โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.28
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จันทราราษฎร์
-
 เนินขี้เหล็ก
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
-
 หนองกรด
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านดอนโม่
-
 อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดเนินม่วง
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 5.บ้านคลองน้ำโจน
-
 อบต.แม่วงก์
-
-
-
-
-
 6.บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
-
 อบต.แม่วงก์
-
-
-
-
 7.บ้านคลองม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
-
-
-
-
 8.บ้านคลองสมบูรณ์
-
 แม่เปิน
-
-
-
-
 9.บ้านคลองสำราญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
-
-
-
-
 10.บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
-
 อบต.แม่เปิน
-
-
-
-
-
 11.บ้านคลองไทร
-
 อบต.แม่เล่ย์
-
-
-
-
 12.บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
-
 แม่เล่ย์
-
-
-
-
 13.บ้านงิ้วแบ้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
-
-
-
-
 14.บ้านชุมม่วง
-
 ชุมตาบง
-
-
-
-
 15.บ้านดงคู้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
-
-
-
-
 16.บ้านดงสีเสียด
-
 อบต.สระแก้ว
-
-
-
-
 17.บ้านดอนกระดูกเนื้อ
-
 อบต.หนองนมวัว
-
-
-
-
-
 18.บ้านดอนจังหัน
-
 อต.เนินขี้เหล็ก
-
-
-
-
 19.บ้านดอนพลอง
-
 อบต.วังเมือง
-
-
-
-
 20.บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
-
 ชุมตาบง
-
-
-
-
 21.บ้านตลุกข่อยน้ำ
-
 อบต.เขาชนกัน
-
-
-
-
 22.บ้านตะกรุด
-
 อบต.วังซ่าน
-
-
-
-
-
 23.บ้านตะเคียนงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
-
-
-
-
 24.บ้านตะแบกงาม
-
 วังซ่าน
-
-
-
-
-
 25.บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
-
 วังซ่าน
-
-
-
-
-
 26.บ้านท่าตะโก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
-
-
 27.บ้านท่ามะกรูด
-
 แม่เปิน
-
-
-
-
 28.บ้านทุ่งตัน
-
 อบต.บ้านไร่
-
-
-
-
 29.บ้านทุ่งท่าเสา
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
-
 30.บ้านทุ่งรวงทอง
-
 เขาชนกัน
-
-
-
-
 31.บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
-
 อบต.ลาดยาว
-
-
-
-
 32.บ้านบ่อกะปุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
-
-
 33.บ้านบึงราษฎร์
-
 บางตาหงาย
-
-
-
-
 34.บ้านบึงหล่ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
-
-
-
 35.บ้านบุรีรัมย์
-
 อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
-
-
-
-
 36.บ้านปางขนุน
-
 อบต.แม่เลย์
-
-
-
-
 37.บ้านปางงู
-
 อบต.ปางสวรรค์
-
-
-
-
 38.บ้านปางสวรรค์
-
 ปางสวรรค์
-
-
-
-
-
 39.บ้านปางสุด
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 40.บ้านพนาสวรรค์
-
 แม่เปิน
-
-
-
-
 41.บ้านมาบแก
-
 มาบแก
-
-
-
-
 42.บ้านยอดห้วยแก้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
-
-
-
-
-
 43.บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
-
 อบต.แม่เล่ย์
-
-
-
-
 44.บ้านยุบใหญ่
-
 แม่เล่ย์
-
-
-
-
 45.บ้านลานตะแบก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วงก์
-
-
-
-
 46.บ้านวังชุมพร
-
 อบต.เขาชนกัน ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
-
-
-
-
 47.บ้านวังซ่าน
-
 อบต.วังซ่าน
-
-
-
-
 48.บ้านวังน้ำขาว
-
 เขาชนกัน
-
-
-
-
 49.บ้านวังยิ้มแย้ม
-
 หนองยาว
-
-
-
-
 50.บ้านวังสำราญ
-
 วังม้า
-
-
-
-
 51.บ้านวังหิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
-
-
-
-
 52.บ้านศรีทอง
-
 ห้วยน้ำหอม
-
-
-
-
 53.บ้านศรีไกรลาศ
-
 อบต.ห้วยน้ำหอม
-
-
-
-
 54.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
-
 เทศบาลศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
-
-
 55.บ้านสะเดาซ้าย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนำ้หอม
-
-
-
-
 56.บ้านหนองคล้า
-
 อบต.ด่านช้าง
-
-
-
-
 57.บ้านหนองจิก
-
 ชุมตาบง
-
-
-
-
 58.บ้านหนองจิกรี
-
 สร้อยละคร
-
-
-
-
 59.บ้านหนองชำนาญ
-
 ศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
-
-
 60.บ้านหนองนมวัว
-
 หนองนมวัว
-
-
-
-
 61.บ้านหนองน้ำเขียว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
-
-
-
-
 62.บ้านหนองน้ำแดง
-
 อบต.บ้านไร่
-
-
-
-
 63.บ้านหนองบอนใต้
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 64.บ้านหนองละมาน
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
-
 65.บ้านหนองเจ็ดหาบ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
-
-
-
-
 66.บ้านหนองเสือ
-
 อบต.หนองกรด
-
-
-
-
 67.บ้านหนองแฟบ
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 68.บ้านหนองไม้
-
 แม่เล่ย์
-
-
-
-
 69.บ้านหินดาด
-
 แม่เล่ย์
-
-
-
-
 70.บ้านเขาจั๊กจั่น
-
 ชุมตาบง
-
-
-
-
 71.บ้านเขาแม่กระทู้
-
 แม่วงก์
-
-
-
-
 72.บ้านเทพมงคลทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
-
-
-
-
 73.บ้านเนินใหม่
-
 อบต.เขาชนกัน
-
