โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
-
 อบต ดอนจิก
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
-
 ดอนใหญ่
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านระเว
-
 
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านวังสะแบง
-
 
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
-
 จกเทิง
-
-
-
-
 6.ชุมชนห้วยไผ่
-
 
-
-
-
-
 7.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
-
 โพธิ์ไทร
-
-
-
-
 8.นิคมสร้างตนเอง 2
-
 นิคมลำโดมน้อย
-
-
-
-
 9.นิคมสร้างตนเอง 3
-
 นิคมสรา้งตนเองลำโดมน้อย
-
-
-
-
 10.นิคมสร้างตนเอง 5
-
 อบต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
-
-
-
-
 11.นิคมสร้างตนเอง 6
-
 คำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 12.บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
-
-
-
-
 13.บ้านกุดชมภู
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านกุดเรือคำ
-
 หนองแสงใหญ่
-
-
-
-
 15.บ้านกุ่ม
-
 อบต.ห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
-
-
-
-
 16.บ้านขัวแคน
-
 คำไหล
-
-
-
-
 17.บ้านคันท่าเกวียน
-
 นาโพธิ์กลาง
-
-
-
-
 18.บ้านคันเปือย
-
 คำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 19.บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
-
 อบต.คันไร่
-
-
-
-
 20.บ้านคำก้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
-
-
-
-
 21.บ้านคำบง
-
 องศ์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
-
-
-
-
 22.บ้านคำผ่าน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
-
-
-
-
 23.บ้านคำหนามแท่ง
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านคำหมาไนร่องเข
-
 
-
-
-
-
 25.บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
-
 อบต.คำหว้า
-
-
-
-
 26.บ้านคำเขื่อนแก้ว
-
 อบต.คำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 27.บ้านคำเตย
-
 หนองกุง
-
-
-
-
 28.บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่)
-
 
-
-
-
-
 29.บ้านคำเม็กห้วยไผ่
-
 กุดชมภู
-
-
-
-
 30.บ้านคำไหล
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านงิ้ว
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านจันทัย
-
 วาริน
-
-
-
-
 33.บ้านจิกลุ่ม
-
 จิกเทิง
-
-
-
-
 34.บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
-
 อบต.จิกเทิง
-
-
-
-
 35.บ้านจุการ
-
 คำไหล
-
-
-
-
 36.บ้านชาด
-
 ทรายมูล
-
-
-
-
 37.บ้านชาด
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
-
 นาโพธิ์
-
-
-
-
 39.บ้านซะซอม
-
 อบต.นาโพธิ์กลาง
-
-
-
-
 40.บ้านดงดิบ
-
 อบต.ห้วยยาง
-
-
-
-
 41.บ้านดงนา
-
 -
-
-
-
-
 42.บ้านดงบาก
-
 หนองแสงใหญ่
-
-
-
-
 43.บ้านดงมะไฟ
-
 อบต.หนองแสงใหญ่
-
-
-
-
 44.บ้านดงแถบ
-
 อบต.ห้วยยาง
-
-
-
-
 45.บ้านดอนก่อ
-
 อ่างศิลา
-
-
-
-
 46.บ้านดอนขวาง
-
 อบต.นาคาย
-
-
-
-
 47.บ้านดอนงัว
-
 หนองบัวฮี
-
-
-
-
 48.บ้านดอนชี
-
 อบต.คันไร่
-
-
-
-
 49.บ้านดอนตะลี
-
 ตาลสุม
-
-
-
-
 50.บ้านดอนน้ำคำ
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านดอนพันชาด
-
 
