โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครปฐม เขต 2
จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองทางหลวง
-
 อบต.ท่ากระชับ
-
-
-
-
 2.คลองบางกระทึก
-
 ตำบลบางกระทึก
-
-
-
-
 3.ตลาดรางกระทุ่ม
-
 เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
-
-
-
-
 4.ตลาดเกาะแรต
-
 อบต.บางปลา
-
-
-
-
 5.ตลาดเจริญสุข
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
-
-
-
-
 6.บ้านกระทุ่มล้ม
-
 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
-
-
-
-
 7.บ้านคลองจินดา
-
 คลองจินดา
-
-
-
-
 8.บ้านคลองนกกระทุง
-
 อบต.คลองนกกระทุง
-
-
-
-
 9.บ้านคลองบางกระจัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
-
-
-
-
 10.บ้านคลองพระมอพิสัย
-
 บางภาษี
-
-
-
-
 11.บ้านคลองมหาสวัสดิ์
-
 มหาสวัสดิ์
-
-
-
-
 12.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
-
 เทศบาลอ้อมใหญ่
-
-
-
-
 13.บ้านคลองสว่างอารมณ์
-
 เทศบาลตำบลคลองโยง
-
-
-
-
 14.บ้านคลองโยง
-
 มหาสวัสดิ์
-
-
-
-
 15.บ้านคลองใหม่
-
 บ้านคลองใหม่
-
-
-
-
 16.บ้านฉาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
-
-
-
-
 17.บ้านดงเกตุ
-
 สามพราน
-
-
-
-
 18.บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
-
 อบต.คลองใหม่
-
-
-
-
 19.บ้านตากแดด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา
-
-
-
-
 20.บ้านท่าตลาด
-
 อบต.ท่าตลาด
-
-
-
-
 21.บ้านนราภิรมย์
-
 นราภิรมย์
-
-
-
-
 22.บ้านบางประแดง
-
 บ้านใหม่
-
-
-
-
 23.บ้านบางม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
-
-
-
-
 24.บ้านบางเตย
-
 บางเตย
-
-
-
-
 25.บ้านบางเลน
-
 เทศบาลตำบลบางเลน
-
-
-
-
 26.บ้านประตูน้ำพระพิมล
-
 เทศบาลตำบลบางเลน
-
-
-
-
 27.บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
-
-
-
-
 28.บ้านรางปลาหมอ
-
 อบต.บางภาษี
-
-
-
-
 29.บ้านลานแหลม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
-
-
-
-
 30.บ้านหนองปรง
-
 บางระกำ
-
-
-
-
 31.บ้านหนองปรงกาญจนา
-
 บัวปากท่า
-
-
-
-
 32.บ้านหนองมะม่วง
-
 อบต.บางหลวง
-
-
-
-
 33.บ้านห้วยกรด
-
 แหลมบัว
-
-
-
-
 34.บ้านห้วยพลู
-
 อบต.ห้วยพลู
-
-
-
-
 35.บ้านหอมเกร็ด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
-
-
-
-
 36.บ้านหัวอ่าว
-
 อบต.บางช้าง
-
-
-
-
 37.บ้านเพลินวัฒนา
-
 กระทุ่มล้ม
-
-
-
-
 38.บ้านไผ่คอกวัว
-
 บางเลน
-
-
-
-
 39.บ้านไผ่ล้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง
-
-
-
-
 40.บ้านไผ่หลวง
-
 หินมูล
-
-
-
-
 41.บุณยศรีสวัสดิ์
-
 เทศบาลตำบลคลองโยง
-
-
-
-
 42.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
-
 ·ศาลายา
-
-
-
-
 43.วัดกกตาล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
-
-
-
-
 44.วัดกลาง
-
 บางพระ
-
-
-
-
 45.วัดกลางครูเวียง
-
 สัมปทวน
-
-
-
-
 46.วัดกลางบางแก้ว
-
 อบต.ท่าตำหนัก
-
-
-
-
 47.วัดงิ้วราย
-
 อบต.งิ้วราย
-
-
-
-
 48.วัดจินดาราม
-
 ตำบลตลาดจินดา
-
-
-
-
 49.วัดดอนยอ
-
 อบต.ดอนตูม
-
-
-
-
 50.วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
-
 บางกระทึก
-
-
-
-
 51.วัดตุ๊กตา
-
 อบต.ท่าตำหนัก
-
-
-
-
 52.วัดทรงคนอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
-
-
-
-
 53.วัดท้องไทร
-
 อบต.แหลมบัว
-
-
-
-
 54.วัดท่าข้าม
-
 อบต.ท่าข้าม
-
-
-
-
 55.วัดท่าตำหนัก
-
 เทศบาลตำบลนครชัยศรี
-
-
-
-
 56.วัดท่าพูด
-
 เทศบาลเมืองไร่ขิง
-
-
-
-
 57.วัดทุ่งน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
