โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 167 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.21
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดฆ้องชัยวิทยา
-
 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
-
-
-
-
 2.กุดจิกวิทยาคาร
-
 ตำบลกุดจิก
-
-
-
-
 3.ขมิ้นพัฒนวิทย์
-
 นาดี
-
-
-
-
 4.ขอนแก่นวิทยาเสริม
-
 ตำบลกุงเก่า
-
-
-
-
 5.คำขามวิทยา
-
 ดงมูล
-
-
-
-
 6.คำถาวรเจริญวิทย์
-
 เสาเล้า
-
-
-
-
 7.คำบอนวิทยาสรรพ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม
-
-
-
-
 8.คำมันปลาผดุงวิทย์
-
 เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
-
-
-
-
 9.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
-
 คำเหมือดแก้ว
-
-
-
-
 10.คำโองวิทยา
-
 เทศบาลตำบลหนองสรวง
-
-
-
-
 11.คำใหญ่วิทยา
-
 เทศบาลตำบลคำใหญ่
-
-
-
-
 12.คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
-
 ตำบลคำก้าว
-
-
-
-
 13.คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
-
 อบต.หนองตอกแป้น
-
-
-
-
 14.คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
-
 คำเหมือดแก้ว
-
-
-
-
 15.จินดาสินธวานนท์
-
 หนองใหญ่
-
-
-
-
 16.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
-
 เทศบาลตำบลกุุงก่า
-
-
-
-
 17.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
-
 ตำบลกุดโดน
-
-
-
-
 18.ชุมชนดอนม่วงงาม
-
 เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
-
-
-
-
 19.ชุมชนดอนยูงวิทยายน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
-
-
-
-
 20.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
-
 เทศบาลตำบลบัวบาน
-
-
-
-
 21.ชุมชนบ้านป่าแดง
-
 องค์การบริหารส่วตำบลดอนสมบูรณ์
-
-
-
-
 22.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
-
 คำใหญ่
-
-
-
-
 23.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
-
 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
-
-
-
-
 24.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
-
 เทศบาลตำบลหนองหิน
-
-
-
-
 25.ดงน้อยโนนสวรรค์
-
 อบต.หนองอิเฒ่า
-
-
-
-
 26.ดงบังวิทยา
-
 ตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 27.ดงบังอำนวยวิทย์
-
 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
-
-
-
-
 28.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
-
 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
-
-
-
-
 29.ดงสวรรค์อุดมมิตร
-
 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
-
-
-
-
 30.ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
-
 หนองอิเฒ่า
-
-
-
-
 31.ดอนขีวิทยา
-
 ตำบลอิตื้อ
-
-
-
-
 32.ดอนยานางศึกษา
-
 อบต.ดอนสมบูรณ์
-
-
-
-
 33.ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
-
 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
-
-
-
-
 34.ท่อนสังข์วิทยา
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 35.ท่าคันโทวิทยายน
-
 ท่าคันโท
-
-
-
-
 36.ท่าเมืองสำราญวิทย์
-
 ท่าคันโท
-
-
-
-
 37.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
-
 อบต ลำชี ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
-
-
-
-
 38.ท่าแห่วิทยาคม
-
 ฆ้องชัยพัฒนา
-
-
-
-
 39.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
-
 โคกสะอาด
-
-
-
-
 40.นากุงวิทยาเสริม
-
 เทศบาลตำบลเขาพระนอน
-
-
-
-
 41.นาค้อวิทยาคม
-
 อบต. กุดโดน
-
-
-
-
 42.นางามแก่นลำดวนวิทยา
-
 เทศบาลตำบลโนนสูง
-
-
-
-
 43.นาดีหลุมข้าววิทยา
-
 อบต.นาดี
-
-
-
-
 44.นาตาลวิทยาคม
-
 ตำบลท่าคันโท
-
-
-
-
 45.นาบงวิทยา
-
 หนองสรวง
-
-
-
-
 46.นามูลสมบูรณ์วิทย์
-
 ตำบลหนองใหญ่
-
-
-
-
 47.นาสีนวลอุดมเวศม์
-
 อบต.บึงนาเรียง
-
-
-
-
 48.นาอวนวิทยาสิทธิ์
-
 เทศบาลตำบลหนองสรวง
-
-
-
-
