โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1. ชุมชนบ้านพระยืน
-
 พระยืน
-
-
-
-
 2. บ้านกระเดื่อง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 3. บ้านกอก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 4. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า
-
-
-
-
 5. บ้านค้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
-
-
-
-
 6. บ้านคำบอน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 7. บ้านคำหญ้าแดง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 8. บ้านชาด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 9. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
-
 
-
-
-
-
 10. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
-
 
-
-
-
-
 11. บ้านดอนบม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 12. บ้านดอนยาง
-
 เทศบาลเมืองศิลา
-
-
-
-
 13. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 14. บ้านบะยาว
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 15. บ้านป่าสังข์หนองฮี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 16. บ้านป่าเหลื่อม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 17. บ้านม่วงโป้
-
 ตำบลสาวะถี
-
-
-
-
 18. บ้านลาดนาเพียง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 19. บ้านสะอาด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 20. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 21. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
-
 แดงใหญ๋
-
-
-
-
 22. บ้านหนองคลอง
-
 ตำบลป่ามะนาว
-
-
-
-
 23. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 24. บ้านหนองหญ้าข้าวนก
-
 
-
-
-
-
 25. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
-
-
-
-
 26. บ้านหนองหิน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 27. บ้านหินขาว
-
 ตำบลสาวะถี
-
-
-
-
 28. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 29. บ้านหินลาดวังตอ
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 30. บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
-
 
-
-
-
-
 31. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 32. บ้านโคกฟันโปง
-
 ตำบลบ้านเป็ด
-
-
-
-
 33. บ้านโคกล่าม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 34. บ้านโคกสูงวิทยาคม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 35. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
-
 
-
-
-
-
 36. บ้านโนนท่อนวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 37. บ้านโสกแต้
-
 ป่าหวายนั่ง
-
-
-
-
 38. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
-
 พระบุ
-
-
-
-
 39. ห้วยหว้าวิทยาคม
-
 โนนฆ้อง
-
-
-
-
 40. หินกองวิทยา
-
 เทศบาลตำบลป่ามะนาว
-
-
-
-
 41. โคกงามวิทยาคาร
-
 ต.โคกงาม
-
-
-
-
 42.ชุมชนบ้านท่าพระ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 43.ชุมชนบ้านฝาง
-
 เทศบาลตำบลบ้านฝาง
-
-
-
-
 44.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
- -
 
- -
- -
- -
- -
 45.ชุมชนบ้านหนองบัว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 46.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 47.ดอนหันประชารัฐศึกษา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 48.บ้านกุดนางทุย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 49.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
-
 ขามป้อม
-
-
-
-
 50.บ้านค้อท่อนน้อย
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 51.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
-
 ตำบลป่ามะนาว
-
-
-
-
 52.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 53.บ้านงิ้ว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 54.บ้านซำจานเนินทอง
-
 ตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 55.บ้านดงกลาง
-
 เทศบาลตำบลบ้านโต้น
-
-
-
-
 56.บ้านดงพอง
-
 
-
-
-
-
 57.บ้านดงเก่า
-
 เทศบาลตำบลบ้านโต้น
-
-
-
-
 58.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 59.บ้านดอนหญ้านาง
-
 อบต.ดอนช้าง
-
-
-
-
 60.บ้านดอนหันวิทยาสาร
- -
 
- -
- -
- -
- -
 61.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
-
 อบต.ดอนหัน
-
-
-
-
 62.บ้านตอกแป้น
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 63.บ้านทองหลาง
-
 อบต. บ้านหว้า
-
-
-
-
 64.บ้านท่าพระเนาว์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 65.บ้านนาฝายนาโพธิ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 66.บ้านนาล้อม
-
 เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 67.บ้านนาเพียง
-
 เทศบาลตำบลสำราญ
-
-
-
-
 68.บ้านบ่อแก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 69.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
-
 บึงเนียม
-
-
-
-
 70.บ้านบึงแก
-
 ตำบลโนนท่อน
-
-
-
-
 71.บ้านป่าส่าน
-
 พระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 72.บ้านป่าหม้อหนองคู
-
 เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 73.บ้านป่าหวาย
-
 ป่าหวายนั่ง
-
-
-
-
 74.บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 75.บ้านม่วง
-
 เมืองบ้านทุ่ม
-
-
-
-
 76.บ้านวังโพน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 77.บ้านศิลา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 78.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
-
 เทศบาลตำบลบึงเนียม
-
-
-
-
 79.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
-
 อบต.ท่าพระ
-
-
-
-
 80.บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 81.บ้านหนองกุงน้อย
-
 บ้านค้อ
-
-
-
-
 82.บ้านหนองกุงวิทยาคาร
-
 ศิลา
-
-
-
-
 83.บ้านหนองขามประชาบำรุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 84.บ้านหนองค้ากลางฮุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 85.บ้านหนองคู
- -
 