-
-
-
-
 58.วัดนราภิรมย์
-
 นราภิรมย์
-
-
-
-
 59.วัดน้อย
-
 อบต.ท่าพระยา
-
-
-
-
 60.วัดนิลเพชร
-
 นิลเพชร
-
-
-
-
 61.วัดบ่อตะกั่ว
-
 บางระกำ
-
-
-
-
 62.วัดบัวปากท่า
-
 อบต.นิลเพชร
-
-
-
-
 63.วัดบัวหวั่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
-
-
-
-
 64.วัดบางช้างเหนือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
-
-
-
-
 65.วัดบางช้างใต้
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
-
-
-
-
 66.วัดบางน้อยใน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
-
-
-
-
 67.วัดบางปลา
-
 บางปลา
-
-
-
-
 68.วัดบางพระ
-
 บางแก้วฟ้า
-
-
-
-
 69.วัดบางภาษี
-
 อบต.คลองนกกระทุง
-
-
-
-
 70.วัดบางหลวง
-
 บางหลวง
-
-
-
-
 71.วัดบางไผ่นารถ
-
 บางไทรป่า
-
-
-
-
 72.วัดบึงลาดสวาย
-
 อบต.บางภาษี
-
-
-
-
 73.วัดประชานาถ
-
 ขุนแก้ว
-
-
-
-
 74.วัดปรีดาราม
-
 คลองจินดา
-
-
-
-
 75.วัดผาสุการาม
-
 เทศบาลตำบลบางเลน
-
-
-
-
 76.วัดพระมอพิสัย
-
 อบต.นราภิรมย์
-
-
-
-
 77.วัดพุทธธรรมรังษี
-
 อบต.ลานตากฟ้า
-
-
-
-
 78.วัดมะเกลือ
-
 ตำบลคลองโยง
-
-
-
-
 79.วัดรางกำหยาด
-
 บางภาษี
-
-
-
-
 80.วัดราษฎร์สามัคคี
-
 อบต.บางหลวง
-
-
-
-
 81.วัดราษฏร์ศรัทธาราม
-
 อบต.ตลาดจินดา
-
-
-
-
 82.วัดละมุด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
-
-
-
-
 83.วัดลาดสะแก
-
 ดอนตูม
-
-
-
-
 84.วัดลานคา
-
 ดอนตูม
-
-
-
-
 85.วัดลานตากฟ้า
-
 ลานตากฟ้า
-
-
-
-
 86.วัดลำพญา
-
 ตำบลลำพญา
-
-
-
-
 87.วัดวังน้ำขาว
-
 อบต.คลองจินดา
-
-
-
-
 88.วัดศิลามูล
-
 อบต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
-
-
-
-
 89.วัดศีรษะทอง
-
 อบต.ศรีษะทอง
-
-
-
-
 90.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
-
 ยายชา
-
-
-
-
 91.วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)
-
 เทศบาลตำบลขุนเเก้ว
-
-
-
-
 92.วัดสว่างอารมณ์(บางเลน)
-
 อบต.นราภิรมย์
-
-
-
-
 93.วัดสัมปทวน
-
 อบต.วัดแค
-
-
-
-
 94.วัดสาลวัน
-
 เทศบาลตำบลศาลายา
-
-
-
-
 95.วัดสำโรง
-
 วัดสำโรง
-
-
-
-
 96.วัดสุขวัฒนาราม
-
 บางระกำ
-
-
-
-
 97.วัดสุวรรณาราม
-
 ศาลายา
-
-
-
-
 98.วัดห้วยตะโก
-
 อบต.พะเนียด
-
-
-
-
 99.วัดหอมเกร็ด
-
 อบต.หอมเกร็ด
-
-
-
-
 100.วัดเกษตราราม
-
 อบต. ไทรงาม
-
-
-
-
 101.วัดเกษมสุริยัมนาจ
-
 อบต.บางเลน
-
-
-
-
 102.วัดเกาะแรต
-
 บางปลา
-
-
-
-
 103.วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
-
-
-
-
 104.วัดเดชานุสรณ์
-
 อบต.ยายชา
-
-
-
-
 105.วัดเวฬุวนาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
-
-
-
-
 106.วัดเสถียรรัตนาราม
-
 ศีรษะทอง
-
-
-
-
 107.วัดโคกพระเจดีย์
-
 อบต.โคกพระเจดีย์
-
-
-
-
 108.วัดโคกเขมา
-
 แหลมบัว
-
-
-
-
 109.วัดโพธิ์
-
 อบต.ไทรงาม
-
-
-
-
 110.วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
-
-
-
-
 111.วัดไทยาวาส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
-
-
-
-
 112.วัดไทร
-
 อบต. ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
-
-
-
-
 113.วัดไผ่จรเข้
-
 ไทรงาม
-
-
-
-
 114.วัดไผ่สามตำลึง
-
 ไทรงาม
-
-
-
-
 115.วัดไผ่หูช้าง
-
 อบต. ไผ่หูช้าง
-
-
-
-
 116.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
-
 เทศบาลเมืองไร่ขิง
-
-
-
-
 117.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
-
 ศรีมหาโพธิ์
-
-
-
-
 118.ไทยรัฐวิทยา ๔
-
 บางระกำ
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net