โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
-
 อบต.จารพัต
-
-
-
-
 2.การุญวิทยา
-
 อบต.เสม็จ
-
-
-
-
 3.จตุรมิตรวิทยา
-
 ตรมไพร
-
-
-
-
 4.ดรุณวิทยากร
-
 อบต.ตรำดม
-
-
-
-
 5.ทวีคามวิทยา
-
 อบต.จอมพระ
-
-
-
-
 6.บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
-
 หนองขวาว
-
-
-
-
 7.บ้านกระดาน
-
 อบต.หนองเหล็ก
-
-
-
-
 8.บ้านกระออม
-
 อบต.กระออม
-
-
-
-
 9.บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
-
 อบต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
-
-
-
-
 10.บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
-
 ช่างปี่
-
-
-
-
 11.บ้านกรูดหนองซำ
-
 เมืองลีง
-
-
-
-
 12.บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
-
-
-
-
 13.บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
-
 เฉนียง
-
-
-
-
 14.บ้านกะลัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
-
-
-
-
 15.บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
-
 เทศบาลตำบลหมื่นศรี
-
-
-
-
 16.บ้านกันตรง
-
 บึง
-
-
-
-
 17.บ้านกันเตรียง
-
 บ้านแร่
-
-
-
-
 18.บ้านกันแสง
-
 ตำบลสลักได
-
-
-
-
 19.บ้านกันโจรง
-
 กระหาด
-
-
-
-
 20.บ้านกางของ
-
 อบต.ตำบลระแงง อ. ศีขรภูมิ
-
-
-
-
 21.บ้านก้านเหลือง
-
 ตำบลผักไหม
-
-
-
-
 22.บ้านกาเกาะ
-
 ตาอ็อง
-
-
-
-
 23.บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
-
 ตำบลกาเกาะ
-
-
-
-
 24.บ้านกาเกาะระโยง
-
 อบต.ท่าสว่าง
-
-
-
-
 25.บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่
-
 ตรึม
-
-
-
-
 26.บ้านกุง
-
 สำโรงทาบ
-
-
-
-
 27.บ้านกุดหวาย
-
 กุดหวาย
-
-
-
-
 28.บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
-
 อบต.กุดหวาย
-
-
-
-
 29.บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
-
 เพี้ยราม
-
- -
-
-
 30.บ้านขนวน
-
 ประดู่
-
-
-
-
 31.บ้านขนาด
-
 อบต.กาเกาะ
-
-
-
-
 32.บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข
-
-
-
-
 33.บ้านขยอง
-
 ตาอ็อง
-
-
-
-
 34.บ้านขวาวใหญ่
-
 อบต.ขวาวใหญ่
-
-
-
-
 35.บ้านขอนแก่น
-
 หนองฮะ
-
-
-
-
 36.บ้านขะเนก
-
 อบต.หนองขวาว
-
-
-
-
 37.บ้านข่า
-
 อบต.ช่างปี่
-
-
-
-
 38.บ้านขามระกา
-
 อบต.กาเกาะ
-
-
-
- -
 39.บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
-
 อบต.จอมพระ
-
-
-
-
 40.บ้านขามศึกษาคาร
-
 เทศบาลตำบลบุแกรง
-
-
-
-
 41.บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
-
 เป็นสุข
-
-
-
-
 42.บ้านค้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
-
-
-
-
 43.บ้านคอโค
-
 คอโค
-
-
-
-
 44.บ้านคาบ
-
 เทนมีย์
-
-
-
-
 45.บ้านคาละแมะ
-
 คาละแมะ
-
-
-
-
 46.บ้านจบก
-
 บ้านผือ
-
-
-
-
 47.บ้านจรวย
-
 อบต.ลำดวน
-
-
-
-
 48.บ้านจอมพระ
-
 เทศบาลตำบลจอมพระ
-
-
-
-
 49.บ้านจักจรูก
-
 แกใหญ่
-
-
-
-
 50.บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
-
 หนองไผ่ล้อม
-
-
-
-
 51.บ้านจังเอิดหนองแมว
-
 หนองไผ่้อม
-
-
-
-
 52.บ้านจันรม
-
 ตาอ็อง
-
-
-
-
 53.บ้านจารพัต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
-
-
-
-
 54.บ้านจารย์
-
 หนองเหล็ก
-
-
-
-
 55.บ้านฉันเพล
-
 ปราสาททอง
-
-
-
-
 56.บ้านช่างปี่
-
 ช่างปี่
-
-
-
-
 57.บ้านชุมแสง
-
 ชุมแสง
-
-
-
-
 58.บ้านดงถาวร
-
 กุดหวาย
-
-
-
-
 59.บ้านดงมัน
-
 อบต.คอโค
-
-
-
-
 60.บ้านดงเค็ง
-
 เมืองลีง
-
-
-
-
 61.บ้านดินแดง
-
 เป็นสุข
-
-
-
-
 62.บ้านดู่
-
 อบต.ประดู่
-
-
-
-
 63.บ้านดู่อาราง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
