โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 6
จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.32
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ขามเตี้ยพิทยาคม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
-
-
-
-
 2.ชุมชนคงวิทยา
-
 อบต.เมืองคง
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านช่อระกา
-
 ช่อระกา
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านวัด
-
 เทศบาลตำบลเทพาลัย
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านเหลื่อม
-
 ตำบลบ้านเหลื่อม
-
-
-
-
 7.ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
-
 อบต.หนองหว้า
-
-
-
-
 8.บ้านกระถิน
-
 เทพาลัย
-
-
-
-
 9.บ้านกระพี้
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
-
-
-
-
-
 10.บ้านกอก
-
 อบต.โนนสำราญ
-
-
-
-
 11.บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง
-
-
-
-
 12.บ้านกู่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
-
-
-
-
-
 13.บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
-
 อบต.ขามสมบูรณ์
-
-
-
-
 14.บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
-
 อบต.บัวลาย
-
-
-
-
 15.บ้านขามหนองแวง
-
 อบต.ด่านช้าง
-
-
-
-
 16.บ้านขามเวียน
-
 ช่อระกา
-
-
-
-
 17.บ้านคอนเมือง
-
 เทพาลัย
-
-
-
-
 18.บ้านคึมมะอุ
-
 หนองหว้า
-
-
-
-
-
 19.บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
-
-
-
-
 20.บ้านดงบัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยยาง
-
-
-
-
 21.บ้านดอนกลาง
-
 อบต.หนองมะนาว
-
-
-
-
 22.บ้านดอนคนทา
-
 อบต.ขุนทอง
-
-
-
-
 23.บ้านดอนฆ่าเสือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
-
-
-
-
 24.บ้านดอนตะหนิน
-
 อบต.โคกกระเบื้อง
-
-
-
-
 25.บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
-
 บ้านปรางค์
-
-
-
-
 26.บ้านดอนทะแยง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
-
-
-
-
 27.บ้านดอนหันโนนเพ็ด
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
 28.บ้านดอนเปล้า
-
 บ้านเหลื่อม
-
-
-
-
 29.บ้านดอนแร้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
-
-
-
-
 30.บ้านดอนใหญ่
-
 อบต.ดอนใหญ่
-
-
-
-
 31.บ้านดอนไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
-
-
-
-
-
 32.บ้านด่านช้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
-
-
-
-
 33.บ้านตลุกพลวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
-
-
-
-
 34.บ้านตลุกสาหร่าย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
-
-
-
-
 35.บ้านตลุกหินปูน
-
 เมืองคง
-
-
-
-
 36.บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
-
 อบต.เทพาลัย
-
-
-
-
-
 37.บ้านตะคร้อโนนทอง
-
 อบต.ด่านช้าง
-
-
-
-
 38.บ้านตะหนอด
-
 ขามสมบูรณ์
-
-
-
-
 39.บ้านตะโก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
-
-
-
-
 40.บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
 อบต.ตาจั่น
-
-
-
-
 41.บ้านตะโกโคก
-
 ตาจั่น
-
-
-
-
 42.บ้านตากิ่ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 43.บ้านตาจั่น
-
 อบต.ตาจั่น
-
-
-
-
 44.บ้านทองหลาง
-
 โนนเต็ง
-
-
-
-
 45.บ้านทองหลางน้อย
-
 อบต.ดอนตะหนิน
-
-
-
-
 46.บ้านทัพมะขาม
-
 อบต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 47.บ้านน้อยหนองหนาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
-
-
-
-
 48.บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์
-
-
-
-
 49.บ้านนาดอนบก
-
 เสมาใหญ่
-
-
-
-
 50.บ้านนาแค
-
 โนนสำราญ
-
-
-
-
 51.บ้านบุเสมาทอง
-
 หนองแจ้งใหญ่
-
-
-
-
 52.บ้านประคำ
-
 อบต.บ้านปรางค์
-
-
-
-
-
 53.บ้านปรางค์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
-
-
-
-
 54.บ้านปอบิด
-
 อบต.คูขาด
-
-
-
-
 55.บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
-
 อบต.บัวใหญ่
-
-
-
-
-
 56.บ้านป่าหวาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
