
 เทศบาลตำบลหนองเลิง
-
-
-
-
 82.บ้านนาเจริญวิทยา
-
 
-
-
-
-
 83.บ้านนาเหว่อโนนอุดม
-
 อบต.บัวตูม
-
-
-
-
 84.บ้านนาแสง
-
 
-
-
-
-
 85.บ้านบ่อพนา
-
 โสกก่าม
-
-
-
-
 86.บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
-
 อบต.หนองยอง
-
-
-
-
 87.บ้านบัวโคก
-
 โพธิ์หมากแข้ง
-
-
-
-
 88.บ้านบึงกาฬ
-
 บึงกาฬ
-
-
-
-
 89.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านปรารถนาดี
-
 ป่าแฝก
-
-
-
-
 91.บ้านป่าไร่โนนม่วง
-
 หนองพันทา
-
-
-
-
 92.บ้านพรสวรรค์
-
 โนนศิลา
-
-
-
-
 93.บ้านพันลำ
-
 ตำบลวิศิษฐ์
-
-
-
-
 94.บ้านวังยาว
-
 อบต. วังชมภู
-
-
-
-
 95.บ้านศรีชมภู
-
 
-
-
-
-
 96.บ้านศรีนาวา
-
 
-
-
-
-
 97.บ้านศรีสว่างพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
-
-
-
-
 98.บ้านศิริพัฒน์
-
 บ้านต้อง
-
-
-
-
 99.บ้านสรรเสริญ
-
 หนองเลิง
-
-
-
-
 100.บ้านสร้างคำ
-
 วังชมภู
-
-
-
-
 101.บ้านสะง้อ
-
 หอคำ
-
-
-
-
 102.บ้านสามหนอง
-
 บัวตูม
-
-
-
-
 103.บ้านสุขสำราญ
-
 เทศบาลตำบลหนองเลิง
-
-
-
-
 104.บ้านหนองจันทน์
-
 
-
-
-
-
 105.บ้านหนองจิก
-
 
-
-
-
-
 106.บ้านหนองจิก
-
 
-
-
-
-
 107.บ้านหนองชัยวาน
-
 
-
-
-
-
 108.บ้านหนองตอ
-
 
-
-
-
-
 109.บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
-
 
-
-
-
-
 110.บ้านหนองนาแซง
-
 เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
-
-
-
-
 111.บ้านหนองบัว
-
 
-
-
-
-
 112.บ้านหนองบัวงาม
-
 นาสะแบง
-
-
-
-
 113.บ้านหนองบัวแดง
-
 ท่ากกแดง
-
-
-
-
 114.บ้านหนองผักแว่น
-
 ศรีชมภู
-
-
-
-
 115.บ้านหนองพันทา
-
 
-
-
-
-
 116.บ้านหนองยาว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 117.บ้านหนองหมู
-
 ตำบลหนองเลิง
-
-
-
-
 118.บ้านหนองหัวช้าง
-
 อบต.หนองหัวช้าง
-
-
-
-
 119.บ้านหนองฮูฝอยลม
-
 อบต.ท่าดอกคำ
-
-
-
-
 120.บ้านหนองเข็ง
-
 เทศบาลตำบลหอคำ
-
-
-
-
 121.บ้านหนองเดิ่นท่า
-
 อบต.หนองเดิ่น
-
-
-
-
 122.บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
-
 อบต.หนองเดิ่น
-
-
-
-
 123.บ้านหนองแก่งทราย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ
-
-
-
-
 124.บ้านหนองแวง
-
 ถ้ำเจริญ
-
-
-
-
 125.บ้านหนองแวงประชาสรรค์
-
 
-
-
-
-
 126.บ้านหนองโดดอนเสียด
-
 อบต.คำแก้ว
-
-
-
-
 127.บ้านห้วยก้านเหลือง
-
 
-
-
-
-
 128.บ้านห้วยคอม
-
 อบต.เซกา
-
-
-
-
 129.บ้านห้วยดอกไม้
-
 ตำบลโคกก่อง
-
-
-
-
 130.บ้านห้วยทราย
-
 โซ่
-
-
-
-
 131.บ้านห้วยผักขะ
-
 เซกา
-
-
-
-
 132.บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
-
 
-
-
-
-
 133.บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
-
 อบต.หนองพันทา
-
-
-
-
 134.บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
- -
 
- -
- -
- -
- -
 135.บ้านห้วยเชือมใต้
-
 ชัยพร
-
-
-
-
 136.บ้านห้วยเซือมเหนือ
-
 ไคสี
-
-
-
-
 137.บ้านห้วยเรือ
-
 อบต.เซกา
-
-
-
-
 138.บ้านห้วยเล็บมือ
-
 
-
-
-
-
 139.บ้านห้วยไม้ซอด
-
 เทศบาลตำบลปากคาด
-
-
-
-
 140.บ้านหัวแฮต
-
 ท่าสะอาด
-
-
-
-
 141.บ้านหาดแฮ่
-
 
-
-
-
-
 142.บ้านเหล่าคาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น
-
-
-
-
 143.บ้านเหล่าถาวร
-
 วิศิษฐ์
-
-
-
-
 144.บ้านเหล่าทองหลาง
-
 เหล่าทอง
-
-
-
-
 145.บ้านเหล่าหนองยาง
-
 
