โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
-
 ปริก
-
-
-
-
 2.จุฬาภรณ์พิชญาคาร
-
 เทศบาลตำบลเขาพระ
-
-
-
-
 3.ฉวาง
-
 ฉวาง
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
-
 อบต.ช้างกลาง
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านปากเสียว
-
 ตำบลควนกลาง
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านสี่แยก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านหน้าเขา
-
 ตำบลทุ่งสัง
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านไทรห้อง
-
 ควนกรด
-
-
-
-
 9.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
-
 เทศบาลตำบลกะทูน
-
-
-
-
 10.ชุมชนวัดสำโรง
-
 นาหลวงเสน
-
-
-
-
 11.ชุมชนวัดสุวรรณาราม
-
 อบต.ห้วยปริก
-
-
-
-
 12.ชุมชนวัดอัมพวัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
-
-
-
-
 13.ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
-
 อบต.บ้านลำนาว
-
-
-
-
 14.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
-
 บางขัน
-
-
-
-
 15.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
-
 อบต.บางขัน
-
-
-
-
 16.บ้านกรุงหยันใต้
-
 ตำบลท่ายาง
-
-
-
-
 17.บ้านก่องาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
-
-
-
-
 18.บ้านกันละ
-
 อบต.ไม้เรียง
-
-
-
-
 19.บ้านกุยเหนือ
-
 ช้างกลาง
-
-
-
-
 20.บ้านคลองกุย
-
 อบต.ช้างกลาง
-
-
-
-
 21.บ้านคลองขุด
-
 หนองหงส์
-
-
-
-
 22.บ้านคลองงา
-
 ช้างกลาง
-
-
-
-
 23.บ้านคลองจัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
-
-
-
-
 24.บ้านคลองตูก
-
 กะปาง
-
-
-
-
 25.บ้านคลองปีก
-
 เทศบาลตำบลสวนขัน
-
-
-
-
 26.บ้านคลองสาย
-
 ห้วยปริก
-
-
-
-
 27.บ้านคลองเสาเหนือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
-
-
-
-
 28.บ้านคลองโอม
-
 ทุ่งสง
-
-
-
-
 29.บ้านควน
-
 อบต.ไสหร้า
-
-
-
-
 30.บ้านควนตม
-
 เทศบาลตำบลหลักช้าง
-
-
-
-
 31.บ้านควนประ
-
 อบต. บางขัน
-
-
-
-
 32.บ้านควนประชาสรรค์
-
 อบต.กุแหระ
-
-
-
-
 33.บ้านควนลำภู
-
 อบต.ปริก
-
-
-
-
 34.บ้านควนอวดพัน
-
 อบต.ปริก
-
-
-
-
 35.บ้านคอกช้าง
-
 อบต.นาหลวงเสน
-
-
-
-
 36.บ้านคุ้งวังวัว
-
 เทศบาลตำบลควนกลาง
-
-
-
-
 37.บ้านจันดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
-
-
-
-
 38.บ้านจำปา
-
 ตำบลถ้ำใหญ่
-
-
-
-
 39.บ้านชายคลอง
-
 เทศบาลตำบลที่วัง
-
-
-
-
 40.บ้านถ้ำตลอด
-
 อบต.น้ำตก
-
-
-
-
 41.บ้านทอนวังปราง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
-
-
-
-
 42.บ้านทะเลสองห้อง
-
 กรุงหยัน
-
-
-
-
 43.บ้านทุ่งกรวด
-
 อบต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
-
-
-
-
 44.บ้านนา
-
 อบต.ช้างกลาง
-
-
-
-
 45.บ้านนาตาแย้ม
-
 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
-
-
-
-
