โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 5
จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 204 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.77
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
-
 อบต.ทัพรั้ง
-
-
-
-
 2.ชายพะเนาหนองโพธิ์
-
 อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านกุดม่วง
-
 อบต.ตำบลตะเคียน
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านด่านจาก
-
 อบต.ด่านจาก
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านโคกสวาย
-
 ตำบลโคกสวาย
-
-
-
-
 7.ชุมชนหนองหัวฟาน
-
 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
-
-
-
-
 8.ดอนน้ำใสวิทยา
-
 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 9.ด่านขุนทด
-
 ด่านขุนทด
-
-
-
-
 10.ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
-
 เทศบาลตำบลพระทองคำ
-
-
-
-
 11.บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
-
 กำปัง
-
-
-
-
 12.บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
-
 เทศบาลตำบลบัลลังก์
-
-
-
-
 13.บ้านกะพี้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
-
-
-
-
 14.บ้านกำปัง
-
 อบต.กำปัง
-
-
-
-
 15.บ้านกุดจิกหนองแห้ว
-
 อบต.พังเทียม
-
-
-
-
 16.บ้านกุดนางทอหูก
-
 หินดาด
-
-
-
-
 17.บ้านกุดสระแก้ว
-
 วังยายทอง
-
-
-
-
 18.บ้านกุดไผ่
-
 ทัพรั้ง
-
-
-
-
 19.บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
-
-
-
-
 20.บ้านขามทะเลสอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
-
-
-
-
 21.บ้านครึมม่วง
-
 เทศบาลตำบลโนนเมือง
-
-
-
-
 22.บ้านคลองขามป้อม
-
 วังยายทอง
-
-
-
-
 23.บ้านคลองแค
-
 อบต.โนนเมืองพัฒนา
-
-
-
-
 24.บ้านค้างพลู
-
 อบต.ค้างพลู
-
-
-
-
 25.บ้านค่ายทะยิง
-
 อบต.หินดาด
-
-
-
-
 26.บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
-
 ขามสะแกแสง
-
-
-
-
 27.บ้านคูเมือง
-
 อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 28.บ้านงิ้ว
-
 เทศบาลตำบลโนนเมือง
-
-
-
-
 29.บ้านจะบู
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 30.บ้านจั่นโคกรักษ์
-
 อบต.ด่านขุนทด
-
-
-
-
 31.บ้านจาน
-
 อบต.กำปัง
-
-
-
-
 32.บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
-
 อบต.ชีวึก
-
-
-
-
 33.บ้านซับพลู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
-
-
-
-
 34.บ้านซับยาง
-
 อบต.ห้วยบง
-
-
-
-
 35.บ้านซินหนองเขวา
-
 ค้างพลู
-
-
-
-
 36.บ้านดอน
-
 อบต.พันชนะ
-
-
-
-
 37.บ้านดอนขวาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
-
-
-
-
 38.บ้านดอนด่านใน
-
 ด่านใน
-
-
-
-
 39.บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
-
-
-
-
 40.บ้านดอนมุกมัน
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 41.บ้านดอนสระจันทร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
-
-
-
-
 42.บ้านดอนใหญ่หนองโสน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด
-
-
-
-
 43.บ้านด่านกรงกราง
-
 โนนไทย
-
-
-
-
-
 44.บ้านตลุกชั่งโค
-
 อบต.หนองหอย ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
-
-
-
-
 45.บ้านตะคร้อ
-
 อบต.ด่านจาก
-
-
-
-
 46.บ้านตะเคียน
-
 ตะเคียน
-
-
-
-
 47.บ้านตะเคียนงาม
-
 ทัพรั้ง
-
-
-
-
 48.บ้านถนนหัก
-
 หนองหอย
-
-
-
-
 49.บ้านถนนหักใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
-
-
-
-
 50.บ้านถนนโพธิ์
-
 ถนนโพธิ์
-
-
-
-