-
-
-
 74.บ้านเปราะ
-
 วังซ่าน
-
-
-
-
 75.บ้านโคกกว้าง
-
 หนองตางู
-
-
-
-
 76.บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
-
 ศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
-
-
 77.บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
-
-
-
-
 78.บ้านใหม่ศรีนคร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
-
-
-
-
 79.บ้านไทรทองสามัคคี
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
-
 80.บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
-
 อบต.แม่วงก์
-
-
-
-
 81.ราษฎร์ร่วมสามัคคี
-
 บึงปลาทู
-
-
-
-
 82.วัดคลองจินดา
-
 หนองตางู
-
-
-
-
 83.วัดคลองธรรม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
-
-
-
-
 84.วัดคลองสองหน่อ
-
 อบต.ตาสัง
-
-
-
-
-
 85.วัดคลองสาลี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
-
-
-
-
 86.วัดจันทร์ทอง
-
 อบต.ตาสัง
-
-
-
-
 87.วัดจิกลาด
-
 หนองตางู
-
-
-
-
 88.วัดดงหนองหลวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
-
-
-
-
 89.วัดด่านช้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
-
-
-
-
 90.วัดตาสังใต้
-
 ตาสัง
-
-
-
-
 91.วัดท่างิ้ว
-
 ท่างิ้ว
-
-
-
-
 92.วัดท่าแรต
-
 อบต.อ่างทอง
-
-
-
-
 93.วัดธรรมจริยาวาส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
-
-
-
-
 94.วัดธรรมรักขิตาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
-
-
-
-
 95.วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
-
 อบต.บางแก้ว
-
-
-
-
 96.วัดบ้านคลอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
-
-
-
-
 97.วัดบ้านพลัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
-
-
-
-
 98.วัดบ้านวัง
-
 อบต.ตาสัง
-
-
-
-
 99.วัดบ้านแดน
-
 เทศบาลตำบลบ้านแดน
-
-
-
-
 100.วัดบ้านไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง
-
-
-
-
 101.วัดบ้านไร่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
-
-
-
 102.วัดประสาทวิถี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
-
-
-
-
 103.วัดมงคลสถิตย์
-
 อบต.บางตาหงาย
-
-
-
-
 104.วัดมาบมะขาม
-
 เจริญผล
-
-
-
-
 105.วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
-
 อบต.ด่านช้าง
-
-
-
-
 106.วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
-
-
-
-
 107.วัดวิมลประชาราษฎร์
-
 อบต.อ่างทอง
-
-
-
-
 108.วัดวิวิตตาราม
-
 บางตาหงาย
-
-
-
-
 109.วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
-
-
-
-
 110.วัดศรีกัลยานุสรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
-
-
-
-
 111.วัดสระแก้ว
-
 สระแก้ว
-
-
-
-
 112.วัดสวนขวัญ
-
 อบต.สระแก้ว
-
-
-
-
 113.วัดสวนหลวง
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 114.วัดสังขสุทธาวาส
-
 ตาขีด
-
-
-
-
 115.วัดสังฆวิถี
-
 อบต.เนินขี้เหล็ก
-
-
-
-
 116.วัดหนองกรด
-
 หนองกรด
-
-
-
-
 117.วัดหนองกระทุ่ม
-
 อบต.ลาดยาว
-
-
-
-
 118.วัดหนองตางู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
-
-
-
-
 119.วัดหนองปลาไหล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
-
-
-
-
 120.วัดหนองมะขาม
-
 บึงปลาทู
-
-
-
-
 121.วัดหนองยาว
-
 หนองยาว
-
-
-
-
 122.วัดหนองไร่
-
 อบต.เนินขี้เหล็ก
-
-
-
-
 123.วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
-
-
-
-
 124.วัดอ่างทอง
-
 อ่างทอง
-
-
-
-
-
 125.วัดเกาะเปา
-
 วังม้า
-
-
-
-
 126.วัดเขาสมุก
-
 หนองนมวัว
-
-
-
-
 127.วัดเขาห้วยลุง
-
 บ้านแดน
-
-
-
-
 128.วัดเจริญผล
-
 เทศบาลบรรพตพิสัย
-
-
-
-
 129.วัดเทพสถาพร
-
 เทศบาลตำบลบ้านแดน
-
-
-
-
 130.วัดแหลมทองธรรมจักร
-
 ลาดยาว
-
-
-
-
 131.วัดโพธิ์ขวัญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
-
-
-
-
 132.วัดใหม่สามัคคี
-
 องค์การบริการส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
-
-
 133.สวนป่าแม่กะสี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
-
-
-
-
 134.สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
-
 อบต.แม่เล่ย์
-
-
-
-
 135.หัดไทยวิทยาอุทิศ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
-
-
-
-
 136.อนุบาลชุมตาบง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 137.อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
-
 เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
-
-
-
-
 138.อนุบาลลาดยาว
-
 เทศบาลตำบลลาดยาว
-
-
-
-
 139.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
-
-
-
-
 140.อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
-
 แม่เปิน
-
-
-
-
 141.เขาหินกราวประชาสรรค์
-
 ปางสวรรค์
-
-
-
-
 142.โรงเรียนบ้านปางชัย
-
 อบต.ปางสวรรค์
-
-
-
-
 143.ไตรประชาสามัคคี
-
 วังม้า
-
-
-
-
 144.ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
-
-
-
-
 145.ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
-
 อบต.ตาขีด
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net