โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
-
 เทศบาลตำบลกุดสิม
-
-
-
-
 2.กุดค้าวเทพพิทยา
-
 อบต.กุดค้าว
-
-
-
-
 3.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า
-
-
-
-
 4.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
-
 ตำบลกุดสิม
-
-
-
-
 5.กุดสิมวิทยาสาร
-
 เทศบาลตำบลกุดสิม
-
-
-
-
 6.กุดหว้าวิทยา
-
 เทศบาลกุดหว้า
-
-
-
-
 7.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
-
 อบต.ไค้นุ่น
-
-
-
-
 8.คำบงพิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลคำบง
-
-
-
-
 9.คำม่วงจรัสวิทย์
-
 เทศบาลตำบลคำม่วง
-
-
-
-
 10.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
-
 นามน
-
-
-
-
 11.คำหมุนผดุงเวทย์
-
 เทศบาลตำบลคำบง
-
-
-
-
 12.คำเม็กวิทยา
-
 แซงบาดาล
-
-
-
-
 13.คำเมยราษฎร์พัฒนา
-
 อบต.นาบอน
-
-
-
-
 14.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
-
-
-
-
 15.คำไผ่ประชาสามัคคี
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 16.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
-
 จุมจัง
-
-
-
-
 17.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
-
 เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
-
-
 18.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
-
 เทศบาลลำห้วยหลัว
-
-
-
-
 19.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
-
 เทสบาลตำบลภูแล่นช้าง
-
-
-
-
 20.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
-
 อบต.ยอดแกง
-
-
-
-
 21.ชุมชนหนองยางวิทยาคม
-
 เนินยาง
-
-
-
-
 22.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
-
 อบต.หมูม่น
-
-
-
-
 23.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
-
 หลักเหลี่ยม
-
-
-
-
 24.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน
-
-
-
-
 25.ชุมชนโพนพิทยาคม
-
 ตำบลโพน
-
-
-
-
 26.ดงบังนาแก้ววิทยา
-
 ตำบลมหาไชย
-
-
-
-
 27.ดงสวางวรวิทย์
-
 เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
-
-
 28.ดงเหนือประชาสรรค์
-
 ต.เหล่าใหญ่
-
-
-
-
 29.ทุ่งคลองวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
-
-
-
-
 30.ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
-
 นาบอน
-
-
-
-
 31.นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
-
 อบต.ดินจี่
-
-
-
-
 32.นาขามวิทยา
-
 เทศบาลตำบลนาขาม
-
-
-
-
 33.นางามวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
-
-
-
-
 34.นาทันวิทยา
-
 เทศบาลตำบลนาทัน
-
-
-
-
 35.นามนราษฎร์สงเคราะห์
-
 นามน
-
-
-
-
 36.นาสีนวลวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
-
-
-
-
 37.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
-
 อบต.นาโก
-
-
-
-
 38.นาโกวิทยาสูง
-
 อบต.นาโก
-
-
-
-
 39.นาไคร้ประชาสรรค์
-
 อบต กุดหว้า
-
-
-
-
 40.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
-
 เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
-
-
-
-
 41.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
-
 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
-
-
-
-
 42.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
-
 อบต.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
-
-
-
-
 43.บอนเขียวราษฎร์บำรุง
-
 ตำบลนาขาม
-
-
-
-
 44.บ้านกกตาล
-
 อบต.บัวขาว