 49.นาเชือกวิทยาสรรพ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
-
-
-
-
 50.นาแกราษฎร์อำนวย
-
 นาเชือก
-
-
-
-
 51.บัวสะอาดส่งเสริม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
-
-
-
-
 52.บ้านกุดท่าลือ
-
 เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
-
-
-
-
 53.บ้านขามวิทยาคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
-
-
-
-
 54.บ้านคำแคน
-
 ตำบลกุงเก่า
-
-
-
-
 55.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
-
 ตำบลบัวบาน
-
-
-
-
 56.บ้านชัยศรี
-
 เทศบาลตำบลคำใหญ่
-
-
-
-
 57.บ้านชัยศรีสุข
-
 ยางอู้ม
-
-
-
-
 58.บ้านชาดวิทยาคาร
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
-
-
-
-
 59.บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
-
 คลองขาม
-
-
-
-
 60.บ้านทรายทองวิทยาคม
-
 ทรายทอง
-
-
-
-
 61.บ้านสาวิทยาสรรพ์
-
 คลองขาม
-
-
-
-
 62.บ้านหนองขาม
-
 ดอนสมบูรณ์
-
-
-
-
 63.บ้านหนองชุมแสง
-
 หนองใหญ่
-
-
-
-
 64.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
-
 หนองตอกแป้น
-
-
-
-
 65.บ้านหนองบัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
-
-
-
-
 66.บ้านหนองหัวช้าง
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 67.บ้านหนองเสือ
-
 เว่อ
-
-
-
-
 68.บ้านหนองแซง
-
 เทศบาลตำบลนาตาล
-
-
-
-
 69.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
-
 เทศบาลตำบลอิตื้อ
-
-
-
-
 70.บ้านหนองแวงฮี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
-
-
-
-
 71.บ้านหนองแสง
-
 เทศบาลเขาพระนอน
-
-
-
-
 72.บ้านหนองไผ่
-
 เสาเล้า
-
-
-
-
 73.บ้านหาดทรายมูล
-
 พิมูล
-
-
-
-
 74.บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
-
 เทศบาลตำบลนาตาล
-
-
-
-
 75.บ้านเว่อวิทยานุกูล
-
 เทศบาลตำบลบัวบาน
-
-
-
-
 76.บ้านเสียววิทยาสรรพ์
-
 อบต.หัวงัว
-
-
-
-
 77.บ้านแกวิทยาคม
-
 เทศบาลอิตื้อ
-
-
-
-
 78.บ้านแสนสุข
-
 กุดจิก
-
-
-
-
 79.บ้านโคกกลาง
-
 ตำบลกุดจิก
-
-
-
-
 80.บ้านโคกศรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
-
-
-
-
 81.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
-
 เสาเล้า
-
-
-
-
 82.บ้านโนนอำนวย
-
 เทศบาลตำบลนาตาล
-
-
-
-
 83.ประชารัฐศึกษา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ
-
-
-
-
 84.ปอแดงวิทยา
-
 นาดี
-
-
-
-
 85.ป่าหวายศึกษา
-
 เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
-
-
-
-
 86.ผดุงราษฎร์วิทยา
-
 ยางตลาด
-
-
-
-
 87.พรมลีศรีสว่าง
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 88.พินิจราษฎร์บำรุง
-
 ยางตลาด
-
-
-
-
 89.พิมูลวิทยา
-
 พิมูล
-
-
-
-
 90.ภูฮังวิทยาคาร
-
 ดงมูล
-
-
-
-
 91.ยางคำวิทยา
-
 อิตื้อ
-
-
-
-
 92.ยางอู้มวิทยาคาร
-
 ยางอู้ม
-
-
-
-
 93.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
-
 อบต. หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
-
-
-
-
 94.วังยางวิทยาคาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี
-
-
-
-
 95.วัดบ้านกุดสังข์
-
 หัวงัว
-
-
-
-
 96.วัดบ้านดอนกลาง
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 97.สระแก้ววิทยานุกูล
-
 คำก้าว
-
-
-
-
 98.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
-
 โนนสูง
-
-
-
-
 99.สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
-
 เทศบาลตำบลกุงเก่า
-
-
-
-
 100.สว่างกิจวิทยา
-
 อบต.เสาเล้า
-
-
-
-
 101.สะอาดนาดีศิลาวิทย์
-
 หนองกุงศรี
-
-
-
-
 102.สายปัญญาสมาคม
-
 โคกเครือ
-
-
-
-
 103.สำราญ - ประภาศรี
-
 เทศบาลตำบลดงมูล
-
-
-
-
 104.หน่อคำประชานุเคราะห์
-
 เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
-
-
-
-
 105.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
-
 อบต. นาเชือก
-
-
-
-
 106.หนองกุงราษฎร์วิทยา
-
 เขาพระนอน
