โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กุดขอนแก่นท่าเกษม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 2.ขามป้อมประชานุกูล
-
 
-
-
-
-
 3.จตุรมิตรบ้านไผ่
-
 
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านชนบท
- -
 
- -
- -
- -
- -
 5.ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
-
 เทศบาลมัญจาคีรี
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านหัวขัว
-
 ตำบลเปือยน้อย
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านแฮด
-
 เทศบาลตำบลบ้านแฮด
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านโคก
-
 ตำบลบ้านโคก
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 10.ชุมชนโนนแสนสุข
-
 เทศบาลตำบลชนบท
-
-
-
-
 11.ซับแดงซำไผ่
-
 อบต.ชับสมบูรณ์
-
-
-
-
 12.ดอนหมู
- -
 
- -
- -
- -
- -
 13.บัวเหลือง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 14.บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 15.บ้านกอกป่าผุวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 16.บ้านกุดเชือก
-
 บ้านลาน
-
-
-
-
 17.บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 18.บ้านกุดเพียขอมเหนือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 19.บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
-
 หนองแซง
-
-
-
-
 20.บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 21.บ้านขามป้อม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 22.บ้านขามป้อมดอนยูง
-
 เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
-
-
 23.บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
-
 อบต.โพนเพ็ก
-
-
-
-
 24.บ้านขามเรียน
-
 อบต.เมืองเพีย
-
-
-
-
 25.บ้านขุมดิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
-
-
-
-
 26.บ้านคำน้อย
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านคำปากดาว
-
 
-
-
-
-
 28.บ้านคำแคน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 29.บ้านคำโซ่
-
 คำแคน
-
-
-
-
 30.บ้านชีกกค้อ
-
 เมืองเพีย
-
-
-
-
 31.บ้านซับบอนซับเจริญ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 32.บ้านดงหนองเกี่ยว
-
 เทศบาลตำบลโคกสำราญ
-
-
-
-
 33.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 34.บ้านดอนปอแดง
-
 โคกสำราญ
-
-
-
-
 35.บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
-
 อบต.แคนเหนือ
-
-
-
-
 36.บ้านดู่ใหญ่
-
 เมืองเพีย
-
-
-
-
 37.บ้านทางพาดหนองแวงโอง
-
 เทศบาลตำบลในเมือง
-
-
-
-
 38.บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
-
 เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
-
-
-
-
 39.บ้านท่าม่วง
-
 อบต.ศรีบุญเรือง
-
-
-
-
 40.บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 41.บ้านท่าสวรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 42.บ้านทุ่งมน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 43.บ้านทุ่มห้วย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 44.บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
-
 
-
-
-
-
 45.บ้านนาข่า
-
 ตำบลนาข่า
-
-
-
-
 46.บ้านนางาม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 47.บ้านนาจานซับสมบูรณ์
-
 อบต.ซับสมบูรณ์
-
-
-
-
 48.บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
- -
 
- -
- -
- -
- -
 49.บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
-
 เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
-
-
-
-
 50.บ้านนาตับเต่า
-
 ซับสมบูรณ์
-
-
-
-
 51.บ้านนาฮี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 52.บ้านนาเสียวโคกสว่าง
-
 เทศบาลตำบลสระแก้ว
-
-
-
-
 53.บ้านนาแพงสงแดง
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านบัว
-
 
-
-
-
-
 55.บ้านปอแดง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 56.บ้านป่างิ้วหนองฮี
-
 หินตั้ง
-
-
-
-
 57.บ้านป่าดู่
-
 
-
-
-
-
 58.บ้านป่าปอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 59.บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 60.บ้านป่าม่วง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 61.บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 62.บ้านผักหวานโนนสวาง
-
 อบต.บ้านลาน
-
-
-
-
 63.บ้านภูเหล็ก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 64.บ้านมูลตุ่น
-
 สวนหม่อน
-
-
-
-
 65.บ้านมูลนาค
- -
 