-
-
-
-
 45.บ้านกลาง
-
 อบต.เหล่าไฮงาม
-
-
-
-
 46.บ้านกอกวิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลผาเสวย
-
-
-
-
 47.บ้านกุดกอก
-
 เทศบาลตำบลสระพังทอง
-
-
-
-
 48.บ้านกุดตาใกล้
-
 สายนาวัง
-
-
-
-
 49.บ้านกุดฝั่งแดง
-
 ตำบลเหล่าใหญ่
-
-
-
-
 50.บ้านขมิ้น
-
 เทศบาลตำบลผาเสวย
-
-
-
-
 51.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
-
 เทศบาลตำบลผาเสวย
-
-
-
-
 52.บ้านขุมขี้ยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
-
-
-
-
 53.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
-
 ลำห้วยหลัว
-
-
-
-
 54.บ้านคำกุงหนองอิดุม
-
 ศรีสมเด็จ
-
-
-
-
 55.บ้านคำป่าหว้าน
-
 เทศบาลตำบลนาขาม
-
-
-
-
 56.บ้านคำพิมูล
-
 ทุ่งคลอง
-
-
-
-
 57.บ้านคำม่วง
-
 เทศบาลตำบลคำบง
-
-
-
-
 58.บ้านคำหม่วย
-
 ตำบลมหาไชย
-
-
-
-
 59.บ้านคำอีหงษ์
-
 เทศบาลตำบลนาขาม
-
-
-
-
 60.บ้านคุย
-
 สามขา
-
-
-
-
 61.บ้านจอมทอง
-
 เหล่าใหญ่
-
-
-
-
 62.บ้านจอมศรี
-
 สายนาวัง
-
-
-
-
 63.บ้านจาน
-
 อบต.โนนนาจาน
-
-
-
-
 64.บ้านชาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
-
-
-
-
 65.บ้านดงมัน
-
 อบต.สมสะอาด
-
-
-
-
 66.บ้านดงสวนพัฒนา
-
 เทศบาลนาทัน
-
-
-
-
 67.บ้านดงหมู
-
 คุ้มเก่า
-
-
-
-
 68.บ้านดงแหลม
-
 อบต.หมูม่น
-
-
-
-
 69.บ้านดอนอุมรัว
-
 อบต.บัวขาว
-
-
-
-
 70.บ้านดินจี่
-
 ดินจี่
-
-
-
-
 71.บ้านนากระเดา
-
 สายนาวัง
-
-
-
-
 72.บ้านนากุดสิม
-
 สายนาวัง
-
-
-
-
 73.บ้านนาคู
-
 เทศบาลตำบลนาคู
-
-
-
-
 74.บ้านนาทัน
-
 อบต.หมูม่น
-
-
-
-
 75.บ้านนาบอน
-
 อบต.นาบอน
-
-
-
-
 76.บ้านนาวี
-
 ตำบลสงเปลือย
-
-
-
-
 77.บ้านนาเหนือ
-
 เทศบาลตำบลจุมจัง
-
-
-
-
 78.บ้านนาไร่เดียว
-
 เทศบาลตำบลนาทัน
-
-
-
-
 79.บ้านน้ำปุ้น
-
 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
-
-
-
-
 80.บ้านบ่อแก้ว
-
 อบต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
-
-
-
-
 81.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
-
 เทศบาลเมืองบัวขาว
-
-
-
-
 82.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
-
 เทศบาลเมืองบัวขาว
-
-
-
-
 83.บ้านบัวสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลแซงบาดาล
-
-
-
-
 84.บ้านบึงทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
-
-
-
-
 85.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
-
 เทศบาลแซงบาดาล
-
-
-
-
 86.บ้านบึงโคกสะอาด
-
 หมูม่น
-
-
-
-
 87.บ้านปลาขาว
-
 เทศบาลตำบลคำบง
-
-
-
-
 88.บ้านผึ้ง
-
 อบต.ไค้นุ่น
-
-
-
-
 89.บ้านพรหมสว่าง
-
 เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
-
-
-
-
 90.บ้านม่วงกุล
-
 อบต.บ่อแก้ว
-
-
-
-
 91.บ้านวังมน
-
 กุดหว้า
-
-
-
-
 92.บ้านวังเวียง
-
 เทศบาลตำบลนาคู
-
-
-
-
 93.บ้านส้มป่อย
-
 เทศบาลสระพังทอง
-
-
-
-
 94.บ้านสร้างแก้ว
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 95.บ้านสร้างแสน
-
 ตำบลลำห้วยหลัว
-
-
-
-
 96.บ้านสวนผึ้ง
-
 เหล่าไฮงาม
-
-
-
-
 97.บ้านสี่แยกสมเด็จ
-
 เทศบาลตำบลสมเด็จ
-
-
-
-
 98.บ้านสุขเจริญ
-
 เทศบาลตำบลนาขาม
-
-
-
-
 99.บ้านหนองขอนแก่น
-
 หนองอีบุตร
-
-
-
-
 100.บ้านหนองขามป้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง
-
-
-
-
 101.บ้านหนองป่าอ้อย
-
 ลำห้วยหลัว
-
-
-
-
 102.บ้านหนองผ้าอ้อม
