โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านกุดเป่ง
-
 เมืองวารินชำราบ
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านนาเยีย
-
 เทศบาลตำบลนาเยีย
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
-
 เมืองศรีไค
-
-
-
-
 4.บ้านกระแอกน้อย
-
 
-
-
-
-
 5.บ้านกะแอก
-
 โคกสว่าง
-
-
-
-
 6.บ้านกุดชุม
-
 หนองกินเพล
-
-
-
-
 7.บ้านกุดปลาขาว
-
 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
-
-
-
-
 8.บ้านกุดระงุม
-
 
-
-
-
-
 9.บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
-
 
-
-
-
-
 10.บ้านขามป้อม
-
 ขามป้อม
-
-
-
-
 11.บ้านขี้เหล็ก
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านคอนสาย
-
 โนนโหนน
-
-
-
-
 13.บ้านค้อน้อย
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านค้อบอน
-
 บอน
-
-
-
-
 15.บ้านคำขวาง
-
 เทศบาลตำบลคำขวาง
-
-
-
-
 16.บ้านคำข่า
-
 เทศบาลตำบลสว่าง
-
-
-
-
 17.บ้านคำนางรวย
-
 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
-
-
-
-
 18.บ้านคำสมิง
-
 ตำบลสว่าง
-
-
-
-
 19.บ้านคำสว่าง
-
 
-
-
-
-
 20.บ้านคำหมากอ่อน
-
 แก่งโดม
-
-
-
-
 21.บ้านคำเจริญ
-
 ตำบลแสนสุข
-
-
-
-
 22.บ้านคำโพธิ์โคกก่อง
-
 ท่าช้าง
-
-
-
-
 23.บ้านคุ้ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
-
-
-
-
 24.บ้านคูสว่าง
-
 หนองกินเพล
-
-
-
-
 25.บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
-
 คูเมือง
-
-
-
-
 26.บ้านจั่น
-
 อบต.โนนผึ้ง
-
-
-
-
 27.บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
-
 ธาตุ
-
-
-
-
 28.บ้านดอนชาด
-
 บุ่งหวาย
-
-
-
-
 29.บ้านดอนผอุง
-
 คูเมือง
-
-
-
-
 30.บ้านดอนม่วง
-
 โนนกลาง
-
-
-
-
 31.บ้านดอนยู
-
 นาดี
-
-
-
-
 32.บ้านถ่อน
-
 ท่าลาด
-
-
-
-
 33.บ้านทรายทอง
-
 ค้อน้อย
-
-
-
-
 34.บ้านท่าข้องเหล็ก
-
 คำน้ำแซบ
-
-
-
-
 35.บ้านทางสาย
-
 หนองกินเพล
-
-
-
-
 36.บ้านท่างอย
-
 
-
-
-
-
 37.บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านท่าลาด
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านทุ่งเพียง
-
 เทศบาลตำบลสว่าง
-
-
-
-
 40.บ้านธาตุ
-
 เทศบาลตำบลแสนสุข
-
-
-
-
 41.บ้านนางาม
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านนาจาน
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านนาดี
-
 นาดี
-
-
-
-
 44.บ้านนาดี
-
 โคกสว่าง
-
-
-
-
 45.บ้านนาดู่
-
 
-
-
-
-
 46.บ้านนานวล
-
 อบต.หนองไฮ ต.หนองไฮ อำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี
-
-
-
-
 47.บ้านนาประชุม
-
 เทศบาลนาจาน
-
-
-
-
 48.บ้านนาสะแบง
-
 หนองกินเพล
-
-
-
-
 49.บ้านนาเรือง
-
 เทศบาลตำบลนาเรือง
-
-
-
-
 50.บ้านนาแก
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านนาโหนนน้อย
-
 อบต.โนนโหนน
-
-
-
-
 52.บ้านน้ำเกลี้ยง
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านน้ำเที่ยง
-
 อบต.ห้วยขะยุง
-
-
-
-
 54.บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
-
 อบต.โนนผึ้ง
-
-
-
-
 55.บ้านบอน
-
 อบต.บอน
-
-
-
-
 56.บ้านบัวท่า
-
 ท่าช้าง
-
-
-
-
 57.บ้านบัววัด
-
 ธาตุ
-
-
-
-
 58.บ้านบัวเทิง
-
 ท่าช้าง
-
-
-
-
 59.บ้านบาก
-
 สระสมิง
-
-
-
-
 60.บ้านบุ่ง
-
 
-
-
-
-
 61.บ้านบุ่งมะแลง
-
 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง
-
-
-
-
 62.บ้านบุ่งหวาย
-
 บุ่งหวาย
-
-
-
-
 63.บ้านปากกุดหวาย
-
 อบต.หนองกินเพล
-
-
-
-
 64.บ้านป่าข่า
-
 บุ่งมะแลง
-
-
-
-
 65.บ้านผับแล้ง
-
 ตำบลสำโรง
-
-
-
-
 66.บ้านผำ
-
 โคกก่อง
-
-
-
-
 67.บ้านผึ้งโดม
-
 อบต.แก่งโดม
-
-
-
-
 68.บ้านม่วงคำ
-
 ตำบลนาเรือง
-
-
-
-
 69.บ้านยางวังกางฮุง
-
 เทศบาลตำบลบุ่งไหม
-
-
-
-
 70.บ้านวังคกอูบมุง
-
 โคกสว่าง
-
-
-
-
 71.บ้านวังยาง
-
 บุ่งหวาย
-
-
-
-
 72.บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
-
 
