โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ยโสธร เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กุดพันเขียว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 2.คำเขื่อนแก้ว
-
 ตำบลคำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 3.คูสองชั้น
-
 
-
-
-
-
 4.ชุมชนกู่จาน
-
 
-
-
-
-
 5.ชุมชนดงแคนใหญ่
-
 เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
-
 อบต. บากเรือ
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านสำโรง
-
 อบต.คูเมือง
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านหนองคู
- -
 
- -
- -
- -
- -
 10.ชุมชนบ้านหัวเมือง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 11.ชุมชนย่อวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 12.ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 13.บ้านกลางนา
-
 ดงแคนใหญ่
-
-
-
-
 14.บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 15.บ้านกุดกง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 16.บ้านกุดกุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 17.บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
-
 น้ำคำใหญ่
-
-
-
-
 18.บ้านกุดตากล้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 19.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 20.บ้านกุดระหวี่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 21.บ้านกุดเป่ง
-
 เหล่าไฮ
-
-
-
-
 22.บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่
-
-
-
-
 23.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
-
 พระเสาร์
-
-
-
-
 24.บ้านขาม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 25.บ้านขุมเงิน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 26.บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านคำน้ำสร้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
-
-
-
-
 28.บ้านคำน้ำเกี้ยง
-
 ตำบลทุ่งแต้
-
-
-
-
 29.บ้านคำม่วง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 30.บ้านคำฮี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 31.บ้านคำเม็ก
-
 
-
- -
-
-
 32.บ้านคำแหลม
-
 
-
-
-
-
 33.บ้านคุ้ม
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านคุยตับเต่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 35.บ้านคูเมือง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 36.บ้านจานทุ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
-
-
 37.บ้านชาดศาลา
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านซำ
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านดงขวาง
-
 
-
-
-
-
 40.บ้านดงจงอาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
-
-
-
-
 41.บ้านดงบัง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 42.บ้านดงมะหรี่
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านดงยาง
-
 บากเรือ
-
-
-
-
 44.บ้านดงเจริญ
-
 ดงเจริญ
-
-
-
-
 45.บ้านดวนบากน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 46.บ้านดอนกลองหนองไฮ
-
 อบต.หนองเรือ
-
-
-
-
 47.บ้านดอนกลอย
-
 อบต.ค้อเหนือ
-
-
-
-
 48.บ้านดอนขะยอม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 49.บ้านดอนมะยาง กม.3
-
 
-
-
-
-
 50.บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 51.บ้านดู่ทุ่งคำบอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
-
-
-
-
 52.บ้านตับเต่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 53.บ้านตาดทอง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง
-
-
-
-
 54.บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
-
 กุดน้ำใส
-
-
-
-
 55.บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
-
 
-
-
-
-
 56.บ้านทรายงาม
-
 ตำบลกุดกุง
-
-
-
-
 57.บ้านท่าช้าง
-
 
-
-
-
-
 58.บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านท่าเยี่ยม
-
 ค้อเหนือ
-
-
-
-
 60.บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
-
 ทุ่งนางโอก
-
-
-
-
 61.บ้านทุ่งมน
-
 ทุ่งมน
-
-
-
-
 62.บ้านทุ่งแต้
- -
 
- -
- -
- -
- -
 63.บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
-
 เดิด
-
-
-
-
 64.บ้านนาคำปักแฮด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 65.บ้านนาดีดอนจาน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 66.บ้านนาดีนาอุดม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 67.บ้านนาถ่ม
-
 ดงแคนใหญ่
-
-
-
-
 68.บ้านนาสะไมย์
-
 อบต.นาสะไมย์
-
-
-
-
 69.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
-
-
-
-
 70.บ้านนาหลู่เหล่าตอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 71.บ้านนาห่อม
-
 อบต.นาคำ
-
-
-
-
 72.บ้านนาเวียงคำศิริ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 73.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 74.บ้านนาโพธิ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 75.บ้านน้ำคำน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 76.บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 77.บ้านน้ำอ้อม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 78.บ้านน้ำเกลี้ยง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 79.บ้านน้ำโผ่
-
 เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
-
 80.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 81.บ้านบ่อบึงโพนจาน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 82.บ้านบัวขาว
-
 ม่วง
-
-
-
-
 83.บ้านบาก
-
 เดิด
-
-
-
-
 84.บ้านบากเรือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 85.บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
-
 น้ำอ้อม
-
-
-
-
 86.บ้านบุ่งหวาย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 87.บ้านปลาอีด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 88.บ้านปอแดงโคกสะอาด
-
 บากเรือ
-
-
-
-
 89.บ้านผักบุ้ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 90.บ้านผิผ่วน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 91.บ้านผือฮี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 92.บ้านผือฮีนาลานาจาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
-
-
-
-
 93.บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 94.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
-
 
-
-
-
-
 95.บ้านพลับหนองคำ
-
 อบต.ดู่ทุ่ง
-
-
-
-
 96.บ้านพลไว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 97.บ้านฟ้าห่วน
-
 ฟ้าห่วน
-
-
-
-
 98.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 99.บ้านมะพริกดู่โพนสิม
-
 
