โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ค่ายบางระจัน
-
 อบต.ค่ายบางระจัน
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านไม้ดัด
-
 เมืองบางระจัน
-
-
-
-
 3.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
-
 ท่าข้าม
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดดงยาง
-
 
-
-
-
-
 5.ชุมชนวัดตราชู
-
 
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
-
 
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
-
 อบต.ไม้ดัด
-
-
-
-
 8.ชุมชนวัดม่วง
-
 โพสังโฆ
-
-
-
-
 9.ชุมชนวัดเทพมงคล
-
 โรงช้าง
-
-
-
-
 10.ชุมชนวัดเสาธงหิน
-
 
-
-
-
-
 11.บ้านคูเมือง
-
 ห้วยชัน
-
-
-
-
 12.บ้านทุ่งกลับ
-
 
-
-
-
-
 13.บ้านทุ่งว้า
-
 อบต.สระแจง
-
-
-
-
 14.บ้านหนองลีวิทยาคม
-
 โพทะเล
-
-
-
-
 15.บ้านเก่า
-
 บ้านหม้อ
-
-
-
-
 16.วัดกระทุ่มปี่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 17.วัดกลาง
-
 ทองเอน
-
-
-
-
 18.วัดกลางชูศรีเจริญสุข
-
 พักทัน
-
-
-
-
 19.วัดกลางธนรินทร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
-
-
-
-
 20.วัดการ้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
-
-
-
-
 21.วัดข่อย
-
 หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
-
-
-
-
 22.วัดคลองโพธิ์ศรี
-
 
-
-
-
-
 23.วัดคีม
-
 
-
-
-
-
 24.วัดจักรสีห์
-
 จักรสีห์
-
-
-
-
 25.วัดชะอมสามัคคีธรรม
-
 พักทัน
-
-
-
-
 26.วัดชันสูตร
-
 เมืองบางระจัน
-
-
-
-
 27.วัดดอนเจดีย์
-
 
-
-
-
-
 28.วัดตลาดโพธิ์
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 29.วัดตะโกรวม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
-
-
-
-
 30.วัดตึกราชา
-
 
-
-
-
-
 31.วัดตุ้มหู
-
 อบต.ท่างาม
-
-
-
-
 32.วัดถอนสมอ
-
 เทศบาลตำบลถอนสมอ
-
-
-
-
 33.วัดทอง
-
 
-
-
-
-
 34.วัดท่าอิฐ
-
 ท่างาม
-
-
-
-
 35.วัดน้อย
-
 
-
-
-
-
 36.วัดน้ำผึ้ง
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 37.วัดบางปูน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
-
-
-
-
 38.วัดบ้านกลับ
-
 
-
-
-
-
 39.วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
-
 
-
-
-
-
 40.วัดบ้านลำ
-
 
-
-
-
-
 41.วัดประดับ
-
 ค่ายบางระจัน
-
-
-
-
 42.วัดประศุก
-
 
-
-
-
-
 43.วัดประสาท
-
 อบต.พระงาม
-
-
-
-
 44.วัดประสิทธิ์คุณากร
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 45.วัดประโชติการาม
-
 บางกระบือ
-
-
-
-
 46.วัดปลาไหล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
-
-
-
-
 47.วัดพรหมสาคร
-
 เมืองสิงห์บุรี
-
-
-
-
 48.วัดพรหมเทพาวาส
-
 โรงช้าง
-
-
-
-
 49.วัดพระปรางค์มุนี
-
 
-
-
-
-
 50.วัดพิกุลทอง
-
 เทศบาลตำบลถอนสมอ
-
-
-
-
 51.วัดยาง
-
 ทับยา
-
-
-
-
 52.วัดระนาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
-
-
-
-
 53.วัดราษฎร์ประสิทธิ์
-
 อบต.โพกรวม
-
-
-
-
 54.วัดล่องกะเบา
-
 
-
-
-
-
 55.วัดวังกะจับ
-
 คอทราย
-
-
-
-
 56.วัดวิหารขาว
-
 วิหารขาว
-
-
-
-
 57.วัดศรัทธาภิรม
-
 
-
-
-
-
 58.วัดศรีสาคร
-
 อบต.ต้นโพธิ์
-
-
-
-
 59.วัดสว่างอารมณ์
-
 
-
-
-
-
 60.วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
-
-
-
-
 61.วัดสาธุการาม
-
 ท่าข้าม
-
-
-
-
 62.วัดสามัคคีธรรม
-
 
-
-
-
-
 63.วัดสิงห์
-
 
-
-
-
-
 64.วัดหนองสุ่ม
-
 ห้วยชัน
-
-
-
-
 65.วัดหลวง
-
 เทศบาลบางน้ำเชี่ยว
-
-
-
-
 66.วัดห้วยเจริญสุข
-
 อบต.พักทัน
-
-
-
-
 67.วัดอัมพวัน
-
 พรหมบุรี
-
-
-
-
 68.วัดเก้าชั่ง
-
 
-
-
-
-
 69.วัดเชียงราก
-
 
-
-
-
-
 70.วัดเซ่าสิงห์
-
 อบต.ทองเอน
-
-
-
-
 71.วัดเตย
-
 อบต.พระงาม
-
-
-
-
 72.วัดเพิ่มประสิทธิผล
-
 งิ้วราย
-
-
-
-
 73.วัดเสือข้าม
-
 
-
-
-
-
 74.วัดแหลมคาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
-
-
-
-
 75.วัดโคกพระ
-
 โพกรวม
-
-
-
-
 76.วัดโคปูน
-
 อบต.บ้านหม้อ
-
-
-
-
 77.วัดโฆสิทธาราม
-
 น้ำตาล
-
-
-
-
 78.วัดโบสถ์
-
 อินทร์บุรี
-
-
-
-
 79.วัดโบสถ์
-
 ถอนสมอ
-
-
-
-
 80.วัดโพธิ์ชัย
-
 หัวไผ่
-
-
-
-
 81.วัดโพธิ์ศรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
-
-
 82.วัดโพธิ์สังฆาราม
-
 โพสังโฆ
-
-
-
-
 83.วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
-
 งิ้วราย
-
-
-
-
 84.วัดโพธิ์หอม
-
 เทศบาลเมืองบางระจัน
-
-
-
-
 85.วัดโภคาภิวัฒน์
-
 ตำบลบางน้ำเชี่ยว
-
-
-
-
 86.วัดโสภา
-
 โพประจักษ์
-
-
-
-
 87.วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
-
-
-
-
 88.อนุบาลค่ายบางระจัน
-
 อบต.ค่ายบางระจัน
-
-
-
-
 89.อนุบาลท่าช้าง
-
 ถอนสมอ
-
-
-
-
 90.อนุบาลบางระจัน
-
 
-
-
-
-
 91.อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
-
 เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
-
-
-
-
 92.อนุบาลสิงห์บุรี
-
 อบต.บางกระบือ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
-
-
-
-
 93.อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
-
 
-
-
-
-
 94.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
-
 หัวไผ่
-
-
-
-
 95.เรืองเดชประชานุเคราะห์
-
 ไม้ดัด
-
-
-
-
 96.โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
-
 เมืองสิงห์บุรี
-
-
-
-
 97.โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
-
 อบต.โพทะเล
-
-
-
-
 98.ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
-
 
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net