-
-
-
-
 57.บ้านฝาผนัง
-
 เมืองพะไล
-
-
-
-
 58.บ้านมะค่า
-
 ขามสมบูรณ์
-
-
-
-
 59.บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลบึงสำโรง
-
-
-
-
 60.บ้านวังโพธิ์
-
 อบต.วังโพธิ์
-
-
-
-
 61.บ้านศรีนิมิต
-
 อ.บ.ต.ดอนใหญ่
-
-
-
-
-
 62.บ้านศาลาหนองขอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
-
-
-
-
-
 63.บ้านสระครก
-
 ตำบลหนองบัวสะอาด
-
-
-
-
 64.บ้านสระสี่เหลี่ยม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
-
-
-
-
 65.บ้านสีสุก
-
 สีสุก
-
-
-
-
 66.บ้านสี่เหลี่ยม
-
 ดอนใหญ่
-
-
-
-
 67.บ้านหญ้าคา
-
 อบต.โพนทอง
-
-
-
-
 68.บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
-
 หนองแจ้งใหญ่
-
-
-
-
 69.บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
-
-
-
-
 70.บ้านหนองกระทุ่ม
-
 หนองบัวสะอาด
-
-
-
-
-
 71.บ้านหนองขามน้อย
-
 บึงพะไล
-
-
-
-
 72.บ้านหนองขามนาดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
-
-
-
-
-
 73.บ้านหนองคอม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน จังหวัดนครราชสีมา
-
-
-
-
-
 74.บ้านหนองจาน
-
 อบต.หนองหว้า
-
-
-
-
 75.บ้านหนองตาด
-
 หนองตาดใหญ่
-
-
-
-
 76.บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
-
-
-
-
 77.บ้านหนองบง
-
 แก้งสนามนาง
-
-
-
-
 78.บ้านหนองบง
-
 อบต.คง
-
-
-
-
 79.บ้านหนองบัว
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 80.บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
-
 บึงสำโรง
-
-
-
-
 81.บ้านหนองบัวกระจาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
-
-
-
-
-
 82.บ้านหนองบัวทุ่ง
-
 อบต.ตาจั่น
-
-
-
-
-
 83.บ้านหนองบัวสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อ.คง จ..นครราชสีมา
-
-
-
-
 84.บ้านหนองปรือคึมม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
-
-
-
-
 85.บ้านหนองปรือโป่ง
-
 โคกกระเบื้อง
-
-
-
-
 86.บ้านหนองผือ
-
 หนองหว้า
-
-
-
-
 87.บ้านหนองพรานปาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
-
-
-
-
 88.บ้านหนองพลวง
-
 หนองบัวสะอาด
-
-
-
-
 89.บ้านหนองม่วง
-
 อบต.หนองมะนาว
-
-
-
-
 90.บ้านหนองม่วงช่างพิม
-
 อบต.โคกกระเบื้อง
-
-
-
-
 91.บ้านหนองสะเดา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
-
-
-
-
 92.บ้านหนองสะแก
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
-
 93.บ้านหนองหญ้าขาว
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 94.บ้านหนองหว้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
-
-
-
-
-
 95.บ้านหนองหว้าเอน
-
 อบต.ขุนทอง
-
-
-
-
 96.บ้านหนองเต่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
-
-
-
-
-
 97.บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
-
 อบต.ด่านช้าง
-
-
-
-
-
 98.บ้านหนองแขม
-
 อบต.ดอนใหญ่
-
-
-
-
 99.บ้านหนองแจ้งน้อย
-
 อบต.เสมาใหญ่
-
-
-
-
 100.บ้านหนองแจ้งใหญ่
-
 หนองแจ้งใหญ่
-
-
-
-
 101.บ้านหนองแสง
-
 อบต.บัวลาย
-
-
-
-
 102.บ้านหนองโคบาล
-
 บึงพะไล
-
-
-
-
 103.บ้านหนองโจด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
-
-
-
-
 104.บ้านหมัน
-
 อบต.หนองมะนาว
-
-
-
-
-
 105.บ้านหลุบกุง
-
 โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 106.บ้านห้วยทราย
-
 หนองมะนาว
-
-
-
-
 107.บ้านห้วยม่วง
-
 อบต.โนนจาน
-
-
-
-
 108.บ้านห้วยยาง
-
 อบต.ห้วยยาง
-
-
-
-
 109.บ้านห้วยโจด
-
 อบต.บัวใหญ่
-
-
-
-
 110.บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
-
 โนนทองหลาง
-
-
-
-
 111.บ้านหัวนาคำ
-
 อบต.หนองตาดใหญ่
-
-
-
-
 112.บ้านหัวหนองฯ
-
 เทศบาลตำบลบึงสำโรง
-
-
-
-
 113.บ้านหินลาดหนองโดน
-
 โนนสำราญ
-
-
-
-
 114.บ้านหินแห่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
-
-
-
-
 115.บ้านอ้อยช้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
-
-
-
-
 116.บ้านอุทัยทอง
-
 แก้งสนามนาง
-
-
-
-
 117.บ้านเก่าค้อ
-
 หนองมะนาว
-
-
-
-
-