-
-
-
-
 100.บ้านยางกลาง
-
 อบต.โนนทราย
-
-
-
-
 101.บ้านยางน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 102.บ้านยางเครือ
-
 อบต.บึงแก
-
-
-
-
 103.บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 104.บ้านราชมุนี
-
 โนนทราย
-
-
-
-
 105.บ้านศิริพัฒนา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 106.บ้านสงยาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 107.บ้านสงเปือย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 108.บ้านสมสะอาดหนองแวง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 109.บ้านสร้างแป้น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 110.บ้านสว่างดอนดู่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 111.บ้านสว่างเชียงหวาง
-
 ตำบลสำราญ
-
-
-
-
 112.บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง
-
-
-
-
 113.บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
-
 อบต.ขุมเงิน
-
-
-
-
 114.บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 115.บ้านสามเพียแสนจำปา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
-
-
-
-
 116.บ้านสำราญ
-
 
-
-
-
-
 117.บ้านสำโรง
-
 โพนทัน
-
-
-
-
 118.บ้านสิงห์
-
 สิงห์
-
-
-
-
 119.บ้านหนองขอนโพนสิม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 120.บ้านหนองตุ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 121.บ้านหนองทองหลางโนนกุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 122.บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 123.บ้านหนองบกโนนสวาท
-
 หนองหิน
-
-
-
-
 124.บ้านหนองบัว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 125.บ้านหนองบั่ว
-
 
-
-
-
-
 126.บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
-
 ขั้นไดใหญ่
-
-
-
-
 127.บ้านหนองยาง
-
 หัวเมือง
-
-
-
-
 128.บ้านหนองหงอก
-
 อปท.ตำบลหนองหิน
-
-
-
-
 129.บ้านหนองหิน
-
 หนองหิน
-
-
-
-
 130.บ้านหนองเทา
-
 อบต.นาแก
-
-
-
-
 131.บ้านหนองเป็ด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 132.บ้านหนองเป้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 133.บ้านหนองเรือ
-
 หนองเรือ
-
-
-
-
 134.บ้านหนองเสียวชัยมงคล
- -
 
- -
- -
- -
- -
 135.บ้านหนองแฝก
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง
-
-
-
-
 136.บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
-
 ทุ่งนางโอก
-
-
-
-
 137.บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 138.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
-
 อบต.ม่วง
-
-
-
-
 139.บ้านหมากมาย
-
 
-
-
-
-
 140.บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 141.บ้านหัวขัว
-
 อบต.นาคำ
-
-
-
-
 142.บ้านหัวดง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 143.บ้านหัวดอน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 144.บ้านเขื่องคำ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 145.บ้านเชือก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 146.บ้านเชือกน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 147.บ้านเดิด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 148.บ้านเลียบ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 149.บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
-
 ผือฮี
-
-
-
-
 150.บ้านเหมือดขาว
-
 
-
-
-
-
 151.บ้านเหมือดป่าตอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 152.บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
-
 
-
-
-
-
 153.บ้านเหล่าฝ้าย
-
 ลุมพุก
-
-
-
-
 154.บ้านเหล่ามะเขียว
-
 
-
-
-
-
 155.บ้านเหล่าหุ่ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
-
-
-
-
 156.บ้านเหล่าใหญ่
-
 ม่วง
-
-
-
-
 157.บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 158.บ้านแข่โพนเมือง
-
 
-
-
-
-
 159.บ้านแคนน้อยหนองเลิง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 160.บ้านแจ้งน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 161.บ้านแจนแลน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 162.บ้านแดง
-
 
-
-
-
-
 163.บ้านแดงประชาสรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
-
-
-
-
 164.บ้านแหล่งหนู
- -
 
- -
- -
- -
- -
 165.บ้านแหล่งแป้น
-
 
-
-
-
-
 166.บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 167.บ้านโคกป่าจิก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 168.บ้านโต่งโต้น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 169.บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
-
 
-
-
- -
-
 170.บ้านโนนค้อ
-
 อบต.หนองเป็ด
-
-
-
-
 171.บ้านโนนทรายงาม
-
 หนองคู
-
-
-
-
 172.บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 173.บ้านโนนม่วง
-
 กุดกุง
-
-
-
-
 174.บ้านโนนยาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 175.บ้านโนนหนองแฝก
-
 
-
-
-
-
 176.บ้านโพนทัน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 177.บ้านโพนแบง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 178.บ้านใหม่ชุมพร
-
 เทศบาลตำบลเดิด
-
-
-
-
 179.ประชาสงเคราะห์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 180.มหาชนะชัย
-
 
-
-
-
-
 181.วัดบ้านเปาะ
-
 
-
-
-
-
 182.วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 183.สหประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 184.หนองแสง
-
 อบต.สิงห์
-
-
-
-
 185.อนุบาลค้อวัง
-
 ตำบลค้อวัง
-
-
-
-
 186.อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
-
 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
-
-
-
-
 187.อนุบาลยโสธร
-
 เขื่องคำ
-
-
-
-
 188.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 189.โซงเหล่าโป่วิทยา
-
 ทุ่งมน
-
-
-
-
 190.ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
-
 
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net