-
-
-
-
 64.บ้านดู่โศกโคกสะอาด
-
 หนองฮะ
-
-
-
-
 65.บ้านตรมไพร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร
-
-
-
-
 66.บ้านตระเปียงเตีย
-
 ตระเปียงเตีย
-
-
-
-
 67.บ้านตระแบก
-
 สลักได
-
-
-
-
 68.บ้านตระแสง
-
 อบต.ตระแสง
-
-
-
-
 69.บ้านตรำดม
-
 ตรำดม
-
-
-
-
 70.บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
-
-
-
-
 71.บ้านตลาดตาโหมก
-
 บึง
-
-
-
-
 72.บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
-
 ตรมไพร
-
-
-
-
 73.บ้านตะคร้อ
-
 ช่างปี่
-
-
-
-
 74.บ้านตะตึงไถง
-
 อยต.นอกเมือง
-
-
-
-
 75.บ้านตะบัล
-
 สลักได
-
-
-
-
 76.บ้านตะมะหนองกระจาน
-
 อบต.เกาะแก้ว
-
-
-
-
 77.บ้านตะเคียน
-
 อบต.อู่โลก
-
-
-
-
 78.บ้านตะเคียนกูยวิทยา
-
 สำโรงทาบ
-
-
-
-
 79.บ้านตะเคียนสามัคคี
-
 -ตำบลตรมไพร
-
-
-
-
 80.บ้านตั้งใจ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
-
-
-
-
 81.บ้านตากวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี
-
-
-
-
 82.บ้านตากูก
-
 ตากูก
-
-
-
-
 83.บ้านตากแดด
-
 ตากูก
-
-
-
-
 84.บ้านตางมาง
-
 เกาะแก้ว
-
-
-
-
 85.บ้านตาอ็อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
-
-
-
-
 86.บ้านตาเปาว์
-
 เมืองที
-
-
-
-
 87.บ้านตาเพชร
-
 เทนมีย์
-
-
-
-
 88.บ้านตาเมาะ
-
 อบต.ลำดวน
-
-
-
-
 89.บ้านตำปูง
-
 อบต.นาดี
-
-
-
-
 90.บ้านทวารไพร
-
 เมืองลีง
-
-
-
-
 91.บ้านทะนงชัย
-
 เมืองที
-
-
-
-
 92.บ้านทัพกระบือ
-
 สำโรง
-
-
-
-
 93.บ้านท่าสว่าง
-
 อบต.ท่าสว่าง
-
-
-
-
 94.บ้านทุ่งนาค
-
 เมืองลีง
-
-
-
-
 95.บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
-
 เทศบาลตำบลผักไหม
-
-
-
-
 96.บ้านทุ่งรูง
-
 ผักไหม
-
-
-
-
 97.บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
-
 เขวาสินรินทร์
-
-
-
-
 98.บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
-
 อบต.แตล
-
-
-
-
 99.บ้านนาบัว
-
 อบต.นาบัว
-
-
-
-
 100.บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
-
 นารุ่ง
-
-
-
-
 101.บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
-
 อบต.เฉนียง
-
-
-
-
 102.บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
-
 นาบัว
-
-
-
-
 103.บ้านนาเกา
-
 อบต.แกใหญ่
-
-
-
-
 104.บ้านนาเสือก
-
 อบต.นาบัว
-
-
-
-
 105.บ้านนาโพธิ์
-
 ตำบลเขวาสินรินทร์
-
-
-
-
 106.บ้านบรมสุข
-
 อบต.ราม
-
-
-
-
 107.บ้านบ่อน้ำใส
-
 อบต.ตรึม
-
-
-
-
 108.บ้านบึง-เบาะอุ่น
-
 บ้านแร่
-
-
-
-
 109.บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
-
 บึง
-
-
-
-
 110.บ้านบึงขวาง
-
 คาละแมะ
-
-
-
-
 111.บ้านบุญโลก
-
 อบต.ปราสาททอง
-
-
-
-
 112.บ้านบุทม
-
 อบต.เมืองที
-
-
-
-
 113.บ้านบุฤๅษี
-
 อบต.บุฤาษี
-
-
-
-
 114.บ้านบุอาไร
-
 อบต.บ้านผือ
-
-
-
-
 115.บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
-
 ตำบลบุแกรง
-
-
-
-
 116.บ้านประทัดบุอาลอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
-
-
 117.บ้านประทุนอายอง
-
 อบต.แตล
-
-
-
-
 118.บ้านประปืด
-
 เมืองที
-
-
-
-
 119.บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 120.บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
-
 อบต.ตาอ็อง
-
-
-
-
 121.บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
-
-
-
-
 122.บ้านปะตาเมาะ
-
 อบต.ตั้งใจ
-
-
-
-
 123.บ้านปะนอยไถง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
-
-
-
-
 124.บ้านผักไหม
-
 เทศบาลตำบลผักไหม
-
-
-
-