 118.บ้านเพ็ดน้อย
-
 เมืองพะไล
-
-
-
-
 119.บ้านเมืองคง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
-
-
-
-
 120.บ้านเสมา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
-
-
-
-
 121.บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
-
 โนนประดู่
-
-
-
-
 122.บ้านแก้งสนามนาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
-
-
-
-
 123.บ้านแดงน้อย
-
 อบต.เมืองพะไล
-
-
-
-
 124.บ้านแฝก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
-
-
-
-
 125.บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
-
-
-
-
 126.บ้านโคกตะพาบ
-
 ตาจั่น
-
-
-
-
 127.บ้านโคกน้อย
-
 ดอนตะหนิน
-
-
-
-
 128.บ้านโคกสว่าง
-
 ขุนทอง
-
-
-
-
-
 129.บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
-
 ด่านช้าง
-
-
-
-
 130.บ้านโคกสะอาดสามัคคี
-
 โนนทองหลาง
-
-
-
-
 131.บ้านโคกสี
-
 อบต.ขุนทอง
-
-
-
-
-
 132.บ้านโคกเพ็ด
-
 กุดจอก
-
-
-
-
 133.บ้านโคกเพ็ด
-
 อบต.เมืองคง
-
-
-
-
 134.บ้านโคกเสี่ยว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
-
-
-
-
 135.บ้านโจด
-
 หนองมะนาว
-
-
-
-
 136.บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
-
 บ้านเหลื่อม
-
-
-
-
 137.บ้านโนนกระพี้วิทยา
-
 โนนทองหลาง
-
-
-
-
 138.บ้านโนนดู่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
-
-
-
-
 139.บ้านโนนทองหลาง
-
 วังโพธิ์
-
-
-
-
 140.บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
-
-
-
-
 141.บ้านโนนมะเฟือง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
-
-
-
-
-
 142.บ้านโนนระเวียง
-
 อบต.บึงพะไล
-
-
-
-
-
 143.บ้านโนนรัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
-
-
-
-
 144.บ้านโนนสัง
-
 เทศบาลตำบลสีดา
-
-
-
-
 145.บ้านโนนสำราญ
-
 อบต.โนนสำราญ
-
-
-
-
 146.บ้านโนนสูง
-
 สีสุก
-
-
-
-
-
 147.บ้านโนนเต็ง
-
 โนนเต็ง
-
-
-
-
 148.บ้านโนนเพ็ด
-
 อบต.ช่อระกา
-
-
-
-
 149.บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
-
 โพนทอง
-
-
-
-
 150.บ้านโสกงูเหลือม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
-
-
-
-
 151.บ้านโสกน้ำขุ่น
-
 อบต.โนนสำราญ
-
-
-
-
 152.บ้านโสกสนวน
-
 สีสุก
-
-
-
-
 153.บ้านไทรโยง
-
 ดอนใหญ่
-
-
-
-
 154.ปริยัติไพศาล
-
 อบต.ขามสมบูรณ์
-
-
-
-
-
 155.วนาประชารัฐบำรุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 156.วังโพน
-
 อบต.บัวลาย
-
-
-
-
-
 157.วัดกู่สามัคคี
-
 คูขาด
-
-
-
-
 158.วัดบ้านกระเบื้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
-
-
-
-
 159.วัดบ้านงิ้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
-
-
-
-
-
 160.วัดบ้านดอนชุมช้าง
-
 โนนทองหลาง
-
-
-
-
 161.วัดบ้านดอนเต็ง
-
 อบต.หนองตาดใหญ่
-
-
-
-
 162.วัดบ้านดอนโก่ย
-
 สีดา
-
-
-
-
 163.วัดบ้านมะค่า
-
 อบต.โพนทอง
-
-
-
-
 164.วัดบ้านศาลาดิน
-
 โนนจาน
-
-
-
-
-
 165.วัดบ้านสามเมือง
-
 อบต.สามเมือง
-
-
-
-
 166.วัดบ้านสีดา
-
 เทศบาลตำบลสีดา
-
-
-
-
 167.วัดบ้านหนองกก
-
 โนนเต็ง
-
-
-
-
 168.วัดบ้านหนองตะไก้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
-
-
-
-
 169.วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
-
 ห้วยยาง
-
-
-
-
-
 170.วัดบ้านหนองหัวช้าง
-
 เสมาใหญ่
-
-
-
-
 171.วัดบ้านหนองแวง
-
 โนนทองหลาง
-
-
-
-
 172.วัดบ้านหนองไข่ผำ
-
 องการบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
-
-
-
-
-
 173.วัดบ้านเก่างิ้ว
-
 ห้วยยาง
-
-
-
-
 174.วัดบ้านเมืองสูง
-
 อบต.หนองตาดใหญ่
-
-
-
-
 175.วัดบ้านโนนกอก
-
 สามเมือง
-
-
-
-
-
 176.วัดบ้านโนนประดู่
-
 อบต.โนนประดู่
-
-
-
-
 177.วัดบ้านไร่
-
 โนนทองหลาง
-
-
-
-
 178.วันครู 2502
-
 เทศบาลตำบลเมืองคง
-
-
-
-
 179.ห้วยไหวัฒนา
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 180.เบญจราษฎร์ศึกษา
-
 โนนประดู่
-
-
-
-
 181.ไทยรัฐวิทยา18
-
 ขุนทอง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net