-
-
-
-
 73.บ้านสระดอกเกษ
-
 อบต.โคกสว่าง
-
-
-
-
 74.บ้านสระสมิง
-
 สระสมิง
-
-
-
-
 75.บ้านสร้างแก้ว
-
 ค้อน้อย
-
-
-
-
 76.บ้านสร้างโหง่น
-
 อบต.หนองไฮ
-
-
-
-
 77.บ้านสว่าง
-
 เทศบาลตำบลสว่าง
-
-
-
-
 78.บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
-
 โนนกาเล็น
-
-
-
-
 79.บ้านสะพานโดม
-
 แก่งโดม อ.สว่างวีรวงศ์ อุบล
-
-
-
-
 80.บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
-
 เทศบาลตำบลสำโรง
-
-
-
-
 81.บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)
-
 เทศบาลตำบลสว่าง
-
-
-
-
 83.บ้านสำโรงน้อย
-
 
-
-
-
-
 84.บ้านสุขสมบูรณ์
-
 บุ่งมะแลง
-
-
-
-
 85.บ้านหนองกระบือ
-
 นาเรือง
-
-
-
-
 86.บ้านหนองกินเพล
-
 
-
-
-
-
 87.บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
-
 
-
-
-
-
 88.บ้านหนองจิกนาเรือง
-
 
-
-
-
-
 89.บ้านหนองตาปู่
-
 อบต.สระสมิง
-
-
-
-
 90.บ้านหนองบัว
-
 หนองไฮ
-
-
-
-
 91.บ้านหนองบัวแดนเกษม
-
 สระสมิง
-
-
-
-
 92.บ้านหนองผือโปร่งคำ
-
 โนนกาเล็น
-
-
-
-
 93.บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
-
 
-
-
-
-
 94.บ้านหนองสองห้อง
-
 
-
-
-
-
 95.บ้านหนองสองห้อง
-
 เทศบาลตำบลสำโรง
-
-
-
-
 96.บ้านหนองหัวงัว
-
 อบต บอน
-
-
-
-
 97.บ้านหนองหิน
-
 โนนกลาง
-
-
-
-
 98.บ้านหนองเทา
-
 
-
-
-
-
 99.บ้านหนองแปน
-
 อบต.นาดี
-
-
-
-
 100.บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
-
 โนนกลาง
-
-
-
-
 101.บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบล
-
-
-
-
 102.บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
-
 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง
-
-
-
-
 103.บ้านหว้านแกเจริญ
-
 เทศบาลตำบาลสำโรง
-
-
-
-
 104.บ้านห่องขอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน
-
-
-
-
 105.บ้านห่องชัน
-
 บุ่งหวาย
-
-
-
-
 106.บ้านหาดสวนยา
-
 
-
-
-
-
 107.บ้านหินลาด
-
 เทศบาลตำบลนาเรือง
-
-
-
-
 108.บ้านหินแห่
-
 
-
-
-
-
 109.บ้านอาเลา
-
 
-
-
-
-
 110.บ้านเปือย
-
 โนนกาเล็น
-
-
-
-
 111.บ้านแก้งยาง
-
 เทศบาลนาเรือง
-
-
-
-
 112.บ้านแก่งโดม
-
 แก่งโดม
-
-
-
-
 113.บ้านแกนาคำ
-
 โคกก่อง
-
-
-
-
 114.บ้านแพง
-
 สว่าง
-
-
-
-
 115.บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
-
 โพธิ์ใหญ่
-
-
-
-
 116.บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
-
-
-
-
 117.บ้านแฮหนามแท่ง
-
 ตำบลคำขวาง
-
-
-
-
 118.บ้านโคกก่อง
-
 โคกก่อง
-
-
-
-
 119.บ้านโคกสมบูรณ์
-
 แก่งโดม
-
-
-
-
 120.บ้านโคกสว่าง
-
 โคกสว่าง
-
-
-
-
 121.บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
-
 โนนกลาง
-
-
-
-
 122.บ้านโนนงาม
-
 ตำบลนารือง
-
-
-
-
 123.บ้านโนนจิก
-
 อบต.คูเมือง
-
-
-
-
 124.บ้านโนนชาดผดุงวิทย์
-
 เมืองศรีไค
-
-
-
-
 125.บ้านโนนทรายน้อย
-
 ท่าลาด
-
-
-
-
 126.บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 127.บ้านโนนยาง
-
 
-
-
-
-
 128.บ้านโนนสมบูรณ์
-
 โคกก่อง
-
-
-
-
 129.บ้านโนนสัง
-
 โนนกลาง
-
-
-
-
 130.บ้านโนนเกษม
-
 ท่าลาด
-
-
-
-
 131.บ้านโนนแคน
-
 ขามป้อม
-
-
-
-
 132.บ้านโนนแดง
-
 
-
-
-
-
 133.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
-
 โนนโหนน
-
-
-
-
 134.บ้านโพธิ์
-
 
-
-
-
-
 135.บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
-
 คำน้ำแซบ
-
-
-
-
 136.บ้านโพนงาม
-
 โนนกาเล็น
-
-
-
-
 137.บ้านโพนเมืองโนนกาเล็น
-
 โนนกาเล็น
-
-
-
-
 138.ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)
-
 
-
-
-
-
 139.วัดบ้านค้อหวาง
-
 คูเมือง
-
-
-
-
 140.หนองมังโนนกลางห่องแดง
-
 โนนกลาง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
-
-
-
-
 141.อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)
-
 แสนสุข
-
-
-
-
 142.อนุบาลสว่างวีระวงศ์
-
 แก่งโดม
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net