- -
- -
- -
- -
 66.บ้านละว้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 67.บ้านลาน
-
 บ้านลาน
-
-
-
-
 68.บ้านวังผือขามป้อม
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านวังม่วง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 70.บ้านวังหว้า
-
 เทศบาลวังสวรรค์
-
-
-
-
 71.บ้านวังหินเก่าค้อ
-
 เปือยน้อย
-
-
-
-
 72.บ้านวังเวินกุดหล่ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
-
-
-
-
 73.บ้านวังแคน
-
 สวนหม่อน
-
-
-
-
 74.บ้านวังแสง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 75.บ้านศิลานาโพธิ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 76.บ้านส้มป่อย
-
 
-
-
-
-
 77.บ้านสระแก้วประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 78.บ้านสร้างเอี่ยน
-
 ป่าปอ
-
-
-
-
 79.บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 80.บ้านสวนหม่อน
-
 สวนหม่อน
-
-
-
-
 81.บ้านสว่าง
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
-
 กุดเพียขอม
-
-
-
-
 83.บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 84.บ้านหนองขามบ่อหิน
-
 กุดเค้า
-
-
-
-
 85.บ้านหนองขามวิทยา
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านหนองขามสมบูรณ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 87.บ้านหนองดู่ดอนเปือย
-
 อบต.ป่าปอ
-
-
-
-
 88.บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
-
 ป่าปอ
-
-
-
-
 89.บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 90.บ้านหนองตับเต่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 91.บ้านหนองทุ่มวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 92.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
-
 อบต.ขามป้อม
-
-
-
-
 93.บ้านหนองนางขวัญ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 94.บ้านหนองน้ำใส
-
 อบต.หนองน้ำใส
-
-
-
-
 95.บ้านหนองผักตบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
-
-
-
-
 96.บ้านหนองผือกอบง
-
 อบต.บ้านไผ่
-
-
-
-
 97.บ้านหนองม่วงหลุบคา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 98.บ้านหนองมะเขือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 99.บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 100.บ้านหนองรูแข้
-
 องค์การบริหารส่วสนตำบลภูเหล็ก
-
-
-
-
 101.บ้านหนองลุมพุก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 102.บ้านหนองสองห้อง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 103.บ้านหนองสะแบงหนองโน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 104.บ้านหนองหญ้าปล้อง
-
 
-
-
-
-
 105.บ้านหนองหญ้ารังกา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 106.บ้านหนองหัวช้าง
-
 เทศบาลตำบลโคกสำราญ
-
-
-
-
 107.บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
-
-
-
-
 108.บ้านหนองเจ้าเมือง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 109.บ้านหนองเต่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
-
-
-
-
 110.บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
-
 โนนพะยอม
-
-
-
-
 111.บ้านหนองแปน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 112.บ้านหนองแวงไร่
-
 เทศบาลตำบลในเมือง
-
-
-
-
 113.บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 114.บ้านหนองไห
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
-
-
-
-
 115.บ้านหนองไฮขามเปี้ย
-
 ตำบลบ้านแฮด
-
-
-
-
 116.บ้านหนองไฮหนองแวง
-
 ปอแดง
-
-
-
-
 117.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
-
 
-
-
-
-
 118.บ้านห้วยยางประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 119.บ้านห้วยฮวก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 120.บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
-
 อบต.ห้วยแก
-
-
-
-
 121.บ้านห้วยแร่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 122.บ้านห้วยแล้ง
-
 คำแคน
-
-
-
-
 123.บ้านห้วยโป่ง
-
 
-
-
-
-
 124.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 125.บ้านห้วยไร่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 126.บ้านหันแฮด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 127.บ้านหัวนา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 128.บ้านหัวนากลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
-
-
-
-
 129.บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
-
 อบตปอแดง
-
-
-
-
 130.บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
-
 
-
-
-
-
 131.บ้านหินตั้ง
-
 ซับสมบูรณ์
-
-
-
-
 132.บ้านหินตั้งโคกก่อง
-
 หินตั้ง
-
-
-
-
 133.บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
-
-
-
-
 134.บ้านหินฮาวลำวังชู
-
 ขามป้อม
-
-
-
-
 135.บ้านหูลิงโนนศิลา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 136.บ้านเก่าน้อย
-
 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
-
-
-
-
 137.บ้านเกิ้ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 138.บ้านเขวา
-
 กุดเค้า
-
-
-
-
 139.บ้านเป้าประชาบำรุง
-
 บ้านไผ่
-
-
-
-
 140.บ้านเมืองเพีย
-
 อบต.เมืองเพีย
-
-
-
-
 141.บ้านเล็บเงือก
-
 ตำบลโคกสำราญ
-
-
-
-
 142.บ้านเสาเล้าหินแตก
-
 
