โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
จำนวนโรงเรียน 92 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.26
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
-
 ตำบลหนองฝ้าย
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านหลุมรัง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 3.บ้านกรับใหญ่
-
 หนองฝ้าย
-
-
-
-
 4.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 5.บ้านช่องด่าน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
-
-
-
-
 6.บ้านชุมนุมพระ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 7.บ้านตรอกสะเดา
-
 หนองปลิง
-
-
-
-
 8.บ้านตลุงเหนือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 9.บ้านท่าว้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 10.บ้านทุ่งกระบ่ำ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 11.บ้านทุ่งโป่ง
-
 หนองปรือ
-
-
-
-
 12.บ้านน้ำคลุ้ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 13.บ้านน้ำลาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
-
-
-
-
 14.บ้านน้ำโจน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 15.บ้านบะลังกา
-
 หนองปลิง
-
-
-
-
 16.บ้านบึงหัวแหวน
-
 บ่อพลอย
-
-
-
-
 17.บ้านพยอมงาม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 18.บ้านพรหมณี
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 19.บ้านพุบอน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 20.บ้านพุพรหม
-
 อบต.หนองกุ่ม
-
-
-
-
 21.บ้านยางสูง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 22.บ้านรางขาม
-
 
- -
- -
- -
- -
-
 23.บ้านรางพยอม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 24.บ้านลําอีซู
-
 หนองรี
-
-
-
-
 25.บ้านวังด้ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 26.บ้านวังใหญ่
-
 อบต.ช่องด่าน
-
-
-
-
 27.บ้านสระเตยพัฒนา
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 28.บ้านสามยอด
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 29.บ้านหนองกระทุ่ม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 30.บ้านหนองกร่าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 31.บ้านหนองกะหนาก
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 32.บ้านหนองกุ่ม
-
 องค์การบริหารตำบลหนองกุ่ม
-
-
-
-
-
 33.บ้านหนองขอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
-
-
-
-
 34.บ้านหนองขอนเทพพนม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 35.บ้านหนองงูเห่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย
-
-
-
-
 36.บ้านหนองจั่น
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 37.บ้านหนองตาก้าย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 38.บ้านหนองตาเดช
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 39.บ้านหนองนกแก้ว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 40.บ้านหนองประดู่
-
 หนองประดู่
-
-
-
-
 41.บ้านหนองปรือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่
-
-
-
-
 42.บ้านหนองปลาไหล
-
 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
-
-
-
-
 43.บ้านหนองปลิง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 44.บ้านหนองผักแว่น
-
 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
-
-
-
-
-
 45.บ้านหนองผือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 46.บ้านหนองม่วง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 47.บ้านหนองมะสัง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 48.บ้านหนองย่างช้าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 49.บ้านหนองรี
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 50.บ้านหนองสาหร่าย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 51.บ้านหนองสําโรง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 52.บ้านหนองหมู
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 53.บ้านหนองหว้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 54.บ้านหนองหวาย(บ่อพลอย)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 55.บ้านหนองหวาย(เลาขวัญ)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 56.บ้านหนองเข้
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 57.บ้านหนองเค็ด
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 58.บ้านหนองเตียน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 59.บ้านหนองแกประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
-
-
-
-
 60.บ้านหนองแกใน
-
 อบต.หนองรี
-
-
-
-
 61.บ้านหนองแสลบ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 62.บ้านหนองโพธิ์
-
 บ่อพลอย
-
-
-
-
-
 63.บ้านหนองโสน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 64.บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 65.บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
-
-
-
-
-
 66.บ้านหนองไก่ต่อ
-
 หนองโสน
-
-
-
-
 67.บ้านหนองไก่เหลือง
-
 อบต.หนองประดู่
-
-
-
-
 68.บ้านหนองไผ่ล้อม
-
 หนองฝ้าย
-
-
-
- -
-
 69.บ้านหลังเขา
-
 อบต.หนองกร่าง
-
-
-
-
-
 70.บ้านห้วยหวาย
-
 หนองปลาไหล
-
-
-
-
 71.บ้านเขานางสางหัว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 72.บ้านเขามุสิ
-
 อบต.หนองปรือ
-
-
-
-
-
 73.บ้านเขาหินตั้ง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 74.บ้านเขาแดง
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 75.บ้านเขาแหลม
-
 ตำบลสมเด็จเจริญ
-
-
-
-
 76.บ้านเสาหงส์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 77.บ้านโป่งไหม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 78.บ้านไร่เจริญ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 79.ประชาพัฒนา
-
 อบต.หนองปลิง
-
-
-
-
 80.ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 81.ราษฎร์บํารุงธรรม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 82.วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
-
 อบต.หนองกุ่ม
-
-
-
-
 83.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 84.วัดหนองไม้เอื้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 85.วัดใหม่ภูมิเจริญ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 86.หมู่บ้านป่าไม้
-
 ทุ่งกระบ่ำ
-
-
-
-
-
 87.อนุบาลบ่อพลอย
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 88.อนุบาลวัดเลาขวัญ
-
 เทศบาลตำบลเลาขวัญ
-
-
-
-
 89.อนุบาลหนองปรือ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 90.เขาวงพระจันทร์
-
 อบต.หนองฝ้าย
-
-
-
-
 91.เสรี-สมใจ
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 92.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net