โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครนายก
จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.15
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชลนายกสงเคราะห์
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 2.ชุมชนบ้านคลองเหมือง
-
 วังกระโจม
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
-
 บ้านนา
-
-
-
-
 4.ชุมชนวัดป่าขะ
-
 
- -
- -
- -
- -
-
 5.ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
-
 ศรีนาวา
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
-
 คลองใหญ่
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
-
 คลองใหญ่
-
-
-
-
 8.บ้านกลางคลอง 30
-
 สอบต.บางปลากด
-
-
-
-
 9.บ้านกำแพงเศียร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
-
-
-
-
 10.บ้านคลอง 1
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 11.บ้านคลอง 14
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
-
-
-
-
 12.บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
-
 อบต.ศีรษะกระบือ
-
-
-
-
 13.บ้านคลอง 23
-
 อบต.ศีรษะกระบือ
-
-
-
-
 14.บ้านคลอง 24
-
 ศีรษะกระบือ
-
-
-
-
-
 15.บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ
-
-
-
-
 16.บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
-
 อบต.ดอนยอ
-
-
-
-
 17.บ้านคลอง 30
-
 อบต.ทองหลาง
-
- -
-
- -
 18.บ้านคลอง 31
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก
-
-
-
-
 19.บ้านคลอง 33
-
 อบต.บ้านพริก
-
-
-
-
-
 20.บ้านคลองหกวา
-
 พระอาจารย์
-
- -
-
- -
 21.บ้านคลองใหญ่
-
 อบต.คลองใหญ่
-
- -
-
- -
 22.บ้านชวดบัว
-
 ดอนยอ
-
-
-
-
 23.บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
-
 พระอาจารย์
-
-
-
-
 24.บ้านชะวากยาว
-
 อบต.บ้านพริก
-
-
-
-
 25.บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
-
 อบต.ตำบลชุมพล
-
-
-
-
-
 26.บ้านดงวิทยาคาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา
-
-
-
-
 27.บ้านดงแขวน
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 28.บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
-
 บึงศาล
-
-
-
-
 29.บ้านดอนเจริญ
-
 วังกระโจม
-
-
-
-
 30.บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
-
 ชุมพล
-
-
-
-
 31.บ้านบุ่งเข้
-
 หนองแสง
-
-
-
-
 32.บ้านปลายคลอง 22
-
 ศีรษะกระบือ
-
-
-
-
-
 33.บ้านปากคลอง 17
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 34.บ้านปากคลอง31
-
 อบต.โพธิ์แทน
-
-
-
-
 35.บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
-
 อบต.บึงศาล
-
-
-
-
 36.บ้านหนองกันเกรา
-
 ศรีกะอาง
-
- -
-
- -
 37.บ้านหัวหมอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล
-
- -
-
- -
 38.บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
-
 ศรีกะอาง
-
-
-
-
 39.บ้านเขาส่องกล้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม
-
- -
-
- -
 40.บ้านเขาหัวนา
-
 อบต.เขาเพิ่ม
-
-
-
-
 41.บ้านเขาเพิ่ม
-
 อบต.เขาเพิ่ม
-
-
-
-
 42.บ้านเขาไม้ไผ่
-
 อบต.เขาเพิ่ม
-
-
-
-
 43.บ้านเตยใหญ่
-
 บางสมบูรณ์
-
-
-
-
 44.บ้านโคกสว่าง
-
 นาหินลาด
-
-
-
-
 45.วังดอกไม้
-
 อบต.สาริกา
-
-
-
-
 46.วัดกุฎีเตี้ย
-
 อาษา
-
-
-
-
 47.วัดกุดตะเคียน
-
 เขาพระ
-
-
-
-
 48.วัดคลองโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร
-
-
-
-
 49.วัดคีรีวัน
-
 ศรีนาวา
-
-
-
-
 50.วัดจันทร์เรือง
-
 อบต.บางสมบูรณ์
-
-
-
-
 51.วัดดอนยอ
-
 อบต.ดอนยอ
-
-
-
-
 52.วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
-
 สาริกา
-
-
-
-
 53.วัดทวีพูลรังสรรค์
-
 อบต.ทรายมูล
-
-
-
-
 54.วัดทองจรรยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 55.วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
-
 เทศบาลบ้านนา
-
-
-
-
 56.วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
-
 อบต.ทองหลาง
-
-
-
-
 57.วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่
-
-
-
-
 58.วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
-
 บ้านพร้าว
-
-
-
-
 59.วัดท่าชัย
-
 อบต.หินตั้ง
-
-
-
-
 60.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
-
-
-
-
 61.วัดท่าด่าน
-
 หินตั้ง
-
-
-
-
 62.วัดท่าทราย
-
 ท่าทราย
-
-
-
-
-
 63.วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
-
 ทองหลาง
-
-
-
-
 64.วัดท่ามะปราง
-
 นาหินลาด
-
-
-
-
 65.วัดธรรมปัญญา
-
 พรหมณี
-