 51.บ้านทรงธรรม
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 52.บ้านทองหลาง
-
 พังเทียม
-
-
-
-
 53.บ้านท่าขี้เหล็ก
-
 อบต.หินดาด
-
-
-
-
-
 54.บ้านทำนบพัฒนา
-
 หนองหอย
-
-
-
-
 55.บ้านทำนบเทวดา
-
 อบต.สำนักตะคร้อ
-
-
-
-
 56.บ้านทุ่งสว่าง
-
 อบต.หินดาด
-
-
-
-
 57.บ้านน้อยพัฒนา
-
 ห้วยบง
-
-
-
-
-
 58.บ้านนา
-
 อบต.กำปัง
-
-
-
-
 59.บ้านนารายณ์
-
 อบต.สำโรง
-
-
-
-
 60.บ้านบัลลังก์สะอาด
-
 เทศบาลตำบลบัลลังก์
-
-
-
-
 61.บ้านบึงปรือ
-
 อบต.บึงปรือ
-
-
-
-
 62.บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
-
 อบต.บึงอ้อ
-
-
-
-
 63.บ้านบุตะโก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
-
-
-
-
 64.บ้านบุระไหว
-
 บึงอ้อ
-
-
-
-
 65.บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
-
 เทศบาลตำบลโคกสวาย
-
-
-
-
 66.บ้านบุเขว้า
-
 หนองหอย
-
-
-
-
 67.บ้านประดู่งาม
-
 บ้านแปรง
-
-
-
-
 68.บ้านปราสาท
-
 หินดาด
-
-
-
-
 69.บ้านป่ารังงาม
-
 อบต.ห้วยบง
-
-
-
-
 70.บ้านป่าเพกา
-
 พังเทียม
-
-
-
-
 71.บ้านฝายโบสถ์
-
 บ้านแปรง
-
-
-
-
 72.บ้านพระมะขามสามัคคี
-
 อบต.ด่านใน
-
-
-
-
 73.บ้านพันชนะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
-
-
-
-
 74.บ้านพันดุง
-
 เทศบาลตำบลพันดุง
-
-
-
-
 75.บ้านมะค่าดอนทะยิง
-
 มะค่า
-
-
-
-
 76.บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
-
 มะค่า
-
-
-
-
 77.บ้านมะเริง
-
 องค์บริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
-
-
-
-
 78.บ้านมาบกราด
-
 พันชนะ
-
-
-
-
 79.บ้านละเลิงพิมาน
-
 ด่านนอก
-
-
-
-
 80.บ้านวัง(สายอนุกูล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
-
-
-
-
 81.บ้านวังยายทอง
-
 วังยายทอง
-
-
-
-
 82.บ้านวังสนวน
-
 หนองกราด
-
-
-
-
 83.บ้านวังสมบูรณ์
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 84.บ้านวังโป่ง
-
 บ้านเก่า
-
-
-
-
 85.บ้านศิลาร่วมสามัคคี
-
 ห้วยบง
-
-
-
-
 86.บ้านสระขี้ตุ่น
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 87.บ้านสระตอง
-
 เทศบาลตำบลโคกสวาย
-
-
-
-
 88.บ้านสระตะเฆ่
-
 ตำบลบัลลังก์
-
-
-
-
 89.บ้านสระพัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
-
-
-
-
-
 90.บ้านสระแจง
-
 เทศบาลตำบลโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง
-
-
-
-
 91.บ้านสะพานหิน
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
-
 92.บ้านสำนักตะคร้อ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
-
-
-
-
 93.บ้านสำนักพิมาน
-
 ตำบลกุดพิมาน
-
-
-
-
 94.บ้านสำโรง
-
 สำโรง
-
-
-
-
 95.บ้านหญ้าคาโนนแจง
-
 อบต.ขามสะแกแสง
-
-
-
-
 96.บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ)
-
 หนองสรวง
-
-
-
-
 97.บ้านหนองกก(พระทองคำ)
-
 หนองหอย
-
-
-
-
 98.บ้านหนองกกตลุกผักไร
-
 พังเทียม
-
-
-
-
-
 99.บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
-
 ชีวึก
-
-
-
-
 100.บ้านหนองกระเทียมเหนือ
-
 กุดพิมาน
-
-
-
-
 101.บ้านหนองกระเทียมใต้
-
 เทศบาลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 102.บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
-
 อบต.บึงอ้อ
-
-
-
-
 103.บ้านหนองกราดน้อย
-
 ห้วยบง
-
-
-
-
 104.บ้านหนองกลางดอน
-
 บ้านวัง
-
-
-
-
 105.บ้านหนองขุยคูเมือง
-
 องค์การบริการส่วนตำบลหนองกราด
-
-
-
-
 106.บ้านหนองจาน
-
 ขามสะแกแสง
-
-
-
-
 107.บ้านหนองดุม
-
 อบต.มะค่า
-
-
-
-
 108.บ้านหนองตะครอง