-
-
-
-
 52.บ้านดอนโด่โคกเลียบ
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านดอนโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
-
-
-
-
 54.บ้านด่าน
-
 เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
-
-
-
-
 55.บ้านดูกอึ่ง
-
 หนองบัวฮี
-
-
-
-
 56.บ้านตามุย
-
 อบต.ห้วยไผ่
-
-
-
-
 57.บ้านตุงลุง
-
 อบต.โขงเจียม
-
-
-
-
 58.บ้านตุงลุงเหนือ
-
 ตะบ่าย
-
-
-
-
 59.บ้านถิ่นสำราญ
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
-
 60.บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 61.บ้านท่าช้าง
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
-
 62.บ้านท่าเสียวคันลึม
-
 ทรายมูล
-
-
-
-
 63.บ้านทุ่งนาเมือง
-
 อบต.นาโพธิ์กลาง
-
-
-
-
 64.บ้านทุ่งหนองบัว
-
 
-
-
-
-
 65.บ้านนกเต็น
-
 โนนกลาง
-
-
-
-
 66.บ้านนาคอ
-
 หนามแท่ง
-
-
-
-
 67.บ้านนาคาย
-
 อบต.นาคาย
-
-
-
-
 68.บ้านนาจาน
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านนาชุม
-
 อบต.บ้านแขม
-
-
-
-
 70.บ้านนาดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
-
-
-
-
 71.บ้านนาทม
-
 อบต.คำหว้า
-
-
-
-
 72.บ้านนาทอย
-
 
-
-
-
-
 73.บ้านนาบัว
-
 
-
-
-
-
 74.บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบลตาลสุม
-
-
-
-
 75.บ้านนาห้วยแคน
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
-
 คำไหล
-
-
-
-
 77.บ้านนาหว้า
-
 โพธิ์ศรี
-
-
-
-
 78.บ้านนาเจริญ
-
 ดอนจิก
-
-
-
-
 79.บ้านนาเลิน
-
 นาเลิน
-
-
-
-
 80.บ้านนาเอือด
-
 
-
-
-
-
 81.บ้านนาแก
-
 อบต.ระเว
-
-
-
-
 82.บ้านนาแค
-
 อบต.แก้งกอก
-
-
-
-
 83.บ้านนาโป่งโพน
-
 ลาดควาย
-
-
-
-
 84.บ้านนาโพธิ์
-
 
-
-
-
-
 85.บ้านนาโพธิ์กลาง
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านนาโพธิ์ใต้
-
 บ้านนาโพธิ์กลาง
-
-
-
-
 87.บ้านบะไห
-
 อบต.ห้วยยาง
-
-
-
-
 88.บ้านบัวทอง
-
 หนองบัวฮี
-
-
-
-
 89.บ้านบัวแดง
-
 อบต.หนองบัวฮี
-
-
-
-
 90.บ้านบากชุม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
-
-
-
-
 91.บ้านบุ่งคำ
-
 
-
-
-
-
 92.บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
-
 
-
-
-
-
 93.บ้านปากบุ่ง
-
 คันไร่
-
-
-
-
 94.บ้านป่ากุงน้อย
-
 
-
-
-
-
 95.บ้านป่ากุงใหญ่
-
 อบต.ลาดควาย
-
-
-
-
 96.บ้านป่าเลา
-
 โนนก่อ
-
-
-
-
 97.บ้านผักหย่า
-
 ไร่ใต้
-
-
-
-
 98.บ้านฝางคำสามัคคี
-
 อบต.ฝางคำ
-
-
-
-
 99.บ้านพลาญชัย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 100.บ้านฟ้าห่วน
-
 นาคำ
-
-
-
-
 101.บ้านภูมะหรี่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 102.บ้านภูหล่น
-
 สงยาง
-
-
-
-
 103.บ้านม่วงฮี
-
 ดอนจิก
-
-
-
-
 104.บ้านม่วงโคน
-
 ตาลสุม
-
-
-
-
 105.บ้านยอดดอนชี
-
 กุดชมภู
-
-
-
-
 106.บ้านราษฎร์เจริญ
-
 อ่างศิลา
-
-
-
-
 107.บ้านลาดควาย
-
 