-
-
-
-
 143.บ้านเสือเฒ่า
-
 ป่าปอ
-
-
-
-
 144.บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 145.บ้านเหล่าเหนือ
-
 ห้วยแก
-
-
-
-
 146.บ้านแก้งค้อ
-
 นาแพง
-
-
-
-
 147.บ้านแคนเหนือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 148.บ้านแจ้ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 149.บ้านแจ้งทัพม้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 150.บ้านแท่น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 151.บ้านโกน้อย
-
 อบต.ขามป้อม
-
-
-
-
 152.บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
-
 
-
-
-
-
 153.บ้านโคกสำราญ
-
 โคกสำราญ
-
-
-
-
 154.บ้านโคกสูงพิทยาคาร
-
 
-
-
-
-
 155.บ้านโจด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 156.บ้านโซ่งเหล่านาดี
-
 
-
-
-
-
 157.บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 158.บ้านโนนข่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 159.บ้านโนนคุต
- -
 
- -
- -
- -
- -
 160.บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 161.บ้านโนนงาม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 162.บ้านโนนตุ่นศึกษา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 163.บ้านโนนทองวิทยาคม
-
 เทศบาลนาแพง
-
-
-
-
 164.บ้านโนนทัน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 165.บ้านโนนพันชาติ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 166.บ้านโนนสว่าง
-
 วังม่วง
-
-
-
-
 167.บ้านโนนสาวเอ้
-
 เทศบาลตำบลนาแพง
-
-
-
-
 168.บ้านโนนสำนัก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 169.บ้านโนนเค็ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 170.บ้านโนนแดงน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 171.บ้านโพธิ์ไชย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 172.บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
-
-
-
-
 173.บ้านโสกนาค
- -
 
- -
- -
- -
- -
 174.บ้านโสกนาดี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 175.บ้านไผ่ประถมศึกษา
-
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่
-
-
-
-
 176.บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 177.บ้านไส้ไก่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 178.ประชาพัฒนาบ้านแฮด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 179.ประเสริฐแก้วอุทิศ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 180.มาบตากล้าร่มเย็น
-
 ปอแดง
-
-
-
-
 181.ร่มเย็นประชาสรรค์
-
 โนนพะยอม
-
-
-
-
 182.วัดจันทร์ประสิทธิ์
-
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่
-
-
-
-
 183.สระแก้วโคกกลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
-
-
-
-
 184.สวัสดี
-
 เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
-
-
 185.สามหมอโนนทัน
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
-
-
-
-
 186.หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 187.หนองบัวเย็น
-
 เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
-
-
 188.หนองหญ้าปล้องวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 189.หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 190.หนองแซงวิทยาคม
-
 
-
-
-
-
 191.หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 192.หัวห้วยหัวฝาย
-
 เทศบาลตำบลนาข่า
-
-
-
-
 193.อุดมคงคาคีรีเขต
- -
 
- -
- -
- -
- -
 194.เก่านาโนมีวิทยา
-
 หนองน้ำใส
-
-
-
-
 195.เบญจมิตรวิทยาคม
-
 
-
-
-
-
 196.เหล่าใหญ่วิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 197.แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 198.โคกโกโคกกลาง
-
 
-
-
-
-
 199.โนนพะยอมพิทยไพศาล
- -
 
- -
- -
- -
- -
 200.โนนสวางวิทยาสรรค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
-
-
-
-
 201.โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 202.โนนเขวาประชารักษ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 203.โพนเพ็กพัฒนวิทยา
-
 โพนเพ็ก
-
-
-
-
 204.ไตรคามประชาพัฒนา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 205.ไตรคามประชาสรรค์
-
 แคนเหนือ
-
-
-
-
 206.ไตรมิตรประชาบำรุง
-
 
-
-
-
-
 207.ไตรมิตรศึกษา
-
 สวนหม่อน
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net