-
 อบต.หนองสรวง
-
-
-
-
 109.บ้านหนองบง
-
 อบต.ด่านใน
-
-
-
-
 110.บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 111.บ้านหนองบัวละคร
-
 หนองบัวละคร
-
-
-
-
 112.บ้านหนองบัวหลวง
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 113.บ้านหนองประดู่
-
 สำโรง
-
-
-
-
 114.บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง)
-
 หนองหัวฟาน
-
-
-
-
 115.บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
-
 ตำบลบ้านแปรง
-
-
-
-
 116.บ้านหนองพลวง
-
 อบต.พันชนะ
-
-
-
-
 117.บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
-
 ทัพรั้ง
-
-
-
-
 118.บ้านหนองละมั่ง
-
 ตะเคียน
-
-
-
-
 119.บ้านหนองสรวง
-
 อบต.หนองสรวง
-
-
-
-
 120.บ้านหนองสะแก
-
 อบต.หนองไทร
-
-
-
-
 121.บ้านหนองสาร
-
 สระจรเข้
-
-
-
-
 122.บ้านหนองหอย
-
 หนองหอย
-
-
-
-
 123.บ้านหนองหัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด
-
-
-
-
 124.บ้านหนองแจง
-
 เทศบาลตำบลบัลลังก์
-
-
-
-
 125.บ้านหนองแดง
-
 อบต. หนองไทร
-
-
-
-
 126.บ้านหนองแวง
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 127.บ้านหนองแหน
-
 อบต.หนองกราด
-
-
-
-
 128.บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง)
-
 ชีวึก
-
-
-
-
 129.บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์)
-
 อบต.สำนักตะคร้อ
-
-
-
-
 130.บ้านหนองใหญ่
-
 ห้วยบง
-
-
-
-
 131.บ้านหนองไทร
-
 อบต.หนองไทร
-
-
-
-
 132.บ้านหนองไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
-
-
-
-
 133.บ้านหนุก
-
 ขามสะแกแสง
-
-
-
-
 134.บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
-
 สระจรเข้
-
-
-
-
 135.บ้านห้วย
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 136.บ้านห้วยจรเข้
-
 หินดาด
-
-
-
-
 137.บ้านห้วยน้ำเค็ม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
-
-
-
-
 138.บ้านห้วยบง
-
 ห้วยบง
-
-
-
-
 139.บ้านห้วยสามขา
-
 ทัพรั้ง
-
-
-
-
 140.บ้านห้วยหุงเกลือ
-
 ทัพรั้ง
-
-
-
-
 141.บ้านห้วยโนนพฤกษ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
-
-
-
-
 142.บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
-
 อบต.ด่านจาก
-
-
-
-
 143.บ้านหาญ
-
 เทศบาลด่านขุนทด
-
-
-
-
 144.บ้านหิงห้อย
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 145.บ้านหินดาด
-
 อบต.หินดาด
-
-
-
-
 146.บ้านหินลาด
-
 ตะเคียน
-
-
-
-
 147.บ้านหินหล่อง
-
 อบต.ตะเคียน
-
-
-
-
 148.บ้านหินเพิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
-
-
-
-
 149.บ้านอ้อไพล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
-
-
-
-
 150.บ้านเก่า-บ้านน้อย
-
 บ้านเก่า
-
-
-
-
 151.บ้านเกาะลอย
-
 หนองกราด
-
-
-
-
 152.บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
-
-
-
-
 153.บ้านเจริญผล
-
 มาบกราด
-
-
-
-
 154.บ้านเมืองตะโก
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 155.บ้านเมืองนาท
-
 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
-
-
-
-
 156.บ้านเมืองเก่า
-
 เทศบาลตำบลบัลลังก์
-
-
-
-
 157.บ้านเสมา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
-
-
-
-
 158.บ้านเหนือทัพรั้ง
-
 เมืองนาท
-
-
-
-
 159.บ้านแปรง
-
 อบต.บ้านแปรง
-
-
-
-
 160.บ้านโกรกกระหาด
-
 โป่งแดง
-
-
-
-
 161.บ้านโกรกช้างน้อย
-
 พังเทียม
-
-
-
-
 162.บ้านโกรกลึก
-
 อบต.ตะเคียน
-
-
-
-
 163.บ้านโคกกระบือ