-
-
-
-
 108.บ้านลาดวารี
-
 คำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 109.บ้านวังพอก
-
 ตำบลโพธิ์ศรี
-
-
-
-
 110.บ้านวังแคน
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
-
 111.บ้านสงยาง
-
 สงยาง
-
-
-
-
 112.บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
-
 113.บ้านสระคำ
-
 อบต.สงยาง
-
-
-
-
 114.บ้านสร้างถ่อ
-
 
-
-
-
-
 115.บ้านสร้างแก้ว
-
 
-
-
-
-
 116.บ้านสวาสดิ์
-
 อบต.นาเลิน
-
-
-
-
 117.บ้านสะพือท่าค้อ
-
 เทศบาลตำบลดพ
-
-
-
-
 118.บ้านสะพือใต้
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
-
-
-
-
 119.บ้านสัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก
-
-
-
-
 120.บ้านสำโรง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 121.บ้านสิม
-
 สงยาง
-
-
-
-
 122.บ้านสุวรรณวารี
-
 คำเขื่ิีอนแก้ว
-
-
-
-
 123.บ้านหนองกอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
-
-
-
-
 124.บ้านหนองกุง
-
 หนองกุง
-
-
-
-
 125.บ้านหนองกุงน้อย
-
 
-
-
-
-
 126.บ้านหนองขุ่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
-
-
-
-
 127.บ้านหนองคูณ
-
 
-
-
-
-
 128.บ้านหนองชาด
-
 อบต.คำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 129.บ้านหนองบัวฮี
-
 
-
-
-
-
 130.บ้านหนองผักแพว
-
 ลาดควาย
-
-
-
-
 131.บ้านหนองผือ
-
 
-
-
-
-
 132.บ้านหนองสองห้อง
-
 หนองบัวฮี
-
-
-
-
 133.บ้านหนองสองห้องดอนตูม
-
 คำไหล
-
-
-
-
 134.บ้านหนองหอย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
-
-
-
-
 135.บ้านหนองห้าง
-
 อบต.นาคำ
-
-
-
-
 136.บ้านหนองเชือก
-
 
-
-
-
-
 137.บ้านหนองเม็ก
-
 
-
-
-
-
 138.บ้านหนองแสง-วังอ่าง
-
 หนองแสงใหญ่
-
-
-
-
 139.บ้านหนองแสงใหญ่
-
 หนองแสงใหญ่
-
-
-
-
 140.บ้านหนองโน
-
 อบตสำโรง
-
-
-
-
 141.บ้านหนองโพธิ์
-
 
-
-
-
-
 142.บ้านหนองไผ่
-
 สงยาง
-
-
-
-
 143.บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
-
  ดอนจิก
-
-
-
-
 144.บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
-
 โนนกลาง
-
-
-
-
 145.บ้านหนามแท่ง
-
 
-
-
-
-
 146.บ้านห้วยดู่
-
 อบต.คำหว้า
-
-
-
-
 147.บ้านห้วยน้ำใส
-
 
-
-
-
-
 148.บ้านห้วยยาง
-
 
-
-
-
-
 149.บ้านห้วยสะคาม
-
 
-
-
-
-
 150.บ้านห้วยหมาก
-
 
-
-
-
-
 151.บ้านห้วยหมากใต้
-
 โขงเจียม
-
-
-
-
 152.บ้านห้วยเดื่อ
-
 
-
-
-
-
 153.บ้านห้วยแดง
-
 ดอนจิก
-
-
-
-
 154.บ้านห้วยไฮ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 155.บ้านหัวเห่ว
-
 โขงเจียม
-
-
-
-
 156.บ้านหินลาดแสนตอ
-
 เทศบาลตำบลกุดชมภู
-
-
-
-
 157.บ้านหินสูง
-
 ช่องเม็ก
-
-
-
-
 158.บ้านหินโงม
-
 