-
-
-
-
 107.หนองกุงศรีวิทยาคม
-
 เทศบาลหนองกุงศรี
-
-
-
-
 108.หนองกุงไทยวิทยาคม
-
 โนนสะอาด
-
-
-
-
 109.หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
-
 อบต.โนนศิลาเลิง
-
-
-
-
 110.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 111.หนองบัวชุม
-
 หนองหิน
-
-
-
-
 112.หนองบัววิทยาเสริม
-
 อบต.บึงนาเรียง
-
-
-
-
 113.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
-
 คลองขาม
-
-
-
-
 114.หนองปะโอประชาอุทิศ
-
 กุดโดน
-
-
-
-
 115.หนองมันปลาวิทยา
-
 อบต.เสาเล้า
-
-
-
-
 116.หนองสวงวิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลหนองสรวง
-
-
-
-
 117.หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
-
 หนองกุงศรี
-
-
-
-
 118.หนองอิเฒ่าวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า
-
-
-
-
 119.หนองเม็กวิทยา
-
 โคกสะอาด
-
-
-
-
 120.หนองแข้วิทยา
-
 เทศบาลตำบลหนองหิน
-
-
-
-
 121.หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
-
 เสาเล้า
-
-
-
-
 122.หนองแวงประชาสรรพ์
-
 กุดโดน
-
-
-
-
 123.หนองแวงม่วง
-
 กุดโดน
-
-
-
-
 124.หนองแสงวิทยา
-
 บึงนาเรียง
-
-
-
-
 125.หนองโนวิทยา
-
 โคกเครือ
-
-
-
-
 126.หนองโนวิทยาคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
-
-
-
-
 127.หนองใหญ่วิทยา
-
 ตำบลหนองใหญ่
-
-
-
-
 128.หนองไผ่รัฐบำรุง
-
 เทศบาลโนนสูง
-
-
-
-
 129.หนองไม้พลวงวิทยาคม
-
 หัวงัว
-
-
-
-
 130.หลักด่านวิทยา
-
 หนองอิเฒ่า
-
-
-
-
 131.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
-
-
-
-
 132.ห้วยยางดงวิทยา
-
 อบต.โคกเครือ
-
-
-
-
 133.ห้วยเตยวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
-
-
-
-
 134.ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
-
 ตำบลห้วยเม็ก
-
-
-
-
 135.หัวงัววิทยาคาร
-
 ยางตลาด
-
-
-
-
 136.หัวนาคำจรูญศิลป์
-
 หัวนาคำจรูญศิลป์
-
-
-
-
 137.หัวหินราษฎร์บำรุง
-
 หัวหิน
-
-
-
-
 138.อุ่มเม่าวิทยา
-
 เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
-
-
-
-
 139.ฮ่องฮีวิทยา
-
 อบต.ยางตลาด
-
-
-
-
 140.เชียงสาศิลปสถาน
-
 เทศบาลตำบลบัวบาน
-
-
-
-
 141.เดชอุดมพิทยาคม
-
 พิมูล
-
-
-
-
 142.เนินลาดวิทยา
-
 ท่าลาดดงยาง
-
-
-
-
 143.เสริมเสาเล้าวิทยา
-
 เสาเล้า
-
-
-
-
 144.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
-
 อบต.เหล่ากลาง
-
-
-
-
 145.โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
-
 หัวหิน
-
-
-
-
 146.โคกก่องราษฎร์นุกูล
-
 บัวบาน
-
-
-
-
 147.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
-
-
-
-
 148.โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 149.โคกคำวิทยา
-
 ตำบลบัวบาน
-
-
-
-
 150.โคกประสิทธิ์วิทยา
-
 โคกสะอาด
-
-
-
-
 151.โคกศรีวิทยายน
-
 ตำบลโคกศรี
-
-
-
-
 152.โคกเครือวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ
-
-
-
-
 153.โคกเจริญวิทยา
-
 ตำบลคำก้าว
-
-
-
-
 154.โนนชัยประชาสรรค์
-
 โคกสะอาด
-
-
-
-
 155.โนนศิลาสว่างวิทย์
-
 โนนศิลาเลิง
-
-
-
-
 156.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
-
 อบต.โนนสะอาด
-
-
-
-
 157.โนนสูงวิทยา
-
 โนนสูง
-
-
-
-
 158.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
-
 ฆ้องชัยพัฒนา
-
-
-
-
 159.โนนเตาไหหนองแก
-
 ทรายทอง
-
-
-
-
 160.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี
-
-
-
-
 161.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
-
 บัวบาน
-
-
-
-
 162.โพนสิมอนุเคราะห์
-
 เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
-
-
 163.ไชยวารวิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 164.ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 165.ไทรทองวิทยาคาร
-
 ตำบลดงมูล
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net