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 164.บ้านโคกสามัคคี
-
 หนองไทร
-
-
-
-
 165.บ้านโคกหนองไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
-
-
-
-
 166.บ้านโคกแขวน
-
 ตำบลพันดุง
-
-
-
-
 167.บ้านโคกแฝก
-
 อบต.ขามทะเลสอ
-
-
-
-
 168.บ้านโค้งตะคร้อ
-
 หนองบัวละคร
-
-
-
-
-
 169.บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
-
 หนองหัวฟาน
-
-
-
-
 170.บ้านโตนดพูนผลวิทยา
-
 เทศบาลตำบลพันดุง
-
-
-
-
 171.บ้านโนน
-
 อบต.โป่งแดง
-
-
-
-
 172.บ้านโนนงิ้ว
-
 ทัพรั้ง
-
-
-
-
 173.บ้านโนนตาล
-
 อบต.บึงอ้อ
-
-
-
-
 174.บ้านโนนทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 175.บ้านโนนผักชี
-
 อบต.ชีวึก
-
-
-
-
 176.บ้านโนนพุทรา
-
 ด่านจาก
-
-
-
-
 177.บ้านโนนมะเกลือ
-
 หนองหัวฟาน
-
-
-
-
 178.บ้านโนนระเวียง
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 179.บ้านโนนสง่า
-
 อบต.พันชนะ
-
-
-
-
 180.บ้านโนนหวาย
-
 อบต.โนนไทย
-
-
-
-
 181.บ้านโนนเต็ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
-
-
-
-
-
 182.บ้านโนนเมือง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
-
-
-
-
 183.บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
-
 เทศบาลตำบลโนนเมือง
-
-
-
-
-
 184.บ้านโป่งกระสัง
-
 อบต.ตำบลพันชนะ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
-
-
-
-
 185.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
-
 อบต.โป่งแดง
-
-
-
-
 186.บ้านโพธิ์ตาสี
-
 เทศบาลตำบลบัลลังก์
-
-
-
-
 187.บ้านโพนไพล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
-
-
-
-
 188.บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
-
 อบต.หนองกราด
-
-
-
-
 189.บ้านใหม่ศรีสุข
-
 อบต.หนองกราด
-
-
-
-
 190.บ้านใหม่เจริญผล
-
 อบต.หนองแวง
-
-
-
-
 191.บ้านใหม่เจริญสุข
-
 ด่านขุนทด
-
-
-
-
 192.บ้านใหม่โคกพรม
-
 โนนไทย
-
-
-
-
 193.บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
-
 อบต.กุดพิมาน
-
-
-
-
 194.บึงคำคู
-
 ตำบลบัลลังก์
-
-
-
-
 195.บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
-
 อบต.ชีวึก
-
-
-
-
 196.บุ่งสะอาดวัฒนา
-
 บ้านวัง
-
-
-
-
 197.พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
-
 อบต.พังเทียม
-
-
-
-
 198.มาบกราดวิทยา
-
 อบต.มาบกราด
-
-
-
-
 199.วัดกุดน้ำใส
-
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
-
-
-
-
 200.วัดกุดพิมาน
-
 กุดพิมาน
-
-
-
-
 201.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
-
 ด่านขุนทด
-
-
-
-
 202.วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
-
 อบต.ด่านนอก
-
-
-
-
 203.วัดสระจรเข้(ด่านขุนทด)
-
 สระจรเข้
-
-
-
-
 204.วัดสระจรเข้(โนนไทย)
-
 โนนไทย
-
-
-
-
 205.วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลหนองกราด
-
-
-
-
 206.ศรีชลสินธุ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
-
-
-
-
 207.ศิริบ้านไร่
-
 อบต.โนนไทย
-
-
-
-
 208.สระพระขมาดไพร
-
 เทศบาลตำบลสระพระ
-
-
-
-
 209.อนุบาลขามสะแกแสง
-
 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
-
-
-
-
 210.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
-
 เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
-
-
-
-
 211.เทพคงคา
-
 เทศบาลตำบลบัลลังก์
-
-
-
-
 212.โนนไทย
-
 โนนไทย
-
-
-
-
 213.ไชยณรงค์วิทยา
-
 ตะเคียน
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net