โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
-
 มะขามคู่
-
-
-
-
 2.ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
-
 เทศาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
-
-
-
-
 3.ชุมชนวัดทับมา
-
 เทศบาลตำบลทับมา
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดบ้านแลง
-
 บ้านแลง
-
-
-
-
 5.ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 6.ชุมชนวัดหนองคอกหมู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
-
-
-
-
 7.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
-
 มาบข่า
-
-
-
-
 8.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
-
 แม่น้ำคู้
-
-
-
-
 9.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
-
 แม่น้ำคู้
-
-
-
-
 10.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
-
 นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 11.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
-
-
-
-
 12.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
-
 อบต.แม่น้ำคู้
-
-
-
-
 13.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
-
 เทศบาลตำบลมะขามคู่
-
-
-
-
 14.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
-
 พนานิคม
-
-
-
-
 15.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
-
-
-
-
 16.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
-
 พนานิคม
-
-
-
-
 17.บ้านคลองกรำ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 18.บ้านคลองขนุน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 19.บ้านคลองทราย
-
 เทศบาลตำบลพลา
-
-
-
-
 20.บ้านคลองน้ำแดง
-
 หนองไร่
-
-
-
-
 21.บ้านคลองบางไผ่
-
 องค์กรบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
-
-
-
-
 22.บ้านคลองยายเมือง
-
 บางบุตร อ.บ้านค่าย
-
-
-
-
 23.บ้านชะวึก
-
 นาตาขวัญ
-
-
-
-
 24.บ้านชากมะหาด
-
 บางบุตร
-
-
-
-
 25.บ้านตะพุนทอง
-
 อบต.กะเฉด
-
-
-
-
 26.บ้านตะเกราทอง
-
 อบต.บ้านแลง
-
-
-
-
 27.บ้านท่าเสา
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 28.บ้านบึงต้นชัน
-
 เทศบาลตำบลชากบก
-
-
-
-
 29.บ้านบึงตาต้า
-
 หนองไร่
-
-
-
-
 30.บ้านปลวกแดง
-
 เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
-
-
-
-
 31.บ้านปากแพรก
-
 อบต.ละหาร
-
-
-
-
 32.บ้านพยูน
-
 เทศบาลตำบลบ้านฉาง
-
-
-
-
 33.บ้านมาบตอง
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านมาบตาพุด
-
 เทศบาลมาบตาพุด
-
-
-
-
 35.บ้านมาบป่าหวาย
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 36.บ้านมาบยางพร
-
 มาบยางพร
-
-
-
-
 37.บ้านมาบเตย
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านยายจั่น
-
 สำนักทอง
-
-
-
-
 39.บ้านสมานมิตร
-
 กะเฉด
-
-
-
-
 40.บ้านหนองฆ้อ
-
 อบตหนองบัว
-
-
-
-
 41.บ้านหนองจอก
-
 เทศบาลตำบลเชิงเนิน
-
-
-
-
 42.บ้านหนองบอน
-
 อบต.ตาสิทธิ์
-
-
-
-
 43.บ้านหนองระกำ
-
 พนานิคม
-
-
-
-
 44.บ้านหนองละลอก
-
 อบต.หนองละลอก
-
-
-
-
 45.บ้านหนองสะพาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
-
-
-
-
 46.บ้านหนองแฟบ
-
 เมืองมาบตาพุด
-
-
-
-
 47.บ้านหนองไร่
-
 หนองไร่
-
-
-
-
 48.บ้านหมอมุ่ย
-
 ละหาร
-
-
-
-
 49.บ้านหลังเขา
-
 บางบุตร
-
-
-
-
 50.บ้านห้วยปราบ
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
-
 
-
-
-
-
 52.บ้านเขาคลองซอง
-
 อบต.หนองไร่
-
-
-
-
 53.บ้านเขายายชุม
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านเขาลอย
-
 เทศบาลตำบลชากบก
-
-
-
-
 55.บ้านเขาวังม่าน
-
 นาตาขวัญ
-
-
-
-
 56.บ้านเขาห้วยมะหาด
-
 ตำบลบ้านฉาง
-
-
-
-
 57.บ้านเขาหวาย
-
 