 46.บ้านนาตำเสา
-
 บ้านนิคม
-
-
-
-
 47.บ้านนาท่อม
-
 อบต.ท่ายาง
-
-
-
-
 48.บ้านนาบอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
-
-
-
-
 49.บ้านนาปราน
-
 เทศบาลตำบลหลักช้าง
-
-
-
-
 50.บ้านนาพรุ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
-
-
-
-
 51.บ้านนาพา
-
 อบต. ถำ้พรรณรา
-
-
-
-
 52.บ้านนาเกิดผล
-
 หนองหงส์
-
-
-
-
 53.บ้านนาเส
-
 อบต./นากะชะ
-
-
-
-
 54.บ้านนาเหนือ
-
 ยางค้อม
-
-
-
-
 55.บ้านนาโพธิ์
-
 อบต.นาบอน
-
-
-
-
 56.บ้านนาใหญ่
-
 ทุ่งใหญ่
-
-
-
-
 57.บ้านน้ำตก
-
 อบต.น้ำตก
-
-
-
-
 58.บ้านน้ำพุ
-
 ถ้ำใหญ่
-
-
-
-
 59.บ้านนิคมวังหิน
-
 บ้านนิคม
-
-
-
-
 60.บ้านบนควน
-
 อบต.นาโพธิ์
-
-
-
-
 61.บ้านบ่อปลา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
-
-
-
-
 62.บ้านบ่อมอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
-
-
-
-
 63.บ้านบางตะเภา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
-
-
-
-
 64.บ้านบางปรน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
-
-
-
-
 65.บ้านบางรูป
-
 บางรูป
-
-
-
-
 66.บ้านปลายคลองเพรง
-
 ไสหร้า
-
-
-
-
 67.บ้านปลายรา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
-
-
-
-
 68.บ้านปลายเส
-
 อบต.คลองเส
-
-
-
-
 69.บ้านปากน้ำ
-
 เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
-
-
-
-
 70.บ้านปากแพรก
-
 อบต.บางขัน
-
-
-
-
 71.บ้านพรุวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
-
-
-
-
 72.บ้านพอโกบ
-
 อบต.ท่ายาง
-
-
-
-
 73.บ้านพูน
-
 เทศบาลตำบลกะปาง
-
-
-
-
 74.บ้านวังตลับ
-
 ถำ้พรรณรา
-
-
-
-
 75.บ้านวังธน
-
 องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลน้ำตก
-
-
-
-
 76.บ้านวังยวน
-
 เทศบาลตำบลที่วัง
-
-
-
-
 77.บ้านวังยาว
-
 นาไม้ไผ่
-
-
-
-
 78.บ้านวังวัว
-
 เทศบาลตำบลควนกลาง
-
-
-
-
 79.บ้านวังหิน
-
 เทศบาลทุ่งสัง
-
-
-
-
 80.บ้านวังเต่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
-
-
-
-
 81.บ้านสระนางมโนราห์
-
 อบต.ปริก
-
-
-
-
 82.บ้านสวน
-
 วังหิน
-
-
-
-
 83.บ้านสวนอาย
-
 ตำบลละอาย
-
-
-
-
 84.บ้านสามัคคีธรรม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
-
-
-
-
 85.บ้านหนองคล้า
-
 อบต.ปริก
-
-
-
-
 86.บ้านหนองท่อม
-
 เขาโร
-
-
-
-
 87.บ้านหนองปลิง
-
 อบต.เขาโร
-
-
-
-
 88.บ้านหนองยาง
-
 อบต.แก้วแสน
-
-
-
-
 89.บ้านหนองหว้า
-
 เทศบาลตำบลชะมาย
-
-
-
-
 90.บ้านหนองเจ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
-
-
-
-
 91.บ้านหนองใหญ่
-
 อบต.ทุ่งใหญ่
-
-
-
-
 92.บ้านหน้าเขา
-
 ควนกรด
-
-
-
-
 93.บ้านห้วยกลาง
-
 เทศบาลตำบลกะทูน
-
-
-
-
 94.บ้านห้วยทรายขาว
-
 นาแว
-
-
-
-
 95.บ้านห้วยปริก
-
 อบต.ห้วยปริก
-
-
-
-
 96.บ้านห้วยรื่น
-
 ทุ่งใหญ่
-
-
-