-
-
-
-
 159.บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
-
 
-
-
-
-
 160.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
-
 อ่างศิลา
-
-
-
-
 161.บ้านอ่างหินน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 162.บ้านเดื่อสะพานโดม
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
-
-
-
-
 163.บ้านเม็ก
-
 หนองบัวฮี
-
-
-
-
 164.บ้านเลิงบาก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
-
-
-
-
 165.บ้านเวินบึก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม
-
-
-
-
 166.บ้านเหล่าคำ
-
 โนนก่อ
-
-
-
-
 167.บ้านเหล่าอินทร์แปลง
-
 เทศบาลตำบลช่องเม็ก
-
-
-
-
 168.บ้านเอือดใหญ่
-
 เอือดใหญ่
-
-
-
-
 169.บ้านแก่งกบ
-
 ตาลสุม
-
-
-
-
 170.บ้านแก่งกอก
-
 
-
-
-
-
 171.บ้านแก้งกอก
-
 อบต.แก้งกอก
-
-
-
-
 172.บ้านแก่งดูกใส
-
 โนนกาหลง
-
-
-
-
 173.บ้านแก่งยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
-
-
-
-
 174.บ้านแก่งเจริญ
-
 กุดชมภู
-
-
-
-
 175.บ้านแขมเหนือ
-
 อบต.บ้านแขม
-
-
-
-
 176.บ้านแขมใต้
-
 ตำบลบ้านแขม
-
-
-
-
 177.บ้านแหลมทอง
-
 
-
-
-
-
 178.บ้านโคกเที่ยง
-
 อบต.คันไร่
-
-
-
-
 179.บ้านโชคอำนวย
-
 เทศบาลตำบลกุดชมภู
-
-
-
-
 180.บ้านโดมประดิษฐ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
-
-
-
-
 181.บ้านโนน
-
 
-
-
-
-
 182.บ้านโนนก่อ
-
 โนนก่อ
-
-
-
-
 183.บ้านโนนกาหลง
-
 โนนการหลง
-
-
-
-
 184.บ้านโนนกุง
-
 
-
-
-
-
 185.บ้านโนนข่าโนนยาง
-
 ตำบลโพธิ์ศรี
-
-
-
-
 186.บ้านโนนค้อลุคุ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้
-
-
-
-
 187.บ้านโนนคูณ
-
 โนนกาหลง
-
-
-
-
 188.บ้านโนนจันทน์
-
 
-
-
-
-
 189.บ้านโนนจิก
-
 ฝางคำ
-
-
-
-
 190.บ้านโนนม่วง
-
 กุดชมภู
-
-
-
-
 191.บ้านโนนม่วงโนนจิก
-
 
-
-
-
-
 192.บ้านโนนยานาง
-
 หนองบัวฮี
-
-
-
-
 193.บ้านโนนสว่าง
-
 อ่างศิลา
-
-
-
-
 194.บ้านโนนสุข
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้
-
-
-
-
 195.บ้านโนนหนองบัว
-
 ดอนใหญ่
-
-
-
-
 196.บ้านโพธิ์ศรี
-
 ต.โพธิ์ศรี
-
-
-
-
 197.บ้านโพนแพง
-
 ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ
-
-
-
-
 198.บ้านโหง่นขาม
-
 -
-
-
-
-
 199.บ้านไทรงาม
-
 ดอนจิก
-
-
-
-
 200.บ้านไร่
-
 อบต.ตะบ่าย
-
-
-
-
 201.บ้านไร่ใต้
-
 ไร่ใต้
-
-
-
-
 202.บ้านไฮหย่อง
-
 คำหว้า
-
-
-
-
 203.หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
-
-
-
-
 204.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
-
 
-
-
-
-
 205.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
-
 
-
-
-
-
 206.อนุบาลศรีเมืองใหม่
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
-
-
-
-
 207.เพียงหลวง 12
-
 ห้วยไผ่
-
-
-
-
 208.ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
-
 เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
-
-
-
-
 209.ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
-
 นาคาย
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net