 125.บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
-
 ชุมแสง
-
-
-
-
 126.บ้านผือ
-
 อบต.บ้านผือ
-
-
-
-
 127.บ้านพม่า
-
 จารพัต
-
-
-
-
 128.บ้านพระปืด
-
 อบต.บ้านแร่
-
-
-
-
 129.บ้านพะเนา
-
 ปราสาททอง
-
-
-
-
 130.บ้านพันธุลี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
-
-
-
-
 131.บ้านพันษี
-
 อบต.จารพัต
-
-
-
-
 132.บ้านภูดินหนองตะครอง
-
 บ้านแร่
-
-
-
-
 133.บ้านภูมิสตึง
-
 อบต.โชกเหนือ
-
-
-
-
 134.บ้านม่วง
-
 อบต.บ้านผือ
-
-
-
-
 135.บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
-
-
-
-
 136.บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
-
-
-
-
 137.บ้านยางเตี้ย
-
 อบต.ระแงง
-
-
-
-
 138.บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
-
 เพี้ยราม
-
-
-
-
 139.บ้านระกาสังแก
-
 ตั้งใจ
-
-
-
-
 140.บ้านระวี
-
 เป็นสุข
-
-
-
-
 141.บ้านระหาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
-
-
-
-
 142.บ้านระเภาว์
-
 ท่าสว่าง
-
-
-
-
 143.บ้านระเวียง
-
 ระแงง
-
-
-
-
 144.บ้านระไซร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
-
-
-
-
 145.บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
-
 อบต.ตั้งใจ
-
-
-
-
 146.บ้านระไซร์สองชั้น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
-
-
 147.บ้านรัตนะ
-
 อบต.บุฤๅษี
-
-
-
-
 148.บ้านราม
-
 อบต.ราม
-
-
-
-
 149.บ้านละหุ่งหนองกก
-
 อบต นาบัว
-
-
-
-
 150.บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
-
 คอโค
-
-
-
-
 151.บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
-
 อบต.นาดี
-
-
-
-
 152.บ้านลุมพุกหนองกุง
-
 หนองเหล็ก
-
-
-
-
 153.บ้านว่าน
-
 เทศบาลตำบลบุแกรง
-
-
-
-
 154.บ้านวารไพรศรี
-
 หนองสนิท
-
-
-
-
 155.บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
-
 อบต.ยาง
-
-
-
-
 156.บ้านศรีราชา
-
 อบต.ประดู่
-
-
-
-
 157.บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
-
 เฉนียง
-
-
-
-
 158.บ้านสดอ
-
 เขวาสินรินทร์
-
-
-
-
 159.บ้านสนวนนางแก้ว
-
 บึง
-
-
-
-
 160.บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
-
 กุดหวาย
-
-
-
-
 161.บ้านส้มป่อย
-
 ท่าสว่าง
-
-
-
-
 162.บ้านสลักได
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
-
-
-
-
 163.บ้านสว่างโนนแดง
-
 ยาง
-
-
-
-
 164.บ้านสวาย
-
 อบต.สวาย
-
-
-
-
 165.บ้านสวายไตรภูมิ
-
 แตล
-
-
-
-
 166.บ้านสะโน
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 167.บ้านสังแก
-
 เสม็จ
-
-
-
-
 168.บ้านสังแกหนองคู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
-
-
-
-
 169.บ้านสามโค
-
 อบต.ปราสาททอง
-
-
-
-
 170.บ้านสำโรง
-
 สำโรง
-
-
-
-
 171.บ้านสำโรง-โคกเพชร
-
 อบต.ท่าสว่าง
-
-
-
-
 172.บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
-
 หนองสนิท
-
-
-
-
 173.บ้านสำโรงนาดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
-
-
 174.บ้านหนองกง
-
 อบต.นอกเมือง
-
-
-
-
 175.บ้านหนองกระดาน
-
 ตั้งใจ
-
-
-
-
 176.บ้านหนองกับ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
-
-
-
-
 177.บ้านหนองกัว
-
 เมืองที
-
-
-
-
 178.บ้านหนองกุง
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 179.บ้านหนองขนาด
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 180.บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
-
 หนองขวาว
-
-
-
-
 181.บ้านหนองขามวิทยาคม
-
 อบต.หนองขวาว
-
-
-
-
 182.บ้านหนองคู
-
 ตระเปียงเตีย
-
-
-
-
 183.บ้านหนองคูสะแบะ