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 103.บ้านหนองผือ
-
 หนองผือ
-
-
-
-
 104.บ้านหนองม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง
-
-
-
-
 105.บ้านหนองมะงง
-
 เทศบาลตำบลคำบง
-
-
-
-
 106.บ้านหนองสระพัง
-
 เทศบาลนาทัน
-
-
-
-
 107.บ้านหนองห้าง
-
 อบต.โนนนาจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
-
-
-
-
 108.บ้านหนองเม็ก
-
 เหล่าไฮงาม
-
-
-
-
 109.บ้านหนองแสง
-
 ห้วยผึ้ง
-
-
-
-
 110.บ้านหนองโง้ง
-
 อบต.กุดค้าว
-
-
-
-
 111.บ้านหนองไผ่
-
 อบต.หมูม่น
-
-
-
-
 112.บ้านห้วยผึ้ง
-
 เทศบาลตำบลนิคมห้วยผึ้ง
-
-
-
-
 113.บ้านห้วยฝา
-
 นิคมห้วยผึ้ง
-
-
-
-
 114.บ้านห้วยม่วง
-
 อบต.หนองห้าง
-
-
-
-
 115.บ้านห้วยแดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
-
-
-
-
 116.บ้านเก่าเดื่อ
-
  ทุ่งคลอง
-
-
-
-
 117.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
-
 ตำบลแซงบาดาล
-
-
-
-
 118.บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
-
 ตำบลแซงบาดาล
-
-
-
-
 119.บ้านเหล่าสีแก้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
-
-
-
-
 120.บ้านแก้งกะอาม
-
 เทศบาลตำบลผาเสวย
-
-
-
-
 121.บ้านแก้งเดื่อ
-
 สามขา
-
-
-
-
 122.บ้านแห่เจริญวิทย์
-
 องการบริหารส่วนตำบลยอดแกง
-
-
-
-
 123.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
-
 อบต.เนินยาง
-
-
-
-
 124.บ้านโคกโก่ง
-
 กุดหว้า
-
-
-
-
 125.บ้านโจดนาตาล
-
 เทศบาลตำบลนาทัน
-
-
-
-
 126.บ้านโนนค้อ
-
 นาทัน
-
-
-
-
 127.บ้านโนนชาด
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 128.บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 129.บ้านโนนยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม
-
-
-
-
 130.บ้านโนนศรีสวัสดิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
-
-
-
-
 131.บ้านโนนศาลา
-
 ตำบลภูแล่นช้าง
-
-
-
-
 132.บ้านโนนสวรรค์
-
 อบต.บัวขาว
-
-
-
-
 133.บ้านโนนสะอาด
-
 ศรีสมเด็จ
-
-
-
-
 134.บ้านโนนสำราญ
-
 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
-
-
-
-
 135.บ้านโนนเที่ยง
-
 เทศบาลตำบลนามน
-
-
-
-
 136.บ้านโพธิ์ไทร
-
 อบต.หนองผือ
-
-
-
-
 137.บ้านโพนนาดี
-
 หนองผือ
-
-
-
-
 138.บ้านโพนสวาง
-
 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
-
-
-
-
 139.บ้านโพนแพง
-
 ต.ดินจี่
-
-
-
-
 140.บ้านใหม่ชัยมงคล
-
 อบต.โพน
-
-
-
-
 141.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
-
 บัวขาว
-
-
-
-
 142.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
-
 เทศบาลตำบลมหาไชย
-
-
-
-
 143.มะนาววิทยาเสริม
-
 เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
-
-
-
-
 144.ยิ่งสันต์วิทยา
-
 อบต. หนองบัว
-
-
-
-
 145.รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
-
-
-
-
 146.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
-
 เทศบาลตำบลกุดหว้า
-
-
-
-
 147.สงเปลือยวิทยายน
-
 สงเปลือย
-
-
-
-
 148.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
-
 สมสะอาด
-
-
-
-
 149.สมเด็จประชานุเคราะห์
-
 สมเด็จ
-
-
-
-
 150.สะพานหินวิทยาคม
-
 อบต.นาบอน
-
-
-
-
 151.สังคมพัฒนา
-
 หลักเหลี่ยม
-
-
-
-
 152.สามขาราษฎร์บำรุง
-
 สามขา
-
-
-
-
 153.สามัคคีบัวขาว
-
 เมืองบัวขาว
-
-
-
-
 154.สามัคคีวิทยาคม
-
 อบต.นามน
-
-
-
-
 155.สามเพื่อนพัฒนา
-