-
 97.บ้านหาดทรายแก้ว
-
 ไม้เรียง
-
-
-
-
 98.บ้านเกาะขวัญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
-
-
-
-
 99.บ้านเกาะปราง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
-
-
-
-
 100.บ้านเกาะยวน
-
 นาโพธิ์
-
-
-
-
 101.บ้านเขาตาว
-
 อบต.เขาขาว
-
-
-
-
 102.บ้านเขาวง
-
 บ้านนิคม
-
-
-
-
 103.บ้านเหนือคลอง
-
 อบต.พิปูน
-
-
-
-
 104.บ้านแพรกกลาง
-
 คลองเส
-
-
-
-
 105.บ้านโคกมะขาม
-
 อบต.นาเขลียง
-
-
-
-
 106.บ้านโคกยาง
-
 ละอาย
-
-
-
-
 107.บ้านโคกวัด
-
 เทศบาลตำบลทุ่งสัง
-
-
-
-
 108.บ้านไทรงาม
-
 เทศบาลตำบลสวนขัน
-
-
-
-
 109.บ้านไร่มุสลิม
-
 อบต.ปริก
-
-
-
-
 110.บ้านไสยาสน์
-
 อบต.บ้านลำนาว
-
-
-
-
 111.บ้านไสยูงปัก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
-
-
 112.บ้านไสส้าน
-
 อบต.เขาขาว
-
-
-
-
 113.บ้านไสเตาอ้อย
-
 องค์การบริการส่วนตำบลบางขัน
-
-
-
-
 114.บ้านไสโคกเกาะ
-
 อบต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
-
-
-
-
 115.บ้านไสโป๊ะ
-
 อบต.แก้วแสน
-
-
-
-
 116.บ้านไสใหญ่
-
 ปริก
-
-
-
-
 117.พรรณราชลเขต
-
 อบต.ดุสิต
-
-
-
-
 118.มหาราช ๓
-
 ตำบลถ้ำใหญ่
-
-
-
-
 119.ราชประชานุเคราะห์ 6
-
 เทศบาลตำบลกะปาง
-
-
-
-
 120.ราชเวชพิศาล
-
 อบต.กุแหระ
-
-
-
-
 121.ราษฎร์ประชาอุทิศ
-
 อบต.ปริก
-
-
-
-
 122.วัดกะเปียด
-
 กะเปียด
-
-
-
-
 123.วัดกะโสม
-
 เทศบาลตำบลกะปาง
-
-
-
-
 124.วัดก้างปลา
-
 ตำบลที่วัง
-
-
-
-
 125.วัดขนาน
-
 ทุ่งใหญ่
-
-
-
-
 126.วัดคงคาเจริญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
-
-
-
-
 127.วัดควน
-
 อบต.ปริก ต.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
-
-
-
-
 128.วัดควนกอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
-
-
-
-
 129.วัดควนชม
-
 เทศบาลตำบลที่วัง
-
-
-
-
 130.วัดควนยูง
-
 เทศบาลตำบลทุ่งสัง
-
-
-
-
 131.วัดควนยูง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
-
-
-
-
 132.วัดควนสระบัว
-
 เทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
-
-
 133.วัดควนส้าน
-
 ช้างกลาง
-
-
-
-
 134.วัดควนสูง
-
 เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
-
-
-
-
 135.วัดจันดี
-
 เทศบาลตำบลหลักช้าง
-
-
-
-
 136.วัดถ้ำใหญ่
-
 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
-
-
-
-
 137.วัดท่ายาง
-
 เทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
-
-
 138.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
-
 เขาโร
-
-
-
-
 139.วัดทุ่งนาใหม่
-
 อบต.ยางค้อม
-
-
-
-
 140.วัดทุ่งส้าน
-
 อบต.นาไม้ไผ่
-
-
-
-
 141.วัดธรรมเผด็จ
-
 เทศบาลตำบลที่วัง
-
-
-
-
 142.วัดนางเอื้อย
-
 ตำบลกะทูน
-
-
-
-
 143.วัดนิคมคีรี
-
 เขาขาว
-
-
-
-
 144.วัดประดิษฐาราม
-
 อบต.บางรูป
-
-
-
-