-
 อบต.หนองไผ่ล้อม
-
-
-
-
 184.บ้านหนองจอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
-
-
-
-
 185.บ้านหนองจิก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 186.บ้านหนองดุม
-
 องคฺ์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
-
-
-
-
 187.บ้านหนองท่ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเเตล
-
-
-
-
 188.บ้านหนองบัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 189.บ้านหนองผือโนนแคน
-
 อบต.ช่างปี่
-
-
-
-
 190.บ้านหนองพญา
-
 อบต.ประดู่
-
-
-
-
 191.บ้านหนองพลวง
-
 อบต.ลุ่มระวี
-
-
-
-
 192.บ้านหนองยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
-
-
-
-
 193.บ้านหนองสนิท
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
-
-
-
-
 194.บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
-
 หนองไผ่ล้อม
-
-
-
-
 195.บ้านหนองหิน
-
 ตรึม
-
-
-
-
 196.บ้านหนองอีเลิง
-
 กระออม
-
-
-
-
 197.บ้านหนองฮะ
-
 อบต.หนองฮะ
-
-
-
-
 198.บ้านหนองเต่า
-
 อบต.เฉนียง
-
-
-
-
 199.บ้านหนองเหล็ก
-
 หนองเหล็ก
-
-
-
-
 200.บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
-
 เมืองลีง
-
-
-
-
 201.บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
-
 ลุ่มระวี
-
-
-
-
 202.บ้านหนองแคน
-
 หนองไผ่ลอม
-
-
-
-
 203.บ้านหนองแล้ง
-
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
-
-
-
-
 204.บ้านหมื่นศรีน้อย
-
 เทศบาลตำบลหมื่นศรี
-
-
-
-
 205.บ้านห้วยโนนเจริญ
-
 หนองเหล็ก
-
-
-
-
 206.บ้านหัวตะพาน
-
 เพี้ยราม
-
-
-
-
 207.บ้านหัวแรต
-
 ตรึม
-
-
-
-
 208.บ้านหัวแรตนาโพธิ์
-
 ช่างปี่
-
-
-
-
 209.บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
-
-
-
-
 210.บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
-
 บุฤาษี
-
-
-
-
 211.บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
-
 ตาอ็อง
-
-
-
-
 212.บ้านอันโนง
-
 เทศบาลตำบลกระหาด
-
-
-
-
 213.บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
-
 บุแกรง
-
-
-
-
 214.บ้านอาวุธ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
-
-
-
-
 215.บ้านอาแวะ
-
 ตำบลบุแกรง
-
-
-
-
 216.บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
-
 อบต.แสลงพันธ์
-
-
-
-
 217.บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
-
 เทนมีย์
-
-
-
-
 218.บ้านอำปึลสนวน
-
 ตากูก
-
-
-
-
 219.บ้านอู่โลก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
-
-
-
-
 220.บ้านเกาะแก้ว
-
 อบต.เกาะแก้ว
-
-
-
-
 221.บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
-
 ท่าสว่าง
-
-
-
-
 222.บ้านเทนมีย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
-
-
-
-
 223.บ้านเปรียง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
-
-
-
-
 224.บ้านเพี้ยราม
-
 อบต. เพี้ยราม
-
-
-
-
 225.บ้านเมืองลีง
-
 เมืองลีง
-
-
-
-
 226.บ้านเล้าข้าว
-
 ราม
-
-
-
-
 227.บ้านเวียย
-
 ตำบลกระหาด
-
-
-
-
 228.บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
-
 สลักได
-
-
-
-
 229.บ้านแกน้อย
-
 แกใหญ่
-
-
-
-
 230.บ้านแกสระใหญ่
-
 หนองขวาว
-
-
-
-
 231.บ้านแกใหญ่
-
 แกใหญ่
-
-
-
-
 232.บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
-
 ตาอ็อง
-
-
-
-
 233.บ้านแตล
-
 แตล
-
-
-
-
 234.บ้านแสรออ
-
 อบต.ปราสาททอง
-
-
-
-
 235.บ้านแสลงพันธ์
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 236.บ้านแสลงพันบุณเยิง
-
 แสลงพันธ์
-
-
-
-