-
-
-
-
 58.บ้านเนินเสาธง
-
 ตะพง
-
-
-
-
 59.บ้านแม่น้ำคู้
-
 แม่น้ำคู้
-
-
-
-
 60.บ้านไร่จันดี
-
 อบต.กะเฉด
-
-
-
-
 61.วัดกรอกยายชา
-
 เนินพระ
-
-
-
-
 62.วัดกระเฉท
-
 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
-
-
-
-
 63.วัดคีรีภาวนาราม
-
 เทศบาลเมืองบ้านฉาง
-
-
-
-
 64.วัดชากผักกูด
-
 อบต.นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 65.วัดชากลูกหญ้า
-
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด
-
-
-
-
 66.วัดชากหมาก
-
 สำนักท้อน
-
-
-
-
 67.วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
-
 อบต.ตะพง
-
-
-
-
 68.วัดดอนจันทน์
-
 หนองละลอก
-
-
-
-
 69.วัดตะพงนอก
-
 
-
-
-
-
 70.วัดตะเคียนทอง
-
 แกลงกะเฉด
-
-
-
-
 71.วัดตากวน
-
 เมืองมาบตาพุด
-
-
-
-
 72.วัดตาขัน
-
 อบต.ตาขัน
-
-
-
-
 73.วัดท่าเรือ
-
 เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
-
-
-
-
 74.วัดธงหงส์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
-
-
-
-
 75.วัดธรรมสถิต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
-
-
-
-
 76.วัดนาตาขวัญ
-
 
-
-
-
-
 77.วัดน้ำคอก
-
 เทศบาลตำบลน้ำคอก
-
-
-
-
 78.วัดบ้านค่าย
-
 เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา
-
-
-
-
 79.วัดบ้านฉาง
-
 เทศบาลเมืองบ้านฉาง
-
-
-
-
 80.วัดบ้านดอน
-
 เทศบาลตำบลเชิงเนิน
-
-
-
-
 81.วัดบ้านเก่า
-
 อบต. ตาขัน
-
-
-
-
 82.วัดปทุมาวาส
-
 
-
-
-
-
 83.วัดประชุมมิตรบำรุง
-
 เมืองบ้านฉาง
-
-
-
-
 84.วัดปลวกเกตุ
-
 
-
-
-
-
 85.วัดพลา
-
 
-
-
-
-
 86.วัดมาบข่า
-
 
-
-
-
-
 87.วัดมาบชลูด
-
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด
-
-
-
-
 88.วัดยายดา
-
 ตะพง
-
-
-
-
 89.วัดละหารไร่
-
 หนองละลอก
-
-
-
-
 90.วัดสมบูรณาราม
-
 เทศบาลตำบลสำนักท้อน
-
-
-
-
 91.วัดสระแก้ว
-
 เทศบาลตำบลสำนักท้อน
-
-
-
-
 92.วัดสำนักกะท้อน
-
 ตำบลสำนักท้อน
-
-
-
-
 93.วัดหนองกระบอก
-
 อบต.หนองละลอก
-
-
-
-
 94.วัดหนองกรับ
-
 
-
-
-
-
 95.วัดหนองตะแบก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
-
-
-
-
 96.วัดหนองพะวา
-
 บางบุตร
-
-
-
-
 97.วัดห้วงหิน
-
 เทศบาลตำบลชากบก
-
-
-
-
 98.วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่
-
 ตำบลชากบก
-
-
-
-
 99.วัดห้วยโป่ง
-
 มาบตาพุด
-
-
-
-
 100.วัดเกาะ
-
 หนองตะพาน
-
-
-
-
 101.วัดเกาะกลอย
-
 นครระยอง
-
-
-
-
 102.วัดเขาสำเภาทอง
-
 เทศบาลตำบลเพ
-
-
-
-
 103.วัดเนินกระปรอก
-
 เทศบาลเมืองบ้านฉาง
-
-
-
-
 104.วัดเนินพระ
-
 เนินพระ
-
-
-
-
 105.วัดเภตราสุขารมย์
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ
-
-
-
-
 106.วัดแกลงบน
-
 แกลงกะเฉด
-
-
-
-
 107.วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
-
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด
-
-
-
-
 108.วัดในไร่
-
 เทศบาลตำบลเพ
-
-
-
-
 109.วัดไผ่ล้อม
-
 เทศบาลบ้านค่าย
-
-
-
-
 110.สามัคคีราษฎร์บำรุง
-
 
-
-
-
-
 111.อนุบาลระยอง
-
 เทศบาลนครระยอง
-
-
-
-
 112.อนุบาลระยองวัดหนองสนม
-
 ตำบลเนินพระ
-
-
-
-
 113.เกาะแก้วพิศดาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ
-
-
-
-
 114.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)
-
 สำนักทอง
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net