 145.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
-
-
-
-
 146.วัดมะนาวหวาน
-
 อบต.ช้างกลาง
-
-
-
-
 147.วัดมะปรางงาม
-
 ละอาย
-
-
-
-
 148.วัดมะเฟือง
-
 อบต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
-
-
-
-
 149.วัดมังคลาราม
-
 สำนักงานเทศบาล ตำบลพิปูน
-
-
-
-
 150.วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
-
 อบต.ถ้ำพรรณรา
-
-
-
-
 151.วัดยางค้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
-
-
-
-
 152.วัดราษฎร์ประดิษฐ์
-
 อบต.นาหลวงเสน
-
-
-
-
 153.วัดลำนาว
-
 บ้านลำนาว
-
-
-
-
 154.วัดวังขรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
-
-
-
-
 155.วัดวังรีบุญเลิศ
-
 ดุสิต
-
-
-
-
 156.วัดวังหิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
-
-
-
-
 157.วัดวังหีบ
-
 ตำบลชะมาย
-
-
-
-
 158.วัดวิสุทธิวงศ์
-
 บางรูป
-
-
-
-
 159.วัดศิลาราย
-
 อบต.นาหลวงเสน
-
-
-
-
 160.วัดสวนขัน
-
 ตำบลสวนขัน
-
-
-
-
 161.วัดสวนพิกุล
-
 ดุสิต
-
-
-
-
 162.วัดสามัคคีนุกูล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
-
-
-
-
 163.วัดสุวรรณคีรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
-
-
 164.วัดหนองดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
-
-
 165.วัดหน้าเขา
-
 เทศบาลตำบลเขาพระ
-
-
-
-
 166.วัดหลักช้าง
-
 เทศบาลตำบลหลักช้าง
-
-
-
-
 167.วัดหาดสูง
-
 เทศบาลตำบลไม้เรียง
-
-
-
-
 168.วัดเกาะสระ
-
 อบต.แก้วแสน
-
-
-
-
 169.วัดเขากลาย
-
 เทศบาลตำบลชะมาย
-
-
-
-
 170.วัดเขาโร
-
 อบต.เขาโร
-
-
-
-
 171.วัดเทวสิทธิ์
-
 นาบอน
-
-
-
-
 172.วัดเพ็ญญาติ
-
 อบต.กะเปียด
-
-
-
-
 173.วัดเพ็ญมิตร
-
 อบต.ไสหร้า
-
-
-
-
 174.วัดเสม็ดจวน
-
 อบต.กุแหระ
-
-
-
-
 175.วัดโคกหาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
-
-
-
-
 176.วัดโคกเมรุ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
-
-
-
-
 177.วัดโบราณาราม
-
 อบต.พิปูน
-
-
-
-
 178.วัดใหม่
-
 อบต.ทุ่งใหญ่
-
-
-
-
 179.วัดไม้เรียง
-
 อบต.ไม้เรียง
-
-
-
-
 180.สมสรร
-
 บ้านนิคม
-
-
-
-
 181.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
-
 เขาขาว
-
-
-
-
 182.สังวาลย์วิท 7
-
 บ้านลำนาว
-
-
-
-
 183.หมู่บ้านป่าไม้
-
 กรุงหยัน
-
-
-
-
 184.องค์การสวนยาง 1
-
 อบต.ช้างกลาง
-
-
-
-
 185.องค์การสวนยาง 2
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
-
-
-
-
 186.องค์การสวนยาง 3
-
 กรุงหยัน
-
-
-
-
 187.เจริญรัชต์ภาคย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
-
-
-
-
 188.โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
-
-
-
-
 189.ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
-
 อบต.วังหิน
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net