 237.บ้านโคกกรวด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
-
-
-
-
 238.บ้านโคกกระเพอ
-
 อยต.นอกเมือง
-
-
-
-
 239.บ้านโคกปราสาท
-
 เทนมีย์
-
-
-
-
 240.บ้านโคกพระ
-
 นาดี
-
-
-
-
 241.บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
-
 นอกเมือง
-
-
-
-
 242.บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
-
 อบต.ตำบลท่าสว่าง
-
-
-
-
 243.บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
- -
 อบต.ช่างปี่
- -
- -
- -
- -
 244.บ้านโคกลำดวน
-
 หนองเหล็ก
-
-
-
-
 245.บ้านโคกวัด
-
 นาดี
-
-
-
-
 246.บ้านโคกสนวน
-
 กุดหวาย
-
-
-
-
 247.บ้านโคกสำโรง
-
 อบต.ราม
-
-
-
-
 248.บ้านโคกอารักษ์
-
 กาเกาะ
-
-
-
-
 249.บ้านโคกอาโพน
-
 ช่างปี่
-
-
-
-
 250.บ้านโคกเกาะ
-
 อู่โลก
-
-
-
-
 251.บ้านโคกเพชร
-
 ตระแสง
-
-
-
-
 252.บ้านโคกเมือง
-
 สวาย
-
-
-
-
 253.บ้านโชกเหนือ
-
 โชกเหนือ
-
-
-
-
 254.บ้านโชกใต้
-
 อู่โลก
-
-
-
-
 255.บ้านโชค
-
 ตากูก
-
-
-
-
 256.บ้านโดนออง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
-
-
-
-
 257.บ้านโดนโอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
-
-
-
-
 258.บ้านโนนงิ้ว
-
 หนองสนิท
-
-
-
-
 259.บ้านโนนถ่อน
-
 แตล
-
-
-
-
 260.บ้านโนนลี
-
 หนองไผ่ล้อม
-
-
-
-
 261.บ้านโนนสวรรค์
-
 อบต.เกาะแก้ว
-
-
-
-
 262.บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
-
 ตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 263.บ้านโสน(พิทยศึกษา)
-
 แสลงพันธ์
-
-
-
-
 264.บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
-
 อบต.ตาอ็อง
-
-
-
-
 265.บ้านใหม่
-
 ตระแสง
-
-
-
-
 266.บ้านไถงตรง
-
 อบต.นอกเมือง
-
-
-
-
 267.บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
-
 อบต.ขวาวใหญ่
-
-
-
-
 268.บึงวิทยาคาร
-
 อบต.ตรมไพร
-
-
-
-
 269.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
-
 เฉนียง
-
-
-
-
 270.ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
-
 อบต.เฉนียง
-
-
-
-
 271.รุ่งรัฐวิทยา
-
 อบต.ตระแสง
-
-
-
-
 272.ลุ่มระวีวิทยา
-
 ลุ่มระวี
-
-
-
-
 273.วัดทักษิณวารี
-
 ลำดวนสุรพินท์
-
-
-
-
 274.วัดประสพ
-
 บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
-
-
-
-
 275.ศิริราษฎร์วิทยา
-
 ลำดวน
-
-
-
-
 276.สะโนวิทยา
-
 สะโน
-
-
-
-
 277.สามัคคีวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านือ
-
-
-
-
 278.หนองเหล็กเบญจวิทยา
-
 อบต.กระออม
-
-
-
-
 279.หนองโตง"สุรวิทยาคม"
-
 นอกเมือง
-
-
-
-
 280.หมื่นศรีประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำบลหมื่นศรี
-
-
-
-
 281.อนุบาลจอมพระ
-
 อบต.จอมพระ
-
-
-
-
 282.อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
-
 เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์
-
-
-
-
 283.อนุบาลศีขรภูมิ
-
 ตำบลศีขรภูมิ
-
-
-
-
 284.อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
-
 ลำดวน
-
-
-
-
 285.อนุบาลสุรินทร์
-
 เทศบาลเมืองสุรินทร์
-
-
-
-
 286.อนุบาลเขวาสินรินทร์
-
 เขวาสินรินทร์
-
-
-
-
 287.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
-
 ตระเปียงเตีย
-
-
-
-
 288.อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
-
 ตระแสง
-
-
-
-
 289.เมืองที
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
-
-
-
-
 290.เมืองสุรินทร์
-
 เทศบาลเมืองสุรินทร์
-
-
-
-
 291.เสกวิทยาคม
-
 ตาอ็อง
-
-
-
-
 292.ไตรมิตรวิทยาสรรค์
-
 จอมพระ
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net