- -
- -
- -
- -
 86.บ้านหนองบัวดีหมี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 87.บ้านหนองบัวน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 88.บ้านหนองปอ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 89.บ้านหนองปิง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 90.บ้านหนองหลุบ
-
 แดงใหญ่
-
-
-
-
 91.บ้านหนองหัววัว
-
 
-
-
-
-
 92.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
-
 
-
-
-
-
 93.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 94.บ้านหนองเบ็ญ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 95.บ้านหนองแวงบวรวิทย์
-
 อบต.ท่าพระ
-
-
-
-
 96.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
-
 
-
-
-
-
 97.บ้านหนองแสงโคกน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 98.บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่พระ
-
-
-
-
 99.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
-
-
-
-
 100.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 101.บ้านห้วยเตยพัฒนา
-
 
-
-
-
-
 102.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
-
 บ้านหว้า
-
-
-
-
 103.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
-
 พระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 104.บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 105.บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 106.บ้านเลิง
-
 โคกสี
-
-
-
-
 107.บ้านเลิงเปือย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 108.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 109.บ้านเหล่านางาม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 110.บ้านเหล่านาดี
-
 บ้านหว้า
-
-
-
-
 111.บ้านเหล่าเกวียนหัก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 112.บ้านแก่นประดู่
-
 ตำบลพระยืนมิ่งมงคล
-
-
-
-
 113.บ้านแก่นเท่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 114.บ้านแดงน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 115.บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 116.บ้านโกทา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 117.บ้านโคกกว้าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 118.บ้านโคกท่า
-
 
-
-
-
-
 119.บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
-
 ตำบลสำราญ
-
-
-
-
 120.บ้านโคกสีวิทยาเสริม
-
 โคกสี
-
-
-
-
 121.บ้านโคกสีโคกเปี้ย
-
 ตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 122.บ้านโคกแปะ
-
 
-
-
-
-
 123.บ้านโจดศรีวิชัย
-
 เทศบาลตำบลพระบุ
-
-
-
-
 124.บ้านโจดใหญ่
-
 ทต.บ้านโต้น
-
-
-
-
 125.บ้านโนนกู่
-
 ตำบลสาวะถี
-
-
-
-
 126.บ้านโนนค้อ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 127.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
-
 เมืองเก่า
-
-
-
-
 128.บ้านโนนบ่อ
-
 เทศบาลมิ่งมงคล
-
-
-
-
 129.บ้านโนนม่วง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 130.บ้านโนนรังวิทยาคาร
- -
 
- -
- -
- -
- -
 131.บ้านโนนลาน
-
 เทศบาลตำบลบ้านค้อ
-
-
-
-
 132.บ้านโนนเขวา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 133.บ้านโนนเรือง
-
 บ้านค้อ
-
-
-
-
 134.บ้านโนนแต้
-
 ตำบลสำราญ
-
-
-
-
 135.บ้านโสกม่วงดอนดู่
-
 ตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 136.บ้านไก่นา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 137.พงษ์ภิญโญ 2
- -
 
- -
- -
- -
- -
 138.พระคือหนองโพธิ์วิทยา
-
 เทศบาลพระลับ
-
-
-
-
 139.สนามบิน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 140.สระแก้วราษฎร์บำรุง
-
 แก่นฝาง
-
-
-
-
 141.หนองชาดพิทยาคม
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 142.หนองตูมหนองงูเหลือม
-
 
-
-
-
-
 143.หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
-
 
-
-
-
-
 144.หนองโพธิ์ประชานุกูล
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 145.หนองไผ่มอดินแดง
-
 เมืองศิลา
-
-
-
-
 146.หินฮาวคุรุประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 147.อนุบาลขอนแก่น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 148.เขื่อนกระพี้ศึกษา
-
 
-
-
-
-
 149.แก่นเท่าพัฒนศึกษา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 150.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
-
 เทศบาลตำบลแก่นฝาง
-
-
-
-
 151.โนนฆ้องวิทยาคาร
- -
 
- -
- -
- -
- -
 152.ไตรมิตรวิทยาคาร
-
 อบต.บ้านเหล่า
-
-
-
-
 153.ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
-
 อบตสำราญ
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net