 อบต.โนนนาจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
-
-
-
-
 156.สูงเนินวิทยาคม
-
 อบต.เนินยาง
-
-
-
-
 157.หนองกุงสมเด็จ
-
 สมเด็จ
-
-
-
-
 158.หนองขามวิทยา
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 159.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
-
 หลักเหลี่ยม
-
-
-
-
 160.หนองจระเข้เรืองศิลป์
-
 เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
-
-
-
-
 161.หนองซองแมวผดุงวิทย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
-
-
-
-
 162.หนองบัวกลาง
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 163.หนองบัวทองวิทยาเสริม
-
 สมสะอาด
-
-
-
-
 164.หนองบัวนอก
-
 อบตหนองบัว
-
-
-
-
 165.หนองบัววิทยาสรรพ์
-
 ผาเสวย
-
-
-
-
 166.หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
-
-
-
-
 167.หนองบัวใน
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 168.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
-
 แจนแลน
-
-
-
-
 169.หนองสนมราษฎร์อำนวย
-
 เทศบาลตำบลมหาไชย
-
-
-
-
 170.หนองสระพังวิทยาคาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
-
-
-
-
 171.หนองหญ้าปล้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง
-
-
-
-
 172.หนองห้างฉวีวิทย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
-
-
-
-
 173.หนองห้างอำนวยวิทย์
-
 หนองห้าง
-
-
-
-
 174.หนองหูลิงเจริญเวทย์
-
 เทศบาลเมืองบัวขาว
-
-
-
-
 175.หนองอีบุตรไพรเวทย์
-
 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
-
-
-
-
 176.หนองแวงวิทยานุกูล
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 177.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
-
 เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
-
-
 178.หนองแสงถวิลราษฎร์
-
 ตำบลสงเปลือย
-
-
-
-
 179.หนองแสงวิทยาเสริม
-
 ศรีสมเด็จ
-
-
-
-
 180.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
-
 เทศบาลตำบลแซงบาดาล
-
-
-
-
 181.หนองโพนสูง
-
 ยอดแกง
-
-
-
-
 182.หัวงัววิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
-
-
 183.หินลาดนารายณ์สาร
-
 บ่อแก้ว
-
-
-
-
 184.อุปรีศรีวิทยา
-
 ไค้นุ่น
-
-
-
-
 185.เย็นสยามวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนามน
-
-
-
-
 186.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
-
 เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
-
-
-
-
 187.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
-
 เหล่าไฮงาม
-
-
-
-
 188.แก่งพฤๅชัยวิทยา
-
 อบต.หมูม่น
-
-
-
-
 189.แจนแลนวิทยา
-
 แจนแลน
-
-
-
-
 190.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
-
 เทศบาลตำบลแซงบาดาล
-
-
-
-
 191.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
-
 เทศบาลตำบลจุมจัง
-
-
-
-
 192.โคกกลางสมเด็จ
-
 อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
-
-
-
-
 193.โคกนาดี
-
 อบต.โนนนาจาน
-
-
-
-
 194.โคกมะลิวิทยา
-
 เทศบาลตำบลสระพังทอง
-
-
-
-
 195.โคกหวายราษฎร์สามัคคี
-
 นาโก
-
-
-
-
 196.โป่งนกเปล้า
-
 อบต.ทุ่งคลอง
-
-
-
-
 197.โพธิ์คำประชาสรรค์
-
 แซงบาดาล
-
-
-
-
 198.ไค้นุ่นวิทยาพูน
-
 ไค้นุ่น
-
-
-
-
 199.ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
-
 ตำบลเหล่าใหญ่
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net