-
-
-
-
 146.บ้านเหล่าหมากผาง
-
 บ้านท่าดอกคำ
-
-
-
-
 147.บ้านเหล่าใหญ่
-
 ตำบลศรีสำราญ
-
-
-
-
 148.บ้านแสงอรุณ
-
 ศรีชมภู
-
-
-
-
 149.บ้านแสนสำราญ
-
 
-
-
-
-
 150.บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ
-
-
-
-
 151.บ้านโคกกลาง
-
 ศรีชมภู
-
-
-
-
 152.บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
-
 เทศบาลตำบลโคกก่อง
-
-
-
-
 153.บ้านโคกนิยม
-
 
-
-
-
-
 154.บ้านโคกบริการสันกำแพง
-
 เทศบาลตำบลซาง
-
-
-
-
 155.บ้านโคกสวาง
-
 อบต.นาสวรรค์
-
-
-
-
 156.บ้านโคกสว่าง
-
 เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
-
-
-
-
 157.บ้านโคกสะอาด
-
 โซ่
-
-
-
-
 158.บ้านโคกสะอาด
-
 หอคำ
-
-
-
-
 159.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
-
 
-
-
-
-
 160.บ้านโคกหนองลาด
-
 ศรีสำราญ
-
-
-
-
 161.บ้านโนน
-
 ศรีชมภู
-
-
-
-
 162.บ้านโนนจำปา
-
 
-
-
-
-
 163.บ้านโนนประเสริฐ
-
 
-
-
-
-
 164.บ้านโนนม่วง
-
 ชุมภูพร
-
-
-
-
 165.บ้านโนนยาง
-
 
-
-
-
-
 166.บ้านโนนยางคำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
-
-
-
-
 167.บ้านโนนวังเยี่ยม
-
 
-
-
-
-
 168.บ้านโนนสวรรค์
-
 อบต.หนองหัวช้าง
-
-
-
-
 169.บ้านโนนสวาง
-
 
-
-
-
-
 170.บ้านโนนสว่าง
-
 เทศบาลตำบลบ้านโนนสว่าง
-
-
-
-
 171.บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
-
 
-
-
-
-
 172.บ้านโนนสา
-
 เทศบาลตำบลโคกก่อง
-
-
-
-
 173.บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
-
 โสกก่าม
-
-
-
-
 174.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
-
 เซกา
-
-
-
-
 175.บ้านโนนเสถียร
-
 
-
-
-
-
 176.บ้านโนนเหมือดแอ่
-
 เซกา
-
-
-
-
 177.บ้านโนนแก้วโพนทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
-
-
-
-
 178.บ้านโป่งเปือย
-
 อบต.โป่งเปือย
-
-
-
-
 179.บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
-
 
-
-
-
-
 180.บ้านโสกก่ามนาตาไก้
-
 
-
-
-
-
 181.บ้านโสกบง
-
 
-
-
-
-
 182.บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
-
 เทศบาลตำบลบึงงาม
-
-
-
-
 183.บ้านใหม่ศรีชมภู
-
 อบต.ป่าแฝก
-
-
-
-
 184.บ้านใหม่สามัคคี
-
 
-
-
-
-
 185.บ้านไคสี
-
 ตำบลไคสี
-
-
-
-
 186.บ้านไทรงามโนนภูดิน
-
 
-
-
-
-
 187.บ้านไร่สุขสันต์
-
 โคกก่อง
-
-
-
-
 188.บ้านไร่โนนสำราญ
-
 นาดง
-
-
-
-
 189.บึงของหลงวิทยา
-
 บึงโขงหลง
-
-
-
-
 190.ประวิตร (หนองบ่อ)
-
 
-
-
-
-
 191.ประสานมิตรวิทยา
-
 
-
-
-
-
 192.สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
-
 สมสนุก
-
-
-
-
 193.สังวาลย์วิทย์ 1
-
 ถ้ำเจริญ
-
-
-
-
 194.สันติสุขเจริญราษฎร์
-
 เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
-
-
-
-
 195.สิริภัทรวิทยา
-
 หนองยอง
-
-
-
-
 196.หนองทุ่มวิทยา
-
 อบต.หนองทุ่ม
-
-
-
-
 197.หนองสิมโนนสวรรค์
-
 
-
-
-
-
 198.หนองแสงประชาสรรค์
-
 ท่าดอกคำ
-
-
-
-
 199.หอคำพิทยาสรรค์
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ
-
-
-
-
 200.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
-
 ตำบลบึงกาฬ
-
-
-
-
 201.อนุบาลบุ่งคล้า
-
 บุ่งคล้า
-
-
-
-
 202.อนุบาลปากคาด
-
 เทศบาลตำบลปากคาด
-
-
-
-
 203.อนุบาลพรเจริญ
-
 ตำบลพรเจริญ
-
-
-
-
 204.อนุบาลศรีวิไล
-
 ศรีวิไล
-
-
-
-
 205.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
-
 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
-
-
-
-
 206.อนุบาลเซกา
-
 เทศบาลตำบลศรีพนา
-
-
-
-
 207.อนุบาลโซ่พิสัย
-
 เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
-
-
-
-
 208.เลิดสิน
-
 คำนาดี
-
-
-
-
 209.แก่งอาฮง
-
 ไคสี
-
-
-
-
 210.โนนสาสวรรค์
-
 บ้านท่าดอกคำ
-
-
-
-
 211.ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
-
 
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net