-
-
-
 66.วัดนาหินลาด
-
 อบต.นาหินลาด
-
-
-
-
 67.วัดบางปรัง
-
 ศรีจุฬา
-
-
-
-
 68.วัดบางหอย
-
 อบต.ศรีจุฬา
-
-
-
-
-
 69.วัดบ้านพริก
-
 บ้านพริก
-
-
-
-
 70.วัดประสิทธิเวช
-
 บางปลากด
-
-
-
-
 71.วัดปากคลองพระอาจารย์
-
 บางสมบูรณ์
-
-
-
-
 72.วัดพรหมเพชร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด
-
-
-
-
 73.วัดพราหมณี
-
 สาริกา
-
-
-
-
 74.วัดพลอยกระจ่างศรี
-
 อบต. บางสมบูรณ์
-
-
-
-
-
 75.วัดพิกุลแก้ว
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 76.วัดราษฎร์ประดิษฐ์
-
 ศีรษะกระบือ
-
-
-
-
 77.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
 ชุมพล
-
-
-
-
 78.วัดลำบัวลอย
-
 ท่าเรือ
-
-
-
-
 79.วัดวังตูม
-
 บ้านใหญ่
-
-
-
-
-
 80.วัดวังทิพย์พันธาราม
-
 อบต.เขาพระ
-
-
-
-
 81.วัดวังปลาจีด
-
 พรหมณี
-
-
-
-
 82.วัดวังยายฉิม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 83.วัดวังไทร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
-
- -
-
- -
 84.วัดศรีจุฬา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
-
-
-
-
 85.วัดศรีสุวรรณ
-
 บ้านพริก
-
-
-
-
 86.วัดสบกเขียว
-
 ศรีนาวา
-
-
-
-
 87.วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
-
 เขาพระ
-
-
-
-
 88.วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
-
 องครักษ์
-
-
-
-
 89.วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
-
 อบต.อาษา
-
- -
-
- -
 90.วัดสันตยาราม
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 91.วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
-
 อบต.บางปลากด
-
-
-
-
 92.วัดสันติวัฒนาราม
-
 อบต.ดงละคร
-
-
-
-
 93.วัดสุตธรรมาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี
-
-
-
-
 94.วัดสุนทรพิชิตาราม
-
 อบต.พระอาจารย์
-
-
-
-
 95.วัดหนองคันจาม
-
 บ้านพริก
-
-
-
-
 96.วัดหนองทองทราย
-
 อบต.ดงละคร
-
-
-
-
 97.วัดหนองรี
-
 อบต.บ้านพร้าว
-
-
-
-
 98.วัดหนองเคี่ยม
-
 ป่าขะ
-
-
-
-
-
 99.วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
-
 อบต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
-
-
-
-
 100.วัดหุบเมย
-
 หินตั้ง
-
-
-
-
 101.วัดอรุณรังษี
-
 บางลูกเสือ
-
-
-
-
 102.วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
-
 บางอ้อ
-
-
-
-
 103.วัดอารีราษฎร์
-
 อบต.ศีรษะกระบือ
-
-
-
-
 104.วัดเกาะกระชาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
-
-
-
-
-
 105.วัดเกาะกา
-
 ท่าเรือ
-
-
-
-
-
 106.วัดเกาะพิกุล
-
 ศรีกะอาง
-
-
-
-
 107.วัดเข็มทอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
-
-
-
-
 108.วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
-
 พรหมณี
-
-
-
-
 109.วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
-
 อบต.ท่าช้าง
-
-
-
-
 110.วัดเนินสะอาด
-
 อบต.เขาเพิ่ม
-
-
-
-
 111.วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
- -
 
- -
- -
- -
- -
-
 112.วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
-
-
-
-
 113.วัดเอี่ยมประดิษฐ์
-
 พรหมณี
-
-
-
-
 114.วัดแหลมไม้ย้อย
-
 เทศบาลตำบลพิกุลออก
-
-
-
-
-
 115.วัดโคกลำดวน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี
-
-
-
-
 116.วัดโคกสว่าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม
-
-
-
-
 117.วัดโบสถ์การ้อง
-
 เทศบาลตำบลท่าช้าง
-
-
-
-
 118.วัดโบสถ์เจริญธรรม
-
 อบต.ทองหลาง
-
-
-
-
-
 119.วัดโพธิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
-
-
-
-
 120.วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
-
 บ้านพริก
-
-
-
-
 121.วัดโพธิ์แทน
-
 โพธิ์แทน
-
-
-
-
 122.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
-
 พรหมณี
-
-
-
-
 123.วันครู 2504
-
 เกาะโพธิ์
-
-
-
-
 124.สาริกา
-
 สาริกา
-
-
-
-
-
 125.หัวเขาแก้ว
-
 อบต.สาริกา
-
-
-
-
-
 126.อนุบาลนครนายก
-
 เทศบาลเมืองนครนายก
-
-
-
-
 127.อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
-
 เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
-
-
-
 128.อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
-
 เทศบาลองครักษ์
-
-
-
-
 129.อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
-
 เทศบาลตำบลเกาะหวาย
-
-
-
-
-
 130.อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
-
 เมืองนครนายก
-
-
-
-
 131.ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net